uk

Варянко Тетяна Володимирівна

Варянко Тетяна Володимирівна, заступник декана факультету лінгвістики, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №1

Варянко Тетяна Володимирівна

У 1977 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет англійської мови і здобула кваліфікацію викладача англійської та німецької мови.
Тетяна Володимирівна працює в НТУУ «КПІ» з 1977 року. З 2007 року виконує обов’язки заступника декана і відповідає за навчально-методичний та організаційний напрямок роботи з викладання іноземних мов на нелінгвістичних факультетах. Тетяна Володимирівна є членом Вченої Ради ФЛ, членом Експертно-кваліфікаційної комісії факультету, відповідає за організацію проведення конкурсу науково-педагогічних працівників на факультеті і на кафедрі.
Тетяна Володимирівна викладає такі дисципліни як «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів», курс англійської мови для аспірантів. Вона проводить заняття з цих дисциплін зі студентами I-VI курсів, готує студентів до написання наукових статей із спеціальності англійською мовою, написання та захисту курсових та дипломних проектів англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях та участі у міжнародних олімпіадах.
Тетяна Володимирівна є автором багатьох наукових праць, серед яких «Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальностей ІЕЕ, ТЕФ та ФЕА», «Методичні вказівки для роботи над технічними текстами по курсу «Геологічні дисципліни» на англійській мові», «Методичні вказівки для проведення презентації студентами ІІI-ІV курсів всіх спеціальностей», «Термінологічний словник-мінімум для навчання професійно-орієнтованому читанню і говорінню для студентів ІІI-ІV курсів спеціальностей «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»» та ін.. 
Тетяна Володимирівна бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і семінарах, останні з яких VI Міжнародна науково-практична конференція КНАУ «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця» (доповідь на тему «Порівняльна характеристика перекладного та неперекладного методів навчання розуміння іншомовного тексту за фахом»), VIІ Міжнародна теоретично-практична конференція «Сучасні напрямки і інновації у викладанні іноземних мов» (доповідь на тему «Розуміння зв’язаного тексту при аудіюванні»), V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі» (доповідь на тему «Навчання читанню науково-технічних текстів у немовних вищих навчальних закладах) та  інші.
Тетяна Володимирівна є співавтором навчальних програм з дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено)».

Список публікацій

Статті 

 1. Варянко Т.В. Коммуникативная направленность групповой работы на занятиях иностранного языка в ВУЗах. // Міжнародна науково-методична конференція (Томск)
 2. Варянко Т.В.Организационные формы работы при обучении иностранному языку студентов технических специальностей. // VII Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію. (Київ, КПІ)
 3. Варянко Т.В.Написание реферата по профессионально-направленной тематике и его презентация на иностранном языке как один из форм самостоятельной работы студентов политехнических вузов. // XІІІ Міжнародна  науково-практична конференція 13-17 листопада 2013 р.НІ «Томський політехнічний університет»
 4. Варянко Т.В. Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі. //  VII Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію. (Київ, КПІ) 28-30 квітня 2014 р. НТУУ «КПІ»
 5. Варянко Т. В.Основні аспекти навчання читанню науково-технічних текстів у немовних вищих навчальних закладах // Міжкультурна комунікація в європейському мовному вимірі : матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. інтернет-конф. – Черновци,  2015.
 6. Varianko T., Ivanchenko L.Professionally – oriented foreign language teaching  at  higher technical educational institutions // V Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання :  VI Міжнародний фестиваль «Світ психології». 19-24 березня 2016 р. К.: Гнозис, 2016
 7. Іванченко Л. М., Варянко Т. ВПідвищення інформаційної культури студентів I-II курсів з іноземної мови // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : матеріали  Х міжнародної науково.-практичної конференці 1 березня 2016 р. – К.: Гнозис, 2016
 8. Варянко Т.В., Іванченко Л.М.Вдосконалення навчання іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №2 (145) лютий 2017 134-138 с.
 9. Варянко Т.В., Іванченко Л.М.Вимоги до професійної майстерності викладача іноземної мови вищого технічного навчального закладу // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №4(147) квітень 2017  86-91 с.
 10. Варянко Т.В., Іванченко Л.М.Критерії підготовки здобувачів ступеня PhD з іноземної мови в технічному університеті // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №1(144) січень 2017  86-91 с.
 11. Варянко Т.В., Іванченко Л.М.Мовна підготовка майбутніх інженерів в НТУУ «КПІ» // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” Додадок 1 до Вип. 37, Том ІІ (70): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – 42-49 с.

