uk

Ахмад Інна Михайлівна

Ахмад Інна Михайлівна

Ахмад Інна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри АМТС№1

Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова , отримала спеціальність  викладача англійської мови та літератури.
19 березня 2019 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук в інституті мовознавства імені О.О. Потебні.
З 1996 року Інна Михайлівна працює на факультеті лінгвістики «Київського політехнічного університету ім. Ігоря Сікорського » (кафедра англійської мови технічного спрямування № 1) і відповідає за рейтинг кафедри.
Інна Михайлівна викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова  професійного спрямування», «Практикум з іншомовного науковому спілкування. Щорічно проводить підготовку студентів до написання наукових статей за фахом англійською мовою, до виступів на міжнародних конференціях і участі в олімпіадах з іноземної мови.
Ахмад І.М. регулярно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких «Розробка Web-сторінки викладача», «Комп’ютерна грамотність викладача”, “Використання системи” Електронний кампус “(УІІТО), підвищення кваліфікації в Університеті економіки та права « КРОК », стажування за кордоном (ISMA Business Incubator) і ін.
Серед останніх робіт: Навчальний посібник «Professional English for Future Electrical Engineers» для студентів спеціальності «електроенергетіка, електротехніка та електромеханіка», спеціальність 141.
Ахмад І.М. бере активну участь в науково-методичних всеукраїнських і міжнародних конференціях, серед останніх – VIIІ Міжнародна науково-методична конференція «Topical Issues of the Development of Modern Science», Sofia та VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Dynamics of the Development of World Science», Vancouver .
Сфера наукових інтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення, впровадження елементів дистанційного навчання, міждисциплінарні зв’язки.

Статті

 1. Ахмад І.М. Особливості культури професійного спілкування викладачів // Збірник наукових праць «Теоретичні питання культури, освіти та виховання», КНЛУ випуск № 44, 2011р.- 177с.
 2. Ахмад І.М. Понятие культуры педагогического общения преподавателя // Сборник статей ХІ Международной научно- практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции и инновации» / Под ред. Н.А. Качалова. Томск,  2011г.-260с.
 3. Ахмад І.М. Дистанційне навчання студентів ВНЗ. // Збірник наукових праць «Теоретичні питання культури, освіти та виховання», КНЛУ випуск № 45, 2012р.- 188с.
 4. Ахмад І.М. Понятие метода и метод обучения иностранному языку в ВУЗе. // Сборник статей ХІI Международной научно- практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции и инновации» / Под ред. Н.А. Качалова. Томск,  2012г.-260с.
 5. Ахмад І.М. Слізенко А.О. Значущість рольових ігор у процесі навчання. // Збірник наукових праць «Теоретичні питання культури, освіти та виховання», КНЛУ випуск № 47, 2013р.175с.
 6. Ахмад І. М. Effective and modern methods of teaching a foreign language in high school // Збірник наукових праць Теоретичні питання культури, освіти та виховання, КНЛУ випуск № 50, – К. 2014р.
 7. Ахмад І. М. Innovation and tradition in mixed form of teaching student non-linguistic specialties // Збірник наукових праць Теоретичні питання культури, освіти та виховання, КНЛУ випуск № 50, – К. 2014р.
 8. Ахмад І. М. The main components of pedagogical communication between teacher and students // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2014. – №2.
 9. Ахмад І. М. The research of the associations in linguistics // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2014. – №2.
 10. Ахмад І. М. Актуализация темпоральных семантических признаков в рефлексемах названий частей суток // Журнал « Наукові записки» Ніжинского державного університету ім. М.Гоголя. Серія Філологічні науки – Нежін 2015.
 11. Akhmad I. Мain methods of teaching a foreign language in high school // Язык и мировая культура: взгляд молодыхисследователей: сборник материалов XV Всероссийской научно-практической конференции : в  3-х ч./ под ред. Н.А. Качалова ( часть І ); Томский  политехнический университет. – Томск : Изд-во Томского  политехнического университета, 2016.-234с
 12. Ахмад І.М. Застосування різних методів і технологій у навчанні говорінню іноземною мовою // Теоретичні питаннякультури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 52, 2015 р./ Заг.редакція – проф. Матвієнко О.В. ,укладач – канд.пед.наук, доц.Кудіна В.В. – К.:Вид.центр КНЛУ,2015.-181с.
 13. Ahmad I.M., Chmel V.V. Association as linguistic phenomenon //  Вісник національного технічного університету України « КПІ».Серія Філологія, педагогіка. Випуск 8/2016. Київ-93с.
 14. Ахмад І.М.,  Чмель В.В. Педагогічний такт і культура спілкування викладачів і студентів // Збірник наукових праць «Теоретичні питання культури, освіти та виховання», КНЛУ випуск № 54, 2016р.131с.
 15. Чмель В.В., Ахмад І.М. Вираження категорії оцінки на лексичному та синтаксичному рівнях в англійській та українській мовах // Науковий вісник Херсонського державного університету.Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 26/ Херс.держ.ун-т.-Херсон: ХДУ, 2016.-168с.

