uk

Козьміна Наталія Анатоліївна

Козьміна Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри АМТС№1.

Козьміна Наталія Анатоліївна

У 1978 році закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та французької мови та літератури. Наталія Анатоліївна працювала в школі, НТУУ «КПІ», Національному університеті «Києво-Могилянська академія», американському інформаційному агентстві Associated Press, Університеті економіки та права «КРОК». З 1998 року Наталія Анатоліївна працювала на факультеті лінгвістики (кафедра ТППАМ). З серпня 2007 працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), є членом робочої групи Експертна рада кафедри. Крім того, входить до складу Експертної ради факультету. Працюючи викладачем англійської мови на факультеті ІЕЕ НТУУ «КПІ», з серпня 2007 року, Наталія Анатоліївна викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів», курс англійської мови для аспірантів. Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах, захисту курсових та бакалаврських робіт. Наталія Анатоліївна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, останні з яких (2012р.) – Навчально-методичний комплекс«Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» та Ресурсний Центр для викладачів англійської мови при Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Викладач бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях. Наталія Анатоліївна також є автором трьох електронних методичних вказівок для студентів 3 та 5 курсів трьох спеціальностей факультету IEE. Сфера наукових інтересів: інноваційні технології для навчання студентів технічних спеціальностей професійному спілкуванню, міждисциплінарні зв’язки.

Публікації:

Статті:

 1. Гурєєва Л.В., Козьміна Н.А.Реализации личностно-ориентированного подхода в обучении иностранному языку в неязыковом ВУЗе. // Актуальные вопросы современной педагогики (III): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Уфа, март 2013 г.). – Уфа: Лето, 2013. – vi, 176 с.
 2. Гурєєва Л.В.,Козьміна Н.А.Семантика и сема как конструктивный элемент смысла языкового знака с точки зрения классиков и современных лингвистов. // “In the beginning there was the Word: history and actual problems of philology and linguistics”: Materials digest of the XLVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological sciences. (London, March 28 – April 02, 2013)
 3. Гурєєва Л.В., Козьміна Н.А.Средства и цели интерактивного метода обучения студентов иностранному языку. // «На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы современного гуманитарного знания». Сборник научных статей. Киров. Апрель 2013.
 4. Гурєєва Л.В., Козьміна Н.А.Упражнения, направленные на предъявление и активизацию лексического материала на занятиях со студентами специальности энергетический менеджмент. // Филология и лингвистика: проблемы и перспективы (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (Челябинск, апрель 2013 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2013. – vi, 104 с
 5. Гурєєва Л.В. Козьміна Н.А.Коннектевистская теория обучения. // Ежемесячный научный журнал Молодой ученый. № 6 (65) – 2014.ООО «Издательство Молодой ученый», Казань – 124 с.
 6. Гурєєва Л.В. Козьміна Н.А.Подготовительные упражнения для обучения говорению на профессиональные темы студентов специальности энергетический менеджмент на занятиях английского язика. // Ежемесячный научный журнал Молодой ученый. №5 (64) – 2014.ООО «Издательство Молодой ученый», Казань – 124 с.
 7. Гурєєва Л.В. Козьміна Н.А.Современные иструментальные средства в контексте лингвистических исследований.//Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных исследований, НИЦ «Апробация» – Москва: Издательство Перо, 2013. – 144 с.
 8. Козьміна Н.А., Гурєєва Л.В. Концепции перевода в контексте современных лингвистических исследований // Ежемесячный научный журнал Молодой ученый. №11 (91) – 2015. ООО «Издательство Молодой ученый», Казань.

Тези доповідей:

