uk

Наукові публікації у 2020-2021 рр. (статті) частина 1

Kalay, D., Fedorenko, S., Guryeyeva, L., Kolomiiets, S. Forming Students’ Terminological Competence in The Moodle Based E Learning Course. Advanced Education: scientific journal ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print) 2020 – 7 (16), p.  104-111.

Mikhnenko, G., Melnyk, V. International students’ perception of teaching special subjects at medical universities in Ukraine. Advanced Education: scientific journal ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print) 2020 – № 15. – Р. 56-65.

Moiseienko S.M., Kondrashova A.V. Perfect speech in the English computer discourse / S.M.Moiseienko, A.V.Kondrashova // Наук. журнал  «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського.  Серія: Філологія. Журналістика». – квітень, 2021. – Том 32 (71) №2 Ч.1 – С. 152-156

Pavlenko, O. Implementation of national higher education standard in electronics: students’ perceptions of learning outcomes. Eureka: Social and Humanities ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print) Latvia 2020. – Volume 5 (29). P. 43-49

Saienko, N., Nazarenko, I. Using Speaking Frames as Scaffolding Tools to Teach University Students to Speak in ESP. The International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. (IJLT ER) ISSN: 1694-2116. 2021. – Vol. 20, №4. – P. 99-115.

Saienko, N., Shevchenko, M. Authentic Videos in Teaching English to Engineering Students at Universities. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research e-ISSN: 1694-2116 p-ISSN: 1694-2493. 2020. – № 19 (8). – P. 350- 370.

Sydorenko, I. Lexical variety of Arthur Miller’s dramatic texts. European Humanitarian Studies ISSN – L 2668-8425 Romania 2020. – Volume 2. P. 83-92

Tetiana Kravchynska, Tetiana Kovalevska, Anastasiia Kovalevska, Nataliia Hirna,  Tetiana Lysenko. Modern methods and information and communication technologies in the system of teachers’ training for vocational education institutions. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE). 2021. – P.106- 115. SPECIAL ISSUE NO.:  11/01/XVI. (VOL. 11, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XVI.)

V.S.Volkov, O.V.Makhnenko, S.M.Kandala,  O.A.Volkova,  Y.V.Borovyk Compactness variability of metal deployable load carrying shell structures.Materials Today: Proceedings E-ISSN: 2214-7853. 2021. – Vol. 46, Part 1. – P. 170- 175.

Ахмад І.М. Изучение ассоциативно связанных слов в  лингвистике. / А. І. Ахмад // Слов’янські мови: зб.  наук. праць; Нац.пед. ун-т імені М.П. Драгоманова.  – Київ: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2020. – Випуск 3 (15). – с. 44-52.

Ахмад І.М. Міхненко Г.Е Чмель В.В. Monograph Навчання іноземної мови  студентів інженерних спеціальностей в дистанційному  режимі (укр. мовою) Innovative Approaches to  Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological  Processes: monograph 43 /  ed. by Magdalena Gawron, Publishing House of University of Technology Katowice, 2021.  – 1239 c.  ISBN 978 – 3 – 957298 – p.738-743

Бойко С.О., Волкова О.А. Incorporating Telegram messenger into the foreign  language study process to improve writing and  speaking accuracy / С. О. Бойко, О. А. Волкова. //  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні  технології. – 2021. – №2.

Бойко С.О., Волкова О.А. Психолого-педагогічні основи розвитку інтересу студентів до самоосвіти у позааудиторний час / С.  О. Бойко, О. А. Волкова. // Актуальні питання  гуманітарних наук: міжвузівський збірник  наукових праць молодих вчених Дрогобицького  державного педагогічного університету імені Івана  Франка. – 2021. – № 38

Варянко Т.В. The necessity of the differentiated approach to foreign language teaching of students at higher technical educational institutions / Е.В.  Варянко // Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал – Переяслав, 2020. – Вып. 5 (61), часть 7. – С.  67-70.

Гордієнко Н.М.,  Михайленко  А.В. Особливості відтворення соціальних діалектизмів  у перекладі (на матеріалі українського перекладу  п’єси Джорджа Бернарда Шоу “Пігмаліон”) / Н. М.  Гордієнко, А.В. Михайленко // Науковий вісник  Міжнародного гуманітарного університету.  Філологія. – 2021. – № 47 (3). – С. 102-105.

Гураль О.І., Д ичка Н.І. Сутність педагогічного професіоналізму / О. І.  Гураль, Н.І. Дичка// Гілея: науковий вісник:  збірник наукових праць/гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 2020. – Вип.154 (3). – С.  169-172.

Гураль О.І., Дичка Н.І. Педагогічна наука: історія створення та перспективи розвитку в сучасних умовах / О.І.  Гураль, Н.І. Дичка // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Випуск №32. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2021р. – С.20-25.

Гураль О.І., Дичка Н.І. Сутність педагогічного професіоналізму.  / О.І. Гураль, Н.І. Дичка // Гілея: науковий  вісник: збірник наукових праць/гол. ред.  В.М. Вашкевич. – К.: Видавництво «Гілея», 2020. – Вип.154 (3). – С. 169-172.

Гурєєва Л.В. Формування в майбутніх енергетиків міжгалузевої  термінологічної компетентності засобами  іноземної мови / Л. В. Гурєєва, Н. А. Козьміна // Наукові записки. Серія: педагогіка і психологія / Вінницький державний педагогічний університет  імені Михайла Коцюбинського. – 2020. – Випуск 64. – С. 62-66.

Дичка Н.І., Гураль О.І. Linguistic features of writing technical documents in English. / Н.І. Дичка, О.І. Гураль //Вчені записки  Таврійського національного університету ім. В.І.  Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика.  Том 32 (71) №1 Частина 2. – Київ: Видавничий дім  “Гельветика”, 2021. – С. 85-88

Дичка Н.І., Гураль О.І. Monograph Психолого – педагогічні передумови навчання професійно орієнтованого  писемного мовлення студентів ІТ спеціальностей. (укр. мовою). Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc. – Іnternational Science Group.  – Boston: Primedia eLaunch 2021. – p. 426- 443. ISBN – 978-1- 63732-137-9

Дичка Н.І., Гураль О.І. Навчання перекладу англійських дієслів руху на українську мову. / Н.І. Дичка, О.І. Гураль // Наукові записки. Серія педагогічні науки: [збірник  наукових статей]. Випуск № 146. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – С. 65 – 71.

Дичка Н.І., Гураль О.І. Педагогічна наука: Історія створення та  перспективи розвитку в сучасних умовах. / Н.І.  Дичка, О.І. Гураль // Науковий журнал.  Інноваційна педагогіка. Випуск 32. Том 2. – Київ: Видавничий дім “Гельветика” 2021. – С. 20-24.

Доронкіна Н.Є. Дослідження аргументативної структури  англійськомовної оглядової статті / Н.Є. Доронкіна  // Нова філологія. – Запоріжжя 2021. – Випуск 81.

Доронкіна Н.Є. Особливості стратифікації наукової статті / Н.Є.  Доронкіна // Науковий вісник міжнародного  гуманітарного університету. сер. Філологія. – Одеса: «Гельветика». 2020. – Випуск 45. – С. 75-77.