uk

Наукові публікації у 2010 – 2011 р. (тези – частина 2)

Міхненко Г. Е. «Професійна мобільність як показник якості професійної освіти фахівців-випускників ВНЗ технічного профілю». // VIІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy», 07-15 kwietnia 2011 r. – Przemyśl

Міхненко Г. Е. «Самоосвітня компетентність – невід’ємна складова професійної компетентності фахівця». // Науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти України», 24-25 березня 2011р. – НАУ, Київ

Міхненко Галина Важливість організації автономного навчання іноземної мови. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Мойсеєнко С.М. Прагматична семантика комп’ютерного дискурсу як засіб комунікативного впливу. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи  лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів», 7-8 квітня 2011 р. – ТНЕУ, Тернопіль

Мойсеєнко Світлана Загальні характеристики комп’ютерного дискурсу. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Неїжко С.І. Болонський процесі і освіта в Україні. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Неїжко С.І. Навчання англомовного спілкування студентів технічних спеціальностей. // «Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог», 11 листопада 2010 р. НПУ ім. Драгоманова

Неїжко С.І. Особистісно-діяльнісний підхід в навчанні іноземних мов студентами немовних ВНЗ – шлях до високої професійної компетенції. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ

Новикова В.В. «Обучение студентов технических вузов английской разговорной речи в контексте Болонского процесса».// IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Новикова В.В. Гордієнко Н.М. «Психологический аспект коммуникативной деятельности студента в процессе изучения иностранного языка». // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ

Огієнко В.П. Карпець Л.І. «Використання англіцизмів в укр.. термінологічних системах». // Міжнародна науково-практична конференція «Европейська наука XXI стор.» 07-15 травня 2011р. – Польща

Огієнко В.П. Карпець Л.І. «З історії проникнення англіцизмів в українську мову». // VII Міжнародна науково-практична конференція «Научная мысль информационного века», 07-15 березня 2011р. – Польща

Павленко О.В. Проектна методика навчання інтерактивного спілкування засобами соціальних мереж. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи  лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів», 7-8 квітня 2011 р. – ТНЕУ, Тернопіль

Павленко О.В. Сучасні тенденції у навчанні монологічного мовлення. // 6-а международная научна практична конференція «Поглед върху световната наука», 2010, София

Павленко Ольга Переваги використання проектної методики у дистанційному навчання англійської мови майбутніх інженерів. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Павленко Ольга Професійно орієнтований проект як засіб підвищення мотивації до вивчення англійської мови студентами немовних ВНЗ. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Петренко О.В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземної мови студентів технічних спеціальностей. // Материалы Международная научно-практическая конференція «Инновационные технологии в образовании», 20 –22 сентября 2010 г, г. Ялта.

Петренко О.В. Переваги використання автентичної відеофонограми для формування аудитивної компетенції у студентів технічних спеціальностей. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням», 7 – 8 квітня 2011 р. – Херсонський державний морський інститут

Петренко О.В. Роль аналізу потреб у створенні методики формування аудитивної компетенції у студентів магістратури. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи  лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів», 7-8 квітня 2011 р. – ТНЕУ, Тернопіль

Попова Л.І. Козьміна Н.А. «Особистісно-діяльний підхід в навчанні іноземних студентів немовних ЗМІ». // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ

Проценко Т.В. (Сіренко Т.В.) Виокремлення базових концептів англомовної термінології індустрії моди за допомогою фреймового аналізу. // ІІ Всеукраїнська науково – практична конференція «Сучасні лінгвістичні парадигми», 15 березня 2011р. – ГДПІІМ, Горлівка

Проценко Т.В. (Сіренко Т.В.) Поняття терміносистеми та специфіка вивчення предметних термінів на заняттях з англійської мови професійного спрямування у ВНЗ України в умовах євроінтеграції вищої освіти. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Рогоза Анастасія Peer tutoring world-wide practice. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Рябоконь Г.Л., Волкова О.А. Вдосконалення комунікативно-прагматичних навичок англійського мовлення за допомогою використання Інтернет-орієнтованих освітніх програм. //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України», 23-25 вересня 2010р., – РВВ КГУ, Ялта 2010.

Саєнко Наталія Втілення сучасних тенденцій іншомовної освіти майбутніх інженерів у навчальний процес. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Свірепчук І.А. Индивидуальный поход в обучении иностранным язикам на неязыковых спеціальностях. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ

Свірепчук І.А. Происхождение фразеологических единиц современного английского язика. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Передовий науковий досвід-2010», 17 вересня 2010. – НУК, Миколаїв

Свірепчук Ірина Письмо и письменная речь в обучении иностранному язику. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Семида Оксана Особливості дистанційного навчання іноземним мовам. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Сизоненко І. М. Особистісно-діяльнісний підхід в навчання фахової лексики іноземною мовою студентів технічних спеціальностей. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ

Сизоненко Інна Метод телекомунікаційних проектів як форма дистанційного навчання іноземної мови. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Сімкова І.О. Використання блогів під час самостійної роботи з іноземної мови студентів інженерних спеціальностей. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням», 7 – 8 квітня 2011 р. – Херсонський державний морський інститут

Сімкова І.О. Можливості  оптимізації навчання іноземної мови для професійного спілкування студентів технічних спеціальностей. // Міжуніверситетська науково-практична конференція «Проблеми викладання другої іноземної мови в середніх загальноосвітніх  та вищих навчальних закладах», 19-20 листопада 2010 р. – Ніжин

Сімкова І.О. Роль емоційної компетенції викладача у навчанні іноземної мови для професійного спілкування. // Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу», 20-21 травня 2011 р. – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин

Сімкова І.О. Співвідношення  кейсової організації  навчального матеріалу з етапами навчання дискусії студентів інженерних спеціальностей. // «Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог», 11 листопада 2010 р. НПУ ім. Драгоманова

Чмель В.В. «Проблеми та суперечності формування Європейського простору вищої освіти». // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Чмель В.В. «Тестування з використанням комп’ютерних технологій». // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ

Чмель Вікторія Використання комп’ютерних технологій у навчанні письмових видів діяльності. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Чмель Вікторія Використання сучасних технологій в процесі навчання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Чмель Г. С. Конкурентоспроможність вищої освіти в Україні. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Чмель Г.С. Актуальність змін  у викладанні іноземних мов. // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ

Чмель Ганна Інтеграційний процес навчання іноземних мовам – дистанційне навчання. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Чмель Ганна Комп’ютеризоване навчання іноземній мові. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Шиліна Л.І. In-class practice leads to real-world communication. // Національна академія наук України, Інститут українсько-польської співпраці: Значення Євро-2012 у розвитку туризму, рекреації, спорту в Україні та Польщі.

Щипачева Дарья Дистанционное обучение как форма изучения иностранного язика. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Щипачова Д.С. Motivational aspects of FL study: self evaluation criteria. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ

Щипачова Д.С. Проблеми науково-технічного перекладу: спеціальні значення загально-народних слів. // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