uk

Мойсеєнко Світлана Миколаївна

Мойсеєнко Світлана Миколаївна
Мойсеєнко Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри АМТС№1

26 лютого 2015 року за результатами захисту дисертації «Прагмасемантичний та прагмастилістичних аспекти сучасного англомовного наукового компютерного дискурсу» отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.
У 2006 році закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.
Світлана Миколаївна рік працювала на кафедрі теорії та практики перекладу англійської мови факультету лінгвістики. З 2007 року працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), з 2010 року відповідає за навчальну, методичну і наукову роботу кафедри на теплоенергетичному факультеті. Крім того, з 2008 по 2010 роки була координатором робочої групи «Модуль курсу. Тестування і контроль». Працюючи на теплоенергетичному факультеті НТУУ «КПІ» з вересня 2007 року, Світлана Миколаївна викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів та спеціалістів». Викладач також проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах. Світлана Миколаївна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких «Педагогіка вищої школи», курс навчання “Використання системи «Електронний кампус» НТУУ «КПІ» у навчальній, методичній, науковій діяльності», організовані в інституті інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ». 
Світлана Миколаївна є  автором більше 55 наукових публікацій, практикуму «NuclearPowerEngineering» з англійської мови професійного спрямування для студентів теплоенергетичного факультету напряму підготовки 6.050603  «Атомна енергетика»та 2 методичних вказівок з граматики для студентів 2-го та 3-го курсів технічних напрямків підготовки теплоенергетичного факультету.
Сфера наукових інтересів: текстологія, дискурсологія, прагмасемантики, прагмастилістика, інноваційні технології навчання іноземної мови.

Контакти
http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/msm24
Тел.: 044 204 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: moiseienkosm@gmail.com

Список публікацій

Статті

 1. Moiseienko S., Bezzubova O.Lexical reduction in German SMS communication// Science and Education a New Dimension. Philology, VII(58), Issue: 194, 2019 Feb., pp.15 – 19.
 2. Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А. Імплементація навчальної автономії студентів ВНЗ при формуванні іншомовної компетентності// Актуальные научные исследования в современном мире// Журнал – ПереяславХмельницкий, 2019. – Вып. 7 (51), ч. 2 – С. 113 – 116.
 3. Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А. Роль емоційного інтелекту при формуванні іншомовної компетентності  студентів ВНЗ// Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – ПереяславХмельницкий, 2019. – Вып. 8 (52), ч. 2 – С. 110 – 113.
 4. Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А. Усовершенствование навыков чтения студентов с использованием смешанного обучения// Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1 (45), ч.4 – С. 84 – 87.
 5. Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А. Усовершенствование навыков аудированя с использованием смешанного обучения// Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2019. – Вып. 3 (47), ч. 4 – С. 95 – 98.
 6. MoiseienkoS.M.LinguisticpropertiesoftheEnglishandUkrainiannewspaperstyles//Актуальные научные исследования в современном мире//Журнал  – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып.7 (39), ч.3 – C.71 – 75.
 7. Мойсеєнко С.М.До поняття рефлексії в педагогічній діяльності//Актуальные научные исследования в современном мире//Журнал  – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып.10 (42), ч.4 – C. 68 – 71.
 8. MoiseienkoS.M., VolkovaO.A.Concepts of investigation of complex sentences// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Філологія”, 2017- № 28. – С. 126–128.
 9. MoiseienkoS.M., VolkovaO.A.Teaching ESP: content selection//  Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Педагогічні науки” // 2018 – № 9 (49), 1 т.– С. 18–22.
 10. Мойсеєнко С.М.Парадигматико-класифікаційний аналіз англомовного складнопідрядного речення//Наукові записки. – Випуск 136. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 592с.
 11. Мойсеєнко С.М.Функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові// Наукові записки Національного Університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / І.В.Ковальчук, О.Ю.Костюк, С.В.Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного Університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – 366 с.
 12. Мойсеєнко С.М.Речення з розщепленням як прагматичні оператори системності англомовного дискурсу//Наукові записки Національного Університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць/І.В.Ковальчук, О.Ю.Костюк, С.В.Новоселецька.  – Острог: Видавництво Національного Університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – 306с. 
 13. Мойсеєнко С.М.Стилістичні прийоми й виражальні засоби в англомовному комп’ютерному дискурсі// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – № 16. – Одеса, 2015. – 218 с.
 14. Мойсеєнко С.Н.Структурно-семантическая организация английскогокомпьютерного дискурса//«Наука и искусство: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии»:материалы международной заочной научно-практической конференции. Часть I (21 января 2013г.) – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013.  134с.
 15. Мойсеєнко С.М. Прагматична зв’язність комп’ютерного дискурсу // Англістика та американістика: [зб.наук.пр.]/ред.кол.:А.І. Анісімова (голов.ред.), Т.М. Потніцева ( заст.голов.ред.) [та ін.].- Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2012. – Вип.9.- 224с.
 16. Мойсеєнко С.М. Стилістико-синтаксичні засоби формування англійського комп’ютерного дискурсу//Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного Університету «Острозька академія». – Вип. 29. – 2012. – 402 с.
 17. Мойсеєнко С.М. Специфіка реалізації прагматики в англомовному комп’ютерному дискурсі //Функциональнаялингвистика:  сб. науч. работ/ Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. ред. А.Н.Рудяков. – № 4. –  Симферополь 2012. – 346с.
 18. Мойсеєнко С.М. Функціонально-стильові особливості англомовного комп’ютерного дискурсу//Науковий вісник Волинського національного університету ім.Л.Українки. Серія:Філологічні науки (мовознавство) – № 24(249). – 2012. – 248с. 
 19. Мойсеєнко С.М. Метафора та метонімія як лексичні засоби творення образності мови в комп’ютерному дискурсі// Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного Університету «Острозька академія». – Вип. 26. – 2012. – 374с. 
 20. Мойсеєнко С.М.Жанрова класифікація комп’ютерного дискурсу//Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 592с. http://www.kspu.kr.ua/download/nz_2012_104_2.pdf
 21. Мойсеєнко С.М. Прагматичне значення англійської комп’ютерної лексики, його структура//Актуальні питання філології: Збірник наукових праць.Вип.2.  – К.: КиМУ, 2011. – 224с
 22. Мойсеєнко С.М. Взаємодія семантики та прагматики при аргументуванні в комп’ютерному дискурсі//Наукові записки. – Випуск 96 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 610с.
 23. Мойсеєнко С.М. Прагматичні особливості англомовного науково-технічного дискурсу//Наукові записки. – Випуск 89 (5). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 385с.
 24. Мойсеєнко С.М., Коломієць С.С. Роль гендерного аспекту в співставленні мов і культур для їх адекватного відтворення в перекладі//Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов  професійного спілкування у вищій школі. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2007– 372с.

