uk

Іванченко Лариса Михайлівна

Іванченко Лариса Михайлівна, старший викладач кафедри АМТС№1

В 1977 році закінчила Луцький Державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, факультет іноземних мов.
Лариса Михайлівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), відповідає за методичну роботу кафедри, є координатором програми підготовки аспірантів КПІ до складання кандидатського іспиту з іноземної мови. Крім того, входить до складу Методичної комісії факультету та Вченої ради факультету.
Лариса Михайлівна викладає дисципліни «Англійська мова»,  «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено)для магістрів», курс англійської мови по підготовці аспірантів до складання кандидатського іспиту, є співавтором навчальної програми «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів, «Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) для спеціалістів». Є автором робочої навчальної програми по підготовці аспірантів до складання кандидатського іспиту з англійської мови. Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах, захисту бакалаврських та дипломних робіт.
Лариса Михайлівна є автором багатьох наукових праць, серед яких «Довідник з граматики для студентів 1 курсу ТЕФ І ч.», «Електронний навчальний посібник «Англійська мова професійного спрямування: Посібник для самостійної роботи студентів 4 курсу ТЕФ заочної форми навчання», «Англійська мова професійного спрямування. Реферування та анотування для студентів ІІІ курсу ТЕФ. 2011, Електронна форма НТУУ «КПІ»», «Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу теплоенергетичного факультету до виконання комплексних контрольних робіт (електронне видання)», «Методичні вказівки для студентів ІV курсу теплоенергетичного факультету до виконання комплексних контрольних робіт (електронне видання)», «Методичні рекомендації з технічного перекладу для викладачів англійської мови технічних факультетів та інститутів НТУУ «КПІ» (електронне видання)» та ін.
Лариса Михайлівна бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і семінарах, останні з яких ІV Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології”, X Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”, ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі», Х Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції» та  інші.
Лариса Михайлівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації. Викладач бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Список публікацій

Статті

 1. Іванченко Л.М.Инновации в обучении английскому языку студентов технических университетов. // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції “Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”, 15-22 квітня. Київ, НТУУ «КПІ». // http://confesp.fl.kpi.ua/node/1125
 2. Іванченко Л.М. Формирование коммуникативной культуры современного инженера у студентов Национального технического университета «КПИ» // Сборник статей ХІI Международной научно- практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции и инновации» / Под ред. Н.А. Качалова. Томск,  2012 г.-320 с.
 3. Іванченко Л.М. Творчість викладача іноземної мови // ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі»
 4. Іванченко Л.М. Языковая подготовка будущих инженеров в НТУУ «КПИ» // XІІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Лінгвістичні та культурологічні традиції і інновації»
 5. Іванченко Л. М.Преподавание английского языка для студентов инженерных факультетов // Міжкультурна комунікація в європейському мовному вимірі : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Черновци,  2015
 6. Іванченко Л. М., Варянко Т. В Підвищення інформаційної культури студентів I-II курсів з іноземної мови // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : матеріали  Х міжнародної науково.-практичної конференці 1 березня 2016 р. – К.: Гнозис, 2016
 7. Varianko T., Ivanchenko L.Professionally – oriented foreign language teaching  at  higher technical educational institutions // V Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання :  VI Міжнародний фестиваль «Світ психології». 19-24 березня 2016 р. К.: Гнозис, 2016
 8. Іванченко Л.М., Варянко Т.В.Вдосконалення навчання іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №2 (145) лютий 2017 134-138 с.
 9. Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Вимоги до професійної майстерності викладача іноземної мови вищого технічного навчального закладу // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №4(147) квітень 2017  86-91 с.
 10. Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Критерії підготовки здобувачів ступеня PhD з іноземної мови в технічному університеті // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №1(144) січень 2017  86-91 с.
 11. Іванченко Л.М., Варянко Т.ВМовна підготовка майбутніх інженерів в НТУУ «КПІ» // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” Додадок 1 до Вип. 37, Том ІІ (70): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – 42-49 с.

