uk

Наукові публікації у 2013-2014 рр. (статті)

Наукові публікації у 2013-2014 рр. (статті)

T. Maslova. Language description in ESP course design. // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції. 28 – 30 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 176 с. FULL TEXT.pdf (663 KB)

Аношкова Т. А. Особенности перевода образных средств в англоязычном научном стиле. // Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый» №8 (67), июнь-1 2014 г. – ООО «Издательство Молодой Ученый», Казань. – 91 с. FULL TEXT.pdf (84 KB)

Ахмад І.М. Слізенко А.О. Значущість рольових ігор у процесі навчання. // Збірник наукових праць «Теоретичні питання культури, освіти та виховання», КНЛУ випуск № 47, 2013р.175с.

Варянко Т.В. Написание реферата по профессионально-направленной тематике и его презентация на иностранном языке как один из форм самостоятельной работы студентов политехнических вузов. // XІІІ Міжнародна  науково-практична конференція 13-17 листопада 2013 р.НІ «Томський політехнічний університет» FULL TEXT.pdf (70 KB)

Варянко Т.В. Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі. //  VII Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію. (Київ, КПІ) 28-30 квітня 2014 р. НТУУ «КПІ»

Волкова О.А. Категория «содержание обучения» в системе преподавания профессионально ориентированного иностранного языка и культуры. // Журнал «Молодой ученый» (№8 (67), июнь-1 2014 г.) Рубрика «Педагогика» Режим доступу: FULL TEXT.pdf (132 KB)

Волкова О.А. Цілі навчання англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх технологів. // Збірник наукових статей «Науковий часопис», серія 17, випуск 24 FULL TEXT.pdf (140 KB)

Гордиенко Н.Н., Новикова В.В. Преимущества и недостатки использования технических средств обучения в процессе преподавания иностранного язика. // Сборник научных трудов XIII международной научно-практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции и инновации», Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013 FULL TEXT.pdf (76 KB)

Грицай І.С. Диференціація лексики у телевізійнихзмі (на прикладінауково-популярних передач TopGe// ar і Mythbusters). // Наукові записки. – Випуск 129. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 536 с. FULL TEXT.pdf (138 KB)

Грищенко Я.С. Судьба как лингвокультурный маркер русской и английской картин мира. // Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Казань: Издательство Молодой ученый, 2014. – №7.Ч.7. – 670с. FULL TEXT.pdf (92 KB)

Грищенко Я.С. Макрофразування в лінгвістиці тексту (на прикладі англійських віршованих творів). // Вопросы филологических наук. – М.: Издательство «Спутник+», 2014. – №3(67). – 81с. FULL TEXT.pdf (74 KB)

Гурєєва Л.В. Козьміна Н.А. Коннектевистская теория обучения. // Ежемесячный научный журнал Молодой ученый. № 6 (65) – 2014.ООО «Издательство Молодой ученый», Казань – 124 с. ISSN 2072-0297 FULL TEXT.pdf (75 KB)

Гурєєва Л.В. Козьміна Н.А. Подготовительные упражнения для обучения говорению на профессиональные темы студентов специальности энергетический менеджмент на занятиях английского язика. // Ежемесячный научный журнал Молодой ученый. №5 (64) – 2014.ООО «Издательство Молодой ученый», Казань – 124 с. ISSN 2072-0297 FULL TEXT.pdf (78 KB)

Гурєєва Л.В. Козьміна Н.А. Современные иструментальные стредства в контексте лингвистических исследований. // Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных исследований, НИЦ «Апробация» – Москва: Издательство Перо, 2013. – 144 с. (ISBN – 978-5-91940-675-4) FULL TEXT.pdf (106 KB)

Дичка Н.І. Модель навчання студентів з комп’ютерних спеціальностей професійно орієнтованого писемного мовлення з використанням елементів дистанційного навчання. // Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки: [збірник наукових статей]. Випуск СXIII (113). – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – с. 51 – 57 FULL TEXT.pdf (162 KB)

Дичка Н.І. Реалізація експериментального навчання англомовного писемного мовлення студентів комп’ютерних спеціальностей та інтерпретація його результатів. // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. Філологія, педагогіка, психологія. Випуск 28. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2014. – с. 195 – 205. FULL TEXT.pdf (206 KB)