Тези доповідей

 1. Moiseienko S.Integrated approach to English teaching for students of technical specialties // Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 16 May 2019. – K., 2019. – P.71 – 73.
 2. Мойсеєнко С.М.Чотири види мислення: виклики сьогодення//Материали за XV международна научна практична конференция, Настоящи изследвания и развитие – 2019, 15 – 22 януари 2019г. Педагогически науки. Психология и социология.: София.«Бял ГРАД-БГ» – C.94 – 97.
 3. Мойсеєнко С.М.Перекладацька еквівалентність в англомовних науково-технічних текстах//Мови професійної комінікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф.28 лютого 2018р. – Київ.: КПІ ім.Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”.- 2018р. – С. 177-179
 4. Мойсеєнко С.М.Комп’ютерний дискурс як нове комунікативне середовище//Materialy XIV  Mezinarodni vedecko – prakticka konference “Dny vedy- 2018”, Volume 5: Praha. Publihing House “Education and Science”- C.26-30
 5. Мойсеєнко С.М.Розвиток навчальної автономії студентів ВТНЗ при формуванні іншомовної компетентності//Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 12 квітня 2018р. – К., 2018. – С. 114 -116
 6. Мойсеєнко С.М.  Комунікативно-прагматичні особливості наукового тексту // Науково-методичні проблеми підготовки іноземних громадян: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 20-21 квітня 2017 р. Національний авіаційний університет/ за заг. ред. Г.В. Межжеріної, О.Ю. Корчук. – К.: Вид-во НАУ, 2017. – С.84-85
 7. Мойсеєнко С.М.Використання дебатних технологій навчання при формуванні навичок англомовного ділового мовлення в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріли XII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 28 лютого 2017. – С.119-121
 8. Мойсеєнко С.М.2016 – Рік англійської мови в Україні: можливості та перспективи // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. Київ, 24 березня 2016р. – К., 2016. –  С 82 – 85.
 9. Мойсеєнко С.М.Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання при формуванні навичок англомовного ділового мовлення в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 236-240
 10. Мойсеєнко С.М.Використання онлайн-платформи для формування іншомовної компетенції студентів ВТНЗ // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі методи, підходи, технології”. Київ, 30 жовтня 2015 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2015
 11. Мойсеєнко С.М.Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання іноземної мови професійного спрямування у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 150 – 152.
 12. Мойсеєнко С.М.Використання елементів дистанційного навчання для формування іншомовної компетенції майбутніх інженерів// Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня 2015 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра. – 162с.
 13. Мойсеєнко С.М.Useofbrainstormingforformationofforeignlanguagecompetenceoffutureengineers// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». [Електронний ресурс] – Полтава: ПолтНТУ, 2015. Режим доступу до збірн.:http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*8801
 14. Мойсеєнко С.М.Використання кейсової методики навчання для формування іншомовної компетенції майбутніх інженерів//ФОРМУЛА КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 березня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 324 с.
 15. Мойсеєнко С.М.RoleofworkshopdiscussioninteachingofEnglishforprofessionalpurposes// Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. 24 березня 2015р. – К., 2015. –  112с.
 16. Мойсеєнко С.М.Лексико-семантичні засоби створення англійського комп’ютерного дискурсу// Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня 2014 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра. – 262с.
 17. Мойсеєнко С.М.Особливості англійської комп’ютерної термінології//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 18. Мойсеєнко С.М. Перспективи прагмасемантичного підходу до одиниць всіх рівнів мови//ФОРМУЛА КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – 26 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 283с.
