uk

Попова Лариса Іванівна

Попова Лариса Іванівна

Попова Лариса Іванівна, старший викладач кафедри АМТС № 1.

У 1979 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов та здобула кваліфікацію викладача англійської та французької мов. 
Лариса Іванівна працює в НТУУ “КПІ” з 1.09.1983р. викладачем англійської мови, в теперішній час – старшим викладачем, на факультеті лінгвістики (кафедра АМТС № 1).
Лариса Іванівна відповідає за науково-методичні семінари для молодих викладачів (робоча група: “Асоціація молодих викладачів” кафедри АМТС № 1).
Лариса Іванівна  викладає дисципліни “Англійська мова”, “Англійська мова професійного спрямування”, “Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів”, курс англійської мови для аспірантів.
В Інституті енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ “КПІ” викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей по спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях та олімпіадах, захисту курсових і дипломних робіт. Керує педагогічною практикою студентів ФЛ.
Лариса Іванівна постійно підвищує свій професійний рівень, в 1991році була на стажуванні у Великобританії, організованому Британською Радою, постійно відвідує курси підвищення кваліфікації, серед яких: “Ресурсний центр для викладачів англійської мови” в Києво-Могилянській Академії, “Програми англійської мови – Web-курс 5” в Києво-Могилянській Академії, який підтримується Відділом освіти і культури Посольства США в Україні.
Лариса Іванівна бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях. За період 2005-2013 рр. було надруковано 26 тез, 1 наукова стаття ВАК, 4 методичні вказівки.

