uk

Наукові публікації у 2012-2013 рр. (тези доповідей)

Сборник научных трудов ХI Международной научно-практической конференции «Межкультурная коммуникация: теория и практика». Том 2/ под. ред. Н.А. Качалова; ТПУ. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 128с

Сидоренко І.А. Использование современных информационных технологий в методике преподавания иностранных языков

Межкультурная коммуникация: теория и практика. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 128с.

Мойсеенко С.Н. Семантический аспект научного дискурса

Матеріали до VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Образованието и наука на XXI век -2012», Софія «БялГРАД-БГ»ООД, 2012, 112 стор.

Новикова В.В. Роль иностранного языка в формировании гуманитарного аспекта образования студентов технических ВУЗов

І Международная научно-практическая конференция «Грани современной науки». Сборник материалов конференции. –  Краснодар, 2012. – С.100-104

Грищенко Я.С. Когнитивная лингвистика как одно из основных направлений изучения язика

Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема»:Зб. наук. праць. –К.: Вид-во НПУ ім.П.Драгоманова, 2012. – 264с.

Ахмад І.М. Рефлексійний підхід у формуванні культури викладання у вищому навчальному закладі

Коршук Т.Л. Мовленнєва практика і комунікативна ситуація як елемент професійної діяльності студента технічної спеціальності в аспекті фундаменталізації освіти

Матеріали до VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Vznik Moderni Vedecke (Становление современной науки) – 2012 ” Praha “Education and Science” s.r.o 2012, 104 ст.

Михайленко А.В. Вплив Болонського процесу на якість навчання студентів

Матеріали до VIII Міжнародної науково-практичної конференції  “Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami – 2012”, Przemysl “Nauka I studia”, 2012, 96 ст.

Михайленко А.В. Внедрение видеолекций в процесс обучения студентов

І Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології». – К.: ТОВ «Дельта». – 2012. – 88 с.

Іванченко Л.М. Основні труднощі при навчанні аудіюванню

Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 05-25 квітня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 214 с.

Шевченко М.В., Проектний метод як сучасний спосіб викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі

Щипачева Д.С. Educational podcasting

Матеріали IV Міжнародної науково – практичної конференції “Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти” 24-25 травня 2012 р.:у 3 т. – Дніпропетровск: Біла К.О., 2012

Ахмад І.М., Ахмад Ф.М. Комунікативні методики викладання іноземної мови у ВНЗ

Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України” 31 травня – 2 червня 2012р., м. Дніпропетровск / ред.. кол.:О.І. Амоша (та ін.)  – Д.: Національний гірнічний університет, 2012. – Т.2-136с

Волкова О.А. Проблеми підбору і розробки відеоматеріалів в процесі формування фахового словника студента

Матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної  конференції «Мова та міжкультурна комунікація», 28-29 липня, м.Дніпропетровск, 2012. -107с.

Ахмад І.М. Метод ігри у навчанні студентів немовних спеціальностей

Матеріали Бердянської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.): у 5-ти частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч.2. – 164 с.

Боєва Ю.В. Формування високої культури спілкування студентів ВНЗ під час навчання англомовного писемного мовлення

Materialy Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji Rozwoj nauk humanistycznych. Problemy I perspektywy./ (28.09.2012 –30.09.2012) – Katowice, 2012. – 100 с.

Грицай І.С. Мовні особливості сучасних засобів масової інформації

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Language, Education and Career», 12-13 жовтня, Севастополь: Рибест, 2012 – 152 с.

Павленко О.В. Cross-disciplinary Cooperation in Teaching ESP

Language, Education and Career. II TESOL – Ukraine International Conference. October 12-13, 2012. Book of papers. – Севастополь: Рибест, 2012. – 152с.

Маслова Т.Б. The Concepts of Local and Global Coherence

Інновація в освіті: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 16-17 жовтня 2012р.): тези доповідей. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 352с.

