uk

Шевченко Мар’яна Вікторівна

Шевченко Мар’яна Вікторівна
Шевченко Мар’яна Вікторівна, викладач кафедри англійської мови технічного спрямування  № 1.

У 2011 році закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, отримала диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію перекладача англійської та німецької мов, захистивши магістерську дисертацію на тему: “Відтворення лексико-граматичних особливостей англомовної реферативної інформації про винаходи мовою перекладу”. 
М.В. Шевченко працює викладачем англійської мови в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) НТУУ “КПІ” з 1.09.2011 р. і викладає дисципліни “Англійська мова загальнотехнічного спрямування”, “Англійська мова професійного спрямування”, “Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів”. 
Викладач постійно проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних і всеукраїнських конференціях, участі в міжнародних олімпіадах, а також регулярно готує та оновлює методичні матеріали для практичних занять з англійської мови, відповідно до спеціальностей студентів ІЕЕ.
Мар’яна Вікторівна відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких “Організація та планування навчального процесу”, регулярно бере участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах, має опубліковані наукові праці у фахових виданнях ВАК України. За період 2011-2015 рр. було надруковано 14 тез міжнародних та всеукраїнських конференцій і 7 наукових статей ВАК України.
На кафедрі М.В. Шевченко відповідає за “Електронний Кампус НТУУ “КПІ”, є членом робочих груп “Мультимедійні засоби навчання і бібліотека електронних ресурсів”“Міжнародні зв’язки, on-line конференції та олімпіади”, бере участь у проведенні студентських конференцій і онлайн-олімпіад.
Сфери наукових інтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення; переклад художньої та науково-технічної літератури; методика викладання іноземних мов.

СТАТТІ

 1. Коломієць, С. С., Шевченко, М. В. Жанрово-стильова домінанта у відтворенні англомовного опису винаходу у патентній літературі мовою перекладу // Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Серія «Філологічна». Острог, 2011. Випуск 20. С. 281-289.
 2. Шевченко М. В. Роль україномовного перекладу у відтворенні англомовних граматичних особливостей реферативної інформації про винаходи // Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Серія «Філологічна». Острог, 2012. Випуск 25. С. 125-128.
 3. Шевченко М. В.  Асоціативне навчання на заняттях з англійської мови в немовних вищих навчальних закладах // Молодий вчений. Херсон, 2014. № 1(03). С. 184-188.
 4. Шевченко М. В.  Мотивація як складова підвищення ефективності навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів // Наукове періодичне видання «Київський науково-педагогічний вісник». Науковий журнал. Київ, 2014. № 1(01). С. 90-93.
 5. Шевченко М. В.  Особливості навчання студентів технічних спеціальностей англомовного усного мовлення // Молодий вчений. Херсон, 2015. № 2(17). С. 329-332.
 6. Shevchenko M. V. Communicative Approach to Teaching English at Technical Universities // Advanced Education: Collection of scientific works. Kyiv, 2015. # 3. P. 101-107.
 7. Shevchenko M. V. The Role of Authentic Videos in Teaching English at Technical Universities // Advanced Education: Collection of scientific works. Kyiv, 2015. # 4. P. 66-70.
 8. Shevchenko M. Multimedia as an ESP Teaching Aid at Technical Universities // ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. # 4 (12). P. 4-8.
 9. Шевченко М. В.  Дослідження особливостей і ролі мультимедійних засобів на заняттях з англійської мови в технічних ВНЗ // Молодий вчений. Херсон, 2017. № 4(44). С. 483-487.


ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 1. Shevchenko, M. Reproduction of Lexical-Grammatical Peculiarities of English Reference Information on Inventions in the Target Language // Innovations in Science and Technology. Наука та техніка: інноваційні тенденції : Матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 16 грудня 2010 р.). Київ, 2010. С. 114-115.
 2. Шевченко М. В. Відтворення синонімії в описах англомовної реферативної інформації про винаходи мовою перекладу // Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (м. Житомир, 25 лютого 2011 року). Житомир, 2011. С. 407-409.
 3. Шевченко М. Особливості використання мультимедійних технологій для формування англомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ // Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ : Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2011 року). Київ, 2011. С. 78-80.
 4. Шевченко М. Кейс-метод як представник сучасних інтерактивних технологій навчання у вищій школі // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: технології навчання : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2012. С. 180-183.
 5. Шевченко М. Особливості перекладу англомовних заголовків патентів українською мовою // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. Житомир, 2012. С. 458-460.
 6. Шевченко М. Індивідуалізація у навчанні іноземних мов у немовних ВНЗ // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. 13 березня 2012 р. Київ, 2012. С. 226-230.
 7. Шевченко М. Проектний метод як сучасний спосіб викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 05-25 квітня 2012 р. Київ, 2012. С. 106-111.
 8. Шевченко М. Дистанційне навчання студентів ВНЗ як сучасний метод викладання // Педагогіка та психологія: наука, освіта, інновації. Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції. 14-15 грудня 2012 р. Львів, 2012. С. 92-93.
 9. Шевченко М. Навчання студентів англійській мові на матеріалі англомовних пісень // Формула компетентності перекладача : Матеріали IV Міжнародної  науково-методичної конференції (27 березня 2013 р.). Київ, 2013. С. 245-247.
 10. Шевченко М. В. Наочність у навчанні англійської мови студентів вищих навчальних закладів // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст. : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2014. С. 134-135.
 11. Шевченко М. В. Сучасні способи навчання англомовного аудіювання студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8 лютого 2014 р.). Київ, 2014. Ч. 1. С. 92-94.
 12. Shevchenko M. V. Modern Aids and Means of English Language Teaching // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferenciji “Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2014”, February 25-27, 2014. Polska, 2014. Vol. 16. Pedagogiczne nauki. P. 73-76.
 13. Шевченко М. В. Використання відеотехнологій для навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. 28 жовтня 2014 р. Київ, 2014. С. 130-133.
 14. Shevchenko M. V. Metacognition in Teaching English for Specific Purposes // Materials of the XI International scientific and practical conference “Cutting-edge science”, April 30 – May 7, 2015. Sheffield, 2015. Vol. 16. Pedagogical Sciences. P. 21-23.
 15. Shevchenko M. V. Principles of Effective English for Specific Purposes Teaching // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powieką – 2015”. 07-15.05.2015. Przemyśl, 2015. Vol. 10. Pedagogiczne nauki. P. 29-30.
 16. Шевченко М. В.  Навчання англійської мови студентів енергетичних спеціальностей на основі CLIL // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. 30 жовтня 2015 р. Київ, 2015. С. 139-141.
 17. Shevchenko M. V. Effect of Movies in English on Teaching Students of Technical Specialities Listening// Materials of the XII International scientific and practical conference “Science without borders – 2016”. Volume 10. Pedagogical sciences. Sheffield, 2016. P. 44-46.
 18. Shevchenko M. V. Authentic Language Materials at EFL Lessons // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzeń Europy – 2016”. Volume 8. Pedagogiczne nauki. Przemyśl, 2016. P. 53-55.
 19. Shevchenko M. V. Task-Based English for Specific Purposes Teaching // Materials of the XII International scientific and practical conference “Trends of modern science – 2016”. Volume 12. Pedagogical Sciences. Sheffield, 2016. P. 26-28.
 20. Shevchenko M. V. Requirements for and Principles of Teaching Students of Technical Specialities Speaking English // Materials of the XII International scientific and practical conference “Trends of modern science – 2016”. Volume 12. Pedagogical Sciences. Sheffield, 2016. P. 103-105.
 21. Shevchenko M. V. Principles of Multimedia in ESP Classroom // Проблеми та перспективи розвитку освіти. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30-31 березня 2017 року). Херсон, 2017. C. 161-162.
 22. Shevchenko M. V. The Dual Coding Theory as an Element of English Learning with Multimedia at Technical Faculties // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki” (Czestochowa, 30.03.2017 – 31.03.2017). Warszawa, 2017. # 2. P. 54-55.
 23. Shevchenko M. V. Authentic Learning with Multimedia in ESP Lessons at Technical Universities // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane” (Sopot, 29.04.2017 – 30.04.2017). Warszawa, 2017. # 2. P. 51-52.

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 1. Шевченко М. В. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів І курсу Інституту енергозбереження та енергоменеджменту до виконання комплексних контрольних робіт (електронне видання). Київ : НТУУ «КПІ», 2013. 90 с.

Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/smv47

Тел.: 044 406-81-99

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306
e-mail: marianashevchenko@ukr.net