uk

Міхненко Галина Едуардівна

Міхненко Галина Едуардівна
Міхненко Галина Едуардівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри АМТС№1

Закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, має диплом магістра з кваліфікацією викладача англійської мови та літератури. 21 квітня 2016 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Працювала викладачем англійської мови у Київському педагогічному коледжі ім.К.Д.Ушинського. З 2007 року Галина Едуардівна працює на факультеті лінгвістики «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ). З 2010 по 2016 роки виконувала обов’язки голови експертної ради з навчальних видань факультету лінгвістики, завданням якої є рецензування та надання експертної оцінки рукописам навчально-методичних матеріалів, підготовлених викладачами кафедр АМТС № 1, АМТС № 2, АМГС № 3. Залишаючись членом зазначеної ради, з 2016 року відповідає за організацію роботи з іншомовної підготовки здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» всіх спеціальностей університету (крім 035).

Галина Едуардівна викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Практикум з іншомовного наукового спілкування», а також дисципліну «Іноземна мова для наукової діяльності» для здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Є автором навчальної та робочих програм останньої. Щорічно проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях та участі в олімпіадах з іноземної мови.

Міхненко Г.Е. розробляє навчально-методичні матеріали з англійської мови для студентів технічних факультетів, регулярно відвідує професійні тренінги, семінари та курси підвищення кваліфікації. Серед останніх навчально-методичних праць – Навчальний посібник «EnglishforElectricalEngineers» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Мультимедійний дистанційний курс «Англійська мова для майбутніх інженерів» для студентів 3-4 курсів технічних факультетів НТУУ «КПІ» та ін.

Міхненко Г.Е. бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, остання з яких – ХII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», м. Київ (доповідь: «Особливості навчання інженерів іноземної мови: інженерне мислення та індивідуальний підхід»).

Сфера наукових інтересів: використання інтерактивних методів навчання і нових технологій у практиці викладання англійської мови професійного спрямування, інтелектуальна мобільність.

Список публікацій

Статті

 1. Михненко Г.Э.Информационный ресурс системы дистанционного обучения как инструмент формирования интеллектуальной мобильности будущих инженеров // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук.праць. – Вип. 36, Том V (73) :Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2017
 2. Михненко Г.Э. Основные компоненты модели формирования интеллектуальной мобильности будущих инжнеров / Г. Э. Михненко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Додаток 3 до Вип. 36, Том IІ (18) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2016. – С. 352–358.
 3. Міхненко Г.Е. Критерії та показники сформованості інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету / Г. Е. Міхненко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2015. – Вип. 1(6). – С. 129–134.
 4. Mikhnenko G. Е. Treating the concept “іntellectual mobility” as an integrated characteristic of future professionals / G. E. Mikhnenko // The Advanced Science Journal. – Torrance : Scireps Corporation, 2015. – № 1. – P. 71–74.
 5. Міхненко Г.Е. Структура інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів / Г. Е. Міхненко // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 8–9. – С. 14–19.
 6. Міхненко Г.Е. Characteristics of a technical university educational environment in the context of the intellectual mobility development // Новітня освіта : зб. наук. праць. – К., 2014. – № 2.
 7. Міхненко Г.Е. Іноземна мова як засіб формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів/ Г. Е. Міхненко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Додаток 1 до Вип. 29, Том IV : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2013. – С. 444–450.
 8. Міхненко Г.Е. Інтелектуальна діяльність як основа формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів / Г. Е. Міхненко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Додаток 1 до Вип. 31, Том VІІІ (50) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2013. – С. 291–298.
 9. Міхненко Г.Е. Актуальність формування інтелектуальної мобільності майбутніх фахівців в умовах євроінтеграції // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород – Кошице – Мішкольц, 21-24 травня 2013 року / ред. кол. Ф.Г. Ващук (голова), Х.М. Олексик, І.В. Артьомов та ін. – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2013. – Вип.7 (26). – 400 с. – С. 285-291.
 10. Міхненко Г.Е. Роль освітнього середовища у формуванні інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів / Г. Е. Міхненко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Додаток 2 до Вип. 7 : Тематичний випуск «Проблема емпіричних досліджень у психології». – К. : Гнозис, 2013. – Вип. 7. – С. 513–520.
 11. Міхненко Г.Е. Ґенеза поняття «інтелектуальна мобільність фахівця» / Г. Е. Міхненко // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 10 (994). – С. 17–22.