Дичка Н.ІВикористання елементів дистанційних технологій у навчанні іноземної мови

Маслова Т.Б. Online professional development resources for EFL teachers

Попова Л.І., Козьміна Н.А. Професійна відповідальність та збереження здоров’я як аспекти формування професійних якостей перекладача

Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Лингвистические и культорологические традиции и инновации». 15-17 листопад 2012 рік. – Томський політехнічний університет, 2012. с.

Саєнко Н.С. Иноязычное образование студентов в аспекте развивающего обучения

Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» 22 листопада 2012 р. – Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут», 2012.

Ахмад І.М. Дистанційна і змішана форми навчання студентів ВНЗ немовних спеціальностей

Дичка Н.І. Теоретичні підходи до навчання професійно-орієнтованого письма студентів комп’ютерних спеціальностей

Доронкіна Н.Є. Навчання навичкам іншомовної аргументації студентів  технічних спеціальностей

Козаченко Т.П. Инфокомуникационные технологи – за и против

Маслова Т.Б. Формування дискурсивної компетенції у навчанні англійської мови для спеціальних цілей.

Рябова К.О. Інноваційні методи навчання іноземним мовам у ВНЗ в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу

Саєнко Н.С. Фреймовий підхід у навчанні іноземних мов для професійного спрямування

Сидоренко І.А. Важливість використання методу навчальної гри при вивченні іноземної мови у вищій технічній школі
 

Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференцфї з міжнародною участью, м. Кривий Ріг . 24 листопада – 204с.

Ахмад І.М. Теорія і методика навчання і культура виховання студентів ВНЗ

Дичка Н.І. Відбір навчального матеріалу для написання англомовного технічного завдання на розробку програмного забезпечення

Матеріали VII Міжнародної  науково-практичної конференції «Образовательный процесс Eвропейского континента-2012» Прага , 27 листопада-05 грудня 2012 року. – Praha Publishing House’’Education and Science’’ 2012 . – С. 43-45

 

Овчаренко З.П. О важности повышения квалификации преподавателей

Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми і перспективи» 3 грудня 2012 року. – Європейський університет, 2013 р.

Саєнко Н.С. Інтеграційні процеси у навчанні іноземних мов студентів технічних спеціальностей

Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» 6-7 грудня 2012 року. – Дніпропетровський  національний університет ім. Олеся Гончара, 2012.

Маслова Т.Б. Жанровий склад англомовного наукового дискурсу

Саєнко Н.С. Навчання іноземних мов майбутніх інженерів з використанням фреймових опор

Педагогіка та психологія: наука, освіта, інновації. Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції. 14-15 грудня 2012 р. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». – 104 с.

Шевченко М.В. Дистанційне навчання студентів ВНЗ як сучасний метод викладання

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні питання світової науки», 17-25 грудня 2012 р. Софія: “Бял ГРАД-БГ” ООД – 70с.,2012.- С.47-49

Івасюк О.В. Взаимодействие преподавателей и студентов

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інтерактивні технології навчання» (15 січня 2013р). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 136 с.

Дичка Н.І. Вимоги до дистанційного курсу англомовного письма для студентів комп’ютерних спеціальностей

Доронкіна Н.Є. Роль інтерактивних технологій у процесі навчання іноземних мов.

Ломакіна Л.В. Тенденції викладання іноземних мов у сучасній системі освіти

Неїжко С.І.Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інтерактивні технології навчання

Попова Л.І., Дабагян І.М. Основи знань та творчість в професійній підготовці майбутніх перекладачів

Саєнко Н.С. Інноваційні технології у навчанні іноземних мов в технічних університетах

Материалы за 9-а международна научна практична конференция «Настоящи изследвания и развитие». 17-25 януари 2013. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013 –том 18 (Фил.науки). – 112с

Грищенко Я.С. О возможностях применения когнитивно-лингвистических принципов на занятиях по иностранному языку

Дичка Н.І. Внедрение дистанционных элементов в обучение англоязычного профессионально-ориентированного письма

Матеріали 18 Міжнародної  науково-практичної конференції професорсько – викладацького складу «Україна в евроінтеграційних процесах» 16-17 лютого 2013 р. КМУ вип..21,т.2,

