uk

Заочне відділення

Овчаренко Зоя Петрівна

Овчаренко Зоя Петрівна

Овчаренко Зоя Петрівна, старший викладач кафедри АМТС№1

У 1975 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Київський національний лінгвістичний університет) та здобула кваліфікацію викладача англійської та іспанської мов.
 З 1995 року працює на посаді старшого викладача у НТУУ «КПІ імені І.Сікорського». 
Зоя Петрівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), відповідає за роботу на заочному відділенні технічних факультетів НТУУ «КПІ імені І.Сікорського» і входить до складу експертної ради кафедри та робочої групи з питань контролю та тестування. Овчаренко З.П. викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено)» для студентів заочної форми навчання на факультетах ТЕФ,ПБФ, ФММ, ФСП, РТФ, ІФФ. Зоя Петрівна є автором понад 30 наукових публікацій та 4 методичних вказівок.Викладач  постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких «Текстові документи, електронні таблиці, презентації у роботі викладача», тренінг «Посередництво у трансфері технологій», семінар «Запровадження європейських стандартів у практику викладання англійської мови» а також «Ефективне ділове спілкування». 
Викладач бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, остання з яких Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» (м. Київ). 
Сфера наукових інтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення, дистанційне навчання.

Список публікацій

Статті

 1. Gryshchenko Ya. S., Ovcharenko Z. P. English borrowings in the Russian language at the end of the 20th-21st centuries // Advanced education: Collection of scientific works. – Kyiv: NTUU «KPI», 2015. – №3. – P.51-57.
 2. Овчаренко З.П. О феномене “чувства языка” и проблеме его развития при обучении языку. Журнал “Молодой ученый”. – Казань, 2013. – №5. – С. 461-464.
 3. Овчаренко З.П. О творческом разрешении противоречий. Журнал “Молодой ученый’’. – №3. – Казань, 2015. – С. 960-962.
 4. Овчаренко З.П. Information and communication technologies as an effective way of foreign language study // The scientific heritage. – Vol.: 2, No.11. – Budapest, 2017. – P.

