uk

Наукові публікації у 2010р. (тези доповідей)

Ахмад І.М. Аудирование – важный метод в обучении студентов английскому язику. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріалі міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010р., м. Київ – «Політехніка», – 224с.

Ахмад І.М. Рольові ігри у навчанні студентів немовних спеціальностей. // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: індивідуальні завдання як складова навчального ед.ссу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.26 січня 2010р.-К.:НТУУ»КПІ».-256с.

Бобровник С.М., Волкова О.А. Важливість інтерактивного підходу у навчанні іноземних мов. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»: Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010р., м. Київ-«Політехніка»,-224с.

Боєва Ю.В. Аналіз стилістичних прийомів взаємодії синтаксичних структур у контексті на матеріалі англомовних поетичних текстів ХХ ст. // Сучасна наукова думка – 2010: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2009. – 185 с.

Боєва Ю.В. Навчання монологічного мовлення в технічному університеті. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»: Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010р., м. Київ-«Політехніка»,-224с.

Бойко С.О. «Особливості дистанційного навчання іноземним мовам». // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Індивідуальні завдання як складова навчального процесу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 січня 2010 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 224с.

Варянко Т.В. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. // Сучасні тенденції викладання іноз. Мов у вищій школі. Індивідуальні завдання як складова навчального ед.ссу. НТУУ «КПІ», 2010

Варянко Т.В., Іванченко Л.М. «Навчання монологічного мовлення в технічному університеті». // Збірник ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі»

Волкова О.А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в рішенні задач індивідуалізації і диференціації навчання. // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Індивідуальні завдання як складова навчального процесу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – 26 січня 2010 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 224с.

Гайдук Л.Л. Застосування інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання на уроках іноземної мови. // «Сучасні тенденції викладання іноз.мов у вищій школі:індивідуальні завдання як складова навчального процесу» НТУУ «КПІ», 2010

Гайдук Л.Л. Мова одиниці, що виражають непряму номінацію в англійській мові. // Матеріали до ІІІ науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філософії та американські студії», 21-23 квітня 2010 р.

Гайдук Л.Л. Поєднання традиційних та новітніх методів для успішного вивчення іноземної мови студентами. // «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 лютого 2010 р. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2010. С. 33-34

Грищенко Я.С. Інтернет як засіб підвищення ефективності викладання іноземної мови на заочному відділенні технічних ВНЗ. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Політехніка. – 224с.

Грищенко Я.С. Сопоставительный анализ английского и русского концепта судьбы. // Актуальные проблемы лингвистического образования: сб. матер. V-й Международ. Науч. Конф. – Самара: Самар. Гуманит. Акад., 2009. – 367с.

Грищенко Я.С., Овчаренко З.П. Мультимедийные технологии в преподавании иностранного язика студентам заочних отделений технических ВУЗов. // Новые технологи в образовании: сб. матер. Материалы XXXV Международной электронной научной конфернции. – Воронеж: Мастеринг, 2010. – 69с

Доронкіна Н.Є. Використання ділових ігор під час мультимедійних кроків іноземної мови. // «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 лютого 2010 р. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2010. С. 52-53

Доронкіна Н.Є. Навчання іноземної мови в груах різного рівня. // Тези XIII Міжнародної науково-практичної конференції 4-5 червня 2009 р.“Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки” Харків: вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, С. 74-76.

Івасюк О.В. «Принципы коммуникативного обучения». // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»; Рік – 2010; К.: «Політехніка», – 224с., 2010. – С. 72-74

Козаченко Т.П. Личностно-ориентированная система обучения иностранному языку в высших технических вузах. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»: Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010р., м. Київ-«Політехніка»,-224с.

Козаченко Т.П. Тенденции развития технологий обучения иностанного язика в неязыковом вузе. // «Сучасна наукова думка» – Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2010.

Козьміна Н.А., Гурєєва Л.В. Засоби перекладу дієслів семантичного поля, що позначає розумову діяльність. // IIІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології та американські студії”

Козьміна Н.А., Кравченко Т.В. Лексико-семантичні групи дієслів, що позначають психофізіологічні стани. // Матеріали за VI міжнародну науково-практичну конференцію. Софія.2010

Козьміна Н.А., Огієнко В.П. Роль лексичних та граматичних ігор на заняттях з англійської мови в технічних вузах як підготовчий етап до навчання професійному спілкуванню. // ІII Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології та американські студії”.

Козьміна Н.А., Попова Л.І. Семантика та сема як конструктивний елемент значення мовного знаку з точки зору класиків та сучасних лінгвістів. // V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов».

Козьміна Н.А., Попова Л.І. Структурні та семантичні особливості складних термінів на прикладі термінів галузі «гірництво». // II Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології та американські студії”

Козьміна Н.А., Шиліна Л.І. Мнемотехніка для вивчення іншомовних термінів на практичних заняттях з англійської мови в технічних ВНЗ. // V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов».

Коломієць Л.М. Навчання спілкування іноземною мовою на професійну тематику. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»: Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010 р., м. Київ-«Політехніка»,-224с.

Лісецький К.А. Впровадження новітніх інформаційних технологій у ВНЗ. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»: Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010р., м. Київ-«Політехніка»,-224с.

Ломакіна Л.В. Аналіз сучасних підходів у викладанні іноземних мов. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов м.Київ-Політехніка, 2010.- С.123-125

Ломакіна Л.В. Шляхи удосконалення викладання іноземних мов. // «Сучасні тенденції викладання іноз.мов у вищій школі:індивідуальні завдання як складова навчального процесу»: НТУУ «КПІ», 2010.- С. 152-154

Маслова Т.Б. Visual aids for presenting speciality-related reports in English. // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти: зб. Матеріалів між народ. Конф. – Львов: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2009. – 220 с.

