uk

Огієнко Валентина Петрівна

Огієнко Валентина Петрівна
Огієнко Валентина Петрівна, старший викладач  кафедри АМТС № 1

У 1978 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов та здобула кваліфікацію викладача англійської та французької мов. Валентина Петрівна працює на факультеті  лінгвістики в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоз 1994 року старшим  викладачем англійської мови на кафедрі АМТС № 1. Викладач  координує напрямок виховної роботи на кафедрі, а також  є членом  робочої групи“Міжнародні зв’язки, onlineконференції та олімпіади».
Валентина Петрівна працює викладачем англійської мови в Інституті енергозбереження таенергоменеджмента та  викладає наступні дисципліни«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Практикум з іншомовного професійного та наукового спілкування».  На факультеті енергозбереження та енергоменеджмента викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей по спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях та олімпіадах, захисту курсових і дипломних робіт. Керує педагогічною практикою студентів факультету лінгвістики.
Валентина Петрівна постійно підвищує свій професійний рівень. Викладач відвідує курси підвищення кваліфікації, професійні тренінги, семінари та вебінари, останній з якихбув проведений вРесурсному центрі для викладачів англійської мовив Києво-Могилянській Академії,“Програми англійської мови – Web-курс 5″, який підтримується Відділом освіти і культури Посольства США в Україні.
Валентина Петрівна береактивну участь у науково-методичних всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, бере участь у проведенні студентських конференцій і онлайн-олімпіад.
Сфера науковихінтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення; методика викладання іноземних мов.

Публікації

Статті 

 1. Огіенко В. П. Англіцизми в сучасній українській мові. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За м. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.
 2. Огієнко В.П., Кравченко Т.В. «Особенности удалённой работы переводчика» // Международный сборник научных статей. “Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода”. Выпуск 6. – Н. Новгород: Бюро переводов«Альба», 2016.—258 с.
 3. Огієнко В.П., Кравченко Т.В. Влияние представлений о будущей профессиональной деятельности на мотивацию к изучению иностранного языка (на примере студентов неязыковых специальностей) // Сборник научных статей «Педагогика. Современные фундаментальные и прикладные исследования. (29.04.2017 – 30.04.2017) Сопот/ Sopot (PL)
 4. Огієнко В.П., Кравченко Т.В.. «Формирование готовности будущих переводчиков к профессиональной деятельности в сложных условиях в аспекте сохранения здоровья и работоспособности» //XІІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Лінгвістичні та культурологічні традиції і інновації» 13-17 листопада 2013 р.НІ «Томський політехнічний університет»
 5. Огієнко В.П., Кравченко Т.В. “Проблемы дистанционной работы переводчика» // Збірник наукових статтей до 145-річчя від дня народження Лесі Українки (ч.2) «Наука і Культура», Київ-2015

