uk

Гордієнко Наталія Миколаївна

Гордієнко Наталія Миколаївна
Гордієнко Наталія Миколаївна, викладач кафедри АМТС №1

З відзнакою закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача англійської та німецької мов.
Наталія Миколаївна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), відповідає за переклад контенту сайту кафедри.
Наталія Миколаївна викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах, захисту бакалаврських та дипломних робіт.
Наталія Миколаївна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких «Ефективне використання ресурсів і сервісів Інтернет», “Комп’ютерна грамотність викладача”.      Викладач бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, остання з яких Міжнародна конференція «Перспективи розвитку наукових досліджень у 21 столітті».
Сфера наукових інтересів: навчання студентів професійного мовлення з використанням інформаційних технологій, неологія, тощо.

Список публікацій

Статті

 1. HordiienkoN.M., BatiutaT.V. Mistake correction in teaching EFL // Вісник Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2017. – №8. – С. 8-11
 2. Гордієнко Н.М. Особливості виникнення лексичних інновацій // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”.: Зб. н. праць. – Київ, 2017. – №3(25), 2т. – С. 45-46
 3. BatiutaT., HordiienkoN. Pragmaticcharacteristicsofscientificandtechnicaltexts // Вісник Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”. Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2016. – №7(1). – С. 16-21  
 4. Гордієнко Н. М., Ломакіна Л. В. Stimulation of students’ interest to learn foreign languages in technical universities // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – №5
 5. Гордієнко Н. М., Ломакіна Л.В. Teaching EFL to mixed-ability classes: strategies, challenges, solutions // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2015. – №3.
 6. Гордиенко Н.Н., Новикова В.В. Преимущества и недостатки использования технических средств обучения в процессе преподавания иностранного языка. // Сборник научных трудов XIII международной научно-практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции и инновации», Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013
 7. Гордієнко    Н.М., Новикова В.В. Иностранный язык как средство повышения гуманитарной компетенции студентов технических ВУЗов. // Сборник научных трудов XII Международной научно-практической конференции «Межкультурная коммуникация: теория и практика», Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012, 320 стор.
 8. Гордієнко Н.М., Новикова В.В. Психологические факторы, влияющие на процесс обучения студентов неязыковых ВУЗов общению на иностранном языке. // «Межкультурная коммуникация:теория и практика» Сборник статей XI Международной научно-практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции и инновации», 10-12 ноября, 2011г., Изд-во Томского  политехнического университета, 260 с.
 9. Гордієнко    Н.М.,  Новикова В.В. Особенности реализации процесса обучения иностранному языку у студентов высших учебных технических заведений. // Вісник Національного Технічного Університету України “КПІ”, №3 (33)/2011, Київ „Політехніка”, 2011, 174 стор.
 10. Новикова В.В., Гордієнко Н.М«Оптимизация процесса обучения иностранному  языкупомощью использования принципов нейролингвистического программирования.» // Вісник Національного технічного університету України “КПІ”, №1 (28)/2010, Київ „Політехніка”, 2010.