Публікації

 1. Попова Л.И. Эпиграф. Роль эпиграфа в организации текста. // Л.И. Попова, Н.А. Козьміна // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 квітня 2008 р.).
 2. Попова Л.И. Применение инновационных технологий для развития навыков устной речи на иностранном языке по специальности в неязыковом вузе // Л.И. Попова, Н.А. Козьміна// Сучасні тенденції розвитку та дослідження германських мов: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 19 вересня 2008 р.).
 3. Попова Л.І. Категорія модальності «необхідності» та способи її еквівалентної передачі української мовою // Л.И. Попова, Н.А. Козьміна// // Розвиток наукової думки – 2008: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2008. – Т. 2, 2008).
 4. Попова Л.І. Інноваційні технології для розвитку навичок професійного спілкування іноземною мовою студентів технічного університету // Л.И. Попова, Н.А. Козьміна// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» (Київ, КПІ, 2009).
 5. Попова Л.І. Проблеми перекладу термінологічних словосполучень моделей (N + Part. I) + N та (N + Part. IІ) + N // Л.И. Попова, Н.А. Козьміна// Актуальні проблеми філології та американські студії. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції НАУ (2009)
 6. Попова Л.І. Структурні та семантичні особливості складних термінів на прикладі термінів галузі «гірництво» // Л.И. Попова, Н.А. Козьміна// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та американські студії», НАУ, Київ, 2010.
 7. Попова Л.І. Семантика та сема як конструктивний елемент значення мовного знаку з точки зору класиків та сучасних лінгвістів // Л.И. Попова, Н.А. Козьміна // Перспективные научные исследования
 8. Попова Л.І. Роль мотивації у вивченні фахової термінології на уроках іноземної мови в немовному ВНЗ // Л.И. Попова, Н.А. Козьміна// «Особистісно-діяльнісний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ» Всеукраїнська науково-практична конференція, 20 травня 2011 року, НТУУ «КПІ», 2011.
 9. Попова Л.І. Тенденції сучасного країнознавства в формуванні уявлення про країну //   Л.И. Попова, Н.А. Козьміна// ІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 21 березня 2011 р., НТУУ «КПІ», ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 290 с.
 10. Попова Л.І. Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу // VIII міжнародна науково-методична конференція “Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу”, 21-22 вересня 2007, Київ «Політехніка», 2007 р.
 11. Попова Л.І. Комунікативний метод та формування комунікативної компетенції студентів ВНЗ в сучасному країнознавстві // Л.І. Попова, В.П. Огієнко// IV міжнародна теоретично-практична конференція «Сучасні підходи до вивчення іноземних мов у ВНЗ» 17 січня 2012.
 12. Попова Л.І. Тенденції формування образу країни в сучасному країнознавстві // Л.І. Попова // ХХ міжнародна наукова конференція затверджена ВАК, «Мова і культура» Київ. нац. унів. ім. Шевченка, 20-24.06.2011. Випуск 14, том 7 (153). – С. 112-116.
 13. Попова Л.И. Использование интернет-ресурсов на уроке английского языка. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м. Київ – “Політехніка”, – 300 с.
 14. Попова Л.И. Изучение иностранных языков как элемент образования взрослых // Научно-практический журнал «Вестник гуманитарного научного образования». – М.: ООО ИНГН, 2014. – № 3 (41). – С. 28-30.
 15. Попова Л.И. Переводчик это и поэт, и путешественник, и гражданин (На материале творчества Татьяны Комлик) Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода.Международный сборник научных статей. Выпуск 5. — Н. Новгород: Бюро переводов “Альба”, 2015. – С. 196-204. [Електронний ресурс]/
 16. Попова Л.И. Опыт переводчика письменных текстов как предмет дискуссии / Л.И. Попова // Сборник научных статей. Актуальные научные проблемы. – Гданьск , 2016. – C. 64-69.
 17. Попова Л.І. Професійна відповідальність та збереження здоров’я як аспекти формування професійних якостей перекладача // Попова Л.І., Козьміна Н.А.// Інновації в освіті: Міжнародна науково-методична конференція: тези доповідей. (Київ, 16-17 жовтня 2012р.). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. –  С.181-182.
 18. Попова Л.І. Основи знань та творчість в професійній підготовці майбутніх перекладачів / Л.І. Попова, І.М. Дабагян // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інтерактивні технології навчання: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. 15.01.2013. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 89-90
 19. Попова Л.І. Прийоми перекладу лінгвістичних термінів зі спеціальності “Енергозбереження та енергоменеджмент” / Л.І. Попова, Н.А. Козьміна// Формула компетентності перекладача: Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. 27.03.2013. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 125-126.
 20. Попова Л.І. Ідеалізоване та реальне уявлення про професію перекладача як аспект виховання студентів-лінгвістів / Л.І. Попова, Т.В. Кравченко// Актуальні проблеми освіти та виховання: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 15.05.2013. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 19-20.
 21. Попова Л.І. Роль іноземної мови у професійному розвитку студентів / Іншомовна освіта у вищій школі: методи, підходи, технології: Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. 13.12.2013. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 66-67.