Доронкіна Н.Є. Аргументація у науковому дискурсі: онтологічний, соціологічний та епістемологічний підходи. // Наукові записки  серія Філологічні науки (мовознавство) вип. 130  РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2014р., 530 с. FULL TEXT.pdf (192 KB)

Доронкіна Н.Є. Особливості аргументації науково-технічної статті. // Вісник Національного технічного університету України «Київський порлітехнічний інститут» серія Філологія Педагогіка вип.. 3, 2014, 106 с. FULL TEXT.pdf (152 KB)

Ивасюк О.В. Глагольные перцептизмы в произведениях А.П. Чехова. // Молодежные Чеховские чтения в Таганроге: материалы V Междунар. науч. конф. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та им. А.П. Чехова, 2013. –  172 с., – С.85-88

Іванченко Л.М. Творчість викладача іноземної мови // ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі»

Іванченко Л.М. Языковая подготовка будущих инженеров в НТУУ «КПИ» // XІІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Лінгвістичні та культурологічні традиції і інновації»

Коршук Т.Л. Scenario method  in  teaching English to students of engineering specialties. // Zbiór raportów naukowych. „Nauka I Utworzenie ХХІ Stulecia : Teoria, Praktyka, Innowacje„. (29.11.2013 – 30.11.2013 ) – Opole: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 92 str. FULL TEXT.pdf (35 KB)

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Формирование готовности будущих переводчиков к профессиональной деятельности в сложных условиях в аспекте сохранения здоровья и работоспособности. // XІІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Лінгвістичні та культурологічні традиції і інновації» 13-17 листопада 2013 р. НІ «Томський політехнічний університет» FULL TEXT.pdf (75 KB)

Лісецький К.А. Онлайн обучение и использование различных его типов в высших учебных заведениях. // ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі” 28-30 квітня 2014р. НТУУ «КПІ»

Ломакіна Л.В. Навчання  іноземної мови на немовних факультетах вузів. // Вісник Луганського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. № 21 (280) листопад 2013 – 154 стр. FULL TEXT.pdf (111 KB)

Маслова Т.Б. Типологія наукового дискурсу в сучасній мовознавчій парадигмі. // Англістика та американістика: (зб.наук.пр)/ ред..кол.: А.І. Анісімова (голов.ред), Т.М. Потніцева (заст..голов.ред.) та ін.. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – Вип. 10.- 244с. FULL TEXT.pdf (231 KB)

Матвійчук В.Б. Комп’ютерізація процесу викладання англійської мови у вищій школі. // ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі” 28-30 квітня 2014р. НТУУ «КПІ»

Матковська Г.О. Динамізація конструктивної організації тексту. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» FULL TEXT.pdf (132 KB)

Матковська Г.О. Композиційно-мовленнєві форми фіксації внутрішнього мовлення у художніх творах В. Вулф. // “Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство)” (випуск 19) FULL TEXT.pdf (153 KB)

Матковська Г.О. Лінгвостилістичні особливості композиційно-мовленнєвих форм художнього тексту. // Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної заочна конференція „Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”, Романо-германських мов FULL TEXT.pdf (119 KB)

Міхненко Г.Е. Актуальність формування інтелектуальної мобільності майбутніх фахівців в умовах євроінтеграції. // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород – Кошице – Мішкольц, 21-24 травня 2013 року / ред. кол. Ф.Г. Ващук (голова), Х.М. Олексик, І.В. Артьомов та ін. – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2013. – Вип.7 (26). – 400 с. – С. 285-291. FULL TEXT.pdf (186 KB)

Міхненко Г.Е. Іноземна мова як засіб формування інтелектуальної мобільності майбутніх інжененрів. // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: зб. наук. праць. – Додаток 1 до Вип.29, Том IV: Тематичний випуск  FULL TEXT.pdf (122 KB)

Міхненко Г.Е. Інтелектуальна діяльність як основа формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць231. – Додаток 1 до Вип.31, Том VІІІ (50) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – 598 с. – С.291-298.FULL TEXT,pdf (122 KB)

