uk

Ломакіна Лариса Володимирівна

Ломакіна Лариса Володимирівна
Ломакіна Лариса Володимирівна, ст. викладач кафедри АМТС№1. 

У 1986 р закінчила факультет англійської мови Київського Державного Педінституту Іноземних мов та здобула кваліфікацію викладача англійської та французької мов.
Лариса Володимирівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської  мови технічного спрямування №1 На кафедрі виконує обов’язки вченого секретаря.

З 1996 року Лариса Володимирівна Ломакіна працює викладачем англійської мови на факультеті електроніки НТУУ «КПІ» і викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою та виступів на міжнародних конференціях.

Лариса Володимирівна є автором понад 35 наукових публікацій та  методичних вказівок, серед яких: 1) “Методичні вказівки до розвитку навичок усного мовлення та читання технічної літератури англійською мовою для студентів IV курсу бакалаврських напрямів 0908 “Електроніка ”, 0924 “Телекомунікація”, 0910 “Електронні апарати ” факультету електроніки ” / Укладачі: Ломакіна Л.В., Романенко Я.А. – 60 стор.; 2) “Методичні вказівки до розвитку практичних навичок володіння англійською мовою у науковій сфері для студентів IV курсу усіх спеціальностей факультету електроніки ” / автор і укладач Ломакіна Л.В. – 76 стор.; 3) Методичні вказівки з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування ” для самостійної роботи студентів IV курсу факультету електроніки / Укладачі: Петрова Л.С., Доронкіна Н.Є., Ломакіна Л.В. – 60 стор.; 4) “Методичні вказівки до розвитку практичних навичок усного мовлення та читання технічної літератури англійською мовою за спеціальністю 6.090800 “Фізична та біомедична електроніка ” для студентів ІІІ курсу факультету електроніки” /Укладачі Ломакіна Л.В., Новикова В.В., Гордієнко Н.М. – 60 стор.; 5) Англо-російсько-український термінологічний словник з електроніки / укладачі: Н.Є. Доронкіна, Л.В.Ломакіна, Я.А. Романенко та ін. – 92 стор. та інші.

Ломакіна Л.В. бере активну участь у наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях та семінарах, остання з яких  Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”.

Сфера наукових інтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення, дистанційне навчання.

Список публікацій

Статті

 1. Ломакіна Л.В. Навчання іноземних мов з використанням сучасних інноваційних технологій //  Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми філології та перекладознавства”, – ХНУ, 2007.- С. 5-11
 2. Ломакіна Л.В. Дистанційне навчання іноземній мові. // Вісник Луганського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. №1-05/4 жовтень 2011, – С.103-112
 3. Ломакіна Л.В. Розвиток творчих здібностей особистості у контексті викладання іноземних мов. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,6-7 грудня 2012року,  м.Київ – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України,  2012– 320с.
 4. Ломакіна Л.В. Навчання  іноземної мови на немовних факультетах вузів.// Вісник Луганського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. № 21 (280) листопад 2013 – 154 стр.
 5. Ломакіна Л. В. Гордієнко Н. М.Stimulation of students’ interest to learn foreign languages in technical universities // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – №5
 6. Гордієнко Н. М., Ломакіна Л.В. Teaching EFL to mixed-ability classes: strategies, challenges, solutions // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2015. – №3.
 7. LomakinaL. The improving of efficiency in foreign language teaching // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2016. – №7(1) . – С. 44-50.
 8. Ломакіна Л.В. Professionalforeignlanguagetraining // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2017. – №9

