uk

Чмель Вікторія Володимирівна

Чмель Вікторія Володимирівна
Чмель Вікторія Володимирівна, викладач кафедри АМТС№1 

У 1987 році закінчила Київський Державний педагогічний  інститут іноземних мов  та здобула кваліфікацію вчителя англійської та французької мов. Після закінчення працювала в середній школі №60 м. Києва вчителем англійської мови (1987-92) та в спеціалізованій школі №115 м. Києва вчителем англійської мови та літератури (1992-96) і ділової англійську мову (курс ‘Market Leader’) де отримала звання «старший учитель» (1998-2010). В 1996-97 роках працювала перекладачем (головним спеціалістом) у Фонді підтримки досліджень у сфері Національної Безпеки де перекладала ділову документацію: контракти, угоди, тощо, тендерний проект „Комп’ютеризація Державної Скарбниці України”, який готували Фонд, українсько – швейцарська фірма “MiratechAG” та спільне підприємство „Квазар-мікро”, перекладала матеріали симпозиумів та конференцій Інтерполу стосовно технологічних, хімічних, біологічних, політичних, комп’ютерних, фінансових, військових та інших злочинів, перекладала  на зустрічах  з партнерами з США, Китаю, Канади, Іспаніі та ін. 
Одночасно, за сумісництвом, викладала ділову англійську та англійську мову в навчальних центрах фірми „Декарт”, курси ‘We mean business’, ‘We are in business’, Susan Norman (1994-97) та „Шанс”, курси ‘New American Streamline’ та ‘New Headway’ (всі рівні) (1997-2006).
В 2005-2006 роках працювала за сумісництвом на Міжнародному факультеті НТУУ „КПІ” старшим викладачем.
Вікторія Володимирівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), відповідає за заміни занять на кафедрі та міжнародну діяльність КАМТС №1, перекладає додатки до дипломів.
Працює викладачем англійської мови на факультеті електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ» з вересня 2007 року. Вікторія Володимирівна викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів. Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, захисту бакалаврських та дипломних робіт.
Вікторія Володимирівна є автором багатьох наукових праць та методичних розробок.
Вікторія Володимирівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких «Практика використання програми WordFast. Робота з глосарієм та пам’яттю перекладів», «Розробка Web-сторінки викладача», «Ефективна робота з презентаціями (на базі PowerPoint 2010/13)». Викладач бере активну участь у науково-методичних та науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Сфера наукових інтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення, міждисциплінарні зв’язки.

Список публікацій

Статті

 1. Чмель В. В., Чмель Г. С. Термінологічна синонімія у взаємодії та контактуванні англійської та української мов на сучасному етапі. // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (мовознавство). Випуск 75 (2). – Кіровоград: Вид-во Кіровоградського державного педагогічного ун-ту м.. В.Винниченка, 2008.
 2. Чмель В.В. Инновационные подходы к обучению иностранным языкам в высшей школе. // Межкультурная коммуникация: теория и практика: сборник статей XI Международной научно-практической конференции / Под ред. Н. А. Качалова. Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 260 с.
 3. Чмель В.В. Teaching writing a Statement of Purpose the students of higher school.// Современная педагогика и психология: методология, теория и практика»: материалы  I международной научно-практической конференции (г. Донецк: 5-7 апреля 2013 г.) / Научный журнал «Аспект» (№4, 2013). – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2013. – 96 с. 
 4. Чмель В.В. Навчання письму студентів технічних спеціальностей як один з компонентів підготовки з іноземної мови. // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Збірник наукових статей– К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 442 с.  
 5. Чмель В.В. Роль языкового портфеля в контроле и самоконтроле овладения разными видами коммуникативной деятельности.// Межкультурная коммуникация: теория и практика: сборник научных трудов XIІ Международной научно-практической конференции / под ред. Н.А. Качалова. Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 15-17 ноября 2012. – 320 с.
 6. Чмель В.В. Использование видеофрагментов на занятиях по английскому языку в технических вузах. // Язык и мировая культура: взгляд молодых исследователей: Материалы ХІІІ Всероссийской научно-практической конференции: в 3-х частях / Под ред. Н.А. Качалова (часть 1); Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во ТПУ, 2013. – 260 с.
 7. Чмель В.В.Повышение качества подготовки по иностранному языку в школе и вузе. // Лингвистические и культурологические традиции и инновации: сборник научных трудов XIІІ Международной научно-практической конференции / Под ред. Н.А. Качалова. Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 13-17 ноября 2013.
 8. Чмель В.В. Розробка та використання навчально-методичних матеріалів для навчання іноземної мови студентів технічних спеціальностей. // ІX Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція “Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі” 28-30 квітня 2014 року.
 9. Чмель В. В. Use of video materials for teaching English for specific purposes // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2015. – №4.
 10. Chmel V. Teaching professionally oriented reading at technical universities // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія, Педагогіка: Зб. н. праць. – Київ, 2015. – №6. – 110 с.
 11. Чмель В. В. Использование презентаций для реализации коммуникативного подхода при обучении английскому языку студентов технических специальностей // Язык и мировая культура: взгляд молодых исследователей: сборник материалов ХV Всероссийской научно-практической конференции: в 3-х ч. / под ред. Н.А. Качалова (Часть I); Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2016. − 234 с.
 12. Ahmad I.M., Chmel V.V. Association as linguistic phenomenon //  Вісник національного технічного університету України «КПІ».Серія Філологія, педагогіка. Випуск 8/2016. Київ-93с.
 13. Ахмад І.М.,  Чмель В.В. Педагогічний такт і культура спілкування викладачів і студентів // Збірник наукових праць «Теоретичні питання культури, освіти та виховання», КНЛУ випуск № 54, 2016р.131с.
 14. Чмель В.В., Ахмад І.М. Вираження категорії оцінки на лексичному та синтаксичному рівнях в англійській та українській мовах // Науковий вісник Херсонського державного університету.Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 26/ Херс.держ.ун-т.-Херсон: ХДУ, 2016.-168с.