Тези доповідей

 1. Ахмад І.М.  Аудирование – важный метод в обучении студентов английскому язику. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріалі міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010р., м. Київ – «Політехніка», – 224с.
 2. Ахмад І.М.  Рольові ігри у навчанні студентів немовних спеціальностей. // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: індивідуальні завдання як складова навчального ед.ссу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.26 січня 2010р.-К.:НТУУ»КПІ».-256с.
 3. Ахмад Инна Аудирование на начальном этапе обучения. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ
 4. Ахмад І.М. «Сучасний стан “компетентності” перекладача». // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ
 5. Ахмад І.М., Слезенко А.О. «Особливості професійного спілкування викладача економіки». // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ
 6. Ахмад Інна, Слезенко Аліна Значення рефлексійного підходу у формуванні культури професійного спілкування викладача. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ
 7. Ахмад І.М. Особливості формування у студентів ВНЗ іншомовної соціокультурної компетенції.//Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ», 22 листопада 2011 р.- К.: НТУУ«КПІ».-109с
 8. Ахмад І.М. Ігровий метод навчання студентів немовних спеціальностей // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Технології навчання.: Матеріали  IV всеукраїнської науково-практичної конференції.17 січня 2012р.-К.: НТУУ «КПІ».-195с.
 9. Ахмад І.М. Навчання в дистанційній і змішаній формі студентів ВНЗ.// Матеріали VII Міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 13 березня 2012 р. Київ: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 248 с.
 10. Ахмад І.ММетоди та технології викладання іноземних мов у ВНЗ.// Матеріали до III міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача», 21 березня 2012 р. Київ: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 290 с.
 11.  Ахмад І.МНавчання студентів немовних спеціальностей в дистанційній і змішаній формі.// Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції  «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування», 6-7 квітня 2012р. –  Дніпропетровськ,2012 – 105с.
 12. Ахмад І.М. Рефлексійний підхід у формуванні культури викладання у вищому навчальному закладі // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема»:Зб. наук. праць. –К.: Вид-во НПУ ім.П.Драгоманова, 2012. – 264с.
 13. Ахмад І.М., Ахмад Ф.М. Комунікативні методики викладання іноземної мови у ВНЗ // Матеріали IV Міжнародної науково – практичної конференції “Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти” 24-25 травня 2012 р.:у 3 т. – Дніпропетровск: Біла К.О., 2012
 14. Ахмад І.М.Метод ігри у навчанні студентів немовних спеціальностей // Матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної  конференції «Мова та міжкультурна комунікація», 28-29 липня, м.Дніпропетровск, 2012. -107с.
 15. Ахмад І.М. Дистанційна і змішана форми навчання студентів ВНЗ немовних спеціальностей // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» 22 листопада 2012 р. – Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут», 2012.
 16. Ахмад І.М. Теорія і методика навчання і культура виховання студентів ВНЗ // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференцфї з міжнародною участью, м. Кривий Ріг . 24 листопада – 204с.
 17. Ахмад І.М. Методи навчання культури виховання студентів немовних специальностей у ВНЗ. // ІІІ Міжнародної наукової конференції “ .“Іншомовна освіта у вищій технічній школі:методи, підходи, технології ”. 11  грудня 2013 р.- К.:НТУУ»КПІ». – 95с. FULL TEXT.pdf (66 KB)
 18. Ахмад І. М. Ассоциативно-семантические связи многозначных лексем // Сборник  научных трудов ХІV Международной научно- практической конференции Лингвистические и культурологические традиции и инновации / Под ред. В.М. Ростовцевой. Томск,  2014г.
 19. Ахмад І. М. Ассоциации как объект изучения в лингвистике // Формула компетентності сучасного перекладача VI Міжнародна  науково-методична конференція 25 березня 2015р.-К.
 20. Ахмад І. М. К вопросу об изучении ассоциативно связанных слов в лингвистике //  Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології Матеріали ІV Міжнародної наук-мет. конференції 28жовтня 2014 р.-К.
 21. Ахмад І. М., Слезенко А. О. Рефлексивний компонент в інноваційної педагогічної діяльності // Формула компетентності сучасного перекладача VI Міжнародна  науково-методична конференція 25 березня 2015р.-К.
 22. Ахмад И. М. Многозначные лексемы. Ассоциативно-семантические их связи // XI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов».Київ, 24 березня 2016р.- К.: НТУУ «КПІ», 2016
 23. Ахмад И. М. Основы многогранного процесса обучения студентов неязыковых специальностей ВУЗов // Матеріали VII міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності сучасного перекладача»  Київ, 24 березня 2016р.- К.: НТУУ «КПІ», 2016
 24. Ахмад І. М.  The semantic features of quantitative vocabulary of English language // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференйії « Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації».Івано-Франківск, 2016 р
 25. Ахмад І. М. Мотиваціний компонент і структура готовності доінноваційної педагогічної діяльності // Матеріали VI Всеукраїнської науково- практичної конференції « Алтуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування». Дніпропетровськ, 19-20 червня 2015 р.
 26. Ахмад І. М. Форми навчання студентів внз немовних спеціальностей Днепропетровск // Матеріали V Всеукраїнської науково –практичної конференції « Актуальні проблеми соціально –гуманітарних наук» .Дніпропетровск, 28 серпня 2015 р.
 27. Ахмад І. М. Форми навчання студентів немовних спеціальностей ВНЗ // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі методи, підходи, технології”. Київ, 30 жовтня 2015 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2015
 28. Ахмад І. М., Чмель В. В. Види оцінного значення // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції  викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”. Київ, 4 травня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016
 29. Ахмад І.М., Чмель В.В. Основные методы и формы обучения студентов неязыковых специальностей ВУЗов // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики». 29-30 червня 2016р.,м. Дніпро / Наук.ред. О.Ю. Висоцький.-Дніпро, 2016.- 386с.
 30. Чмель В.В., Ахмад І.М. Роль аудіювання  в навчанні іноземної мови студентів технічних спеціальностей // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». Київ,  28.02.2017р.- К.: НТУУ «КПІ», 2017

