uk

Маслова Тетяна Борисівна

Маслова Тетяна Борисівна
Маслова Тетяна Борисівна, старший викладач кафедри АМТС№1 

З відзнакою закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.
Тетяна Борисівна працює на факультеті лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського (кафедра англійської мови технічного спрямування №1) і відповідає за викладання іноземної мови та проведення вступного випробування з англійської мови при вступі до магістратури на факультеті електроенерготехніки та автоматики. Є автором робочих програм дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування» і «Практикум з іншомовного наукового спілкування» для спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», а також низки навчально-методичних видань, серед яких – англомовний посібник “Electrical power networks and systems. Operation modes of open networks” з дисципліни «Електричні мережі та системи».
Маслова Т.Б. входить до складу робочої групи кафедри АМТС№1 «Мультимедійні засоби навчання і бібліотека електронних ресурсів». З 2016 року працює в складі оцінювальної ради університету з тестування на рівень володіння англійської мови В2 для участі у міжнародних програмах мобільності.
Тетяна Борисівна викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Практикум з іншомовного наукового спілкування», а також читає курс англійської мови для аспірантів. Викладач проводить підготовку студентів до участі в олімпіадах з англійської мови, до виступів на міжнародних конференціях, захисту бакалаврських та дипломних робіт і написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою.

Тетяна Борисівна є дійсним членом міжнародної організації викладачів англійської мови TESOL Ukraine і Української асоціації дослідників освіти (UERA), регулярно відвідує професійні тренінги, методичні семінари, вебінари, курси підвищення кваліфікації, серед них – «Розробка Web-сторінки викладача» (Український інститут інформаційних технологій в освіті), дистанційний курс “English for Specific Purposes, Best Practices” (Відділ преси, освіти та культури Посольства США), підвищення кваліфікації у Центрі післядипломної освіти та екстернату (Київський національний лінгвістичний університет), закордонне стажування “Publishing and project activity in the European Union countries” (Prague Institute for Qualification Enhancement) та ін.

Маслова Т.Б. бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, серед останніх – ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Smart-освіта: ресурси та перспективи» (доповідь «Інструменти корпусної лінгвістики у навчанні і дослідженні іноземних мов»), Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference (презентація “Hedging in engineering discourse: new features of common technique”) та ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» (доповідь «Прагматична компетентність іншомовного професійного спілкування»).