 1. Козьміна Н. А., Кравченко Т. В.Класифікація складних термінів в галузі інформатики та обчислювальної техніки, їх структурні та семантичні особливості. // Матеріали І\/ Міжнародної науково-практичної конференції «NУн-ту, 2008. – 425 с.
 2. Козьміна Н.А., Попова Л.І. Категорія модальності «необхідності» та способи її еквівалентної передачі українською мовою. // II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та Американські студії». – НАУ, 22-24 квітня 2009.
 3. Козьміна Н.А., Попова Л.І. Проблеми перекладу термінологічних словосполучень моделей (N+Part.I)+Nта(N+Part.II)+N. // II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та Американські студії». – НАУ, 22-24 квітня 2009.
 4. Кравченко Т.В., Козьміна Н.А.Передача категорії модальності імовірності українською мовою. // V Международна научна практична конференція «Найновите научи постижения – 2009»; № видання – том 17, Софія; рік – 2009; Розвиток наукової думки 2008», Миколаїв
 5. Попова Л.І., Козьміна Н.А. Інноваційні технології для розвитку навичок професійного спілкування іноземною мовою студентів технічного університету. // II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та Американські студії». – НАУ, 22-24 квітня 2009.
 6. Степанцова Л.В., Козьміна Н.А.Лексико-семантичні прийми перекладу лінгвістичних термінів. //V Международна научна практична конференція «Найновите научи постижения – 2009»; № видання – том 17, Софія; рік – 2009; Розвиток наукової думки 2008», Миколаїв
 7. Огієнко В.П., Козьміна Н.А. Модальні слова для вираження категорій ймовірності, необхідності, впевненості, оцінки. // II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та Американські студії». – НАУ, 22-24 квітня 2009.
 8. Козьміна Н.А., ГурєєваЛ.В. Засоби перекладу дієслів семантичного поля, що позначає розумову діяльність. // IIІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології та американські студії” НАУ, Київ, 2010.
 9. Козьміна Н.А., Кравченко Т.В.Лексико-семантичні групи дієслів, що позначають психофізіологічні стани. // Матеріали за VI міжнародну науково-практичну конференцію. Софія.2010
 10. Козьміна Н.А., Огієнко В.П. Роль лексичних та граматичних ігор на заняттях з англійської мови в технічних вузах як підготовчий етап до навчання професійному спілкуванню. // ІII Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології та американські студії”. НАУ, Київ, 2010
 11. Козьміна Н.А., Попова Л.І.Семантика та сема як конструктивний елемент значення мовного знаку з точки зору класиків та сучасних лінгвістів. // V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов».
 12. Козьміна Н.А., Попова Л.І. Структурні та семантичні особливості складних термінів на прикладі термінів галузі «гірництво». // II Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології та американські студії”. НАУ, Київ, 2010
 13. Козьміна Н.А., Шиліна Л.І. Мнемотехніка для вивчення іншомовних термінів на практичних заняттях з англійської мови в технічних ВНЗ. // V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». НТУУ КПІ, Київ, 2010.
 14. Гурєєва Л.В. Козьміна Н.А. Особистісно-діяльнісний підхід для формування комунікативної компетенції студентів немовних ВНЗ. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ
 15. Попова Л.І. Козьміна Н.А. Роль мотивації у вивченні фахової термінології на уроках іноземної мови в немовному ВНЗ. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ
 16. Козьміна Н.А.,Гурєєва Л.В. Роль ігрових ситуаційних вправ на заняттях зі студентами спеціальності Енергоменеждменту. Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Технології навчання.: Матеріали  IV всеукраїнської науково-практичної конференції.17 січня 2012р.-К.: НТУУ «КПІ».-195с.
 17. Козьміна Н.А., Попова Л.І. Тенденції сучасного країнознавства в формуванні уявлення перекладача про країну. Матеріали до III міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача», 21 березня 2012 р. Київ: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 290 с.
 18. Козьміна Н.А., Кравченко Т.В.Переклад дієслів семантичного поля, що позначають розумову діяльність.Матеріали 8 науково-практичної міжнародної конференції «Дні науки- 2012». (Прага-2012)
 19. Попова Л.І., Козьміна Н.А. Професійна відповідальність та збереження здоров’я як аспекти формування професійних якостей перекладача Інновація в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 16-17 жовтня 2012р.): тези доповідей. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 352с.
 20. Козьміна Н.А., Кравченко Т.В.Эффективность использования обучающего приёма «КЛАСТЕР» для развития навыков устной речиМіжнародна науково-практична конференція « Новейшие научные достижения-2013» (Болгарія, 17.03.2013)
 21. Гурєєва Л.В., Козьміна Н.А. Сучасні моделі та інструментальні засоби у контексті перспектив лінгвістичних досліджень “Формула компетенції викладача”: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 27 березня 2013 р.. – К.: Політехніка. – 112 с.
 22. Гурєєва Л.В., Козьміна Н.А. Вправи для вивчення іншомовних термінів на практичних заняттях з англійської мови в технічних ВНЗ VIII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов” НТУУ “КПІ”; (Київ 27.03.2013)
 23. Попова Л.І., Козьміна Н.А. Прийоми перекладу лінгвістичних термінів зі спеціальності «Енергозбереження та енергоменеджмент» Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача» 27 березня 2013 року. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2013 р.
 24. Гурєєва Л.В., Козьміна Н.А. Формування навичок письмового опису картини або події II науково – практична конференція «Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій навчальній школі» . 2013р.-К.: – НТУУ «КПІ»
 25. Гурєєва Л.В., Козьміна Н.А.Синквейн – прийом активізації пізнавального процесу студентів немовних ВНЗ. // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції  “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов” 2014. К: НТУУ «КПІ».
 26. Козьміна Н.А. Ефективність використання прийому «Ментальна карта» для підвищення якості роботи з інформацією. // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції, Формула компетентності перекладача, 26 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 283 с.
 27. Козьміна Н.А.Позитивні сторони процесу інтеракції на заняттях з англійської мови. // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, Strategiczne Pytania Swiatowej Nauki – 2014. Filologiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia – 112 str.
 28. Козьміна Н.А.Робота в малих групах на уроках англійської мови зі студентами немовних спеціальностей. // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, Veda a Technologie: Krok do Budouchnosti – 2014. Filologicke vedy.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 112 stran
 29. Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Використання інтелект-карт на заняттях з англійської мови // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції “Формула компетентності сучасного перекладача”. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015.
 30. Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Іншомовні науково-технічні терміни на практичних заняттях з англійської мови // Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції мови професійної комунікації: Лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015.
 31. Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Лексичні навички у контексті перекладу // Материалы XI  Международной научно-практической конференции «Перспективные научные исследования – 2015». – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – Том 11.
 32. Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Осбистісно-орієнтований підхід та технологія навчання у співпраці // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика». – Київ: НТУУ «КПІ», 2015.
 33. Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Рольові ігри для дистанційного навчання // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології». –Київ: НТУУ «КПІ», 2014.
 34. Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Сучасні методи навчання // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі» – Київ: НТУУ «КПІ», 2015.
 35. Гурєєва Л. В., Козьміна Н. А.Роль мотивації в процесі вивчення іноземної мови студентами технічних ВНЗ // Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Эффективные инструменты современных наук – 2016». Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 64 ст.
 36. Гурєєва Л. В., Козьміна Н. А.Етапи формування іншомовної лексичної компетенції у студентів інженерних спеціальностей ВНЗ // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Наука и образование без границ – 2015». Том 10. Filologiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia – 80 ст.
 37. Гурєєва Л. В., Козьміна Н. А. Розвиток навичок аудіювання на заняттях іноземної мови // Materials of the XII International scientific and practical conference, Cutting-edge science – 2016 . Volume 5. Pedagogical science. Sheffield. Science and education LTD – 113 стр.
 38. Гурєєва Л. В., Козьміна Н. АСемантичні та структурні особливості складних термінів та їх переклад на прикладах термінів галузі енергетичний менеджмент // Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Dny vědy – 2016». – Díl 13. Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 64 ст.
 39. Козьміна Н. А. Письмове монологічне мовлення // Materials of the XII International scientific and practical conference, Cutting-edge science – 2016 . Volume 5. Pedagogical science. Sheffield. Science and education LTD – 113 стр.
 40. Козьміна Н. А.Вправи на розвиток навичок аудіювання та контролю сприйняття аудіо інформації на заняттях з іноземної мови у технічному університеті // Materials of XII International Research and Practice Conference Areas of Scientific Thought -2016/2017/ Phililogical Sciences/ Science and Education Ltd Sheffield UK 2016.
 41. Козьміна Н. А. Вправи на формування та активізацію іншомовної лексики професійного спрямування на практичних заняттях з іноземної мови // Х Міжнародна науково-практична конференція “Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян”. Міністерство Освіти і науки України. Національний авіаційний університет. Центр міжнародної освіти. 20-21 квітня 2017.
 42. Козьміна Н. А.Індивідуалізація процесу навчання // Материалы ХІ Международной научно-практической  конференции «Наука без границ – 2017» 30 марта- 07 апреля 2017.
 43. Козьміна Н. А. Написання рефератів за фахом англійською мовою як ефективний вид самостійної роботи студентів технічних університетів // Материали за ХІІ международна научна практична конференція Бъдещето въпроси от света на науката – 2016. 17-25 декември, 2016. Том 13 Филологическите науки. София «БялГрад-БГ» ООД 2016.