Тези доповідей

 1. Михненко Г.Э. К вопросу о важности усиления интеграци и содержания общепрофессиональной и иноязычной подготовки // Найновите научни постижения – 2017: ХІІІ международна научна конференция, 15-22 марта 2017 г. – V.4. – София «Бял ГРАД-БГ», 2017.
 2. Міхненко Г.Е.  Some ideas on developing English language teaching materials for engineering students// Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : V Міжнародна науково-практична конференція 23 березня 2017 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2017. – С. 168–169.
 3. Міхненко Г.Е. Особливості навчання інженерів іноземної мови: інженерне мислення та індивідуальний підхід// Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: ХII міжнародна науково-практична конференція, 28 лютого 2017 р.: тези доп. – Київ, 2017.
 4. Міхненко Г.Е. Переваги використання мультимедійних дистанційних курсів у навчанні іноземної мови: точка зору студентів/ Г. Е. Міхненко // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : ІV Міжнароднанауково-практична конференція 17 березня 2016 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2016. – С. 194–195.
 5. Міхненко Г.Е. Intellectual mobility of the flight crew members// Safety in Aviation and SpaceTechnologies: the 7 th World Congress “Aviation in the XXI-st century”, September 19–21, 2016. – Kyiv, 2016.– P. 9.144–9.146.
 6. Міхненко Г.Е. Використання інтелектуальних ігор елементарного типу у навчанні іноземної мови майбутніх фахівців авіаційної галузі [Електронний ресурс] / Г. Е. Міхненко // ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА–2015» 28–29 квітня 2015 р. – Режим доступу : www.avia.nau.edu.ua.
 7. Міхненко Г.Е. Використання можливостей дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» у формуванні інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів / Г. Е. Міхненко // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 19 березня 2015 р. / За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової : тези доп. – К. : НАУ, 2015. – С. 129.
 8. Mikhnenko G.Е. Intellectual mobility of future engineers and the criteria of its formation / G. E. Mikhnenko // Trends of modern science – 2015: XI International scientific and practical conference, May 30 – June 7, 2015 : materials for the conference. –Pedagogical sciences. – Sheffield : Science and education LTD, 2015. – V. 11. – P. 70–71.
 9. Міхненко Г.Е. Інтелектуалізація як нова тенденція розвитку вищої технічної освіти / Г. Е. Міхненко // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 24 квітня 2015 р.: тези доп. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – C. 110–112.
 10. Міхненко Г.Е. Інтелектуальні ігри у навчанні майбутніх інженерів іноземної мови / Г. Е. Міхненко // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : ІХ Міжнародна науково-практична конференція 13–14 березня 2014 р. : тези доп. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – C. 88–92.
 11. Міхненко Г.Е. Структура інтелектуальної мобільності майбутнього інженера / Г. Е. Міхненко // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: ІІ Міжнародна науково-практична конференція 20 березня 2014 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2014. – С. 101.
 12. Mikhnenko G.E. Providing professional reliability of the flight crew members / Ya. V. Absaliamova, L. V. Kucheriava, G. E Mikhnenko // Safety in Aviation and Space Technologies : The 6th World Congress “Aviation in the XXI-st century”, September 23–25, 2014. – Kyiv : NAU, 2014. – V. 3. – P. 9.71–9.75.
 13. Міхненко Г.Е. Психологічні механізми інтелектуальної мобільності / Г. Е. Міхненко // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21–22 березня 2013 р./ За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової : тези доп. – К. : НАУ, 2013. – С. 64–65.
 14. Міхненко Г.Е. Теорія множинного інтелекту у навчанні студентів іноземної мови професійного спрямування / Г. Е. Міхненко // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18 квітня 2013 р. : тези доп. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 101–105.
 15. Міхненко Г.Е. До питання інтелектуальної мобільності / Г. Е. Міхненко // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Матеріали науково-практичної конференції 22–23 березня 2012 р. / За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової : тези доп. – К. : НАУ, 2012. – C. 49–51.
 16. Міхненко Г.Е. Професійна мобільність як показник якості професійної освіти фахівців-випускників ВНЗ технічного профілю / Г. Е. Міхненко // Naukowa przestrzeń Europy – 2011 : VIІ międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja, 7–15 kwietnia 2011 r. : тези доп. – Przemyśl : Nauka i studia, 2011. – V. 14. – C. 42–44.
 17. Міхненко Г.Е. Самоосвітня компетентність – невід’ємна складова професійної компетентності фахівця // Науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти України», 24-25 березня 2011р. – НАУ, Київ
 18. Міхненко Г.Е. Важливість організації автономного навчання іноземної мови // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ.
 19. Міхненко Г.Е. Language learning strategies as a language teaching and learning tool // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції „Naukowa myśl informacyjnego wieku – 2010”. – Przemysl “Nauka I studia”, 2010. – 88c .
 20. Міхненко Г.Е. Motivation maintenance strategies in ESP / Г. Е. Міхненко // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: V міжнародна науково-практична конференція, 26–27 лютого 2010 р. : тези доп. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 137–139.
 21. Міхненко Г.Е. Мотивація як рушійна сила процесу оволодіння іноземною мовою студентами немовних вузів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції “Край на научното развитие -2010”. – София ‘БялГРАД-БГ” ООД, 2010. – 96с.
 22. Міхненко Г.Е. Creating a Feeling of Vitality and Dynamism in Language Class // Збірник матеріалів І\/ Міжнародної науково-практичної конференції «Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2008» – Praha: Publishing House“ Education and Science”, 2008. – 88 c.

Навчально-методичні праці

 1. Міхненко Г.Е. English for Electrical Engineers (Англійська мова для інженерів-електриків) [Текст] : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Г. Е. Міхненко. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 236 c.
 2. Міхненко Г.Е. Формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету засобами іноземної мови : метод. рек. / Г. Е. Міхненко.– К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 64 с.
 3. Міхненко Г.Е. Мультимедійний дистанційний курс «Англійська мова для майбутніх інженерів» для студентів 3–4 курсів технічних факультетів НТУУ «КПІ» : навч.-метод праця (Сертифікат № 4248 УІІТО НТУУ «КПІ»). – 2014. – Режим доступу : http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view/php?id=635.
 4. Англійська мова професійного спрямування [Електронне видання] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів III-IV курсів факультету електроенерготехніки та автоматики до виконання комплексних контрольних робіт / Укл. : Г. Е. Міхненко, А. П. Рогоза. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 106 с.

Контакти

Тел.: 044 204 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
email:galmikhnenko@gmail.com

Посилання у системі «Інтелект»:
http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/mge2