Список публікацій

Статті

 1. Maslova T. Linguistic research on hedging in scientific discourse of the English language / Tetiana Maslova // Book of Proceedings and Abstracts of the CIS International Symposium on Language, Linguistics, History, Literature and Education (January 23, 2017). – Vol.1. – Science an Innovation Center Publishing House. – St. Louis, USA, 2017. – P. 63-68.
 2. Maslova T. Developing pragmatic competence for professional communication / Tetiana Maslova // Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (11 лютого 2017 р.) / За ред. С.Щудло, О.Заболотної, О. Ковальчук. – Київ – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 109-112.
 3. Maslova T. Hedging in engineering discourse: new features of common technique / Tetiana Maslova // A-Z CongLingWroc 2016 Conference Proceedings of the Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, 3-4 December, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://drive.google.com/file/d/0Bz8CTnvTER48MWR2X2FnY184V28/view
 4. Маслова Т. Б. Коммуникативные стратегии современного научного дискурса / Т.Б. Маслова // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам: материалы Х Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12-14 мая 2016 г. /редкол. Е. М. Дубровченко (гл. ред.), Н. А. Круглик. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – С. 285-289.
 5. Маслова Т. Б. Прагматика некатегоричных высказываний в научной коммуникации английского языка / Т.Б. Маслова // Trends in the development of modern linguistics in the age of globalization : materials of the III international scientific conference on October 13-14, 2016. – Prague: vědecko vydavatelské centrum “Sociosféra-CZ”, 2016. – P. 20-24.
 6. Maslova T. B.  Challenges of discourse modes categorization / T. B. Maslova // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка: Зб. н. праць. – 2015. –№6. – С. 72-77.
 7. Маслова Т. Б. Прагматична складова іншомовної компетентності / Т.Б. Маслова // Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 66-71.
 8. Maslova T. Approaches to studying discourse coherence / Tetiana Maslova // Proceedings of the Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, 3-6 Dec. 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B5aJ255fAqWHZV9TZ01SVzl4ZG8/view
 9. Маслова Т. Б. Омонімія скорочень у науково-технічній англомовній літературі / Т. Б. Маслова // Міжкультурна комунікація в європейському мовному вимірі: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12-15травня 2015р.). – Чернівці: Технодрук, 2015. – С. 53-58.
 10. Маслова Т. Б. Лінгвостилістична характеристика функціонально-мовленнєвих форм англомовної наукової комунікації // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. тез та статей VІІ Міжнарод. наук.- практ. конф., Одесса 11-13 вересня 2014 року / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одесса: Грінь Д. С., 2014. –C. 355-371.
 11. Маслова Т. Б. Мова науки у вимірах функціонального стилю та дискурсу // Англістика та американістика: (зб.наук.пр). – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2014. – Том 1, Вип. 11. –С. 22-28.
 12. Maslova Т.  Language description in ESP course design. // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції. 28 – 30 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 102-110.
 13. Маслова Т.Б. Особливості наукового тексту та дискурсу. // Мова та література у полікультурному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 25-26 січня 2013 року. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2013. – С. 92-96.
 14. Маслова Т.Б. Типологія наукового дискурсу в сучасній мовознавчій парадигмі // Англістика та американістика: (зб.наук.пр)/ ред..кол.: А.І. Анісімова (голов.ред), Т.М. Потніцева (заст..голов.ред.) та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – Вип. 10. – С.39-43.
 15. Маслова Т.Б. Засоби зв’язності тексту та дискурсу // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. ред. А.Н.Рудяков. – № 4. – Симферополь, 2012. – С. 12-14 с.
 16. Маслова Т.Б. Кореферентність як основна умова зв’язності англомовних текстів наукового стилю. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. V (159). – С. 206-212.
 17. Маслова Т.Б. До проблеми класифікацій текстових категорій. / Т. Б. Маслова // Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2012. – 592 с.
 18. Маслова Т.Б. Еволюція лінгвістичних досліджень тексту. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 26. – 2012. – 374 с.
 19. Маслова Т.Б. Міжкультурні мовні розбіжності як перекладацька проблема та шляхи їх подолання / Т. Б. Маслова // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 квітня 2010 р. / за ред.. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К., 2010. – с.271-275.
 20. Маслова Т. Б. Language Portfolio for professional English. // Збірник наукових робіт Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» – ч. ІІІ «Методика викладання мов у ВНЗ». – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2008. – 280 с.