Несин Ю.М. Teaching Ukrainian cadets English by using military briefings. // The advanced science open access journal. – Torrance. – ISSN 2219-746 X, January 2013. – № 1. FULL TEXT.pdf (74 KB)

Несин Ю.М. Експериментальне навчання курсантів англомовного монологічного мовлення на матеріалі військових брифінгів. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – № 47. FULL TEXT.pdf (171 KB)

Несин Ю.М. Організація навчання курсантів професійно спрямованого англомовного монологічного мовлення. // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. FULL TEXT.pdf (136 KB)

Несин Ю.М. Розвідувальний експеримент з навчання курсантів англомовного монологічного мовлення на матеріалі брифінгів. // Вісник Інституту розвитку дитини : зб. наук. праць. – Серія : Філософія, педагогіка, психологія. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2013. – № 27. FULL TEXT.pdf (172 KB)

Павленко О.В. Information technology in the creation of didactic material. // Central European Journal for Science and Research «Středoevropský věstník provědu a výzkum» 1(3) 2014. S. 111-114

Попова Л.І. Изучение иностранных языков как элемент образования взрослых. // Научно-практический журнал «Вестник гуманитарного научного образования» № 3 (41) Март, 2014.-ООО ИНГ, Москва, Россия, 2014. – 28 с.

Рогоза А.П. Ілокутивний мовленнєвий акт як мінімальна одиниця мовленнєвого спілкування. // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – Вип. 21. – Ч. ІІ. – 406 с. FULL TEXT.pdf (96 KB)

Рябова К.О. Формування компетентності в говорінні у студентів технічних спеціальностей. // Матеріали до ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі», Київ: НТУУ «КПІ», – 176с., 2014. –С.132-135 FULL TEXT.pdf (113 KB)

Свірепчук І.А. Особенности перевода с английского языка. // Филологические науки в России и за рубежом: материалы IIмеждународной науч. конф. (г.Санкт-Петербург, ноябрь 2013 г.).- Санкт-Петербург: Реноме, 2013. – vi, 110 с.

Солоділіна А.С. Communicatively oriented choice of the text as an important part of developing language talking skills. // “Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”: Матеріали  IX Міжнародної науково-практичної конференції. 28-30 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 176 с.

Солоділіна А.С. The genre peculiarities of teaching translation of interview texts in scientific journalistic discourse. // «Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе»: материалы междунар. науч.-метод. конф. 15-16 апреля 2014 г., Пенза / [ред. кол.: С.А. Болдырев (отв. ред.) и др.]. – Пенза: ПГУАС, 2014.

Чмель В.В. Использование видеофрагментов на занятиях по английскому языку в технических вузах. // Язык и мировая культура: взгляд молодых исследователей: Материалы ХІІІ Всероссийской научно-практической конференции: в 3-х частях / Под ред. Н.А. Качалова (часть 1); Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во ТПУ, 2013. – 260 с. FULL TEXT.pdf (73 KB)

Чмель В.В. Повышение качества подготовки по иностранному языку в школе и вузе. // Лингвистические и культурологические традиции и инновации: сборник научных трудов XIІІ Международной научно-практической конференции / Под ред. Н.А. Качалова. Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 13-17 ноября 2013. –  с. FULL TEXT.pdv (67 KB)

Чмель В.В. Розробка та використання навчально-методичних матеріалів для навчання іноземної мови студентів технічних спеціальностей. // ІX Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція “Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі” 28-30 квітня 2014 року. FULL TEXT.pdf (94 KB)

Шевченко М.В. Асоціативне навчання на заняттях з англійської мови в немовних вищих навчальних закладах. // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 1 (03) січень, 2014 р. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 254 с.

Шевченко М.В. Мотивація як складова підвищення ефективності навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів. // Наукове періодичне видання «Київський науково-педагогічний вісник». Науковий журнал. – № 1 (01) 2014. – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. – 113 с. FULL TEXT.pdf (116 KB)

Шелудько І.О. Сутність поняття машинного перекладу. // Международная научно-практическая конференция «Наука и развитие», 20 мая 2014, г. Харьков FULL TEXT.pdf (109 KB)

Щипачова Д.С.  Использование интернета и блог-ресурсов при обучении иностранному язику. // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. 28-30 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ» . – 176 с. FULL TEXT.pdf (98 KB)