Маслова Т.Б. What do we need to teach about vocabulary? // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010 р., м. Київ. – «Політехніка», – 224с.

Маслова Т.Б. За крок до рівня С1. // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: індивідуальні завдання як складова навчального ед.ссу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 січня2010 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 256с.

Матвійчук В.Б. Індивідуальна робота студентів при вивченні іноземних мов. // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Індивідуальні завдання як складова навчального процесу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 січня 2010 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 224с.

Мігляченко Л.Г., Самусенко А.К. Структурно-функціональні властивості науково-технічної лексики. // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Індивідуальні завдання як складова навчального процесу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 січня 2010 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 224с.

Мігляченко Л.Г., Яцюк Л.А. Теоретичні основи формування ораторської мови. // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Індивідуальні завдання як складова навчального процесу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 січня 2010 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 224с

Мігляченко Л.Г., Яцюк Л.Г. Теоретичні основи формування ораторської мови. // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Індивідуальні завдання як складова навчального процесу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 січня 2010 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 224с.

Міхненко Г.Е. Language learning strategies as a language teaching and learning tool. // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції „Naukowa myśl informacyjnego wieku – 2010”. – Przemysl “Nauka I studia”, 2010. – 88c .

Міхненко Г.Е. Motivation maintenance strategies in ESP. // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. – НТУУ”КПІ”, 2010. – 223с.

Міхненко Г.Е. The use of information about students’ learning styles in a foreign language teaching. // Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції „Naukowa przestrzec Europy – 2010”. – Przemysl “Nauka I studia”, 2010. – 112c.

Міхненко Г.Е. Мотивація як рушійна сила ед.ссу оволодіння іноземною мовою студентами немовних вузі. // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції “Край на научното развитие -2010”. – София ‘БялГРАД-БГ” ООД, 2010. – 96с.

Мойсеєнко С.М. Дискурс як комплексний феномен у мовознавстві. // Матеріали до ІІІ науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філософії та американські студії», 21-23 квітня 2010 р.. – 402 с.

Мойсеєнко С.М. Науково-технічний дискурс у «навчальному процесі». // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»: Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010р., м. Київ-«Політехніка»,-224с.

Мойсеєнко С.М. Основні підходи та методи дослідження дискурсу. // Передовий науково-практичний досвід – 2009: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2009. – 184 с.

Неїжко С.І., Водаська С.В., Дроздович Н.Ю Нова технологія навчання ділової англійськоїмови з використанням інтернет-ресурсів. // Матеріали УІ Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». – К., 2009. – 83с.

Новикова В.В., Гордієнко Н.М. «Применение принципов и техник нейролингвистического программирования в процессе обучения иностранным языкам». // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов-2010» К.: «Політехніка» 2010 р., 224 стор.

Овчаренко З.П. Формування між культурної та комунікативної компетенції в контексті навчання іноземній мові у ВНЗ. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: Політехніка. – 224с.

Огієнко В.П., Карпець Л.І. Способи перекладу приказок та прислів’їв в англ.. художніх творах. // V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов».

Огієнко В.П., Карпець Л.І. Сучасні аспекти організації самостійної роботи студентів у вищому технічному навчальному закладі. // V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов».

Павленко О.В. Projects in Content-Based ESP Teaching. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010р., м.Київ, «Політехніка», – 224 с.

Петренко О.В. Інформаційно-комунікаційна компетенція викладача іноземної мови технічного ВНЗ. // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 вересня 2009 р. – Зб. Статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2009. – Ч.2. – 180 с

Проценко Т.В. Різні підходи до визначення терміну в термінознавстві. // Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : Зб. Наук. Статей / за заг. Ред. Д. пед н., ед.ссуа Соколової І.В. – Т.І. Мовознавство. – Маріуполь, 2010. – C. 143-147

Рогоза А.П. Peer Tutoring Practice and Its Benefits. //  «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26-27лютого 201 0р., м. Київ – «Політехніка», – 224 с.

Сімкова І.О. Визначення критеріїв оцінки рівня володіння професійно орієнтованим діалогічним мовленням студентів інженерних спеціальностей. // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 26-27 лютого 2010 р. – К. : «Політехніка», 2010.

Сімкова І.О. Методичні рекомендації щодо організації навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів інженерних спеціальностей. // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів», 15-16 жовтня 2009 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009.

Сімкова І.О. Принципи і вимоги до відбору матеріалу для навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 27 лютого 2009 р. – К. : «Політехніка», 2009.

Сімкова І.О. Професійна компетенція викладача англійської мови професійного спрямування. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», 22-23 вересня 2009 р. – Ялта, 2009. – Ч. 2.

Собецька О. Е. «Типологія перекладу технічних текстів». // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Індивідуальні завдання як складова навчального процесу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 січня 2010 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 224с.

Степанцова Л.В., Гурєєва Л.В. «Сучасні інформаційні технології для розвитку навичок усного мовлення студентів технічних вузів». // Збірник ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі»

Чмель В.В. Вплив етнокультурних стереотипів на формування соціолінгвістичної компетенції у студентів – філологів. // Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 квітня 2010 р., / за заг. Ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка, – К., 2010. – 508с.

Чмель В.В. Значення тестування в системі освіти. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 26-27лютого 2010р., м. Київ – «Політехніка», -224с.

Янко Н.А., Неїжко С.І. Role play in teaching English to social work students. // Розвиток англомовних комунікативних вмінь в професійно-заданих ситуаціях у студентів немовних ВНЗ засобами рольових ігор: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.:НТУУ «КПІ». – 79с.

Яцюк Л.А., Мігляченко Л.Г. Лексичні неологізми в парадигмі сучасної англійської мови. // Матеріали до ІІІ науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філософії та американські студії», 21-23 квітня 2010 р.. – 402 с.