Тези доповідей

 1. Чмель В.В. Вплив етнокультурних стереотипів на формування соціолінгвістичної компетенції у студентів – філологів. // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 квітня 2010 р., / за заг. Ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка, – К., 2010. – 508с.
 2. Чмель В.В. Значення тестування в системі освіти. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 26-27лютого 2010р., м. Київ – «Політехніка», -224с.
 3. Чмель В.В. «Проблеми та суперечності формування Європейського простору вищої освіти». // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ
 4. Чмель В.В. «Тестування з використанням комп’ютерних технологій». // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ
 5. Чмель Вікторія Використання комп’ютерних технологій у навчанні письмових видів діяльності.// ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ
 6. Чмель Вікторія Використання сучасних технологій в процесі навчання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ
 7. Чмель В.В. Необхідність формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів технічних спеціальностей у ВНЗ.// Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ», 22 листопада 2011 р.- К.: НТУУ«КПІ».-109с.
 8. Чмель В.В. Тестування – як ефективний спосіб оцінювання знань.// Соціум. Наука. Культура: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет -конференції. 24-26 січня 2012 р. Ч. 5 – К. : ТОВ «ТК Меганом» – 76 с.
 9. Чмель В.В. Реалізація синергетичного підходу у викладанні іноземних мов у вищій школі.//Матеріали до III міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача», 21 березня 2012 р. Київ: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 290 с.
 10. Чмель В.В.Використання презентацій для мотивації студентів немовних спеціальностей до вивчення англійської мови.//Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет -конференції “Сучасна наука в мережі Internet» 25-27 лютого 2013 р. Ч. 3 – К. : ТОВ «ТК Меганом» – 88 с.
 11. Чмель В.В.Розвиток навичок письмового спілкування в контексті підвищення ефективності мовного навчання студентів немовних спеціальностей.// Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача» 27 березня 2013 року. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2013 р.
 12. Чмель В. В. Обучение деловому английскому языку студентов технических специальностей // Межкультурная коммуникация: теория и практика: сборник научных трудов XIV Международной науч.-практ. конф. «Лингвистические и культурологические традиции и инновации»: (Томск, 12-15 нояб. 2014 г.) /под ред. В.М. Ростовцевой. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014.
 13. Чмель В. В. Обучение написанию статей и аннотаций студентов технических специальностей на английском языке // Язык и мировая культура: сборник научных трудов XIV Всероссийской науч.-практ. конф.: в 2-х ч. (Томск, 25-28 апр. 2014 г.) / под ред. Н.А. Качалова. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014.
 14. Чмель В. В. Читання як важливий компонент навчання іноземних мов в технічному вищому навчальному закладі // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: матеріали IV міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 28 жов. 2014 р.) – Київ: ЦУЛ, 2014.
 15. Ахмад І. М., Чмель В. В. Види оцінного значення // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції  викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”. Київ, 4 травня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016
 16. Чмель В. В. Використання інноваційних підходів до навчання іноземної мови професійного спрямування // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. Київ, 24 березня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016
 17. Чмель В. В. Використання презентацій у викладанні іноземної мови професійного спрямування// Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції  викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”. Київ, 4 травня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016
 18. Чмель В. В. Методи та підходи до навчання читання іноземною мовою студентів інженерних спеціальностей // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі методи, підходи, технології”. Київ, 30 жовтня 2015 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2015
 19. Чмель В. В. Навчання іноземної мови професійного спрямування // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна освіта: методологія, теорія, практика ”. Київ, 21 квітня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016
 20. Чмель В. В. Розвиток комунікативної компетентності у студентів інженерних спеціальностей // Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Формула компетентності сучасного перекладача”. Київ, 26 березня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016
 21. Ахмад І.М., Чмель В.В. Основные методы и формы обучения студентов неязыковых специальностей ВУЗов // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики». 29-30 червня 2016р.,м. Дніпро / Наук.ред. О.Ю. Висоцький.-Дніпро, 2016.- 386с.
 22. Чмель В.В., Ахмад І.М. Роль аудіювання  в навчанні іноземної мови студентів технічних спеціальностей // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». Київ,  28.02.2017р.- К.: НТУУ «КПІ», 2017.

Методичні розробки

 1. Чмель В.В. «Навчальний посібник для практичного оволодіння навичками читання, монологічного та діалогічного мовлення для студентів І курсу технічних спеціальностей»//Свідоцтво про надання грифа електронному засобу навчального призначення НМУ №Е8 / 9-024 23 квітня 2009р., протокол №8, 67с.
 2. Маслова Т.Б., Чмель В.В. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 5-6 курсів факультету електроенерготехніки та автоматики до виконання комплексних контрольних робіт (електронне видання) НТУУ «КПІ» Протокол №9 засідання Вченої ради ФЛ НТУУ «КПІ» від 8.04.2013, 120с.

 Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/hvv48
Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: vickychmel@gmail.com