Неїжко С.І. Відбір матеріалу для навчання англомовного діалогічного мовлення

2nd International Scientific Conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”. Conference papers. February 18-19, 2013. – Volume 3. – Stuttgart: ORT Publishing, 2013. – P. 159-160

Грищенко Я.С. Kognitive Linguistik heute

Матеріали Дніпропетровської сесії II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: “Придніпровські соціально гуманітарні читання”, 22 лютого 2013р. – Д.: ТОВ “Інновація”,2013. ч. 5.–196 

Дичка Н.І. Критерії оцінювання письмових робіт з англійської мови

Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет -конференції “Сучасна наука в мережі Internet» 25-27 лютого 2013 р. Ч. 3 – К. : ТОВ «ТК Меганом» – 88 с.

Чмель В.В. Використання презентацій для мотивації студентів немовних спеціальностей до вивчення англійської мови

Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: «Перспективні напрями педагогічних і психологічних наук» (1-2 березня 2013р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – 116с.

Коршук Т.Л. Місія викладача англійської мови в умовах освітніх процесів та соціокультурної кризи сьогодення

Naukowa mysl informacyynej powieki 7-15 marca 2013

Неїжко С.І. Организация иноязычного материала для обучения диалектической речи студентов инженерных спеціальностей

Міжнародна науково-практична конференція « Новейшие научные достижения-2013» (Болгарія, 17.03.2013)

Козьміна Н.А., Кравченко Т.В. Эффективность использования обучающего приёма «КЛАСТЕР» для развития навыков устной речи

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти України» 21-22 березня 2013 р./ За заг.ред. І.В. Лузік, О. М. Акмалдінової.  – К.:НАУ, 2013. – 160с.

Міхненко Г.Е. Психологічні механізми інтелектуальної мобільності

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень», 22 березня 2013 р. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир – 2013.  –  588 с., – С.188-191

Івасюк О.В. Глагольные средства выражения ольфакторного восприятия

“Формула компетенції викладача”: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 27 березня 2013 р.. – К.: Політехніка. – 112 с.

Варянко Т.В. Communicative activity and team method technique in the foreign language lesson.

Гурєєва Л.В., Козьміна Н.А. Сучасні моделі та інструментальні засоби у контексті перспектив лінгвістичних досліджень

Дичка Н.ІЕтапи навчання англомовного професійно орієнтованого письма студентів комп’ютерних спеціальностей

Іванченко Л.М. Навчання технічному перекладу студентів НТУУ «КПІ»

Ломакіна Л.В. Викладання Іноземних мов та розвиток творчих здібностей студентів шляхом використання інтерактивних технологій навчання

Матвійчук В.Б. Комунікативно-конгнітивний аспект при  викладанні іноземної мови

Щипачева Д.С. Неправдивые речевые акты как особый жанр преднамеренного искажения картины мира

VIII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов” НТУУ “КПІ”; (Київ 27.03.2013)

Гурєєва Л.В., Козьміна Н.А. Вправи для вивчення іншомовних термінів на практичних заняттях з англійської мови в технічних ВНЗ

Дичка Н.І. Мовна характеристика технічного завдання на програмну розробку

Коршук Т.Л. Case-study method and problem of writing professionally oriented cases

Лісецький К.А Змішане навчання як модель використання інформаційно-освітніх ресурсів

Матвійчук В.Б. Інноваційні методи та прийоми у викладанні іноземних мов

Неїжко С.І. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов студентів заочного відділення

Павленко О.В. Особливості викладання англійської мови професійного спрямування з урахуванням міждисциплінарних зв’язків

Рогоза А.П. Cooperative Learning Approach

Рябова К.О. Особливості проблематики навчання перекладу текстів науково-технічного стилю студентів у ВНЗ

Саєнко Н.С. Оптимізація іншомовної підготовки майбутніх інженерів

Сидоренко І.А. Методика проведення навчальної гри на заняттях з іноземної мови 

Щипачева Д.С. Аудио-лингвальный метод

Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача» 27 березня 2013 року. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2013 р.