Тези доповідей

 1. Огієнко В. П., Карпець Л. І. Из истории развития английского язика. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.
 2. Огієнко В.П., Козьміна Н.А. Модальні слова для вираження категорій ймовірності, необхідності, впевненості, оцінки. // II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та Американські студії». – НАУ, 22-24 квітня 2009.
 3. Огієнко В.П., Корнець Особливості термінотворення у бізнесі і діловому спілкуванні. // Матеріали V Міжнародної конференції «Ключові аспекти…» – 07-15 квітня 2009 р.
 4. Огієнко В.П. , Козьміна Н.А.,  Роль лексичних та граматичних ігор на заняттях з англійської мови в технічних вузах як підготовчий етап до навчання професійному спілкуванню.// ІII Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології та американські студії”.
 5. Огієнко В.ПКарпець Л.І«З історії проникнення англіцизмів в українську мову». // VII Міжнародна науково-практична конференція «Научная мысль информационного века», 07-15 березня 2011р. – Польща
 6. Огієнко В.П., Попова Л.І.  Комунікативний метод та формування комунікативної компетенції студентів ВНЗ.
 7. Огієнко В.П., Ковальська Н.В. Суперечливий характер процесу запозичення та його вплив на стан мови-реципієнта. // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції “Ефективні методи навчання-2013”.
 8. Огієнко В.П., Карпець Л.І. Способи перекладу приказок та прислів’їв в англ.. художніхтворах.// V Міжнароднанауково-практична конференція «Сучасніпідходи та інноваційнітенденції у викладаннііноземнихмов».
 9. Огієнко В.П. Понятие «мир перевода» как разнообразие возможностей и реальних условий работы переводчика // «Актуальные научные исследования. От теории к практике».  Сборник научных докладов, (Белосток, Чехия. 30.03.2014), 2014. – 104 str.
 10. Огієнко В.П. Предпосылки для изучения иностранных языков у студентов технических спеціальностей. // «Современные тенденции в науке и образовании».  Сборник научных докладов, (Ольштын, Чехия. 27.02.2014), 2014. – 112 str.
 11. Огієнко В.П. Карпець Л.І.«Використанняангліцизмів в укр..термінологічних системах».// Міжнародна науково-практична конференція «Европейська наука XXI стор.» 07-15 травня 2011р. – Польща.
 12. Огієнко В.П. Карпець Л.І.«З історіїпроникненняангліцизмів в українськумову». // VII Міжнародна науково-практична конференція «Научная мысль информационного века», 07-15 березня 2011р.Польща 
 13. Огієнко В.П. Понятие «мир перевода» как разнообразие возможностей и реальних условий работы переводчика // «Актуальные научные исследования. От теории к практике».  Сборник научных докладов, (Белосток, Чехия. 30.03.2014). 2014. – 104 str.
 14. Огієнко В.П. Предпосылки для изучения иностранных языков у студентов технических спеціальностей.// «Современные тенденции в науке и образовании».  Сборник научных докладов, (Ольштын, Чехия. 27.02.2014, -112) str 
 15. Огієнко В.П., Кот Т.О. Подготовка студентов к чтению и переводу деловых текстов и документации  на иностранном языке // Сборник научных статей «Литература, социология и культурология” – 30.01.17-31.01.17-Warszawa (PL), 2017. – 120 str.
 16. Огієнко В.П., Кравченко Т.В. «Організація тестового контролю у ВНЗ» // Матеріали V міжнар. наук.–метод. конф. «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології»  30 жовтня 2015 року. – К. : ЦУЛ. – 152
 17. Огієнко В.П., Кравченко Т.В. «Роль чтения в совершенствовании навыков иноязычной речи» // Сборник научных статей «Филология, социология и культурология. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика». Том 2, Гданськ, 2016. – 80 str.
 18. Огієнко В.П., Кравченко Т.В. «Контроль рецептивних видів діяльності  у ВНЗ на базі тестів» // Матеріали  VIII Міжнародної науково-практичної конференції: Іноземна мова професійного спрямування  як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішнів зносин. Дипломатична Академія України. – Київ, 2016.
 19. Огієнко В.П., Кравченко Т.В. «Проблемы оптимизации процесса чтения на иностранном языке для специальных целей»  // Сборник научных статей «Литература, социология и культурология. EAST EUROPEAN CONFERENCE. Poznan (PL), 2016. – 120 str.
 20. Огієнко В.П., Кравченко Т.В. «Роль чтения на иностранном языке для совершенствования навыков письменной речи» // Сборник научных статей «Литература, социология и культурология. Актуальные научные проблемы и перспективы развития». Том 2, Гданськ, 2017. – 120 str
 21. Огієнко В.П., Кравченко Т.В. «Елементи рольових ігор у вивченні іноземної мови» // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ міжнародної науково-методичної конференції
 22. Огієнко В.П., Кравченко Т.В. «Культура речи и общая культура человека в современном мире»// Сборник научных докладов «Филология и культурология: проблематика и перспективы развития.» 2014, 29.11.2014-30.11.2014. – Щецин, 132с.
 23. Огієнко В.П., Кравченко Т.В. «Коммуникация и культура речи в современном образовательном пространстве» // Сборник научных докладов «Филология и культурология 2014, 29.12.2014-30.12.2014 . – Краков, 142с.
 24. Огієнко В.П., Кравченко Т.В.«Навчання іноземної мови професійного спрямування у форматі дискусії» Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції  “Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» 2014 року. –К.: ЦУЛ.-140с.
 25. Огієнко В.П., Кравченко Т.В. “Проблеми формування професійних компетентностей перекладачів високого рівня»  // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми освіти та виховання» Національна академія педагогічних наук України та інші.  (Київ, 15.05.2013)

Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/ovp9 
Тел.: 044 406-81-99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306