uk

Доронкіна Надія Євгеніївна

Доронкіна Надія Євгеніївна
Доронкіна Надія Євгеніївна, старший викладач кафедри АМТС№1

У 1898 році закінчила факультет англійської мови Національного лінгвістичного  університету України  та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови.
Надія Євгеніївна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1.

Працюючи викладачем англійської мови та старшим викладачем на факультеті електроніки НТУУ «КПІ» з вересня 1898 року Надія Євгеніївна викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів. Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах, захисту бакалаврських та дипломних робіт. Вона входить до складу мультимедійної робочої групи та робочої групи з підготовки студентських конференцій.

Надія Євгеніївна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких «Розробка Web-сторінки викладача» Викладач бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, остання з яких Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». Надія Євгеніївна є автором низки наукових статей, серед яких «Аргументативність науково-технічної статті», «Категорії наукового дискурсу» та інших.
Сфера наукових інтересів: теорія аргументації, теорія дискурсу, теорія риторичної структури.

Список публікацій:

Статті

 1. Доронкіна Н.Є. Науково-технічна стаття в комунікативному аспекті // Міжвузівський збірник наукових статей: «Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство»» вип. VII. ‒ Бердянськ, 2012. С. 55-60.
 2. Доронкіна Н.Є. Агрументативність науково-технічної статті // Наукові записки серія «Філологічні науки (мовознавство)» вип. 105(2). ‒ Острог, 2012. С 185-188.
 3. Доронкіна Н.Є. Категорії наукового дискурсу // Збірник наукових праць «Наукові записки» серія «Філологічна» вип.. 29, «Острозька академія» 2012, 402 с.
 4. Доронкіна Н.Є. Прагматичні функції аргументації у науковому дискурсі // Збірник наукових праць «Наукові записки» серія «Філологічні науки (мовознавство)» вип.. 118, КДПУ, 2013, 600 с.
 5. Доронкіна Н.Є. Аргументація у науковому дискурсі: онтологічний, соціологічний та епістемологічний підходи // Наукові записки  серія Філологічні науки (мовознавство) вип. 130  РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2014р., 530 с.
 6. Доронкіна Н.Є. Особливості аргументації науково-технічної статті // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» серія Філологія Педагогіка вип.. 3, 2014, 106 с.
 7. Доронкіна Н.Є. Прагматичний напрямок аргументації у жанрі науково-технічної статті // Наукові записки КДПУ ім. В. Вінниченка. Філологічні науки. Випуск 138: зб. наук. статей. РВВ  – Кіровоград: КДПУ, 2015. – С. 518-521.
 8. Доронкіна Н.Є. Жанрові особливості аргументації у науковому дискурсі // Наукові записки  серія Філологічні науки (мовознавство) вип. 153  КДПУ ім. В. Вінниченка, вид. Лисенко В. Ф. 2017 р. с. 365-369.
 9. Доронкіна Н.Є. Pragmatic superstructure of argumentative discourse in technical research papers // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» серія Філологія Педагогіка вип. 8, 2016 р. с. 18-22.
 10. Доронкіна Н.Є. Сomplex argumentation in the context of rhetorical structure theory in scientific discourse // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» серія Філологія Педагогіка вип. 9, 2017 р. c.22-25
 11. Доронкіна Н.Є. Аrgumentative discourse of technical research papers in the context of rhetorical structure theory // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» серія Філологія Педагогіка вип. 7, 2016 р. c. 21-25
 12. Доронкіна Н.Є. Особливості небазових компонентів моделі аргументації у жанрі науково-технічної статті // Наукові записки  серія Філологічні науки (мовознавство) вип. 145  КДПУ ім. В. Вінниченка, вид. Лисенко В. Ф. 2016 р. с. 249-251.
 13. Доронкіна Н.Є. Івасюк О.В. Students’ individual characteristics consideration in teaching English // Advanced Education. вип. 4, 2015 р. К:‒ Центр учбової літератури», 2015 р. с. 18-21.
 14. Доронкина Н. Е. Имплицитные элементы в аргументации научно-технических статей // ORT Publishing, #2, 2016 pp. 70-71.

