uk

Кравченко Тетяна Василівна


Кравченко Тетяна Василівна, викладач кафедри АМТС№1

У 2002 році закінчила факультет лінгвістики Національного педагогічного  університету ім. М. П. Драгоманова, спеціальність «Мова та література», здобувши кваліфікацію викладача англійської мовита зарубіжної літератури.
З 2004 року працює на факультеті лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського. З 2004 по 2006 рік – викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови. З 2006  року працює на кафедрі  англійської мови технічного спрямування №1. Тетяна Василівна координує викладання іноземної мови та проведення вступного випробування з англійської мови при вступі до магістратури в Інституті енергозбереження  та енергоменеджмента. Є автором робочих програм дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування» і «Практикум з іншомовного наукового спілкування» для спеціальності «184 Гірництво, 101 Екологія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 144 Теплоенергетика». Тетяна Василівна входить до складу  робочих груп «Course Module Design» та «Мультимедійні засоби навчання» кафедри АМТС№1.
Працюючи в Інституті Енергозбереження та енергоменеджмента, Тетяна Василівна викладає наступні дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Практикум з іншомовного професійного та наукового спілкування». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, останні з яких Всеукраїнська студентська науково-практична конференціяInnovationsinScienceandTechnology“, 2017 року. Викладач готує студентів доучасті у міжнародних олімпіадах та інтернет-олімпіадах,  надає консультації щодо захисту бакалаврських та дипломних робіт.
Тетяна Василівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, вебінари та курси підвищення кваліфікації. В 2017 році   пройшла стажування в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», та в  Київському національному економічному університет імені Вадима Гетьмана. Викладач бере  участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, остання з яких Міжнародна науково-практична конференція«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»(м.Київ). Тетяна Василівна є автором та співавтором  багатьох наукових праць, серед яких  «Термінологічний словник – мінімум для навчання професійно-орієнтованого читання і говоріння англійською мовою для студентів ІІІ- ІV курсів спеціальностей напрямку «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» та інші.
Сфера наукових інтересівметодика викладання іноземних мов, прикладна лінгвістика, педагогіка

Публикації

Статті

 1. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Особенности удалённой работы переводчика // Международный сборник научных статей. “Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода”. Выпуск 6. – Н. Новгород: Бюро переводов«Альба», 2016.—258 с.//
 2. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Влияние представлений о будущей профессиональной деятельности на мотивацию к изучению иностранного языка (на примере студентов неязыковых специальностей) // Сборник научных статей «Педагогика. Современные фундаментальные и прикладные исследования. (29.04.2017 – 30.04.2017) Сопот/ Sopot (PL) //
 3. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Формирование готовности будущих переводчиков к профессиональной деятельности в сложных условиях в аспекте сохранения здоровья и работоспособности // XІІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Лінгвістичні та культурологічні традиції і інновації» 13-17 листопада 2013 р.НІ «Томський політехнічний університет»
 4. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Проблемы дистанционной работы переводчика // Збірник наукових статтей до 145-річчя від дня народження Лесі Українки (ч.2) «Наука і Культура», Київ-2015

Тези:

