uk

Павленко Ольга В’ячеславівна

Павленко Ольга Вячеславівна
Павленко Ольга В’ячеславівна, старший викладач кафедри АМТС№1

У 2008 році з відзнакою закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та французької мов.

Ольга В’ячеславівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), відповідає за навчальну роботу кафедри і є членом робочої групи «Course Module Design». Крім того, входить до складу Вченої ради факультету.

Працюючи викладачем англійської мови на факультеті електроніки НТУУ «КПІ», Ольга В’ячеславівна викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Практикум з іншомовного професійного та наукового спілкування», «Іноземна мова для наукової діяльності», веде гурток для студентів факультету електроніки «Keeptalking!». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах, захисту бакалаврських та дипломних робіт.

Ольга В’ячеславівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких «Розробка Web-сторінки викладача», «Розроблення фрагменту дистанційного курсу» (Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»); дистанційний курс “Learning Technologies” (Британська Рада в Україні), курс «Teaching Writing in the English Language Classroom»  (посольство США в Україні). У 2014 році отримала перемогу у конкурсі наукових робіт Teacher Research Programme, організованою видавництвом університету Кембрідж. Павленко О.В. є дійсним членом таких професійних організацій з викладання англійської мови як іноземної як IATEFL та TESOL Ukraine, була залучена до адміністрування міжнародних іспитів з англійської мови IELTS, отримала статус «MicrosoftFacultyFellow». У 2015 році викладач пройшла міжнародну сертифікацію CELTA, що дає право навчати англійської мови у більшості країн світу. В рамках проекту Британської ради в Україні «Англійська мова для університетів», з 2017 року є сертифікованим тренером викладачів англійської мови для спеціальних цілей (ESP), отримала сертифікат Британської ради за активну участь у професійному розвитку викладача «Professional Teaching Award in Teacher Development» та провела більше двадцяти тренінгів для викладачів ESP.

Викладач бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, остання з яких Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти» (м. Київ), де виступила з доповіддю на тему: «Task-based learning in a nutshell». Є автором практикуму з англомовного наукового спілкування для студентів факультету електроніки «Acoustician and Scientific Society: Communicating in English»

Сфера наукових інтересів: навчання англомовного професійного мовлення, міждисциплінарні зв’язки, корпусна лінгвістика.

Список публікацій

Практикуми

 1. Н. Є. Доронкіна, О. В. Павленко. Acoustician and Scientific Society: Communicating in English [Електронний ресурс] : практикум з англомовного наукового спілкування для студентів факультету електроніки спеціальності 171 «Електроніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н. Є. Доронкіна, О. В. Павленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,29 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 98 с.

Методичні вказівки

 1. Л. С. Петрова, О. В. Павленко. Англійська мова загальнотехнічного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних для студентів ІІ курсу факультету електроніки напрямів підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка», 6.050802 «Електронні пристрої та системи», 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. С. Петрова, О. В. Павленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 463 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 108 с.
 2. Л. С. Петрова, О. В. Павленко. Англійська мова загальнотехнічного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи за темою «Моя спеціальність» для студентів ІІ курсу факультету електроніки / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. С. Петрова, О. В. Павленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 406 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 83 с. – Назва з екрана.

Статті

 1. Naida, S. Pavlenko, O. (2017) The Ratio of Standard Ear Tympanogram and the Area of the Eardrum.IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering. Kyiv, p. 284-287
 2. О. В. Павленко. Особливості навчання майбутніх інженерів написання англомовної технічної звітної документації. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXІ століття:  зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф Одеса, 11-13 вересня 2015 р./ під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одеса : Грінь Д.С., 2015 – 505 с. С.379-388. – Назва з екрану.
 3. Pavlenko, O. (2014) Can my students use Google Docs to develop their lab and design reports, The Teacher Research Programme, Cambridge, 6 p.
 4. О. В. Павленко. Навчання усного англомовного професійно орієнтованого мовлення з урахуванням міждисциплінарних зв’язків. Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 31 травня 2013 р. Київ, ДАУ.
 5. О. В. Павленко. Перспективы использования сеансов видеосвязи в обучении студентов неязыкового ВУЗа профессионально-ориентированному общению на иностранном языкеЛингвистические и культурологические традиции и инновации: Матеріали «XI міжнародної  науково-практичної конференції , 10-12 листопада 2011 р.

