uk

Шніп Юлія Валеріївна

Шніп Юлія Валіріївна
Шніп Юлія Валеріївна, викладач кафедри АМТС №1

У 2015 році з відзнакою закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача англійської та німецької мов.
Юлія Валеріївна працює викладачем англійської мови на хіміко-технологічному факультеті КПІ ім. Ігоря Сікорського і викладає такі дисципліни: «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Практикум з англомовного наукового спілкування». Крім того, викладач входить до складу робочих груп кафедри «Course Module Design», «Continuous Professional Development (CPD)».
Шніп Ю.В. активно займається підготовкою студентів до написання наукових статей за фахом англійською мовою, до виступів на міжнародних конференціях і до участі в міжнародних олімпіадах. Викладач постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях. 
У 2017 році брала участь у зимовій та літній школах професійного розвитку в рамках проекту Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів».
Сфера наукових інтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення, інноваційні технології навчання іноземної мови.

Список публікацій

Статті

  1. Шніп Ю.В. Функціонально-семантична варіантність фразеологізмів з компонентом “час” в англійській мові / Л. М. Захарова, Ю. В. Шніп // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – № 5 (2) . – С. 37-43.
  2. Шніп Ю.В.Переклад англійських фразеологічних одиниць з компонентом «ЧАС» українською мовою // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». – Одеса: МГУ, 2016. – № 20. – С. 147-149.

Тези доповідей

  1. Shnip JVThe balanced cognitivepragmatic paradigm of language proposed by professor Jan Nuyts in comparison with other theories JVShnip // «Україна наукова» Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24-26 грудня 2013 р.), – К.: ТОВ «ТК Меганом», 2013. – С. 97-101.
  2. Шніп Ю.В.Фразеологічні новотвори на позначення концепту «час» в англійській мові та їх переклад українською мовою // Materiály XII mezinárodní vědecko – praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2016». – Díl 9. Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» (22 – 30 května 2016 roku) s.r.o – s. 3-6.
  3. ShnipYThe impact of studenttemperament on foreign language learning style / Ю. В. Шніп // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали V міжнародної наук.-метод. конф. 30 жовтня 2015 року. – К. : ЦУЛ, 2015. – 152 с. – С. 141-143.
  4. ShnipY.Positive reinforcement as motivation technique in ESP classroom // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017 року. – К.,2017. – 190 с. – С. 177-178.
  5. Шніп Ю.В.Застосування методу Каллана у процесі іншомовної підготовки  студентів немовних спеціальностей // Матеріали міжнародної наукової конференції «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст». Умань, 25-26 травня 2017 – Умань: ВПЦ: «Візаві», 2017.

Контакти:

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/hyv8
Тел.: 044 206 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: emecyuli@gmail.com