uk

Наукові публікації у 2010р. (статті)

Грищенко Я.С. Когнітивно-прагматичний напрям досліджень віршованого твору. // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – №39. – 296 с.

Грищенко Я.С. Концепт доля в англійській мовній картині світу. // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Іноземна філологія. Випуск 6. – К.: Правові джерела, 2009. – 231с.

Івасюк О.В. «Глаголы физического восприятия: семантический объем лексемы и его лексикографическая фиксация». // Східнослов’янська філологія: Збірник наукових праць. – Випуск 16.2009 р.Горлівка: Вид-во ГДППМ – 288с.,2009.- С.191-197

Маслова Т.Б. «Применение интернет-ресурсов в преподавании курса English for Science and Technology». // Современные технологи в образовательном процессе. Труды І Всероссийского научно-методического семинара (с международным участием). Сборник статей и тезисов/ Под ред. Петровой И.Е. – Буйнайск: ДГУ, 2009. – 288с.

Мігляченко Л.Г. Stylistic peculiarities of W.S.Maugham’s images. // Сборник материалов Научного журнала «Культура народов Причерноморья». – октябрь 2009, №168, том 2. – С.80-81

Мойсеєнко С.М. Прагматичні особливості англомовного науково-технічного дискурсу. // Наукові записки. – Випуск 89 (5). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченко, 2010. – 385 с.

Новикова В.В., Гордієнко Н.М. «Оптимизация процесса обучения иностранному ед. с помощью использования принципов нейролингвистического программирования». // «Вісник національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут», 2010

П.Ф. Шпірко Сучасні та інноваційні підходи до викладання Англійської мови для студентів інженерних факультетів». // Вісник Національного технічного університету України « Київський Політехнічний Інститут» № 1(25)/2009

Павленко О.В. Англомовні запозичення та засоби термінотворення в підмові зварювання та хімічних технологій. // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2009. — Вип.17. — С.54–61.

Петренко О.В. Критерії відбору автентичної відеофонограми для формування ед.ссу компетенції у студентів технічних спеціальностей. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». К.: КНЛУ, 2010. – Вип. 17. – 204 с.

Сімкова І.О. Комплекс вправ для формування професійно орієнтованої мовленнєвої компетенції в діалогічному мовленні у студентів інженерних спеціальностей. // Науково-методичний журнал «Іноземні мови».– К. : «Ленвіт», 2009. – Вип. 3.

Сімкова І.О. Методичні рекомендації щодо організації навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії майбутніх фахівців у галузі енергозбереження та енергоменеджменту. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 24.

Сімкова І.О. Сучасні підходи до навчання англійського професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів інженерних спеціальностей. // Вісник національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка і психологія. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – Вип. 17.