uk

Моренцова Алла Володимирівна

Моренцова Алла Володимирівна, викладач кафедри АМТС№1

В 1977 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет), в якому працювала у 1982-2016 роках.
З 2016 року Алла Володимирівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1). Викладає дисципліни «Англійська мова»,  «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено)для магістрів», проводить підготовку студентів до виступів на  конференціях та участі в  олімпіадах.
Алла Володимирівна є автором цілого ряду наукових і методичних праць та Державних стандартів України, серед яких «Організаційні форми роботи при навчанні іноземній мові у вищих навчальних закладах», «Деякі семантичні особливості фразеологізмів англійської мови зі значенням тотальної кількості», «Два типи повідомлень в англомовній газеті та їхні особливості», «Збірник завдань з розвитку мовленнєвих умінь на основі художніх та науково-популярних відеофільмів для студентів IV – V курсів, які вивчають англійську мову (у 2-х частинах)», «Збірник тестових завдань для самостійної позааудиторної роботи студентів IIIV курсів факультету заочного та вечірнього навчання, які вивчають англійську мову як спеціальність», «Программа державного іспиту з англійської мови як другої іноземної», «Basic Teaching Materials for English as Second Foreign Language Development for Speciality 6.030502 “Language and Literature”(Two Foreign Languages»), «Збірник завдань для самостійної роботи студентів 4 курсу», «ДСТУ 3919-1999. Інформаційні технології. Основні напрямки оцінювання та відбору CASE-інструментів», та ін.
Алла Володимирівна бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і семінарах, останні з яких  Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні підходи у викладанні дисциплін: Європейські студії”, Міжнародна науково-практична конференція “SMART-освіта в контексті євроінтеграції України: технології та перспективи”, VI Всеукраїнська науково-практична конференція “Вітчизняна наука: теорія і практика”,та  інші.

Список публікацій

Статті

 1. Моренцова А.В. Деякі семантичні особливості фразеологізмів англійської мови зі значенням тотальної кількості // Іноземна філологія. Вип. 87.- Львів: Вид-во при ЛДУ. – 1987.- С. 29-33.
 2. Моренцова А.В. Семантические группы фразеологизмов  английского языка, содержащих лексему со значением количества // Вестник Харьковского университета, 1989. № 247. Иностранные языки. Вып. 22. –  С. 53-57.
 3. Моренцова А.В. Організаційні форми роботи при навчанні іноземній мові у вищих навчальних закладах. // Наукове видання “Мова і культура”. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Видавничий дім Дмитра Бураго – 2016. – Вип. 19. Том І (181). – С. 449-454.

Тези доповідей

 1. Моренцова А.В. Два типи повідомлень в англомовній газеті та їхні особливості // Формула компетентності сучасного перекладача. // Матеріали VI Міжнарод-ної науково-методичної конференції. – НТТУ «Київський політехнічний інститут», 25 березня 2015 р. – С. 217-219.
 2. Моренцова А.В.Самостоятельная работа студентов как эффективный метод  профессиональной  подготовки  специалистов.// Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Вітчизняна наука: теорія і практика”, Харків, 17-18 травня 2017 р. – Х: Наукове партнерство “Центр наукових технологій” – 2017.
 3. Моренцова А.В. Деякі семантичні особливості фразеологізмів англійської мови зі значенням тотальної кількості”. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні  підходи у викладанні дисциплін: Європейські студії”, Київ, 10 січня 2017 р. – К:  ГО “СМАРТ- ОСВІТА”, 2017.
 4. Моренцова А.В. Семантические особенности фразеологических единиц, одним из компонентов которых является имя собственное. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “SMART-освіта в контексті євроінтеграції України: технології та перспективи”, Київ, 22 березня 2017 р. –  К.: ГО “СМАРТ- ОСВІТА” – 2017.
 5. Моренцова А.В. Особенности функционирования имени собственного в составе фразеологизмов. // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти», Київ, 20 квітня 2017 року.  –  К.: НТУУ «КПІ» – 2017.

Методичні розробки

 1. Моренцова А.В., Рукіна Е.П., Яхно Н.П. Лабораторні завдання з практичної граматики англійської мови як другої спеціальності для самостійної роботи студентів ІІ-V курсів – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 1999. – 94 с..
 2. Моренцова А.В., Килимник І.О., Буфан І.Ф., Задорожня Н.А., Яхно Н.П. Збірник завдань з розвитку мовленнєвих умінь на основі художніх  відеофільмів для студентів II – III курсів, які вивчають англійську мову як другу іноземну. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2005. –113 с.
 3. Моренцова А.В., Буфан І.Ф., Орловська Л.К., Петренко І.В., Онищук І.С. Збірник завдань з розвитку мовленнєвих умінь на основі художніх та науково-популярних відеофільмів для студентів IV – V курсів, які вивчають англійську мову як другу іноземну (частина ІІ). – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2005. – 90 с.
 4. Моренцова А.В., Смітюк І.Л., Задорожня Н.А. Збірник тестових завдань для самостійної позааудиторної роботи студентів IIIV курсів факультету заочного та вечірнього навчання, які вивчають англійську мову як другу іноземну. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2005. – 82 с.
 5. Моренцова А.В., Буфан І.Ф. Збірник завдань для самостійної поза-аудиторної роботи студентів ІІ курсу з англійської мови як другої іноземної. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2006. – 132 с.
 6. Моренцова А.В., Буфан І.Ф., Смітюк І.Л., Яхно Н.П.Basic Teaching Materialsfor English as Second Foreign Language Development for Speciality 6.030502 “Language and Literature”(Two Foreign Languages). – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2006. – 38 с.
 7. Моренцова А.В., Буфан І.Ф., Задорожня Н.А., Яхно Н.П. Робоча програма для студентів 4 курсу, які вивчають англійську мову як другу. Спеціальність 6.030502 «Мова і література (дві іноземні мови). – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2007. – 80 с.
 8. Моренцова, Яхно Н.П., Пригодій Р.В. Программа державного іспиту з англійської мови як другої іноземної. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2009. – 36 с.
 9.  Моренцова А.В. Терехова С.І., Яхно Н.П. Як написати і захистити проектну роботу з англійської мови як другої іноземної.  Навчально-методичні матеріали для студентів 4-5 курсів, спеціальність «Мова і література» (дві іноземні мови). – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2010. – 70 с.
 10.  Моренцова А.В., Смітюк І.Л., Малишева А.В. Збірник тестових завдань для аудиторної та позааудиторної роботи для студентів 4 курсу, які вивчають англійську мову як другу іноземну. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2010. – 108 с.
 11.  Моренцова А.В., Смітюк І.Л., Малишева А.В. Збірник завдань для самостійної роботи студентів 4 курсу, які вивчають англійську мову як другу іноземну. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2013. – 114 с.

Державні стандартиУкраїни

 1. Моренцова А.В., Андон П.І., Бабко Л.Д., Гриніна М.А., Моренцов Є.І. ДСТУ 3919-1999. Інформаційні технології. Основні напрямки оцінювання та відбору CASE-інструментів. – К.: Держстандарт України. – 2000. – 39 с.
 2. Моренцова А.В., Андон П.І., Бабко Л.Д., Моренцов Є.І. ДСТУ ISO/IEC 12119:2003. Інформаційні технології; Пакети програм. Тестування і вимоги до якості (ISO/IEC 12119:1994, IDT) – К.: Держспоживстандарт України – 2005. – 25 с.

Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/  ????????
Тел.: 044 204 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.

e-mail: morentsova@ukr.net