 1. Кравченко Т.В., Тексты с отклонениями от литературной нормы в работе переводчика // Сборник научных статей «Филология, социология и культурология. Обсуждение современной науки. Люблин. 2015. – 68 str.
 2. Кравченко Т.В. Особливості відхилень від літературних норм в письмових аспектах. Перекладацький аспект // Сборник научных статей «Теоретические и практические аспекты развития современной науки. Познань”, 2015. – 80 str.
 3. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Організація тестового контролю у ВНЗ // Матеріали V міжнар. наук.–метод. конф. «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології»  30 жовтня 2015 року. – К. : ЦУЛ. – 152
 4. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Роль чтения в совершенствовании навыков иноязычной речи // Сборник научных статей «Филология, социология и культурология. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика». Том 2, Гданськ, 2016. – 80 str.
 5. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Контроль рецептивних видів діяльності  у ВНЗ на базі тестів // Матеріали  VIII Міжнародної науково-практичної конференції: Іноземна мова професійного спрямування  як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішнів зносин. Дипломатична Академія України. – Київ, 2016.
 6. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Проблемы оптимизации процесса чтения на иностранном языке для специальных целей  // Сборник научных статей «Литература, социология и культурология. EAST EUROPEAN CONFERENCE. Poznan (PL), 2016. – 120 str.
 7. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Роль чтения на иностранном языке для совершенствования навыков письменной речи // Сборник научных статей «Литература, социология и культурология. Актуальные научные проблемы и перспективы развития». Том 2, Гданськ, 2017. – 120 str
 8. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Елементи рольових ігор у вивченні іноземної мови // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ міжнародної науково-методичної конференції
 9. Кравченко Т.В. Іноземна мова для студентів технічних спеціальностей: Перспективи індивідуальної  реалізації // Сборник  нучных статей «Филология, социология и культурология. Современные фундаментальные и прикладные исследования (29.04.2017 – 30.04.2017) Сопот/ Sopot (PL)
 10. Кравченко Т.В.  Особенности инициативной самостоятельной работы студента в процессе изучения иностранного языка  // Сборник научных
 11. докладов «Филология, социология и культурология: проблематика. Наработки, инновации, практика, теория». 29.04.2015-30.04.2015. –Лодзь, 103с
 12. Кравченко Т.В. , Огієнко В.П. Культура речи и общая культура человека в современном мире // Сборник научных докладов «Филология и культурология: проблематика и перспективы развития.» 2014, 29.11.2014-30.11.2014. – Щецин, 132с. //
 13. Кравченко Т.В. , Огієнко В.П. Коммуникация и культура речи в современном образовательном пространстве // Сборник научных докладов «Филология и культурология 2014, 29.12.2014-30.12.2014 . – Краков, 142с.
 14. Кравченко Т.В. , Огієнко В.П. Навчання іноземної мови професійного спрямування у форматі дискусії Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції  “Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» 2014 року. –К.: ЦУЛ.-140с.
 15. Кравченко Т.В. Проблема мотивації студентів ВНЗ // «Научное пространство Европы-2014». Materialy X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferenciji “Naukowa przestrzen Europy- – 2014”. – Volume 20
 16. Кравченко Т.В. Актуалізація інтегрованих завдань при вивченні іноземної мови професійного спрямування // «Дни науки-2014″. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (Filologické vĕdy. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2014. -112 stran.
 17. Кравченко Т.В. Ділове мовлення як складова частина програми у вивченні іноземної мови ВНЗ немовного профілю // Materialy X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferenciji “Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2014”. – Volume 20. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl : Nauka i studia. – 64 str.
 18. Кравченко Т.В. Тестування та контроль як чинники координованого прогресу в безперервному процесі навчання // “Наука и технологии: шаг в будущее-2014”. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (Filologické vĕdy. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2014. -88 stran.
 19. Кравченко Т.В. Метод комунікативного навчання. Дискусія «Перспективные научные исследования-2014». Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (Софія. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – 88 с.
 20. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Проблеми формування професійних компетентностей перекладачів високого рівня  // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми освіти та виховання» Національна академія педагогічних наук України та інші.  (Київ, 15.05.2013)
 21. Кравченко Т.В., Попова Л.І. Идеализированное и реальное представление о профессии переводчика как аспект воспитания студентов-лингвистов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми освіти та виховання” Національна академія педагогічних наук України та інші.  (Київ, 15.05.2013)
 22. Кравченко Т.В, Козьміна Н.А., Эффективность использования обучающего приёма «КЛАСТЕР» для развития навыков устной речи // Міжнародна науково-практична конференція « Новейшие научные достижения-2013» (Болгарія,17.03.2013)
 23. Кравченко Т.В, Козьміна Н.А., Переклад дієслів семантичного поля, що позначають розумову діяльність.Матеріали 8 науково-практичної міжнародної конференції «Дні науки- 2012». (Прага-2012)
 24. Кравченко Т.В, Козьміна Н.А., Лексико-семантичні групи дієслів, що позначають психофізіологічні стани. // Матеріали за VI міжнародну науково-практичну конференцію. Софія.2010
 25. Кравченко Т.В., Козьміна Н.А. Передача категорії модальності імовірності українською мовою.// V Международна научна практична конференція «Найновите научи постижения – 2009»; № видання – том 17, Софія; рік – 2009; Розвиток наукової думки 2008», Миколаїв
 26. Кравченко Т.В , Козьміна Н.А.,.. Класифікація складних термінів в галузі інформатики та обчислювальної техніки, їх структурні та семантичні особливості. // Матеріали І\/ Міжнародної науково-практичної конференції

Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/ktv42
Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: radius-@ukr.net
tetiana.v.kravchenko@gmail.com