uk

Свірепчук Ірина Алімівна

Свіречук Ірина Алімівна
Свірепчук Ірина Алімівна, старший викладач кафедри АМТС №1 

У 1989 році закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка і отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови.
Ірина Алімівна працює в Національному технічному університеті України  «КПІ» з 1991 року, входить до складу групи рецензентів кафедри, є членом групи «Тестування і контроль», а також виконує обов’язки профорга кафедри. До 2005 року Ірина Алімівна працювала на зварювальному факультеті. Була відповідальною за викладання англійської мови на зварювальному факультеті.
З 2005 року Ірина Алімівна працює на теплоенергетичному факультеті, викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів)».
Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.
Ірина Алімівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, бере активну участь в науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Сфера наукових інтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення, тестування знань студентів, переклад технічної літератури.

ПУБЛІКАЦІЇ СВІРЕПЧУК ІРИНИ АЛІМІВНИ

 1. Свірепчук І.А. Requirements of language tests. // Матеріали ХІІІ Международна научна рактична конференція «Ключови въпроси в съвременната наука -2017».– Софія.: «БялГРАД-БГ»ООД, 2017. –124 с.
 2. Свірепчук І.А. Веб-квест як проект з використанням пошукової системи Інтернет. // Материали за ХІІ Международна научна практична конференція «Бъдещето въпроси от света на науката -2016». – София.: «БялГРАД-БГ» ООД, 2016. –100 с.
 3. Свірепчук І.А. Веб-сайт як одна з моделей організації проектної діяльності в навчанні іноземної мови.// Materialy XIII Miedzy narodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kliczowe aspekty naukowej dzialalnosci -2017». –Przemysl.: Nauka I studia, 2017. –100 с.
 4. Свірепчук І.А. Використання сервісів Web 2.0 в навчанні іноземної мови. // Материали ХІІІ Международна научна практична конференция «Найновите научни постижения –2017». –София.: «БялГРАД-БГ» ООД, 2017. 164 с.
 5. Свірепчук І.А. Дистанційна методика викладання іноземних мов. // Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji «Naukowa przestrzen Europy—2017». –Przemysl.: Nauka i studia, 2017. –104 с.
 6. Свірепчук І.А. Застосування сервісів Web 2.0 в навчанні англійської мови.  // «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання ( у рамках VII Міжнародного фестивалю «Світ психології: освіта, наука, інновації» вип. 37 (3)  т. 1(21) 2017 р.
 7. Свирепчук И. А. Нетрадиционные методы оценивания знаний студентов в изучении иностранных языков. // Материалы за XI международна научна практична конференция «Achievement of high school-2015” 17-25 November, 2015, Том 9 Педагогически наукиб Музика и живот – София, “Бял ГРАД-БГ» ЩЩД 2015
 8. Свирепчук И. А. Интернет-коммуникации как вид самостоятельной деятельности студентові обучениииностраннім язикам. // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційнітенденції у викладанні іноземних мов», 24 березня 2016 р. – К., 2016-136 с.
 9. Свірепчук І. А. Веб-проект як складова проектної методики у викладанні іноземних мов. // Materialy XII Miedzynarodowejnaukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2016” 07-15 lutego 2016 , Volume 5, Pedagogicznenauki, Przemysl, Nauka I studia,2016.
 10. Свірепчук І. А. Розвиток пізнавальної самостійності  у студентів. // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичноїконференції «Новітні освітні технології: міжнародний досвід» 21 січня 2016 –К.:ЦУЛ-127с.
 11. Свірепчук І. А. Роль самоконтролю в вивченні іноземних мов
 12. Svirepchuk I. Assessment activities as a method of control of foreign language knowledge. // Молодой ученый, №20, 2015, – Казань. – 537 с.
 13. Svirepchuk I., Boiko I. Ways of independent work organization in foreign language teaching // Вісник Національноготехнічного університету України, Серія: філологія, педагогіка
 14. Свірепчук І. А. Веб-проект як вид самостійної діяльності студентів в процесі навчання іноземної мови.// Науковізаписки №128
 15. Свірепчук І.А., Грищенко Я.М. Методичні вказівки для студентів II курсу ХТФ, ІХФ,ФБТ, ІФФ, ЗвФ заочної форми навчання.
