uk

Волкова Олена Анатоліївна

Волкова Олена Анатоліївна
Волкова Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри АМТС№1

В 1995 році з відзнакою закінчила Київський державний лінгвістичний університет і здобула кваліфікацію викладача англійської та німецької мов, того ж року почала працювати за фахом у НТУУ «КПІ».
Олена Анатоліївна працює на факультеті лінгвістики на кафедрі англійської мови технічного спрямування №1, виконує обов’язки голови експертної ради з навчальних видань невипускових кафедр факультету. Крім того, Олена Анатоліївна входить до складу рецензентів і є координатором робочої групи кафедри «Експертна рада», що надає експертну оцінку доцільності видання методичної літератури, підготовленої викладачами кафедри. 
Олена Анатоліївна викладає на хіміко-технологічному факультеті дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів», «Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) для спеціалістів» студентам 1-6 курсів. 
Викладач щорічно проводить підготовку студентів хіміко-технологічного факультету до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях та участі в олімпіадах з іноземної мови.
Олена Анатоліївна регулярно відвідує професійні тренінги, семінари, вебінари та курси підвищення кваліфікації. Викладач бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-методичних конференціях, останні з яких – ІV Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології”, X Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”, ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі», Х Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції» та інші.
Сфера наукових інтересів: сучасні підходи до навчання,принципи, методи і технологіїнавчання іноземних мов і культур студентів технічних спеціальностей.

Список публікацій

Статті

 1. Рябоконь Г.Л., Волкова О.А. Вдосконалення комунікативно-прагматичних навичок англійського мовлення за допомогою використання Інтернет-орієнтованих освітніх програм/ Г. Л. Рябоконь, О. А. Волкова ‒ Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 26. – Ч. 1. – С. 26 – 29
 2. Рябоконь Г.Л., Волкова О.А. Формування навичок англомовного академічного письма як складової дискурсу комунікації / Г. Л. Рябоконь, О. А. Волкова ‒ Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип.31. – Ч. 1. – С. 181 – 187
 3. Волкова Е. А. Категория «содержание обучения» в системе преподавания профессионально ориентированного иностранного языка и культуры / Е. А. Волкова. ‒ Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый» №8 (67), часть VIII / 2014 г. ‒ C. 772‒775.
 4. Волкова О. А. Цілі навчання англомовному професійно орієнтованому монологічному мовленню майбутніх технологів / О.А. Волкова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгомонова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 24 : Зб. наукових праць / за науковою ред. академіка В.І. Бондаря. ‒ К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, НПУ імені М.П. Драгоманова,  2014. – С. 44–49.
 5. Волкова О. А. Зміст навчання англомовному професійно орієнтованому монологічному мовленню майбутніх технологів / О. А. Волкова // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко.‒ К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. ‒ Випуск СХХІІ (122). ‒ С. 11–20
 6. Volkova O. A. Online audio and video materials for teaching professionally oriented listening in technical universities / О.А. Volkova // Новітня освіта: Зб. н. праць. ‒ К. 2015. ‒ №3. ‒ C. 26–32
 7. Gryshchenko Ya. S., Volkova O. A. Individualization of the process of foreign language distance teaching on the basis of perception and memory characteristics of students // Virtus: Scientific Journal.  –  Montreal: Center of modern pedagogy «Learning without  Frontiers», April 2017. – Issue 13.- P. 97-99

