uk

Наукові публікації у 2013-2014 рр. (тези доповідей) частина 2

Наукові публікації у 2013-2014 рр. (тези доповідей) частина 2

Неїжко С.І. Лингвистическая особенность обучения дискуссии. // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 16-17 квітня 2014: Сучасна освіта:методологія,теорія,практика.Киев НТУУ КПИ

Неїжко С.І. Требования к обучению иностран.языку студ-тов инженерных специальностей. // Бъдетище изследвания 17-25 февруари,2014.Материали за Х международна научна практична конференція.София «Бял ГРАД-БГ» ООД FULL TEXT.pdf (114 KB)

Неїжко С.І. Требования к обучению профессинально-направленной дискуссии студ-тов инженерных специальностей. // Materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji: Kluczowe aspect naukowej dzialalnosci-2014 07-15 stycznia 2014 roku. Przemysi. Nauka I studia 2014. FULL TEXT.pdf (114 KB)

Неїжко С.І. Цель обучения профессионально-направленной диалогической речи. // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka conference: Veda a vznik 2013/2014  27.12.13-5.01.14. Praha Publishing House “Education and Science”s.r.o. FULL TEXT.pdf (111 KB)

Несин Ю.М. Analysis of Military Briefings for the Purpose of Their Further Translation. // Матер. VІІ Міжнар. наук. конф. [“Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу”], (Вінниця, 25-26 квітня 2013 року) – Вінниця : Нова книга, 2013. FULL TEXT.pdf (9 KB)

Несин Ю.М. Аналіз моделей навчання провідних ВВНЗ України. // Матер. IX Международ. науч.-практ. конф. [“Ключови въпроси в съвременната наука”], (Cофия, 17-25 апреля 2013 года) – Серия : Филологични науки. – София : ,,Бял ГРАД-БГ” ООД. – 2013. –Том 23. FULL TEXT.pdf (98 KB)

Несин Ю.М. Вибір оптимального режиму роботи курсантів на занятті з іноземної мови. // Mater. IX mezinarod. věd.-prak. conf. [“Efektivni nastroje modernich věd – 2013”], (Praha, 27 dubna – 5 kvetna 2013 roku) – Praha : Publishing House “Education and science”, 2013. FULL TEXT.pdf (114  KB)

Несин Ю.М. Урахування біологічної сфери особистості курсанта під час навчання усного англомовного спілкування. // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [“Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми, перспективи”], (Київ, 3 грудня 2012 року). – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2013. FULL TEXT.pdf (44 KB)

Новикова В.В. Преподавание иностранного языка в техническом вузе в контексте гуманизации образования. // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції “Naukova Mysl Informacyjnej Powieki -2014”, Przemysl, Nauka i studia, 2014, 110 стор. FULL TEXT.pdf (90 KB)

Овчаренко З.П. До питання про термінологію. // Материали Х міжнародної науково-практичної конференції ‘’Настоящи изследования и развитие-2014”.Том 18. Филологични науки. София, FULL TEXT.pdf (55 KB)

Овчаренко З.П. Место ролевой игры в процессе обучения студентов-заочников английскому язику. // II Международная научно-практическая конференція  «Инновационные тенденции развития системы образования» 6.06.2014. г.Чебоксары FULL TEXT.pdf (73 KB)

Овчаренко З.П. Міжкультурна комунікація та дипломатичні відносини. // Міжнародна науково-практична конференція ‘Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури’ 28-29 березня 2014 м.Львів FULL TEXT.pdf (65 KB)

Овчаренко З.П. Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання. // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології.» 11 грудня  2013 р. – НТУУ «КПІ»,  – С.61-62 FULL TEXT.pdf (80 KB)

Огієнко В.П. Понятие «мир перевода» как разнообразие возможностей и реальних условий работы переводчика // «Актуальные научные исследования. От теории к практике».  Сборник научных докладов, (Белосток, Чехия. 30.03.2014). Zbior raportow naukowych. „Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki. (30.03.2014 – 31.03.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 104 str. FULL TEXT.pdf (388 KB)

Огієнко В.П. Предпосылки для изучения иностранных языков у студентов технических спеціальностей. // «Современные тенденции в науке и образовании».  Сборник научных докладов, (Ольштын, Чехия. 27.02.2014). – Zbior raportow naukowych. „Wspołczesne tendencje w nauce i edukacji. (27.02.2014 – 28.02.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 112 str. FULL TEXT.pdf (246 KB)

Павленко О.В. Improving interdisciplinary writing skills with Google docs. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Тривалий професійний розвиток: навички, цілі, виклики XXI століття”. – К.: Університет економіки та права “КРОК”, 2014. – 55 с. FULL TEXT.pdf (17 KB)

Павленко О.В. Сучасні тенденції у навчанні письма студентів інженерних спеціальностей. // X  Международная научно-практическая конференция «Актуальные достижения европейской науки – 2014», 17-25.06.2014. – «Бял ГРАД-БГ» (г.София, Болгария) – 74 с. FULL TEXT.pdf (82 KB)

Попова Л. І. Исследавание практического опыта изучения иностранных языков (на примере деятельности венгкрский лингвистики КАТО ЛОМБ) // «Актуальные научные исследования. От теории к практике».  Сборник научных докладов, (Белосток,  Чехия. 30.03.2014). Zbior raportow naukowych. „Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki. (30.03.2014 – 31.03.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 104 str.

