uk

Наукові публікації у 2016-2017 рр. (тези доповідей) частина 6

Чмель В.В., Ахмад І.М. Роль аудіювання  в навчанні іноземної мови студентів технічних спеціальностей // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». Київ,  28.02.2017р.- К.: НТУУ «КПІ», 2017

Чоповська Л.В. Відтворення засобів експресивності англомовного публіцистичного дискурсу українською мовою. // Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko-praktická konference, «Dny vĕdy – 2017»,Volume 5 : Filologie . Praha. Publishing House «Education and Science» – s. 44-46

Чоповська Л.В. Інтеграція технології «перевернутий клас» у викладанні іноземних мов в українських вищих навчальних закладах. // Материали за XIII международна научна практична конференция «Найновите научни постижения – 2017», Volume 5: Физическата култура и спорта. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» – С. 75-78

Чоповська Л.В. Особистісно-орієнтований підхід до навчання іноземної мови для студентів технічних спеціальностей. // Материали за XIII международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука – 2017», Volume 7: Педагогически науки. Психология и социология. София. «Бял ГРАД–БГ» – С. 59-61

Шиліна Л.І., Кот Т.О. Особливості текстів в галузі права: соціальні аспекти //  Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції в НТУУ КПІ 20 квітня.- К., 2017

Шиліна Л.І., Кот Т.О. Передумови розвитку усного мовлення для спеціальних цілей // Матеріали ХІІ міжнародної  науково–практичної  конференції: «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». Київ, 28 лютого 2017 р.- К., 2017. -190 с.

Шиліна Л.І., Кот Т.О. Соціальні аспекти створення професійних письмових текстів в сучасному світі //  Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції в НТУУ КПІ 20 квітня 2017 113-116с.

Шніп Ю.В. Positive reinforcement as motivation technique in ESP classroom // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». Київ, 28 лютого 2017 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2017.

Шніп Ю.В. Застосування методу Каллана у процесі іншомовної підготовки  студентів немовних спеціальностей // Матеріали міжнародної наукової конференції «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст». Умань, 25-26 травня 2017 – Умань: ВПЦ: «Візаві», 2017.

Щипачова Д.С. Conversion as a way of forming words in English // Актуальні питання розвитку філологічних наук у XXI столітті : міжнар. наук.-прак. конф. 24-25 березня 2017 р. – Одеса: «Центр філол. досліджень». – С.56-58

Щипачова Д.С. Неологізми англійської мови у ЗМІ. // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: міжнар. наук.-прак. конф. 10-11 березня 2017 р. – Львів: «Логос». – С. 166-168

Щипачова Д.С. Сучасні технології навчання мови як іноземної //  Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян: матеріали Х Міжнародної наук.-практ. конф. 20-21 квітня 2017 р. – Київ: Центр міжнародної освіти. – С. 17-19