uk

Наукові публікації у 2010 – 2011 р. (статті)

 

Боєва Ю.В. Виразні засоби експресивного синтаксису, побудовані на експансії вихідної моделі (на матеріалі англомовних поетичних творів ХХ ст.) // “Modern problems of human society development”: materials digest of the3rd International Research and Practice Conference (11-18 April 2011, Odessa, London). Sociological, philological and philosophical sciences / All-Ukrainian Academic Union of specialists of professional assessment of scientific research and pedagogical activity. – Odessa: InPress, 2011. – 86 p.

Грищенко Я.С. Когнітивна модель композиції англійських віршованих творів (на матеріалі пейзажної лірики ХІХ сторіччя). Проблеми семантики слова, речення та тексту // зб. Наук.  м.. / М-во освіти і науки України, Київ.  м. . Лінгв. Ун-т. Вип. 25 / відп.  м. . Н.М. Корбозерова. –  К.: Вид.центр КНЛУ, 2010. – 448с.

Івасюк О.В. «Особенности выражения перцептивной семантики  в неблизкородственных  м. ах» // Актуальні проблеми металінгвістики: Збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції. Черкаси: Ант., 2011. – 358 с.- С.71-73

Маслова Т.Б. “Academic Vocabulary in Teaching English for Specific Purposes” //  «Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог: Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. 11 листопада 2010 року / Укл. Г.А. Турчмнова, О.О. Яременко, М.О. Шутова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 245с.

Маслова Т.Б. «Міжкультурні мовні розбіжності як перекладацька проблема та шляхи їх подолання» // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 квітня 2010 р. / за ред.. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К., 2010. – 508с.

Мигляченко Л.Г. Моделі утворення неологізмів в комп’ютерній технології // Научный журнал №8, т.2, 2010, журнал «Функциональная лингвистика»

Мойсеєнко С.М. Взаємодія семантики та прагматики при аргументуванні в комп’ютерному дискурсі // Наукові записки. – Випуск 96 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – 610 с.

Новикова В.В. Гордієнко Н.М. «Оптимизация процесса обучения иностранному  м. а с помощью использования принципов нейролингвистического программирования.» // Вісник Національного технічного університету України “КПІ”, №1 (28)/2010, Київ „Політехніка”, 2010.

Петренко О.В. Мета та зміст формування англомовної  м. ах ої компетенції у студентів магістратури технічних спеціальностей // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія»

Проценко Т.В. (Сіренко Т.В.) Історія виникнення науки про терміни, сучасний стан та перспективи розвитку в Україні//Наукові записки. – Випуск 95. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ  м.. В Вінниченка, 2011. – 580 с.

Рябоконь Г.Л.,Волкова О.А. Вдосконалення комунікативно–прагматичнихнавичок англійського мовлення за допомогою використання Інтернет – орієнтованих освітніх програм  //  Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 26. – Ч. 1. – 200 с.

Семида О.В. Україніка у дискурсі французької преси// Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2011. – Вип. 96 (1). – С. 385 — 389.

Сімкова І.О. Використання кейсового методу для навчання іншомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей. Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2010. – № 3(30). – 5 с.

Сімкова І.О. Експериментальна перевірка методики навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії майбутніх фахівців у галузі енергозбереження та енергоменеджменту // Журнал «Освіта Донбасу». – Луганськ : ТОВ «Лугань-Поліграф», 2010. – Вип. 4 (141).

Сімкова І.О. Лінгвістичні особливості професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей.  Наукове видання  «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011 – Вип. 18. – 9 с.

Сімкова І.О. Специфіка навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення на базі німецької мови як першої іноземної. Журнал Наукові записи. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 3. – 5 с.