 22. Попова Л.И. Исследование практического опыта изучения иностранных языков (на примере деятельности венгерской лингвистки Като Ломб) / Актуальные научные исследования. От теории к практике. Сборник научных докладов (Белосток,  30.03.2014). (Ч.3). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – P. 94-97.
 23. Попова Л.И. Тенденции развития образования взрослых в современных условиях/ «Современные тенденции в науке и образовании». // Сборник научных докладов (Ольштын, 27.02.2014). (Ч5). –Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – Р. 94-97.
 24. Попова Л.И. Влияние представлений об изучении иностранных языков на их усвоение взрослыми / «Актуальные научные исследования. От теории к практике».  Сборник научных докладов, (Белосток, Чехия. 30.03.2014). Zbior raportow naukowych. „Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki. (30.03.2014 – 31.03.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 104 с.
 25. Попова Л.И. Изображение природных и культурных особенностей страны в страноведении (на примере текстов Б.А. Печникова об Андорре). // Сборник научных докладов: Филология и культурология 2014. Достижения, проекты, гипотезы. (29.12.2014-30.12.2014). – Краков. – С. 127-129.
 26. Попова Л.И. Татьяна Комлик: грани поэтического таланта переводчика. // Сборник научных докладов: Филология и культурология: проблематика и перспективы развития. (29.11.2014-30.11.2014) (Ч. 1). – Щецин. – С. 92-95.
 27. Попова Л.И. Лингвостранаведческие аспекты миниатюрных стран Европы с точки зрения устойчивого развития. // Сборник научных докладов: Наука сегодня. Предложения. (29.11.2014-30.11.2014) (Ч. 1). – Щецин. – С. 111-112.
 28. Попова Л.І. Лінгвокраїнознавчиий аспект формування іншомовної комунікативної компетентності в умовах сучасної Європи. // Іншомовна освіта у вищій школі: методи, підходи, технології: Матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. 28 жовтня 2014 року. – К.: ЦУЛ, 2014. – С. 98-99
 29. Попова Л.И. Английский язык как язык науки в международной коммуникации. // Сборник научных статей: Филология, социология и культурология. Проблематика, наработки, инновации, практика, теория. 29.04.2015-30.04.2015. (Ч. 2). –  Лодзь. – С. 64 – 66
 30. Попова Л.И. Особенности письменного перевода на иностранный язык в эпоху информационных технологий. // Сборник научных статей «Филология, социология и культурология. Научный поиск». (30.10.2015 – 31.10.2015). –  Сопот. – С.29-31.
 31. Попова Л.И. Проблема проникновения произведений текстовой культуры в другие страны. // Сборник научных статей: Филология, социология и культурология. Приоритетные направления науки. 29.11.2015-30.11.2015. (Т. 2). – Закопане. – С. 108-110
 32. Попова Л.І. Особливості англійської наукової мови в сучасній міжнародній комунікації. // Наука і культура: Збірник наукових статей до 145-річчя від дня народження Лесі Українки. – К.: Наукова школа «Прекрасний світ», 2015. – Ч.2. – С. 45-51.
 33. Попова Л.І. Роль ситуативних особливостей текстів в електронній формі у навчанні іноземних мов. // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали V міжнар. наук.–метод. конф. 30 жовтня 2015 року. – К. : ЦУЛ. – С. 117-118.
 34. Попова Л.И. Образ далёкой страны и поэзии Татьяны Комлик: Страноведческие аспекты // Сборник научных статей: Филология, социология и культурологія. Наука вчера, сегодня, завтра. 28.02.2016. – Варшава. – С.26-29.
 35. Попова Л.И. Професійний досвід письмового перекладача: Реалії та проблеми // Сборник научных статей «Филология, социология и культурология. Приоритетные направления науки». 28.02.2016. – Варшава. – С.105-107.
 36. Попова Л.І. Сучасні тенденції в індивідуалізованому вивченні англійської мови на етапі вдосконалення та роль викладача при цьому // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017р. – К., 2017. – С. 137-138.
 37. Попова Л.И. Особенности этапа совершенствования знаний иностранного языка для взрослых учащихся. // Педагогика: актуальные проблемы и перспективы развития: сборник научных статей (по материалам международной научно-практической конференции, Варшава, 30.01.2017-31.01.2017). – Варшава, 2017. – С. 85-86.
 38. Попова Л.И. Стандартизованные и творческие аспекты труда переводчика. // Филология, социология и культурология: актуальные проблемы и перспективы развития: сборник научных статей (по материалам международной научно-практической конференции, Варшава, 30.01.2017-31.01.2017). – Варшава, 2017. – С. 119-120
 39. Попова Л.И. Рациональная организация деятельности письменного переводчика в информационном обществе. // Филология, социология и культурология: обсуждение современной науки: сборник научных статей (по материалам международной научно-практической конференции, Люблин, 28.02.2017). – Люблин, 2017. – С.73-74.
 40. Попова Л.И. Иностранные языки в современном мире: потребности и возможности. // Филология, социология и культурология: теоретические и практические аспекты: сборник научных статей (по материалам международной научно-практической конференции, 30.03.2017-31.03.2017). – Честохова, 2017. – С.105-106.

Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/pli2

Тел.: 044 406-81-99

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306