Тези доповідей

 1. Маслова Т. Б. Діалогізація учасників англомовного академічного дискурсу / Т. Б. Маслова // Матеріали ІІ міжрегіонального науково-практичного семінару за участю вчених України та зарубіжжя “Сучасна іншомовна освіта в Україні та закордоном : стан, виклики і перспективи” / за заг. ред. Лавриченко Н.М.: [Випуск 2] – Суми: ФОП Ткачов О.О., 2016. – С. 148-152.
 2. Маслова Т. Б. Дослідження особливостей стратегії хеджінгу в англомовному науковому дискурсі / Т. Б. Маслова // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Харківський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 227-229.
 3. Маслова Т. Б. Дослідження структури дискурсу в межах теорії риторичних структур / Т. Б. Маслова // Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25-26 листопада 2016 року. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 66-71.
 4. Маслова Т. Б. Зближення семантики термінів «magazine» та «journal» в контексті сучасного англомовного наукового дискурсу / Т. Б. Маслова // Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 19 травня 2016 р. – Київ : Пшонківський О.В., 2016. – С.161-164.
 5. Маслова Т. Б. Інструменти корпусної лінгвістики у навчанні і дослідженні іноземних мов / Т. Б. Маслова // Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.- метод. конф. (Київ, 23 листопада 2016 р.) : тези доповідей. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 421с. – C. 277-280.
 6. Маслова Т. Б. Прагматична компетентність іншомовного професійного спілкування / Т. Б. Маслова // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017 р. – К., 2017. – С. 106-109.
 7. Маслова Т. БПроблема жанрової стратифікації наукової статті / Т.Б. Маслова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. /Гол. ред. Ямчинська Т.І. – 14 квітня 2016р. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – С. 87-91
 8. Маслова Т. Б. Референційна і реляційна когерентність / Т.Б. Маслова // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 247с. – С. 204- 207.
 9. Maslova T. Challenges of learning academic English / Tetiana Maslova // Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 04 травня 2016р. – К: НТУУ «КПІ». – С. 8-11.
 10. Маслова Т. Б. Типи комунікантів науково-технічного дискурсу / Т. Б. Маслова // Шостий міжнародний науковий форум.Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології. Тези доповідей / За ред. В. О. Самохіної. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 79-81.
 11. Maslova T. A variety of Web 2.0 tools for English language classroom / Tetiana Maslova // Proceedings of the 10thInternational conference “New information technologies in education for all”, 26-27 November 2015. – International Research and Training Center for Information Technologies and Systems, 2015. –P. 64-68
 12. Maslova T. Interdiscursivity in scientific communication / Tetiana Maslova // Economics, science, education: integration and synergy: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016).: in 3V. – V.3. – K.: Publishing outfit “Center of educational literature”, 2016. – P. 32-33.
 13. Maslova T. Metadiscourse markers of academic and professional English / Tetiana Maslova // Global changes in Ukraine – Global changes in English teaching in Ukraine: Book of Convention papers (англ. мовою) / Укл. А. Раду, Ред. А. Раду, Л.Кузнецова. – Львів: ПП «Марусич», 2016. – С. 123–124.
 14. Maslova T. Modes of discourse in the English language classroom / Tetiana Maslova // Forum for young researchers “Young researchers in the global world: vistas and challenges”, Kharkiv, May 25, 2015. – Kharkiv: O. M. Beketov KNUUE in Kharkiv, 2015. – P. 267-270.
 15. Маслова Т. Б. Distinction between linguistic terms of style, register, genre, text type and mode of discourse / Т. Б. Маслова // TESOL Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: збірник наукових праць (англ.м.) – Черкаси: ФОП Третяков О.М., 2015. – С. 106-107.
 16. Маслова Т. Б. Комунікативна функція дискурсивних маркерів англійської мови/ Т. Б. Маслова // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали V міжнар. наук.-метод. конф. 30 жовтня 2015 року. – К.: ЦУЛ. – С. 90-93.
 17. Маслова Т. Б. Міжнародні екзамени з оцінки професійного розвитку викладачів англійської мови/ Т. Б. Маслова // Тези V Міжнародної науково-методичної конференції «Освітні вимірювання-2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові» 30 вересня – 2 жовтня 2015, Одеса. – Одеса, 2015. – С. 106-107.
 18. Маслова Т. Б.  ESP technology enhanced lessons  / Т. Б. Маслова // «SMART-освіта: ресурси та перспективи»: матеріали Міжнар. наук. –метод. конф. – Київ, 16-17 жовтня 2014р.): тези доповідей. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С. 18-21.
