uk

Сидоренко Ірина Анатоліївна

Сидоренко Ірина Анатоліївна
Сидоренко Ірина Анатоліївна, викладач кафедри АМТС№1

У 2005 році закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов. Також, у 2005 році закінчила Міжнародний університет фінансів та здобула кваліфікацію менеджера організації.
Ірина Анатоліївна  працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1) і входить до складу робочої групи «Самостійна робота студентів. Проектна методика та інші види самостійних завдань» та робочої групи з підрахунку рейтингу викладачів кафедри. Ірина Анатоліївна викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування» та «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено)для спеціалістів» для студентів з першого по шостий курси заочної форми навчання (ІХФ, ММІ). Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах, захисту бакалаврських та дипломних робітанглійською мовою. Ірина Анатоліївнапостійно відвідуєпрофесійні тренінги, наукові та методичні семінари, курси підвищення кваліфікації. У 2012 та 2016 роках пройшла стажування в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова.
Сидоренко І.А.бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, остання з яких Міжнародна науково-практична конференція«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»(м. Київ). Викладач опублікував значну кількість тез та наукових статей, є автором 2 методичних вказівок.
Сфера наукових інтересів: формування соціокультурної компетенції студентів технічних спеціальностей, інтерактивні технології навчання, пізнавальна діяльність студентів технічних спеціальностей при вивченні іноземної мови.

Список публікацій

Статті

 1. Сидоренко І.А. Социокультурная компетенция в контексте коммуникативного подхода к преподаванию иностранных языков. // ГОУВПО «Челябинский государственній университет», Вузовская академическая лаборатория межкульруных коммуникаций, научный журнал №1 (34), 2012.
 2. Сидоренко І.А. Важливість застосування мультимедійних технологій у навчанні професійно-орієнтованій англійській мові. // Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Збірник наукових праць «Інтеграційні процеси та інноваційні технології:досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами)», випуск 2, Харків 2012. – 455с.
 3. Сидоренко І.А. Використання методу навчальної гри при вивченні професійно-орієнтованої англійської мови. // Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Збірник наукових праць «Інтеграційні процеси та інноваційні технології:досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами)», випуск 3, Харків 2013. – 439с.
 4. Сидоренко І.А. Інтерактивні методи навчання іноземній мові. // Збірник наукових праць VII Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі” On-line конференція, НТУУ КПІ, ФЛ, Київ 2013р.
 5. Сидоренко І.А. Особливості перекладу міжнародної нормативно-правової документації. // Актуальні питання філології: Збірник наукових праць. Вип.4. – К.: КиМу, 2012. – 186с.
 6. Gryshchenko Ya. S., SydorenkoI.A. The role of the newest interactive distance technologies in formation of foreign language sociocultural competence of part-time students in technical universities // Новітня освіта: Збірник наукових праць. – К., 2014. – №2. – С. 27-33.
 7. GryshchenkoYa.S., SydorenkoI.A. Etymological environment of English loans penetration in the Russian language // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – №5. – С. 57-62.
 8. Сидоренко І. А. Підходи до вивчення ідіостилю у лінгвістичних дослідженнях художнього тексту // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць  / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця :  ТОВ «фірма «Планер», 2015. – Вип. 21.
 9. СидоренкоІ.АStructural and stylistic peculiarities of syntactic parallelism in modern English drama. – Virtus: Scientific Journal.  –  Montreal: Center of modern pedagogy «Learning without  Frontiers», 2017. – Issue 13.
 10. Сидоренко І.А. Особливості сучасних напрямів дослідження драматургічного дискурсу. – Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. університету. ім. І. Огієнка: Філологічні науки. Випуск 42. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – 276 с.
 11. СидоренкоІ.А. Повтор як ключовий принцип функціонування стилістичних фігуру сучасних англомовних драматичних творах. –  Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Збірник наукових праць Чернівецького нац. унів. ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – 252с.
 12. Грищенко Я. С., Сидоренко І. А. Граматичні особливості перекладу міжнародної документаціїю. – Молодий вчений. — Херсон, 2017. — №4 (44), Ч. 1.. – C. 137-141.