Тези доповідей

 1. Ломакіна Л. В., Овчаренко З. П. Професійно орієнтоване навчання іноземній мові. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.
 2. Овчаренко З. П., Ломакіна Л. В. Вплив іншомовної комунікативної компетенції студентів технічних спеціальностей на формування професійної компетенції. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.
 3. Ломакіна Л.В. Сучасні тенденції викладання іноземних мов у немовному ВНЗ. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов м.Київ-Політехніка, 2009.- С.135-138
 4. Ломакіна Л.В., Овчаренко З. П. Формування у студентів умінь самостійно організовувати навчальну діяльність. // Актуальні проблеми філології та американські студії, К.: Вид-во Європ. ун-ту. 2009.- С. 315-318
 5. Ломакіна Л.В. Аналіз сучасних підходів у викладанні іноземних мов. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов м.Київ-Політехніка, 2010.- С.123-125
 6. Ломакіна Л.В. Шляхи удосконалення викладання іноземних мов. // «Сучасні тенденції викладання іноз.мов у вищій школі:індивідуальні завдання як складова навчального процесу»: НТУУ «КПІ», 2010
 7. Ломакіна Л.В. Використання сучасних інформаційних технологій під час навчання іноземних мов в технічному ВНЗ. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ.- С. 152-154
 8. Ломакіна Л.В. Сучасні тенденції викладання іноз.мов у технічному навчальному закладі. // «Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог», 11 листопада 2010 р. НПУ ім. Драгоманова
 9. Ломакіна Лариса, Овчаренко Зоя Дистанційне навчання в системі безперервної професійної освіти. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ
 10. Ломакіна Л.В. Навчання граматиці англійської мови у немовному вузі. // VII Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 13 березня 2012 р. Київ: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 248 с.
 11. Ломакіна Л.В. Творча самостійність студентів у процесі навчання іноземної мови. // III міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 21 березня 2012 р. Київ: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 290 с.
 12. Ломакіна Л.В. Використання відеоматеріалів на уроці англійської мови у технічному вузі. // Материали за Х Международна научна практична конференция “Бъдещите изследвания – 2014”. 17-25 февруари,2014. Том 22. Педагогически науки. София. «Бял.ГРАД-БГ» ООД- 112 стр.
 13. Ломакіна Л.В. Застосування сучасних технологій у навчанні студентів іноземної мови.// Материали за Х Международна научна практична конференция “Настоящи иследвания и развитие – 2014”. 17-25 януари,2014. Том 16. Педагогически науки. София. «Бял.ГРАД-БГ» ООД-88 стр.
 14. Ломакіна Л.В. Формування мультимедійної компетентності викладача іноземної мови. // Materialy { Miedzynarodowej naukowi-praktyeznej konferencji “Strategiezne pytania swiatowej nauki – 2014”, 07-15 lutego 2014. Volume 20. Pedagogiezne nauki.: Pizemysl. Nauka I studia-96 str.
 15. ЛомакінаЛВВибіртазастосуванняметодівнавчання // Materials of the X International Scientific and Practical Conference «Fundamental and Applied Science –2014». – Sheffield  UK, 30.11.-07.11.2014: «Science and Education» LTD, 2014. – Volume 8.
 16.  Ломакіна Л. В. Застосування інтерактивних методів навчання іноземних мов у технічному вузі // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: матеріали IV Міжнар. наук.-практич. конф. (Київ,28.10.2014р.), 2014.
 17. ЛомакінаЛВНавчанняіноземноїмовиувищихтехнічнихнавчальнихзакладах // Materials of the XI International Research and Practical Conference « Science and Civilization –2015». – Sheffield UK, 30.01-07.02.2015: «Science and Education» LTD, 2015. – Volume 10.
 18.  Ломакіна Л. В.Активні методи навчання іноземної мови// Materialy XII mezinarodni vedecko-prakticka conference «Moderni vymozenosti vedy – 2016». – Praha, 22.01 – 30.01.2016: Publishing House «Science and Education», 2016. – Dil 7. – C. 78-79.
 19.  Ломакіна Л. В. Мотивація та застосування активних методів при навчанні іноземної мови // Materialy XII miedzyinarodowej naukowi-praktycznej conferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2016». – Przemysl, 07.02 – 15.02.2016: «Nauka i studia», 2016. – Volume 5. – C. 31-34.
 20.  Ломакіна Л. В. Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови у вищому технічному навчальному закладі // Materials of the XI International Research and Practice Conference «Fundamental and applied science –2015». – Sheffield UK, 30.10-07.11.2015: «Science and Education» LTD, 2015. – Volume 7. – С. 64-66.
 21.  Ломакіна Л. В. Сприяння вивченню англійської мови в Україні та сучасні тенденції у навчанні // Materials of the XII International Research and Practice Conference «Science and Civilization –2016». – Sheffield UK, 30.01-07.02.2016: «Science and Education» LTD, 2016. – Volume 9. – С. 56-58.
 22.  Ломакіна Л. В. Формування навичок професійно-орієнтованого аудіювання у технічному ВНЗ // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: матеріали V Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ,30.10.2015р.), 2015. – С. 81-83.
 23. Ломакіна Л.В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови у ВНЗ // Материали за ХІІІ Международна научна практична конференция “Найновите научни постижения – 2017”. 15-22 март,2017. Том 5. Педагогически науки. София. «Бял.ГРАД-БГ» ООД- С. 87-89.
 24.  Ломакіна Л.В. Комунікативно-орієнтований компетентнісний підхід у навчанні іноземної мови// Materialy XIIІ mezinarodni vedecko-prakticka conference «Moderni vymozenosti vedy – 2017». – Praha, 27.01 – 05.02.2017: Publishing House «Science and Education», 2017. – Dil 5. – C. 3-7
 25. Ломакіна Л.В. Оцінка результативності процесу навчання іноземної мови // Материали за ХІІІ Международна научна практична конференция “Настоящи изследвания и развитие– 2017”. 17-25 януари,2017. Том 3. Педагогически науки. София. «Бял.ГРАД-БГ» ООД- С. 46-49.
 26.  Ломакіна Л.В. Оцінювання комунікативної компетентності студентів при навчанні іноземної мови // Materials of the XIIІ International Research and Practice Conference «Science and Civilization –2017». – Sheffield UK, 30.01-07.02.2017: «Science and Education» LTD, 2017. – Volume 4. – С. 9-13.