 19. Мойсеєнко С.М.Прагматичний потенціал англійського комп’ютерного дискурсу// Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: Матеріали  ІIВсеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон, 25 – 26 квітня 2013 року. – Херсон: Видавництво Херсонської державної морської академії, 2013.– 296с.
 20. Мойсеєнко С.М.Прагматичні та стилістичні функції лексики англомовного комп’ютерного дискурсу// Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-прак.конф. 29 березня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 232с.
 21. Мойсеенко С.Н.Семантический аспект научного дискурса// Межкультурная коммуникация: теория и практика. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 128с.
 22. Мойсеєнко С.М. Прагматична зв’язність комп’ютерного дискурсу// Актуальні проблеми філологічної науки  та педагогічної практики. – Дніпропетровськ: «Інновація», 2011.– 168с.
 23. Мойсеєнко С.МВрахування прагматичної варіативності лексичних одиниць комп’ютерного дискурсу у процесі формування соціолінгвістичної компетенції у студентів комп’ютерних спеціальностей// Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ: Матеріали  І міжнародної науково-практичної конференції. Київ , 22 листопада 2011 року. Київ: надруковано ТОВ «Дельта Корп», 2011.– 109с.
 24. Мойсеєнко С.МПрагматична семантика комп’ютерного дискурсу як засіб комунікативного впливу//Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 7 – 8 квітня 2011р., ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 410с.
 25. Мойсеєнко С.МЗагальні характеристики комп’ютерного дискурсу// Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25 – 26 лютого 2011р., м. Київ – «Політехніка», – 249с.
 26. Мойсеєнко С.М. Дискурс як комплексний феномен у мовознавстві// Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. 21 – 23 квітня 2010р.: В 2т. – Т.2 К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 402с.
 27. Мойсеєнко С.МНауково-технічний дискурс у навчальному процесі// Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26 – 27 лютого 2010р., м. Київ – «Політехніка», – 224с.
 28. Мойсеєнко С.МОсновні підходи та методи дослідження дискурсу// Передовий науково-практичний досвід – 2009: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2009. – 184с.
 29. Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А. Роль програмно-апаратних засобів навчання у процесі формування комунікативної компетенції //Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка» 2009 р.
 30. Мойсеєнко С.МСпособи реалізації синтаксичних зв’язків у словосполученнях та реченнях// Розвиток наукової думки – 2008: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2008 – 138 с.
 31. Мойсеєнко С.МКонцептуальна та семантична еквівалентність відтворення рослинного світу в українській, російській, англійській фразеології//Актуальні проблеми філології та американські студії. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008 – 425с.
 32. Мойсеєнко С.МСпособи та критерії оцінювання ступеня сформованості іншомовного діалогічного та монологічного мовлення у студентів вищих навчальних закладів//Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007 – 190с.

Методичні розробки

 1. Мойсеєнко С.М.NuclearPowerEngineering [Електронний ресурс]: практикум з англійської мови професійного спрямування для студентів теплоенергетичного факультету напряму підготовки 6.050603 «Атомна енергетика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. М. Мойсеєнко. – Електронні текстові дані (1 файл:1,32 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 78 с. – Назва з екрана. [додатки: аудіоматеріали].
 2. Мойсеєнко С.М., Боєва Ю.В.Англійська мова професійного спрямування [Текст]: метод. вказівки з граматики англ. мови для студ. 3-го курсу техн. напрямів підготов. теплоенергетичного ф-ту. – К.: НТУУ «КПІ», 2011 р. – 72c.
 3. Мойсеєнко С.М., Боєва Ю.В. Англійська мова [Текст]: метод. вказівки з граматики для студ. ІІ курсу техн. спец.- К.: НТУУ «КПІ», 2009 р. – 104c.