uk

Аношкова Тетяна Анатоліївна

Аношкова Тетяна Анатоліївна
Аношкова Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри АМТС№1

У 2013 році з відзнакою закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та французької мов.
Тетяна Анатоліївна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), входить до складу робочої групи «Міжнародні зв’язки, on-line конференції та олімпіади».

Тетяна Анатоліївна працює викладачем англійської мови на факультеті електроенерготехніки та автоматики з вересня 2013 року, викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування для науковців». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях та участі в міжнародних олімпіадах. 
 Аношкова Т. А. бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, серед яких Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти», ІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації», Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст», ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» та інші.

Список публікацій

Статті

 1. Аношкова Т. А.Особенности перевода образных средств в англоязычном научном стиле. // Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый» №8 (67), июнь-1 2014 г. – ООО «Издательство Молодой Ученый»,  Казань. – 91 с.   https://moluch.ru/archive/67/11468/   
 2. Аношкова Т. А. Implementation of global competency in higher education // Advanced Education: Зб. н. праць. – К., 2015. – №3. http://ae.fl.kpi.ua/article/viewFile/43743/40070
 3. Аношкова Т. А. The characteristics of the US higher education and its distinguishing features // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – № 5 (II). http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_characteristics.pdf
 4. Аношкова Т. А. Особенности высшего образования в США в условиях глобализации // Молодой учёный. – Казань, 2015. – № 10 (90). https://moluch.ru/archive/90/19060/
 5. Anoshkova T.Educating globally competent engineering students in Ukraine // Вісник Національного технічного університетуУкраїни «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія, Педагогіка: Зб. н. праць. – Київ, 2015. – №6. – С. 4-8. http://visnyk.fl.kpi.ua/article/viewFile/60059/55748
 6. Anoshkova T.Assessment of global competence level among engineering students  / Т.А. Аношкова // Вісник НТУУ «КПі». Серія: Філологія, Педагогіка. – 2017. – Вип.9. – С. 30-34 http://visnyk.fl.kpi.ua/article/view/105098
 7. Аношкова Т. А.Формування матриці глобальної компетентності для студентів вищих навчальних закладів України / Т. А. Аношкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 26/ Херс.держ.ун-т.-Херсон: ХДУ, 2016. http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_formuvannya.pdf

Тези доповідей

 1. Аношкова Т. А.Social  Media as one of the principles of teaching English to high school students. // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції. 28 – 30 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 176 с.http://confesp.fl.kpi.ua/en/node/1172   
 2. Аношкова Т. А.Теоретико-методичні основи формування культури англійського писемного мовлення у студентів немовних спеціальностей. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2014» Volume 17. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – 112 str. http://www.kamts1.kpi.ua/node/997
 3. Аношкова Т. А.Формування навичок англійського ділового писемного мовлення у студентів вищої технічної школи. // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Київ, 11 грудня 2013 року. – Київ: ТОВ «Дельта Корп», 2013. – 95 с. http://www.kamts1.kpi.ua/node/998
 4. Аношкова Т. А. Development of Key Competencies in Ukrainian Higher Education // Collection of Conference Papers of XI International Scientific-Practical Conference “Trends of Modern Science – 2015”. –Sheffield: Science and Education Ltd, 2015. – Vol. 10.http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_implementation.pdf
 5. Аношкова Т. А. Various approaches to teaching English in foreign technical universities // Матеріали IV міжнар. наук.–метод. конф.: Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології. – К. : ЦУЛ, 2014. http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_various.pdf
 6. Аношкова Т. А. Інноваційні тенденції у викладанні іноземної мови в контексті євроінтеграції // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2015 / відп. ред. Н. Я. Яцків; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2015.http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_innovatsiini.pdf
 7. Аношкова Т. А. Розвиток глобальної компетентності у вищих освітніх закладах США // Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1280
 8. Anoshkova T.Educating globally competent teachers in Ukraine / Т. Anoshkova // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 р.). – К.: ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2016. – 182 с.http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_educating.pdf
 9. Anoshkova T.Trends of the 21st century liberal education / Т. Anoshkova// Матеріали V Міжнародної науково-практичноїконференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі методи, підходи, технології”. Київ, 30 жовтня 2015 р. – K.: НТУУ«КПІ», 2015.http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_trends.pdf
 10. Аношкова Т. А.Впровадження глобальної компетентності в процесі підготовки студентів технічних спеціальностей// Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції  викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”. Київ, 4 травня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016р. – 88с.http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_vprovadgennia.pdf
 11. Аношкова Т. А.Інтерпретація глобальної компетентності та аналіз суміжних понять / Т.А. Аношкова // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. Київ, 24 березня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016.http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_interpretatsia.pdf
 12. Аношкова Т. А.Особливості гуманітарних коледжів США / Т. А. Аношкова // Матеріали 12-ої міжнародної науково-практичної конференції “Ключові питання і сучасна наука”, 15-22 квітня 2016. Том 9. Педагогічні науки. – Софія: “Бял ГРАД-БГ” ОДД. – 104 с.http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_osoblivosti.pdf
 13. Аношкова Т. А.Подготовка молодых специалистов в контексте евроинтеграции / Т. А. Аношкова // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: результати одинадцятої міжнародної конференції: збірник наукових праць (12 червня 2015 р) / відп. ред. Приходько М. М., Тонких С. В. – К: Видавництво “Аграр Медіа Групп”, 2015. – 100 с.http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_podgotovka.pdf
 14. Аношкова Т. А.Система оценивания глобальной компетентности / Т. А. Аношкова // Materials of the XII International scientific and practical conference, Cutting-edge science – 2016 . Volume 5. Pedagogical science. Sheffield. Science and education LTD – 113 р.http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_systema.pdf
 15. Anoshkova T.Andragogy in the context of ESL program / T. Anoshkova // Матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції “Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії” (м. Харків, 11-12 квітня 2017 року) / Наукове партнерство “Центр наукових технологій”, – Харків: НП “ЦНТ” 2017. http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_andragogy.pdf
 16. Anoshkova T. Cognitive aspects of global competence / T. Anoshkova // Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст: матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 травня 2017 р., м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч. 1 – C. 10-11. http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_cognitive%20aspect%20of%20GC.pdf
 17. Anoshkova T. Distinctive features of teaching EAP / T. Anoshkova // Mатеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Науковий простір Європи – 2017”. Перемишль – 2017р. – С. 25-27.https://elibrary.ru/item.asp?id=29156140
 18. Аношкова Т. А.Застосування таксономії Блума у навчанні іноземній мові / Т. А. Аношкова // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов.Матеріали ХІІ міжнарод. Наук.-практ. Конференціїб 28 лютого 2017 р. – К., 2017. – С. 5-7. http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_zastosuvannya.pdf

Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/ata1
Тел.: 044 204 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: taniaanoshkova@gmail.com