Методичні розробки:

 1. Англійська мова професійного спрямування: Методичні вказівки до аудиторних занять та самостійної роботи студентів ІІІ курсу напрямку підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальності «Енергетичний менеджмент».Козьміна Н.А., Степанцова Л.В., Гурєєва Л.В. 21 травня 2009. 42 стор. Гриф електронного засобу навчального призначення НМУ №Е8/9-034.
 2. Англійська мова професійного спрямування: Методичні вказівки до аудиторних занять та самостійної роботи студентів V курсу спеціальностей «Розробка родовищ корисних копалин», «Шахтне і підземне будівництво».Козьміна Н.А., Огієнко В.П., Гурєєва Л.В.19  травня 2011. 60 стор. Гриф електронного засобу навчального призначення НМУ №Е 10 /11 – 444.
 3. Англійська мова професійного спрямування: Методичні вказівки до аудиторних занять та самостійної роботи студентів V курсу спеціальностей «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електромеханічні обладнання енергоємних виробництв».Козьміна Н.А., Гурєєва Л.В., Попова Л.І. 60 стор. 19 травня 2009. Гриф електронного засобу навчального призначення НМУ №Е 10 /11 – 445.
 4. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 2 курсу Інституту енергозбереження та енергоменеджментудо виконання комплексних контрольних робіт/ НТУУ «КПІ»; уклад. Гурєєва Л.В., Козьміна Н.А._ Київ: НТУУ «КПІ», 2013.-92 стор.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3877

Контакти
http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/kna8
Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: kozminatranslate@gmail.ru