uk

Навчально-методичні матеріали

Список основної літератури
 1. Англійська мова для повсякденного спілкування (English for everyday communication): Підручник // за ред. В. К. Шпака. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища школа, 2003. – 302с.
 2. Англійська мова професійного спрямування: метод. вказівки до аудиторних занять для студ. курсу ф-ту електроенерготехніки та автоматики / Уклад. Т.Б. Маслова. – К: НТУУ «КПІ», 2010. – 88 с.
 3. Англійська мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів IІІ курсу факультету електроенерготехніки та автоматики / Уклад.: Г. Е. Міхненко, А. П. Рогоза. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 152 c.
 4. Англійська мова для науковців-1: метод вказівки до практ. занять для студ. V курсу факультету електоенерготехніки та автоматики/ Уклад.: Є.І. Степанковська, І.М. Ахмад, С.Ф. Павлова. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 124с.
 5. Англійська мова для науковців-2: метод. вказівки до практ. занять для студ курсу факультету електроенерготехніки та автоматики/ Уклад.: Є.І. Степанковська, І.М. Ахмад. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 120с.
 6. Богацкий И. С., Дюканова Н. М. Бизнес-курс английского языка. – 5-е изд., испр. – К.: «Логос», 2001. – 352 с.
 7. Ільченко О. М. Англійська для науковців. The language of science: Підручник / Видання друге, доопрацьоване. – К.: Наук. думка, 2010. – 288с.
 8. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови (для студентів І курсу факультету електроенегротехніки та автоматики) // Уклад.: С. Ф. Павлова, Є. І. Степанковська. – К.: КПІ, 1993. – 82с.
 9. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови (для студентів ІI курсу факультету електроенегротехніки та автоматики) // Уклад.: С. Ф. Павлова, Є. І. Степанковська. – К.: КПІ, 1993. – 82с.
 10.  Методичні вказівки до читання та перекладу оригінальної науково-технічної літератури англійською мовою (для студентів ІІІ-ІV курсів факультету електроенегротехніки та автоматики) //Уклад.: С. Ф. Павлова, Є. І. Степанковська, І. М. Ахмад. – К.: КПІ, 2001. – 64 с.
 11. Cambridge English for Scientists // Tamzen Armer. – CUP, 2011. – 128 p.
 12.  English for Science and Technology (Англійська мова для науковців) // Olga M. Ilchenko. – Київ, 1996. – 244с.
 13.  English for the Energy Industry // Simon Campbell. – OUP, 2008. – 80 p.
 14.  Grammarway 2 // J. Dooley, V. Evans. – Express Publishing, 2006. – 160 p.
 15.  Grammarway 3 // Jenny Dooley, Virginia Evans. – Express Publishing, 2007. – 272 p.
 16.  Grammarway 4 // Jenny Dooley, Virginia Evans. – Express Publishing, 1999. – 240p.
 17. Technical English: Vocabulary and Grammar // Brieger,N., Pohl, A. – Summer Publishing, 2001. – 148p.
Список додаткової літератури
 1. Англійська мова [Електронний ресурс]: Навчальний посібник для практичного оволодіння навичками читання, монологічного та діалогічного мовлення для студентів I курсу технічних спеціальностей / НТУУ «КПІ» ; уклад. В.В. Чмель. – Київ : НТУУ«КПІ», 2009. – 70 с.
 2. Англійська мова загальнотехнічного спрямування. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 1-2 курсів факультету електроенерготехніки та автоматики до виконання комплексних контрольних робіт (електронне видання) / І. М. Ахмад, Т. Л. Коршук. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 120 c.
 3. Англійська мова професійного спрямування. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 3-4 курсів факультету електроенерготехніки та автоматики до виконання комплексних контрольних робіт (електронне видання) / Г. Е. Міхненко, А. П. Рогоза. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 106 c.
 4. Англійська мова професійного спрямування (поглиблено). Методичні вказівки до самостійної підготовки студентів 5-6 курсів факультету електроенерготехніки та автоматики до виконання комплексних контрольних робіт (електронне видання) / Уклад.: Т.Б. Маслова, В.В. Чмель – К: НТУУ «КПІ», 2013. – 120 c.
 5. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Збірник вправ: Навч. посібник. Видання друге, виправлене та доповнене. – Мова англ., укр. – Київ: ТОВ «ВП Логос-М», 2008. – 384 с.
 6. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2-х томах// С. М. Баринов и др. – М., Рус. яз. 1991. – 720с.
 7. Верба Г. В., Верба Л. Г. Довідник з граматики англійської мови: Довід. вид. – 4-те вид. – К.: Освіта, 1995. – 320с.
 8. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы. – К.: Тандем, 2003. – 352с.
 9. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця, Нова книга, 2004. – 576 с.
 10. Пумпянский А. Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы. – Мн.: ООО «Попурри», 1997. – 608 с.
 11. Словник-мінімум для читання та перекладу оригінальної науково-технічної літератури англійською мовою (для студентів І-IV курсів факультету електроенерготехніки і автоматики)// Уклад.: С. Ф. Павлова, Є. І. Степанковська, І. М. Ахмад. – К.: “Політехніка”, 2002. – 33 c.
 12. Спілкуємося англійською мовою // за заг. ред.І. Байбакової та ін. – вид. третє. Підручник. – Львів: вид-во «Бескід Біт», 2008. – 252 с.
 13. Azar, B. Understanding and Using English Grammar. – 3rd ed. – Longman, 2003 – 566 p.
 14. Cambridge English for Engineering // Mark Ibbotson. – CUP, 2008. – 112 p.
 15.  Comfort, J. Effective Presentations. – OUP, 2002. – 84р. 
 16.  Engineering 1 // P. Astley, L. Lansford. – OUP, 2013. – 136p.
 17. English for Science and Engineering // Ivor Williams. – Thomson Heinle & Heinle ELT, 2007. – 106 p.
 18.  Enterprise 3 PreIntermediate // Jenny Dooley, Virginia Evans. –Express Publishing, 1998 – 314p.
 19.  Enterprise 4 Intermediate // V. Evans, J. Dooly. – Express Publishing, 2001 – 236p.
 20.  Everyday technical English // V. Lambert, E. Murray. – Longman, 2003. – 9p.
 21.  Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – OUP, 2010. – 1796 p.
 22.  Oxford for Careers: Technology 2 // Eric H. Glendinning and Alison Pohl. – OUP, 2009. – 135 p.
 23.  Professional English in Use Engineering: Technical English for Professionals // Ibbotson M. – CUP, 2010 – 144 p.
 24.  Successful Writing Upper-Intermediate // Virginia Evans. – Express Publishing, 1998 – 116p.
 25.  Macmillan English dictionary for advanced learners. – Macmillan Publishers Limited, 2007. – 1748 p.

Список рекомендованих сайтів:

 1. http://www.energy.siemens.com/hq/en/business-portal/
 2. http://energy.gov/eere/office-energy-efficiency-renewable-energy
 3. http://www.epa.gov
 4. http://www.gepower.com
 5. http://machinedesign.com/
 6. http://powerelectronics.com
 7. http://en.wikipedia.org
 8. http://www.sciencedirect.com
 9. http://www.sciencedaily.com
 10. http://www.bbc.com/news/science_and_environment 
 11. www.solar-is-future.com
 12. http://www.eia.doe.gov
 13. http://www.renewableenergyworld.com/index.html
 14. http://biofuel.org.uk
 15. http://www.ucsusa.org