Тези доповідей

 1. Сидоренко І.А. Перспективи впровадження та переваги використання новітніх інформаційних технологій в вищих навчальних закладах.Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі», 16-18 листопада 2011. – Луганськ, 2011.
 2. Сидоренко І.А. Соціокультурна компетенція у контексті формування комунікативної культури студентів. Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ», 22 листопада 2011 р.- К.: НТУУ«КПІ».-109с.
 3. Сидоренко І.А. Перспективність використання проектного методу  при вивченні англійської мови. Матеріали VII Міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 13 березня 2012 р. Київ: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 248 с.
 4. Сидоренко І.А. Проблемне навчання як запрука формування пізнавальної діяльності студентів.Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі» 05-25 квітня 2012 р. – Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут», 2012. – 214c.
 5. Сидоренко І.А. Использование современных информационных технологий в методике преподавания иностранных языков. Сборник научных трудов ХI Международной научно-практической конференции «Межкультурная коммуникация: теория и практика». Том 2/ под. ред. Н.А. Качалова; ТПУ. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 128с.
 6. Сидоренко І.А. Важливість використання методу навчальної гри при вивченні іноземної мови у вищій технічній школі. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» 22 листопада 2012 р. – Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут», 2012.
 7. Сидоренко І.А.  Методика проведення навчальної гри на заняттях з іноземної мови . VIII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов” НТУУ “КПІ”; (Київ 27.03.2013)
 8. Сидоренко І.А. Переваги та недоліки застосування інтерактивних методів навчання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Modern education: Methodology, Theory and Practice» – 18 квітня  2013 р. – НТУУ «КПІ»,  – С.119-121
 9. Сидоренко І.А. Важливість використання інтерактивних технологій навчання для активізації пізнавальної діяльності студентів. // IІІ Міжнародна наукова конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» Київ,  11 грудня 2013 р. – ТОВ «Дельта Корп», 95с. 
 10. Сидоренко І.А. Використання проектного методу при вивчення іноземної мови технічного спрямування. // НТУУ «КПІ», ФЛ, Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції», 16-17 квітня 2014р. – 168с. К., 148с. 
 11. Сидоренко І.А. Лексика міжнародної нормативно-правової документації і шляхи її відтворення українською мовою. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» НТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава, 2 квітня 2014р.
 12. Сидоренко І.А. Методика проведення навчальної гри на заняттях з іноземної мови зі студентами немовних спеціальностей. // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня 2014р. НТУУ КПІ. – К.: Кафедра. – 262с. 
 13. Сидоренко І.А. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. // «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» Матеріали ІІІ всеукраїнської наук. конфер. з між нар. участю. (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч.2. – 172с.
 14. Сидоренко І.А. Переваги використання інформаційно-комунікаційних  технологій навчання при вивченні іноземних мов.// НТУУ «КПІ», ФЛ, Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції», 23 січня 2014р. –130с.
 15. Сидоренко І.А. Самостійна робота студентів ВНЗ та її методика. // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 28-30 квітня 2014р. – К.: НТУУ КПІ – 176с.
 16. СидоренкоІАThe notion of the author’s idiostyle as an object of linguo-stylistic analysis // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Science without borders”, – 30.03.2015. – 7.04.2015. Volume 14. Philological sciences. Sheffield. Science and education LTD.
 17. СидоренкоІАДистанционное образование в методике преподавания иностранного язика // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka konference “Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2014” – Dil 10. Pedagogika.: Praha. Publishing House “Education and science” s.r.o. 27.11.2014-05.12.2014.
 18. Сидоренко І. А. Дистанційна освіта як сучасний метод викладання іноземної мови // Придніпровські соціально-культурні читання. Матер. ІІІ всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. (м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2014 р.): у 4-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2014. – ч.2.
 19. Сидоренко І. А. Современные методы преподавания иностранных языков в высшей школе // Materialy XI mezinarodni vedecko-prakticka konference “Moderni vymozenosti vedy – 2015”. – Dil 10. Filologicke vedy.: Praha. Publishing House “Education and science” s.r.o. 27.01.2015-05.02.2015.
 20. СидоренкоІАФункції самостійної роботи студентів немовнихспеціальностей при вивченні іноземної мови професійного спрямування // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології. Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції 28 жовтня 2014р. К.: ЦУЛ.Сидоренко I.А. Особливостi стилiв навчально дiяльностi студентiв при вивченнi iноземно мови професiйного спрямування // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школіметоди, підходи, технології”. Київ, 30 жовтня 2015 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2015
 21. СидоренкоИ.А. Особенностиорганизациииконтролясамостоятельнойработыстудентовзаочногоотделения // Materials of the XII International scientific and practical conference, «Science without borders», March 30 – April 7, 2016 on Pedagogical sciences. Volume 8.  Sheffield. Science and education LTD, 2016
 22. Сидоренко И.А. Особенности составления методических указаний для студентов заочного отделения при изучениипрофессионального иностранного языка // Materials of the XII International scientific and practical conference, Cutting-edge science, April 30 – May 7 2016, Volume 4. Pedagogical science. Sheffield. Science and education LTD , 2016
 23. Сидоренко І.А. Види стилістичних фігур, заснованих на принципі повтору, в сучасних англомовних драматичних текстах. – Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнар. наук.-прак. конф., м. Одеса, 27-28 січня 2017 р. – Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – 132с.
 24. Сидоренко І.А. Формування відчуття самоефективності при вивченні іноземної мови. – Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-прак. конференції, 28 лютого 2017 р. – К., 2017. – 190 с.

Методичні розробки

 1. Англійська мова професійного спрямування: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ІІІ курсу ІХФ заочної форми навчання / Уклад. І. А. Сидоренко. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 84с.
 2. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського/ Уклад. І. А. Сидоренко, Я. С. Грищенко. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 92 с.

Контакти
http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/sia16
Тел.: 044 204 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306
e-mailsydiryna@gmail.com