 16. Свірепчук М.А., Щипачова Д.С. Англо-український термінологічний словник–мінімум для студентів спеціальностей: «Інформаційні технології проектування», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», «Програмне забезпечення систем», «Інженерія програмного забезпечення» теплоенергетичного факультету. – Електронне навчальне видання, 2012. – 145 с.
 17. Козаченко Т.П., Свірепчук І.А. Довідник з граматики для студентів 1 курсу ТЕФ ІІ ч.
 18. Свірепчук І.А. Яцюк Л.А. Термінологічний словник (електронний варіант)
 19. Свірепчук І.А., Рябова К.О. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено)  [Електронний ресурс]: Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів ОКР «спеціаліст» та «магістр» теплоенергетичного факультету до виконання комплексних контрольних робіт:– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 78 с.
 20. Ірина Свірепчук. Переваги технічних засобів навчання, зокрема інтенсифікація процесу навчання шляхом комп’ютеризації
 21. Методичні вказівки з англійської мови професійного спрямування для студентів ІІІ курсу теплоенергетичного факультету. Укладачі Л.М. Іванченко, Л.А. Яцюк, Л.М. Коломієць, Т.П. Козаченко, І.А. Свірепчук, К.А. Лісецький, – К. Політехніка, 2005 – 56 с.
 22. Свірепчук І. А. Інформатизація освіти як основа впровадження інформаційних технологій в процес професійної підготовки фахівця // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». 14 січня 2015. – К.: ЦУЛ.
 23. Свірепчук І. А. Роль самостійної роботи студентів в навчанні іноземним мовам // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти». 28 квітня 2015. –К. 2015. НТУУ «КПІ».
 24. Свірепчук І. А. Інтернет як складова інформатизації освіти // Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності сучасного перекладача». 25 березня 2015. К.: НТУУ «КПІ».
 25. Свірепчук І.А. Особенности перевода с английского языка. // Филологические науки в России и за рубежом: материалы IIмеждународной науч. конф. (г.Санкт-Петербург, ноябрь 2013 г.).- Санкт-Петербург: Реноме, 2013. – vi, 110 с.
 26. Свірепчук І.А. Обучение чтению в процессе изучения иностранного языка. // Materialy X Miedzynarodowej naurowi-practycznej konferencji “Kluczowe aspect naukowej dzialalnosci -2014” 07-15 stycznia 2014 roku. Volume 11 Pedagogiczne neuki, Przemysl, Nauka s studia, 2014, – 109 с. FULL TEXT.pdf (95 KB)
 27. Свірепчук І.А. Переваги технічних засобів навчання, зокрема інтенсифікація процесу навчання шляхом комп’ютеризації. // Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Іншомовна освіта у вищий технічній школі: методи, підходи, технології. 11 грудня К. 2013 р.- 94 с. FULL TEXT.pdf (82 KB)
 28. Свірепчук І.А. Розвиток діалогічного мовлення студентів в процесі навчання діалогічної мови. // Materialy X Mtzinarodni vedecko-prakticka conference “Moderni vymozenosti vedy-2014, 27.01/2014-05.02.2014, Praha, Publishing House “Education and Science” s.r.o., -94 c FULL TEXT.pdf (98 KB)
 29. Свірепчук І.А. Переваги технічних засобів навчання, зокрема інтенсифікація процесу навчання шляхом комп’ютеризації
 30. Свірепчук І.А. Особенности обучения иностранным языкам студентов технических вузов. // «Вісник» НТУУ «КПІ», №1, Київ: Політехніка, 2012.
 31. Свірепчук І.А. Языковое окружение в аспекте обучения иностранным язикам.
 32. Свірепчук І.А. The nature of listening comprehension.
 33. Свірепчук І.А. Индивидуальный поход в обучении иностранным язикам на неязыковых спеціальностях. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ
 34. Свірепчук І.А. Происхождение фразеологических единиц современного английского язика. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Передовий науковий досвід-2010», 17 вересня 2010. – НУК, Миколаїв
 35. Свірепчук Ірина Письмо и письменная речь в обучении иностранному языку. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ
 36. Свірепчук І.А. Метод проектов как один из методов обучения иностранным язикам. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. – К. «Політехніка», 2009 – 300 с.
 37. Свірепчук І.А. Метод проектов как один из методов обучения иностранным язикам. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. – К. «Політехніка», 2009 – 300 с.

Контакти:

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/sia18
Тел. 044 406 81 99
Адреса: м.Київ, пр.-т Перемоги, 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: svirmarina@ukr.net