Методичні розробки

 1. Ломакіна Л.В. Методичні вказівки до розвитку практичних навичок володіння англійською мовою у науковій сфері для студентів IV курсу усіх спеціальностей факультету електроніки. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 76с.
 2. Петрова Л.С., Ломакіна Л.В., Доронкіна Н.Є. Методичні вказівки з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” для самостійної роботи студентів IV курсу факультету електроніки.– К: НТУУ «КПІ», 2007. – 60с.
 3. Овчаренко З.П., Ломакіна Л.В. Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу факультету менеджменту та маркетингу. – К: НТУУ «КПІ», 2008. – 60с.
 4. Ломакіна Л.В., Петрова Л.С. Методичні вказівки з англійської до розвитку практичних навичок усного мовлення та читання техн.літер.для студ.Vкурсу спеціальностей «Телекомунікаційні системи та мережі», «Відео-аудіо-та кінотехніка». – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 108с.
 5. Ломакіна Л.В., Гордієнко Н.М., Новикова В.В. Методичні вказівки до розвитку практичних навичок володіння англійською мовою у професійній сфері за спеціальністю «Фізична та біомедична електронікаі» для студентів ІІІ курсу факультету електроніки (електронне видання). – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 90с.
 6. Доронкіна Н.Є., Ломакіна Л.В. Методичні вказівки: «Іноземна мова професійного спрямування (поглибленно)Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 5 курсу факультету електронікидо виконання комплексних контрольних робіт» (електронне видання). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 60с.
 7. Доронкіна Н.Є., Ломакіна Л.В. Методичні вказівки: «Іноземна мова Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 1 курсу факультету електроніки до виконання комплексних контрольних робіт» (електронне видання). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 60с.

Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/llv4
Тел. : 044 406 81 99 (кафедра АМТС №1):,
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: llv85@ukr.net