Тези доповідей

 1. Гордієнко Н.М. Применение концепции нейрологических уровней в процессе преподавания иностранного языка. // Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa mysl informacyjnej powieki – 2017”.  Przemysl,  07.03.- 15.03.2017 : Nauka i studia, 2017.  – Tom 4.  – P. 7-9
 2. ГордиенкоНН. Психологическийбарьериегопреодолениевпроцессеобученияиностранномуязыку// Materials of the XII  International Research and Practice Conference “Areas of scientific thought – 2015 / 2016’’. – Sheffield UK, 30.12.2015-07.01.2016: “Science and Education Ltd”, 2015/2016. – Volume 10. – P. 5-7
 3. ГордієнкоНМ. Мовнізміниякпередумовавиникненнялексичнихінновацій // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». Івано-Франківск: ТОВ “ВГЦ “Просвіта”, 2016. – С. 300-303
 4. ГордієнкоНМ. ОсобливостівикладанняіноземноїмовиунемовнихВНЗ // Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у  вищій школі: Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 04 травня 2016р. – К.:  НТУУ «КПІ», 2016. – C. 40-42
 5. ГордієнкоНМ. Особливостівикладанняіноземноїмовиурізнорівневихгрупах // Materialy XII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2016”.  Przemysl,  07.02.- 15.02.2016 : Nauka i studia, 2016.  – Volume 7.  – P. 19
 6. HordiienkoN. TacklingchallengesofteachingEnglishtomultilevelclasses // Іншомовна освіта у вищій технічній школі:  методи, підходи, технології: Матеріали V Міжнар.наук.-метод. конф. 30 жовтня 2015 р. – К. : ЦУЛ. – С. 42 – 44 
 7. Гордієнко Н. М. Застосування принципів нейролінгвістичного програмування у процесі навчання іноземних мов // Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 квітня 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до конф.: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1289
 8. Гордієнко Н. М. Особливості вирішення проблеми перекладу діалектизмів // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015): матеріали II Міжнар. наук. конф./ відп. ред. Н.Я.Яцків; Прикарпатський національний університет имені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015.
 9. Гордієнко Н. М. Особливості реалізації процесу навчання іноземної мови у студентів немовних спеціальностей // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали IV Міжнар. наук.-метод. конф. 28 жовтня 2014 р.  – К: ЦУЛ.
 10. Гордієнко Н. М. Поняття неологізм як центральна проблема сучасної неології// Матеріали до  X Міжнародної  науково- практичної  конференції “Найновите научни постижения-2014”, Софія «БялГРАД-БГ»ООД, 2014 FULL TEXT.pdf (98 KB)
 11. Гордієнко Н. М. Типологія неологізмів сучасної німецької мови. // Матеріали до X Міжнародної  науково- практичної  конференції “Veda a vznik-2013/2014”, Praha “Education and Science” s.r.o 2013/2014 FULL TEXT.pdf (98 KB)
 12. Гордієнко Н. М.Особливості формування соціокультурної компетенції у студентів немовних спеціальностей за допомогою сучасних інформаційних технологій Матеріали до IX Міжнародної науково-практичної конференції “Moderni vymozenosti vedy – 2013”.-  Praha: Education and Science, 2013
 13. Гордієнко Н. М.Розвиток словотворчої системи мови та основні проблеми неології Матеріали до Міжнародної наукової конференції “Perspektywy rozwoju badan naukowych w 21 wieku”. Szczecin: Diamond trading tour, 2013
 14. Гордієнко Н.М. Характерні особливості взаємодії лексичного складу англійської та німецької мов. Матеріали до VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2012”, Przemysl: “Nauka i studia”, 2012
 15. Гордієнко Н.М. Поняття перекладацької еквівалентності як центральна проблема теорії художнього перекладу.Матеріали до VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Efektivni nastroje modernich ved – 2012”, Praha: “Education and Science”, 2012
 16. Новикова В.В., Гордієнко Н.М. «Психологический аспект коммуникативной деятельности студента в процессе изучения иностранного языка». // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ
 17. Новикова В.В., Гордієнко Н.М«Применение принципов и техник нейролингвистического программирования в процессе обучения иностранным языкам». // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов-2010» К.: «Політехніка» 2010 р., 224 стор.
 18. Гордієнко Н.М. Особливості навчання студентів англомовного професійного спілкування з використанням інформаційних технологій в контексті Болонського процесу. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ
 19. Гордієнко Н.М., Новикова В.В. “Психологическая модель процесса обучения иностранным языкам”. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріли міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009р., Київ – «Політехніка», – 300 с.

Методичні розробки

 1. Гордієнко Н.М., Івасюк О.В. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів3 курсуфакультету електроніки до виконаннякомплексних контрольних робіт. – К.: НТУУ “КПІ”, 2016. – 67с.
 2. Гордієнко Н.М., Новикова В.ВАнглійська мова професійного спрямування: Методичні вказівки до розвитку практичних навичок усного мовлення та читання технічної літератури англійською мовою за спеціальністю 6.090800 «Фізична та біомедична електроніка» для студентів V курсу спеціальності факультету електроніки [Електронний ресурс]/ НТУУ «КПІ» ; уклад. : Гордієнко Н. М., Новикова В. В. – Електронні текстові дані (1 файл: 295 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2008. – 86 с.


Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/gnm9
Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: natalia.hordiienko@gmail.com