 19. Маслова Т. Б. The model of translation competence  / Т. Б. Маслова // Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії: матеріали науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 12 грудня 2014р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – С. 38-40.
 20. Маслова Т. Б. Дискурсивний підхід до вивчення природи англомовного професійного спілкування / Т.Б. Маслова // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали IV міжнар. наук.–метод. конф. 28 жовтня 2014 року. – К., ЦУЛ. –С.81-84.
 21. Маслова Т. Б. Інтертекстуальність та інтердискурсивність наукового мовлення / Т. Б. Маслова // Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі: збірник матеріалів і тез першої міжнародної конференції (Київ, 19 вересня 2014). – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. –С. 54-58.
 22. Маслова Т. Б. Місце термінів у складі фахових мов / Т. Б. Маслова // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. –С. 20-22.
 23. Маслова Т. Б. Принципи класифікації комунікативних стратегій / Т. Б. Маслова // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015): матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я. Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – С. 81-85.
 24. Маслова Т. Б. Різновиди повторної номінації у семантичній структурі фахових англомовних текстів / Т. Б. Маслова // Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій: збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції / за заг. ред. С.В. Шепітько. – Маріуполь, 2014. –С. 29-32.
 25. Maslova T.  Pragmatic potential of deictic markers / Tetiana Maslova // The global English teacher: Improving what works and fixing what doesn’t: збірник наукових праць (англ.м.). – Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – С. 42-43.
 26. Маслова Т. Б. Елементи дискурс-аналізу у розробці матеріалів для навчання іноземній мові професійного спілкування. / Т. Б. Маслова // Іноземна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Київ, 11 грудня 2013 року. – Київ: ТОВ «Дельта Корп», 2013. – С. 54-57.
 27. Маслова Т. Б. Фахова мова: підходи до вивчення і навчання. /Т. Б. Маслова // Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості : зб. праць Х всеукр. наук.-метод. конф., 28–29 листоп. 2013 р., Київ. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 399-403.
 28. Maslova T. The art of writing an effective journal abstract / Tetiana Maslova // Global English –Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers. – Севастополь: Рибест, 2013. – С. 203-206.
 29. Маслова Т.Б. Дихотомія «текст-дискурс» / Т. Б. Маслова // Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон, 25-26 квітня 2013 року. – Херсон: Видавництво Херсонської морської академії, 2013. – С. 121-124.
 30. Маслова Т.Б. Формування дискурсивної компетенції у навчанні англійської мови для спеціальних цілей / Т. Б. Маслова // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. Київ, 27 листопада 2012 року. – Київ: ТОВ «Дельта Корп», 2012. – С. 51-54.
 31. Маслова Т.Б. Online professional development resources for EFL teachers / Т. Б. Маслова // Інновація в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 16-17 жовтня 2012р.): тези доповідей. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 119-122.
 32. Maslova T. The Concepts of Local and Global Coherence / Tetiana Maslova // Language, education and career. II TESOL –Ukraine International conference. October 12-13, 2012. Book of papers. – Севастополь: Рибест, 2012. – С. 42-44.
 33. Маслова Т.Б. Жанровий склад англомовного наукового дискурсу / Т. Б. Маслова // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. – Дніпропетровськ: «Інновація», 2012. – 140с. – С. 84-85.
 34. Maslova T. Pragmatics of text coherence / Tetiana Maslova// English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подольський ВПП «Апостроф», 2012. – P. 111-112.
 35. Маслова Т.Б. The language of description in English for engineering. // Теория и практика современной науки: материалы ХІІІ Международной научно-практической конференции по философским, юридическим, педагогическим, экономическим психологическим, социологическим и политическим наукам. г. Горловка, 29-30 сентября 2011 г. – Ч.1. – Изд-во ООО «НВП «Интерсервис»», Горловка, 2011. – С. 57-61.
 36. Маслова Т.Б. Міжкультурне спілкування в межах тексту / Т. Б. Маслова  // Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. київ, 22 листопада 2011 року. – Київ: надруковано ТОВ «Дельта Корп», 2011. – С. 92-95.