Тези доповідей

 1. Варянко Т. В. Порівняльна характеристика перекладного і неперекладного методів навчання розумінню іншомовного тексту за фахом. // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця. Том 2. – Київ, 2008. – 274 с.
 2. Варянко Т.В. Використання новітніх інформаційних технологій у процесі навчання іноземній мовістудентів заочної форми навчання. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. – К. «Політехніка», 2009 – 300 с.
 3. Варянко Т.В. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. // Сучасні тенденції викладання іноз. Мов у вищій школі. Індивідуальні завдання як складова навчального ед.ссу. НТУУ «КПІ», 2010
 4. Варянко Т.В., Іванченко Л.М. «Навчання монологічного мовлення в технічному університеті». // Збірник ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі»
 5. Варянко Т.В. Комунікативно – орієнтований підхід до процесу навчання іноземній мові професійного спрямування. // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ
 6. Варянко Т.В. Лінгвокраєзнавчий аспект при вивченні іноземної мови. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ
 7. Варянко Т.В.Розуміння зв’язного тексту при аудіюванні. // Матеріали VII Міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 13 березня 2012 р. Київ: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 248 с.
 8. Варянко Т.В.Навчання читання науково-технічних текстів у немовних вищих навчальних закладах // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі» 05-25 квітня 2012 р. – Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут», 2012. – 214c.
 9. Варянко Т.В.Навчання іноземній мові, як засіб розвитку особистості студентів вищих навчальних закладів. // ІV Міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності викладача» ( 26.03.2014)
 10. Варянко Т.В.Про особливості організації самостійної роботи студентів при навчанні іноземній мові на старших курсах. // Х Всеукраїнська науково-методична конференція
 11. Варянко Т. В.Вдосконалення процесу навчання іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали Х міжнар. наук.-прак. конф. 24 березня 2015 р. – К., 2015.
 12. Варянко Т. В.Етапи навчання діалогічному мовленню // Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі : матеріали ХІ міжнар. наук.-прак. конф. 29 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ».
 13. Варянко Т. В.Інтенсифікація процесу навчання іноземній мові у вищих технічних навчальних закладах // Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції : матеріали Х міжнар. наук.-пр. конференції. 14 січня 2015 року. – К.: ЦУЛ.
 14. Варянко Т. В.Підготовка та презентація реферату іноземною мовою з професійної тематики як одна з найбільш ефективних форм самостійної роботи // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : матеріали ІV міжнар. наук.-метод. конф. 28 жовтня 2014 року. – К. : ЦУЛ
 15. Варянко Т.В.Особливості вимог до професійної майстерності викладача іноземної мови  вищого технічного навчального закладу // Інноваційні підходи у викладанні дисциплін: Європейські студії: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.  10 січня 2017 р. – К.: ГО «СМАРТ-ОСВІТА», 2017. –  35-37 с.
 16. Варянко Т.В.Тестування студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземної мови для участі у програмах акдемічної мобільності // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов:  Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції,  28 лютого 2017 р. – К., –  32-33 с.

Методичні розробки

 1. Варянко Т.В., Неїжко С.І., Яцюк Л.А. Методичні вказівки з англійської мови ІІ курс ФЕА, ТЕФ, ІЕЕ заочної форми навчання. – 2007 р.
 2. Варянко Т.В., Яцюк Л.О., Неїжко С.І. Методичні вказівки з англійської мови для студентів 2 курсу ФЕА, ТЕФ, ІЕЕ заочної форми навчання в електрон. варіанті. – 2007 р.
 3. Варянко Т.В. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 3 курсу Інституту енергозбереження та енергоменеджменту до виконання комплексних контрольних робіт (електронне видання) – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 53 с.
 4. Іноземна мова професійного спрямування. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) [Електронне видання]: Методичні рекомендації з технічного перекладу для викладачів англійської мови технічних факультетів та інститутів НТУУ «КПІ» / Уклад.: Т.В. Варянко, Л.М. Іванченко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 98 с.

Контакти
http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/vtv9
Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.