Бобровник С., Волкова О. Problems with translation of technical texts

Доронкіна Н.Є. Використання динамічних мультимедійних засобів у процесі навчання вудіюванню

Козаченко Т.П. E-mail for teaching – keypalling progects

Попова Л.І., Козьміна Н.А. Прийоми перекладу лінгвістичних термінів зі спеціальності «Енергозбереження та енергоменеджмент»

Саєнко Н.С. Новітні педтехнології у навчанні іноземних мов професійного спрямування

Чмель В.В. Розвиток навичок письмового спілкування в контексті підвищення ефективності мовного навчання студентів немовних спеціальностей

Шевченко М.В. Навчання студентів англійській мові на матеріалі англомовних пісень

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти» 29 березня 2013 р. – НТУУ «КПІ»,  – С.167-170

Дичка Н.І. Значення особистісно-орієнтованого підходу у навчанні англомовного професійно орієнтованого письма

Доронкіна Н.Є Особливості дискурсу науково-технічних статей

Матковська Г.О. Структурні особливості композиції художнього тексту

Мойсеєнко С.М. Прагмастилістичні функції лексики англомовного комп’ютерного дискурсу

Овчаренко З.П. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів технічних спеціальностей

Саєнко Н.С. Фреймова організація іншомовної лексики для навчання студентів технічних спеціальностей

Сидоренко І.А. Засоби перекладу міжнародних нормативно-правових документів

Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування» 5 квітня 2013 року. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013 р.

Овчаренко З.П. Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи

Саєнко Н.С. Формування індивідуального стилю оволодіння іноземною мовою для спеціальних цілей

Международная конференция посвященная развитию междисциплинарных исследований. г. Донецк, 6 апреля 2013г. Центр научных публикаций. – Донецк: «Знание». –130 стр.

Шелудько І.О. Заголовок як важлива частина рекламного дискурсу

Global English –Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine Natinal Conference. April 12-13, 2013. Book of papers. – Севастополь: Рибест, 2013. – 398с. (с. 203-206)

Павленко О.В. Teaching ESP to Engineers: Selecting Cross-Disciplinary Materials

Маслова Т.Б. The art of writing an effective journal abstract

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Modern education: Methodology, Theory and Practice» – 18 квітня  2013 р. – НТУУ «КПІ»,  – С.119-121

Овчаренко З.П. Організація самостійної роботи студентів-заочників при вивченні англійської мови професійного спрямування

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» 18 квітня 2013 року. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2013 р.

Козаченко Т.П. Negotiation in the practicalities of  teaching

Коршук Т.Л. Використання спеціалізованих інтернет-ресурсів для підвищення ефективності взаємодії «викладач-студент» у рамках модернізації викладання англійської мови технічного спрямування

Міхненко Г.Е. Теорія множинного інтелекту у навчанні студентів іноземної мови професійного спрямування

Неїжко С.І. Диалог дискуссия, как эффективный способ обучения диалогической речи

Саєнко Н.С. Самоконтроль як компонент навчальної діяльності студентів

Сидоренко І.А. Переваги та недоліки застосування інтерактивних методів навчання

ХХ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих учених  “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”, 25-26 квітня 2013 р. Матеріали конференції. – Кременчук: КрНУ, 2013. – 537с.

Шелудько І.О. Лінгвістичне наповнення рекламного тексту

Матеріали VII міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» 25-26 квітня 2013 року – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013 р

Саєнко Н.С. Cognitive  development of future interpreters

Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням». Херсон, 26-26 квітня 2013 року. –Херсон: Видавництво Херсонської державної морської академії, 2013. – 296 с.

