uk

Присяжнюк Ірина Сергіївна

Грицай Ірина Сергіївна
Присяжнюк Ірина Сергіївна, викладач кафедри АМТС№1

У 2011 році з відзнакою закінчила магістратуру факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача англійської і німецької мов.
Присяжнюк І.С. працює викладачем на хіміко-технологічному факультеті і викладає дисципліни «Англійська мова загально технічного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова для науковців», а також готує студентів до участі у наукових конференціях та олімпіадах. З 2013 року відповідає за переклад дисциплін і тем дипломів на ХТФ.
Викладач відвідує методичні семінари і курси підвищення кваліфікації у Інституті післядипломної освіти НТУУ «КПІ». Ірина Сергіївна веде активну наукову діяльність, бере участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, публікує статті у фахових виданнях і тих, що входять до науко метричних баз даних.  У 2012 склала кандидатські іспити з філософії, німецької мови та спеціальності, планує роботу над власним дисертаційним дослідженням.
Сфера наукових інтересів: соціальна та функціональна диференціація лексики у телепередачах, соціолінгвістичний аспект функціонування різних типів лексики у телевізійних ЗМІ.

Список публікацій:

Статті:

 1. Грицай І.С. Вплив контексту на переклад термінів у творах художньої літератури та змі. – Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 25. – 2012. – 270 с.
 2. Грицай І.С. Переклад метафоричних термінів, абревіатур і термінів з антропонімами у художніх текстах і телепередачах/ Наукові записки. – Випуск 116. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 658 с.
 3. Грицай І.С. Диференціація лексики у телевізійних змі (на прикладі науково-популярних передач Top Gear і Mythbusters). – Наукові записки. – Випуск 129. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 536 с.
 4. Грицай І.С. Описовий переклад неологізмів в межах концептуальних систем «людина і світ» та «спосіб життя і дозвілля»// Наукові записки. – Випуск 136. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 131-135.
 5. Грицай І.С. Тranslation of technical terms in popular science TV programs// Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2015. – №3. – С. 44-50.
 6. Присяжнюк І.С. Переклад неологізмів в межах концептуальних сфер «Масова культура», «Література, мистецтво та спорт» та їх переклад / І.С. Присяжнюк , А.Л. Котковець // Наукові записки. – Вип. 144. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С. 267-270.
 7. Prysiazhniuk I. Descriptive translation and word formation methods of neologisms in thematic groups // Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія, Педагогіка – Вип.7(І): Тематичний випуск «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти». – Вип. 7(1). – К.:ТОВ «Центр учбової літератури», 2016. – С. 63-68.
 8. Prysiazhniuk I. Neologisms of “science and engineering”, “communication technologies” thematic groups: word formation methods and ways of translation. – Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія, Педагогіка – К.:ТОВ «Центр учбової літератури», 2017. – Вип. 9. – С. 26-29.

Тези доповідей:

 1. Грицай І.С. Способи введення термінологічної лексики у тексти художньої літератури та засобів масової інформації // Научные итоги: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Научные итоги 2011 года». Часть 2, 20 декабря 2011 года. – Киев: «Наири», 2011. – 86 с.
 2. Грицай І.С. Сучасні тенденції у викладанні іноземної мови        // Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 22 листопада 2011 року. – Київ: надруковано ТОВ «Дельта Корп», 2011. – 109 с.
 3. Грицай І.С. Функціонування технічних термінів у текстах художнього стилю // Materialy Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencij “Nauki. Teoria I praktyka” (28.12.2011 – 30.12.2011).  – Warszawa, 2011. – 112 str.
 4. Грицай І.С. Вживання технічних термінів в англомовній художній літературі та їх переклад на українську мову // Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред.. В.В. Жуковської, І.І. Савчук, Л.Є. Блін – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2011. – 456 с.
 5. Грицай І.С. Мовні особливості сучасних засобів масової інформації //Materialy Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji Rozwoj nauk humanistycznych. Problemy I perspektywy./ (28.09.2012 – 30.09.2012) – Katowice, 2012. – 100 с.
 6. Грицай І.С. Соціальна і функціональна диференціація лексики у засобах масової інформації // Materialy IX Mezinarodni Vĕdecko-Prakticka Konference DNY VĔDY – 2013. – Dil 22. Filologicke Vĕdy: Praha. Publishing house “Education and Science” s.r.o. – 112 stran.
 7. Грицай І.С. Основні рекомендації щодо написання анотацій англійською мовою// Materialy Х Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji «Naukowa Mysl Informacyjnej Powieki – 2014»  07-15 marca 2014 roku. Volume 18. Filologiczne nauki. – Przemysl: Nauka I studia, 2014. – 112 str.
 8. Грицай І.С. Сучасні підходи до вивчення неологізмів //Materialy Х Mezinarodni Vĕdecko-Prakticka Konference “Vĕda a technologie: krok do budoucnosti – 2014” 27.02.2014 – 05.03.2014. – Dil 21. Filologicke vĕdy: Praha: Publishing house “Education and Science” s.r.o. – 112 stran.
 9. Грицай І.С. Засоби масової інформації як окремий підстиль публіцистичного стилю // Материали за 9-а международна научна конференция “Achievement of high school – 2013” 17-25 November 2013. Том 27. Филологични науки. – София: Бял ГРАД-БГ ООД. – 112 стр.
 10. Грицай І.С. Мультимедійна презентація як засіб підвищення ефективності навчального процесу // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали IV міжнар. наук.–метод. конф. 28 жовтня 2014 року. – К. : ЦУЛ. – С. 28-30
 11. Грицай І.С. Основи індивідуалізації процесу навчання іноземних мов // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 24 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С.25-27
 12. Грицай І.С. Навчання аудіюванню на просунутому та завершальному етапах вивчення англійської мови // Materials of the XI International scientific and practical conference «Cutting-edge science», 2015. Volume 13. Pedagogical sciences. – Sheffield: Science and education LTD. – Р.42-44.
 13. Присяжнюк І.С. Метод симуляції на заняттях з англійської мови професійного спрямування // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 120 с.
 14. Присяжнюк І.С. Категорія модальності і засоби її вираження у науково- технічній літературі// Материали за 11-а международна научна практична конференция «Achievement of high school», 17-25 листопада 2015 р. – Т.11: Филологични науки. – София, 2016. – 112 с.
 15. Присяжнюк І.С. Використання методу навчання по станціях на зяняттях з іноземної мови//Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, 24 березня 2016 р. – К., 2016. – 136 с.
 16. Присяжнюк І.С. Роль академічного есе у фаховій підготовці студентів // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. cДніпро: Роял Принт, 2016. –  С. 238-239
 17. Присяжнюк І.С. Дебати як комунікативний метод на заняттях з іноземної мови // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД Охотнік, 2017. – С. 224-225
 18. Присяжнюк І.С. Труднощі навчання діалогічному мовленню і шляхи їх подолання // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземної мов як чинник забезпечення дієвості знань», 28.10.2016. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 255-256
 19. Присяжнюк І.С. Навчання монологічному мовленню студентів немовних спеціальностей // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017 р. – К., 2017. – С. 139-141
 20. Присяжнюк І.С. Навчання анотування іншомовної літератури студентів немовних спеціальностей // Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 20 квітня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 191-193

Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/gis16
Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: skrepo4ka@bigmir.net