Методичні розробки

 1. Методичні вказівки до читання та перекладу оригінальної науково-технічної літератури англійською мовою (для студентів ІІІ-ІV курсів факультету електроенегротехніки та автоматики) //Укладачі: С. Ф. Павлова, Є. І. Степанковська, І. М. Ахмад. – К.: КПІ, 2001. – 64 с.
 2. Словник-мінімум для читання та перекладу оригінальної науково-технічної літератури англійською мовою (для студентів І-IV курсів факультету електроенерготехніки і автоматики)// Укладачі: С. Ф. Павлова, Є. І. Степанковська, І. М. Ахмад. – К.: “Політехніка”, 2002. – 33 c.
 3. Англо-російсько-український термінологічний словник з електроніки / укладачі: Н.Є. Доронкіна, Л.В.Ломакіна, І.М.Ахмад та ін. – 92 стор. 
 4. Методичні вказівки до практичних занять «Англійська мова для науковців – 1» //Укладачі: І. М. Ахмад,С. Ф. Павлова, Є. І. Степанковська. – К.: КПІ, 2012. – 124 с.
 5. Методичні вказівки до практичних занять «Англійська мова для науковців – 2» //Укладачі: І. М. Ахмад, Є. І. Степанковська. – К.: КПІ, 2012. – 120 с.

Контакти:

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/aim1
Тел.: 044 406 81 99 (кафедральний)
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306
e-mail: innakhmad737@gmail.com