 37. Маслова Т.Б. Coherence and cohesion in academic discourse / Т.Б. Маслова // Формула компетентності перекладача: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. 23 березня 2011р. – К: НТУУ «КПІ». – 254с.
 38. Маслова Т.Б. Практичний погляд на міжнародні іспити з англійської мови / Т.Б. Маслова // IX Всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ «КПІ» – С. 189-192.
 39. Маслова Т. Б. Класифікація фахових мов / Т. Б. Маслова // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ «КПІ», Київ – С. с.136-139.
 40. Маслова Т.Б. Academic Vocabulary in Teaching English for Specific Purposes / Т. Б. Маслова // «Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог: Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. 11 листопада 2010 року / Укл. Г.А. Турчмнова, О.О. Яременко, М.О. Шутова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – с. 133-137.
 41. Маслова Т.Б. Формула компетентності перекладача: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24 березня 2010р. – К:НТУУ «КПІ». – С.104-106.
 42. Маслова Т.Б. Розробка тестових завдань з англійської мови професійного спрямування / Т. Б. Маслова // Проблеми викладання іноземних мов у немовному навчальному закладі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2010р.) / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – С.154-157.
 43. Маслова Т.Б. Visual aids for presenting speciality-related reports in English. // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти: зб. Матеріалів між народ. Конф. – Львов: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2009. – 220 с.
 44. Маслова Т.Б. What do we need to teach about vocabulary? // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010 р., м. Київ. – «Політехніка». – C. 133-136.
 45. Маслова Т.Б. Поняття зв’язності та цілісності тексту / Т.Б. Маслова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2011 року. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С. 132-133.
 46. Маслова Т.Б. За крок до рівня С1. // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: індивідуальні завдання як складова навчального ед.ссу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 січня2010 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 161-164.
 47. Маслова Т.Б. Практичний погляд на міжнародні іспити з англійської мови / Т. Б. Маслова // Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти зр. тез доповідей IX Всеукр. наук.-метод. конф., 18-19 листоп., 2010., Київ. Ч. 2 / М-во освіти і науки України. Нац. тех.. ун-т України «Київ. політехн. ін.-т», Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 269с.
 48. Maslova T. The grammar of cause and effect in scientific English  /T. Maslova // Матеріали 4-ої міжнародної науково-практичної конференції «Образование и наука 21 столетия – 2008». – Том 6. Филологические науки. – София: Бея ГРАД-БГ» ООД, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/28_NIOXXI_2008/Philologia/35650.doc.htm
 49. Маслова Т.Б. Компетентність майбутнього спеціаліста як основна вимога сучасності / Т.Б. Маслова // Матеріали 4-ї міжнародної науково-практичної конференції «Європейська наука 21 століття – 2008». – Т.8 Педагогіка: Прага, Publishing House “Education & science”. – 96 с.
 50. Маслова Т.Б. Checklist technique for writing skills development / Т.Б. Маслова // Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи: Збірник матеріалів конференції (укр., англ.  мовами)/ Укл. А.І. Раду, ред. А.І. Раду, Л.Р. Кузнєцова. – Львів: Видавничий центр факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 130с.

Навчально-методичні праці

 1. Англійська мова професійного спрямування: метод. вказівки до аудиторних занять для студ. V курсу ф-ту електроенерготехніки та автоматики / Уклад. Т.Б. Маслова. – К: НТУУ «КПІ», 2010. – 88 с.
 2. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 5-6 курсів факультету електроенерготехніки та автоматики до виконання комплексних контрольних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. Б. Маслова, В. В. Чмель. – Електронні текстові дані (1 файл: 474 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 120 с. – Назва з екрана.T
 3. Електричні мережі та системи. Режими роботи розімкнених мереж [Текст] = Electrical power networks and systems. Operation modes of open networks : навч. посіб. / В. В. Кирик, Т. Б. Маслова ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2015. – 254 с.
 4. Сфера наукових інтересів: англійська мова для спеціальних цілей, ділова англійська мова, прагматика, стилістика та лексикологія англійської мови, лінгвістика тексту, жанрознавство, академічний дискурс.

Контакти

Тел.: (044)204-81-99

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.

e-mail: english_kpi@ukr.net