Тези доповідей

 1. Іванченко Л.М. Навчання англійській мові для ділового спілкування. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. – К. «Політехніка», 2009 – 300 с.
 2. Варянко Т.В., Іванченко Л.М. «Навчання монологічного мовлення в технічному університеті». // Збірник ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі»
 3. Іванченко Л.М. Вибір змісту навчання англійській мові професійного спрямування. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ
 4. Іванченко Лариса Особливості (підготовки) написання анотацій та рефератів англійською мовою. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ
 5. Мигляченко Л.Г., Іванченко Л.М. Функціональні особливості дієслів дії в англійській мові. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ
 6. Іванченко Л.М. Формування комунікативної культури сучасного інженера у студентів Національного технічного університету «КПІ».// Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ», 22 листопада 2011 р.- К.: НТУУ«КПІ».-109с.
 7. Іванченко Л.М. Основні труднощі при навчанні аудіюванню. // І Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології». – К.: ТОВ «Дельта». – 2012. – 88 с.
 8. Іванченко Л.М. Навчання технічному перекладу студентів НТУУ «КПІ» // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень», 22 березня 2013 р. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир – 2013.  –  588 с., – С.188-191
 9. Іванченко Л.М.Професійно-орієнтована самостійна робота студентів.// Матеріали до III Міжнародної  науково-практична конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології».
 10. Іванченко Л.М.Удосконалення педагогічної майстерності викладачів іноземної мови ВНЗ // Матеріали до Х Всеукраїнської науково-методичної конференції «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості».
 11. Іванченко Л. М.Інноваційні технології в процесі навчання іноземної мови // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали Х міжнар. наук.-прак. конф. 24 березня 2015 р. – К., 2015.
 12. Іванченко Л. М.Навчання академічному письму // Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі : матеріали ХІ міжнар. наук.-прак. конф. 29 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ».
 13. Іванченко Л. М.Навчання написанню есе // Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції : матеріали Х міжнар. наук.-пр. конференції. 14 січня 2015 року. – К.: ЦУЛ.
 14. Іванченко Л. М.Обучение аудированию // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : матеріали ІV міжнар. наук.-метод. конф. 28 жовтня 2014 року. – К. : ЦУЛ.
 15. Іванченко Л. М.Cпецифіка навчання іноземної мови професійного спрямування // Cучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі :  ХІ міжнар. наук.-прак. конф. 4 травня 2016 р. – К. НТУУ “КПІ”
 16. Іванченко Л. М.Інноваційні методи в процесі навчання іноземній мові // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : ХІ міжнар. наук.-прак. конф. 24 березня 2016 р. К., 2016
 17. Іванченко Л. М.Навчання студентів стандартів комунікативної поведінки // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : V міжнар. наук.-прак. конф. 30 жовтня 2015 р. К. : ЦУЛ.
 18. Іванченко Л.МАкадемічне письмо англійською мовою // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017 р. – К., 2017. – 56-57 с.
 19. Іванченко Л.М.Організація бізнес ігри // Інноваційні підходи у викладанні дисциплін: Європейські студії: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 10 січня 2017 р. – К.: ГО «СМАРТ-ОСВІТА», 2017. –  32-33 с.

Методичні розробки

 1. Лісецький К.А., Іванченко Л.М. Довідник з граматики для студентів 1 курсу ТЕФ І ч. – 2007.
 2. Іванченко Л.М., Лісецький К.А. Електронний навчальний посібник «Англійська мова професійного спрямування: Посібник для самостійної роботи студентів 4 курсу ТЕФ заочної форми навчання». – 2009 р.
 3. Іванченко Л.М., Сімкова І.О. Англійська мова професійного спрямування. Реферування та анотування для студентів ІІІ курсу  ТЕФ. 2011, Електронна форма НТУУ «КПІ» – 52 с.
 4. Іванченко Л.М., Боєва Ю.В., Шипачова Д.С. Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу теплоенергетичного факультету до виконання комплексних контрольних робіт (електронне видання). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 97 с.
 5. Іванченко Л.М., Боєва Ю.В., Щипачова Д.С. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів IV курсу теплоенергетичного факультету до виконання комплексних контрольних робіт (електронне видання). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 90 с.
 6. Іноземна мова професійного спрямування. Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) [Електронне видання]: Методичні рекомендації з технічного перекладу для викладачів англійської мови технічних факультетів та інститутів НТУУ «КПІ» / Уклад.: Т.В. Варянко, Л.М. Іванченко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 98 с.


Контакти
http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/ilm1
Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: ivanchenko.lm@mail.ru