Тези

 1. О. В. Павленко. Task-based learning in a nutshell. Матеріали V Міжнародної науково-практичній конференції «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти 20.04 2017» К : – «Політехніка», 2017.р. С. 179-181.
 2.  О. В. Павленко. The role of corpora in ESP materials Design. Матеріали Міжнародної наукової конференції “Tрансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст” 25-26.05.2017 Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч. 2 – С. 78-79.
 3. О. В. Павленко. Bringing corpora into modern EFL classroom. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземних мов 28.02 2017»К:- «Політехніка», 2017.р. с. 129-130.
 4. Н.І. Дичка, О. В. Павленко. Ефективне застосування таксономії Бенджаміна Блума у навчанні англійської мови для професійних цілей. Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції  «Найновите научи постижения – 2017», 15-22 березня 2017 /  під заг. ред. М.Т. Петков – Софія : «Бял ГРАД-БГ», 2017 – С. 27-29.
 5. О. В. Павленко. ImprovinginterdisciplinarywritingskillswithGoogledocs. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тривалий професійний розвиток: навички, цілі, виклики ХХІ століття». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 55 с.  
 6. О. В. Павленко. Teaching ESP to Engineers: Selecting Cross-Disciplinary Materials. Global English – Global Decisions. XVIII TESOL-Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of Papers – Севастополь : Рибест, 2013. – 398 с.
 7. О. В. Павленко. Особливості викладання англійської мови професійного спрямування з урахуванням міждисциплінарних зв’язків.  Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 1-2 березня 2013 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 208 с.
 8. О. В. Павленко. Cross-disciplinary Cooperation in Teaching ESP. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Language, Education and Career», 12-13 жовтня, Севастополь: Рибест, 2012 – 152 с.
 9. О. В. Павленко. Cross-Disciplinary Approach to Teaching English for Specific Purposes. English in Globalised World: Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф», 2012. – 220 с.
 10. О. В. Павленко. Соціокультурна складова навчання англомовної професійно орієнтованої взаємодії студентів немовних спеціальностей. Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. 22 листопада 2011 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 109 с.
 11. О. В. Павленко. Проектна методика навчання інтерактивного спілкування засобами соціальних мереж. Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2011 р., ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 410 с.
 12. О. В. Павленко. Професійно орієнтований проект як засіб підвищення мотивації до вивчення англійської мови студентами немовних ВНЗ. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 лютого 2011 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 249 с.
 13. О. В. Павленко. Переваги використання проектної методики у дистанційному навчанні англійської мови майбутніх інженерів.  Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 21 січня 2011 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 152 с.
 14. О. В. Павленко. Сучасні тенденції у навчанні монологічного мовлення. Материали за 6-а международна научна практична конференція, «Поглед върху световната наука», – 2010. Том 18. Педагогически науки. Философия. София – «Бял ГРАД БГ» ООД – 72 с. Назва з екрану.
 15. О. В. Павленко.  Projects in Content-Based ESP Teaching Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 26-27 лютого 2010 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 224 с.
 16. О. В. Павленко. Collaborative Language Learning in the Modern ESP Classroom. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 27 лютого 2009 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 300 с.
 17. О. В. Павленко. Компаративний аналіз лексико-семантичних і структурних особливостей англомовних термінів.Materiały IV Międzynarodowej naukowi-praktychnej konferencji „Nauka i inowacja – 2008”. Tym 7. Filologiczne nauki. Psychologia I socjologia.: Przemyśl. Nauka I studia – 112 str.

Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/pov122
Тел.: 044 204 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: pavlenko.olga.v@gmail.com