Тези доповідей

 1. Доронкіна Н.Є Навчання навичкам іншомовної аргументації студентів  технічних спеціальностей // Матеріали II  Міжнародної наукової конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології», К:- ТОВ «Дельта Корп», 2012, 82 с.
 2. Доронкіна Н.Є  Роль інтерактивних технологій у процесі навчання іноземних мов // Матеріали VI Міжнароднох науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інтерактивні технології навчання», К:- «Політехніка», 2013, 132 с.
 3. Доронкіна Н.Є Особливості дискурсу науково-технічних статей // Матеріали  Міжнароднох науково-практичної конференції « Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти»  », К:- «Політехніка», 2013, 230 с.
 4. Доронкіна Н.Є Використання динамічних мультимедійних засобів у процесі навчання вудіюванню// Матеріали IV Міжнароднох науково-практичної конференції «Формула компетентності перекладача» , К:- «Політехніка», 2013, 273 с.
 5. Доронкіна Н.Є Навчання написання наукових статей // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології», ТОВ «Дельта Корп», 2013, 95 с.
 6. Доронкіна Н.Є Семантико-синтаксичні особливості аргументації науково-технічної статті // Матеріали II Міжнародної  науково-практичної  конференції конференція  «Взаємодія одиниць мови й  мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти»  ВПІ ВПК «Політехніка», 2014, 148 с.
 7. Доронкіна Н.Є Аргументативный дискурс в языке науки. Онтологический подход // Научный прогресс на рубеже тысячелетий: материалы междунар. научн.- практ. конф. (Прага, 22-30 мая 2015 г.). – Praha:”Education and Science”, 2015. – С. 69-71.
 8. Доронкіна Н.Є Аргументативний дискурс наукових статей: когнітивний підхід // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: матеріали IV міжнар. наук.- пр. конф. (Київ 28 жовт. 2014 р.). – К: ЦУЛ
 9. Доронкіна Н.Є Особливості наукового пояснення // Взаємодія одиниць мови й  мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали III міжнар. наук.- пр. конф. (Київ, 28 квіт. 2015 р.). – К: «Політехніка», 2015. – С.23-25.
 10. Доронкіна Н.Є Особливості технології змішаного навчання у викладанні іноземної мови // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземних мов 28.02 2017»К:- «Політехніка», 2017.р. с. 45-47.
 11. Доронкіна Н.Є, Івасюк О. В. Teaching foreign languages in the context of perceptive modality // Materialy XIII Mezinarodni vedecko – prakticka konference, “Dny vedy – 2017”, 22-30 brezna 2017 on Hudba a zivot. Pedagogicke vedy Volume 4: Hudba a zivot. Pedagogicke vedy. Praha. Publishing House “Education and Science” – s. 74-77.
 12. Доронкіна Н.Є Жанрова специфіка аргументативного дискурсу // Матеріали V Міжнародної науково-практичній конференції «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти 20.04 2017» К:- «Політехніка», 2017.р. с. 76-79.
 13. Доронкіна Н.Є Аргументативний дискурс у контексті теорії риторичної структури // Матеріали IV Міжнародної  науково-практичної  конференції конференція  «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти 22.04 2016» К:- «Політехніка», 2016.р. с. 60-62.
 14. Доронкіна Н.Є Застосування теорії множинного інтеллекту у викладанні іноземної мови // Матеріали «V Міжнародної науково-практичній конференції Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології»К: ЦУЛ, 2015 р. с. 46-48.
 15. Доронкіна Н.Є. Аргументативний мовленнєвий акт у контексті теорії риторичної структури// Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця: матеріали 22.04 2016» с.180-182
 16. http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/doronkina_argumentatyvnyj(1).pdf
 17. Доронкіна Н.Є.Особливості аудіювання у навчанні іноземної мови у технічних навчальних закладах // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі» 4.05 2016 К.: НТУУ «КПІ». с.44-46

Методичні розробки 

 1. Доронкіна Н. Є., Петрова Л. С. Методичні вказівки з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” до розвитку практичних навичок  володіння мовою в обсязі усного та письмового спілкування у науковій сфері для студентів IIIкурсу факультету електроніки. – Київ : НТУУ «КПІ», 2006. – 72с.
 2. Доронкіна Н.Є., Ломакіна Л.В. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів І курсу факультету електроніки до виконання комплексних контрольних робіт / Н.Є. Доронкіна, Л.В. Ломакіна. – Електроні тестові дані (1 файл: 107 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 60с.
 3. Доронкіна Н.Є. Англійська мова загально-технічного спрямування [Електронний ресурс]: Методичні вказівки до практичних занять для студентів II курсу факультету електроніки напрямів підготовки: 6.050803 «Акустотехніка», 6.050903 «Телекомунікації»– К.: НТУУ «КПІ», 2013. –72 с.
 4. Доронкіна Н.Є., Ломакіна Л.В., Петрова Л. С. Методичні вказівки з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” для самостійної роботи студентів IV курсу факультету електроніки:– К.: НТУУ «КПІ», – 60 с.
 5. Методичні вказівки з дисципліни „Англійська мова професійного спрямування” для розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності на основі автентичних текстів з акустики і електроніки для студентів 5-го курсу спеціальностей “Акустичні засоби і системи” і “Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати”. /Уклад. Н.Е. Доронкина, А.В.Михайленко. – К. „Видавництво «Політехніка»”, 2010. – 55 с.
 6. Доронкіна Н.Є., Павленко О. В. Acoustician and Scientific Society: Communicating in English [Електронне видання] : Практикум з англомовного наукового спілкування для студентів факультету електроніки спеціальності 171 «Електроніка» / Уклад. : Н. Є. Доронкіна, О.В. Павленко – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 95 с.

Контакти

Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.e-mail: ndoron@ukr.net