Тези доповідей

 1. Ломакіна Л.В., Овчаренко З.П. Вплив іншомовної комунікативної компетенції студентів технічних спеціальностей на формування професійної компетенції // Матеріали Всеукраїнської  науково-методичної конференції “Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу’’. – Київ, 2007. – С.72-73.
 2. Ломакіна Л.В., Овчаренко З.П. Професійно орієнтоване навчання іноземній мові // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філології та американські студії  ’’ -Київ,2008. – С. 295-298.
 3. Ломакіна Л.В., Овчаренко З.П. Перспективи розвитку іншомовної освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації’’. – Тернопіль, 2008. – С.555-558.
 4. Ломакіна Л.В., Овчаренко З.П. Формування у студентів умінь самостійно організувати навчальну діяльність // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філології та американські студії  ’’ – Київ,2009. – С.315-318
 5. Овчаренко З.П. Технології іноваційного навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та іноваційні тенденції у викладанні іноземних мов’’. – Київ,2009. – С.161-163.
 6. Грищенко Я. С.,Овчаренко З. П. Новітні інформаційні технології у викладанні іноземних мов на заочному відділенні технічних ВНЗ // Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні: зб. тез  доповідей ІХ всеукр. наук.-метод. конф., 18-19 листопада 2010 р., Київ. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Київ. нац. ун-т ім.. Т. Шевченка. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С.216-218
 7. Грищенко Я. С., Овчаренко З. П. Мультимедийніе технологии в преподавании иностранного языка студентам заочных отделений технических ВУЗов // Новые технологии в образовании. Материалы ХХХV Международной электронной научной конференции. Научно-технический журнал. – Воронеж: Мастеринг, 2010. – №2. – С. В17-18.
 8. Овчаренко З.П. Формування міжкультурної та комунікативної компетенції в контексті навчання іноземній мові у ВНЗ // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  ‘’Сучасні підходи та іноваційні тенденції у викладанні іноземних мов’’-Київ,2010.- С.149-151.
 9. Мигляченко Л. Г., Овчаренко З.П. Когнітивні особливості базових категорій в лексичному аналізі // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції  ‘’Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ’’ -Київ,2011.- С.97-98
 10. Ломакіна Л.В., Овчаренко З.П. Дистанційне навчання в системі безперервної професійної освіти // Матеріали ІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції  ‘’Сучасні тенденції викладання  іноземних мов у вищий школі: дистанційне навчанняє’’-Київ,2011.- С.64-68.
 11. Овчаренко З.П. Використання рольової гри у процесі навчання іноземної мови студентів-заочників технічних ВНЗ // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  ‘’Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД’’-Переяслав-Хмельницький,2012.- С.255.
 12. Овчаренко З.П., Попова Л.І. Основные направления исследования языковой карты мира // Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  ‘’Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД’’-Переяслав-Хмельницький,2012.- С.189-191.
 13. Овчаренко З.П. The Language of International Communication // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції  ‘’Сучасні підходи та іноваційні тенденції у викладанні іноземних мов’’- Київ, 2012.- С.155-157.
 14. Овчаренко З.П. О важности повышения квалификации преподавателей // Матеріали VIII Науково-практичної конференції “Наукова індустрія європейського континенту – 2012”. –Прага, 2012. – C. 43-45.
 15. Овчаренко З.П. О коммуникативной функции языка // Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару ‘’Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін’’. – Київ,2012.-с. 117-118
 16. Овчаренко З.П. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів технічних спеціальностей // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  “Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний,перекладознавчий і методичний аспекти’’. – Київ, 2013. – C. 167-170.
 17. Овчаренко З.П. Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції  “Актуальні проблеми іноземної мови  професійного спрямування’’. – Київ, 2013. – C. 104.
 18. Овчаренко З.П. Організація самостійної роботи студентів-заочників при вивченні англійської мови професійного спрямування  // The international theoretical and practical conference “Modern education: methodology, theory and practice’’. – Kyiv,  2013. – pp. 119-121.
 19. Овчаренко З.П. Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання // Матеріали III Міжнародної наукової конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології’’. – Київ, 2013. – C. 61-62.
 20. Овчаренко З.П. Место ролевой игры в процессе обучения студентов-заочников английскому язику // Материали II Международной научно-практической конференции “Инновационные тенденции развития системы образования’’. – Чебоксары, “Интерактив плюс”, 2014. – С. 32-34.
 21. Овчаренко З.П. До питання про термінологію // Матеріали X Міжнародної  науково-практичної конференції “Настоящи изследования и развитие-2014”. – София, Бял ГРАД-БГ ООД, 2014. – Том 18. Филологични науки. – C. 6-7.
 22. Овчаренко З.П. Міжкультурна комунікація та дипломатичні відносини // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури”. 28-29 березня 2014. – Львів, 2014. – C. 54-56.
 23. Овчаренко З.П. Застосування читання для розвитку усного мовлення на молодших курсах технічних факультетів //  Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференці “Іншомовна освіта у вищій школі: методи, підходи, технології’’ 28 жовтня 2014 року. – К.: ЦУЛ, 2014. – С. 88-90.
 24. Овчаренко З.П. Кооперативне навчання на практиці // Материали за 11-а международна научна практична конференция “Ключови въпроси в съвременната наука-2015”. – София: “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2015. – Том 10. – С. 47-49.
 25. Овчаренко З.П. Проблемы адъективации причастия в современном английском языке // Материали за 11-а международна научна практична Конференция “Ключови въпроси в съвременната наука-2015”. – София: “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2015. – Том 13 – С. 3-5.
 26. Овчаренко З.П. Індивідуалізація навчання студентів з урахуванням розвитку їх здібностей до освоєння іноземних мов // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології’’. 30 жовтня 2015 року. – К.: ЦУЛ, 2015. – С. 95-97
 27. Овчаренко З.П. Самостійна робота з іноземної мови у вищих учбових закладах: перспективи розвитку //  Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powieką – 2016”. – Volume 7. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl. Nauka i studia, 2016. – S. 14-16
 28. Овчаренко З.П. Труднощі аудіювання і говоріння та шляхи їх подолання у студентів зі слабкою базовою підготовкою неспеціалізованих ВНЗ // Materials of the XII International research and practice conference, “Science and сivilization 2016’’. – Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Music and life. –  Sheffield. Science and education LTD, 2016. – S. 38-41
 29. Овчаренко З.П. Формування і розвиток автономії студентів на більш високій стадії навчання іноземної мови та роль педагога у цьому процесі // Materials of the XII International research and practice conference“Trends of Modern Science- 2016’’. – Volume 12. Pedagogical sciences. – Sheffield. Science and education LTD, 2016. – S. 38-40.
 30. Овчаренко З.П. Абстрактні речення та їх місце у системі предикативних одиниць в українській та романо-германських мовах //  Materiály XII mezinárodní vědecko – praktická konference “Efektivní nástroje moderních věd – 2016”. – Díl 9. – Praha. Publishing House “Education and Science”, 2016. – S. 62-64.
 31. Овчаренко З.П. Моделі обробки інформації при навчанні аудіювання //  Материалы XI Международной научно-практической конференции “Новейшие научные достижения – 2017”. – София, 2017. – С.
 32. Овчаренко З.П. Переклад як форма мiжкультурного дiалогу // Материалы XI  Международной научно-практической конференции  “Эффективные инструменты современных наук  –  2017”. – Прага, 2017. – С.79-81
 33. Овчаренко З.П. Особливості викладання англійської мови на заочному відділенні ВНЗ // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017р. – К., 2017. – С. 125-126.

Методичні розробки

 1. Методичні вказівки з англійської мови для студентів І курсу факультетів ФС, ВПІ заочної форми навчання [Електронний ресурс] / Уклад.: З. П. Овчаренко, Я. С. Грищенко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2009. – 58 с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту та маркетингу напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка і підприємництво», 6.030507 «Маркетинг» ” [Електронний ресурс] / Уклад.: Я. С. Грищенко, З. П. Овчаренко. – К. : НТУУ “КПІ”, 2012. – 102с.: іл.
 3. BANKING (Банківська справа) : практикум з дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування” для студентів IV курсу факультету менеджменту та маркетингу напрямів підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030507 “Маркетинг” [Електронний ресурс] / Уклад.: Я. С. Грищенко, З. П. Овчаренко. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – 89 с.: іл.
 4. Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу факультетів ФММ,ФСП,ВПІ, заочної форми навчання [Електронний ресурс] / Уклад.: З. П. Овчаренко,. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 48 с.

Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/ozp1
Тел.: 044 204 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: zovchoya@gmail.com