Тези доповідей

 1. Волкова О. А. Проблеми підбору, адаптації та розробки навчальних матеріалів в процесі формування активного фахового словника студентів // Особливості викладання іноземних мов у вищій технічній школі: Матеріали міжуніверситетської науково-практичної конференції. 15 січня 2009 р./ За заг. ред.. О.Г. Шостак, Т.П. Павлової. – К. : НТУУ «КПІ». – 193 с.
 2. Волкова О. А. Дистанційне навчання іноземним мовам з використанням интернет – технологій: специфіка, переваги й недоліки // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009р., м. Київ – «Політехніка», – 300 с..
 3. Волкова О. А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в рішенні задач індивідуалізації і диференціації навчання // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Індивідуальні завдання як складова навчального процесу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 січня 2010 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 256 с.
 4. Бобровник С.М., Волкова О. А. Важливість інтерактивного підходу у навчанні іноземних мов // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 26 – 27 лютого 2010р., м. Київ – «Політехніка», – 224с.
 5. Волкова О. А. Дистанційна освіта: використання учбових матеріалів нового покоління в навчальному процесі // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. 21 січня 2011р. – К.: НТУУ «КПІ». – 152с.
 6. Бобровник С.М., Волкова О. А. Інтернет-орієнтовані освітні програми як засіб формування комунікативної особистості // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали 6 міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 лютого 2011р. – К.: НТУУ «КПІ». – 249с.
 7. Рябоконь Г.Л., Волкова О. А. Вдосконалення комунікативно-прагматичних навичок англійського мовлення  за допомогою використання Інтернет-орієнтованих освітніх програм // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, 13 березня 2012р. – К.: НТУУ «КПІ». – 248с.
 8. Волкова О. А. Підвищення ефективності процесу навчання іноземним мовам за допомогою використання відеоматеріалів // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, 13 березня 2012р. – К.: НТУУ «КПІ». – 248с.
 9. Волкова О.А. Нові можливості використання сучасних аудіовізуальних матеріалів // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали V міжнародної науково-практичної  конференції, 5-25 квітня 2012р. – К.: – НТУУ «КПІ» – 214c..
 10. Волкова О. А. Проблеми підбору і розробки відеоматеріалів в процесі формування фахового словника студента // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції, 31 травня – 2 червня 2012р., м. Дніпропетровск / ред. кол.: О. І. Амоша (та ін.) – Д.: Національний гірнічний університет, 2012. – Т.2-136с.
 11. Бобровник С.М., Волкова О.А. Problems with translation of technical texts// Формула компетентності перекладача: Матеріали IV міжнародної науково-методичної  конференції. 27 березня 2013р. – К.: – НТУУ «КПІ» – 273c.
 12. Волкова О. А. Использование презентации в учебном процессе // Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2013: Материалы IX международной научно-практической конференции. 27.05-5.06 2013 – Publishing house “Education and science” (Чехия, Прага). Dil 24. Pedagogika.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o ‒ 112 с.
 13. Волкова О. А. Система оцінювання та самооцінювання письмового мовлення студентів// Актуальные проблемы современных наук – 2013: Материалы IX международной научно-практической конференции. 07.-15.06.2013 – “Nauka I studia”,(Przemysl, Польша). Volume 17. ‒ 80 c.
 14. Волкова О. А. Специфіка формування іншомовної компетентності в усному та письмовому мовленні в технічних вузах // Формула компетентності перекладача: Матеріали V Міжнародної науково-методичної  конференції. 26 березня 2014р. – К.: – НТУУ «КПІ» – 283c.
 15. Волкова О. А. Роль контролю і самоконтролю в формуванні іншомовної компетентності в усному та письмовому мовленні студентів технічних вузів // Материалы X Международной научно-практической конференции «Дни науки ‒ 2014» (27 марта – 05 апреля 2014, Чехия, Прага). Dil 15. Pedagogika.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o ‒ 112 с.
 16. Волкова О. А. Поняття «зміст навчання» в системі викладання професійно орієнтованої іноземної мови та культури // Материалы X Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современных наук – 2014» (07.06 – 15.06.2014, “Nauka I studia”,Przemysl, Польша) Volume 18. ‒ 110 c.
 17. Волкова О. А. Еволюція категорій «цілі навчання» та «зміст навчання» в методиці викладання іноземних мов // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали ІV міжнар. наук.-метод.  конф. 28 жовтня 2014р. – К.: – ЦУЛ. – 140 c.
 18. Волкова О. А. Интернет-ориентированные программы в системе языкового образования// Материалы XI  Международной научно-практической конференции «Новости передовой науки – 2015». Том 8. Педагогические науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 104 с.
 19. Volkova O. А. Online listening materials for teaching English in technical universities // Іншомовна освіта у вищій технічній щколі: методи, підходи, технології: Матеріали V міжнар.наук.-метод. конф. 30 жовтня 2015 року. – К.: ЦУЛ. – 152 c.
 20. Volkova O. А. Current trends in teaching listening // Материалы XI  Международной научно-практической конференции «Тенденции современной науки – 2016»– Вып.5. Педагогика и психология.: London. Publishing House “Science and Education”– 105 с.
 21. Волкова Е. А. Роль контроля и самоконтроля в формировании речевой компетентности студентов технических вузов / Е. А. Волкова // Материалы XII Международной научно-практической конференции «Научный прогресс на рубеже тысячелетий  – 2016» – Вып.4. Педагогика и психология.: Прага. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 110 с.
 22. Volkova O. А. Blended learning and listening lesson sequences for teaching listening in mixed-ability classes// Материалы XII  Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современных наук– 2016» – Вып. 6. Педагогические науки: Przemysl. Nauka I studia” – 119 с.
 23. Волкова О. А. Мультимедійні презентації в навчальному процесі // Материалы XIII  Международной научно-практической «Новейшие научные достижения – 2017» – Вып. 5. Педагогические науки. София. «Бял ГРАД – БГ» – 116 с.
 24. Волкова О. А. Контроль рівня сформованості компетентності в іншомовному професійно орієнтованому аудіюванні // Материалы XIII Международной научно-практической «Дни науки – 2017» – Вып. 4. Педагогические науки. Прага. «Education and science» – 96 с.
 25. Волкова О. А. Інформаційно-комунікативні технології в рішенні задач формування іншомовної комунікативної компетентності студентів// Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти : Матеріали V Міжнар. Наук.-практ. конф. 20 квіт. 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2017 р. – 252 с.
 26. Методичні розробки
 27. Волкова О. А. Англійська мова: Метод. вказівки до розвитку навичок проф.- орієнтованого читання та мовлення англ. Мовою студентів 1 курсу факультету права заочн. форми навчання / Уклад. О. А. Волкова. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 52 с.
 28. Волкова О. А. Англійська мова для науковців 1: [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять студентів V курсу хіміко-технологічного факультету (напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальність 8.05130103 «Технічна електрохімія»). Частина 1(електронне видання)/ Уклад. О. А. Волкова. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 51 с.
 29. Волкова О. А. Англійська мова професійного спрямування: [Текст]: Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 3 курсу хіміко-технологічного факультету до виконання комплексних контрольних робіт [Eлектронний ресурс] / Уклад.: О. А. Волкова – К: НТУУ «КПІ», 2013. – 62 c.
 30. Волкова О. А. Англійська мова професійного спрямування. [Текст]: Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 3 курсу хіміко-технологічного факультету до виконання комплексних контрольних робіт [Електронний ресурс] / Уклад.: О.А. Волкова – К: НТУУ «КПІ», 2013. – 62 c.

Контакти
http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/voa18
Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: Elenavolkova@ukr.net