Маслова Т.Б. Дихотомія «текст-дискурс»

Мойсеєнко С.М. Прагматичний потенціал англійського комп’ютерного дискурсу

Материалы ХI международной заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». (30 апреля 2013 г.) — Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. — 208 с

Шелудько І.О. Место и роль заголовка в англоязычном рекламном дискурсе

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми освіти та виховання» Національна академія педагогічних наук України та інші.  (Київ, 15.05.2013)

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Проблеми формування професійних компетентностей перекладачів високого рівня

Кравченко Т.В., Попова Л.І. Идеализированное и реальное представление о профессии переводчика как аспект воспитания студентов-лингвистов”

Новости передовой науки. 17- 25 травня 2013 р. http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm

Матковська Г.О. Динамічність конструктивної і семантичної структур тексту

VIII Международная научно-практическая конференція “Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2013”. 27.05-5.06 2013 – Publishing house “Education and science” (Чехия, Прага). [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.rusnauka.com/

Волкова О.А. Использование презентации в учебном процессе

Материлалы VIІI  Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современных наук – 2013». 07.-15.06.2013 – “Nauka I studia”,(Przemysl , Польша). [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.rusnauka.com/

Волкова О.А. Система оцінювання та самооцінювання письмового мовлення студентів

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нове у філології сучасного світу». 28-29 червня 2013 року, Львів

Рогоза А.П. Міжкультурне спілкування: від нації до індивідуума

Матеріали до  IX Міжнародної  науково- практичної  конференції “Veda a Technologie: Krok do Budoucnosti -2013”, Praha “Education and Science” s.r.o 2013, 110 стор.

Новикова В.В. Преимущества и недостатки использования технических средств обучения в процессе преподавания иностранного язика

Матеріали до IX Міжнародної науково-практичної конференції “Moderni vymozenosti vedy – 2013”.-  Praha: Education and Science, 2013. – 69 c.

Гордієнко Н. М. Особливості формування соціокультурної компетенції у студентів немовних спеціальностей за допомогою сучасних інформаційних технологій

Михайленко А.В. Навчання письма іноземної мови як один із методів викладання

Матеріали до Міжнародної наукової конференції “Perspektywy rozwoju badan naukowych w 21 wieku”. Szczecin: Diamond trading tour, 2013. – 80 c.

Гордієнко Н. М. Розвиток словотворчої системи мови та основні проблеми неології

ІХ Меzinarodni vedecko-prakticka konference “Efektivni nastroje modernich ved – 2013” (Эффективные инструменты современных наук), Praha  Publishing House «Educati
on and Science» s.r.o 2013, 112 stran

Ломакіна Л.В. Навчання англійської мови із застосуванням інформаційних технологій

Сборник научных докладов “Teoretyczne I practyczne innowacije naukowe”(Теоретические и практические научные инновации), Krakow, 2013, 184 ст.

Михайленко А.В. Читання як вид мовленнєвої діяльності

Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference “Dny vedy – 2013”. – Dil 15. Pedagogika: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – 112 stran.

Бобровник С.М. Impact of Typological Peculiarities of Nervous System Properties Manifestations and Temperament of Successfulness of Teaching Activity.

Грицай І.С. Соціальна і функціональна диференціація лексики у засобах масової інформації

Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2013» Volume 23. Filologiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – 72 str.

Матковська Г.О. Семантичні особливості емотивно маркованої лексики

Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką – 2013» Volume 18. Filologiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – 104 str.

Матковська Г.О. Інтертекстуальність як категорія тексту

Veda a vznik -2012/2013 Dil 20 Pedagogika

Неїжко С.І. Проблеми відбору  іншомовних навчальних матеріалів для студентів інженерних спеціальностей

Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2013. – 136 с.

Коршук Т.Л. Роль інформаційних технологій у підвищенні ефективності освоєння основних видів мовленнєвої діяльності у ВНЗ

VIІI  Международная научно-практическая конференция «Научный прогресс на рубеже тысячелетий  –  2013»

КучинськаТ.С. Связь между академической мобильностью и дальнейшим трудоустройством «мобильных студентов»

II науково – практична конференція «Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій навчальній школі»

Гурєєва Л.В., Козьміна Н.А. Формування навичок письмового опису картини або події

Лісецький К.А. До питання про змішану систему навчання