Попова Л.І. Влияние представлений об изучении иностранных языков на их усвоение взрослыми. // «Актуальные научные исследования. От теории к практике».  Сборник научных докладов, (Белосток, Чехия. 30.03.2014). Zbior raportow naukowych. „Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki. (30.03.2014 – 31.03.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 104 str.

Попова Л.І. Роль іноземної мови у професійному розвитку студентів технічних спеціальностей. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» 11.12.2013.- НТУУ «КПІ», Київ, – 2013.

Попова Л.І. Тенденции развития образования взрослых в современных условиях. // «Современные тенденции в науке и образовании».  Сборник научных докладов, (Ольштын, Чехия. 27.02.2014). – Zbior raportow naukowych. „Wspołczesne tendencje w nauce i edukacji. (27.02.2014 – 28.02.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 112 str.

Рогоза А.П. «Мовленнєва системність в термінах комунікативної лінгвістики». // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір філологічних наук». 30-31 травня 2014 FULL TEXT.pdf (67 KB)

Рогоза А.П. «Сooperative Learning Approach in Practice». // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. 13-14 березня 2014 р. – К: НТУУ «КПІ». – 154 с. FULL TEXT.pdf (14 KB)

Рябова К.О. Актуальність проблеми формування іншомовної компетенції у студентів вищої школи. // Матеріали до ІІІ Міжнародної наукової конференції «Іншомовна освіта у вищій школі: методи,підходи,технології», Київ: НТУУ «КПІ»,- 95с., 2013. – С.73-74 FULL TEXT.pdf (75 KB)

Рябова К.О. Культурний компонент змісту навчання іноземної мови. // Матеріали до VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інформаційно-комунікаційні технології навчання», Київ: НТУУ «КПІ»,-130с., 2014. –С.95-96 FULL TEXT.pdf (95 KB)

Рябова К.О. Перекладні методи навчання. // Матеріали до І Міжнародної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» ,Київ: НТУУ «КПІ», – 261с., 2014. – С.232

Свірепчук І.А. Обучение чтению в процессе изучения иностранного языка. // Materialy X Miedzynarodowej naurowi-practycznej konferencji “Kluczowe aspect naukowej dzialalnosci -2014” 07-15 stycznia 2014 roku. Volume 11 Pedagogiczne neuki, Przemysl, Nauka s studia, 2014, – 109 с. FULL TEXT.pdf (95 KB)

Свірепчук І.А. Переваги технічних засобів навчання, зокрема інтенсифікація процесу навчання шляхом комп’ютеризації. // Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Іншомовна освіта у вищий технічній школі: методи, підходи, технології. 11 грудня К. 2013 р.- 94 с. FULL TEXT.pdf (82 KB)

Свірепчук І.А. Розвиток діалогічного мовлення студентів в процесі навчання діалогічної мови. // Materialy X Mtzinarodni vedecko-prakticka conference “Moderni vymozenosti vedy-2014, 27.01/2014-05.02.2014, Praha, Publishing House “Education and Science” s.r.o., -94 c FULL TEXT.pdf (98 KB)

Сидоренко І.А. Важливість використання інтерактивних технологій навчання для активізації пізнавальної діяльності студентів. // IІІ Міжнародна наукова конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» Київ,  11 грудня 2013 р. – ТОВ «Дельта Корп», 95с. FULL TEXT.pdf (64 KB)

Сидоренко І.А. Використання проектного методу при вивчення іноземної мови технічного спрямування. // НТУУ «КПІ», ФЛ, Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції», 16-17 квітня 2014р. – 168с. К., 148с. FULL TEXT.pdf (102 KB)

Сидоренко І.А. Лексика міжнародної нормативно-правової документації і шляхи її відтворення українською мовою. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» НТУ ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава, 2 квітня 2014р. FULL TEXT.pdf (83 KB)

Сидоренко І.А. Методика проведення навчальної гри на заняттях з іноземної мови зі студентами немовних спеціальностей. // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня 2014р. НТУУ КПІ. – К.: Кафедра. – 262с. FULL TEXT.pdf (83 KB)

Сидоренко І.А. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. // «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» Матеріали ІІІ всеукраїнської наук. конфер. з між нар. участю. (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч.2. – 172с. FULL TEXT.pdf (43 KB)

Сидоренко І.А. Переваги використання інформаційно-комунікаційних  технологій навчання при вивченні іноземних мов. // НТУУ «КПІ», ФЛ, Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції», 23 січня 2014р. –130с. FULL TEXT.pdf (100 KB)

Сидоренко І.А. Самостійна робота студентів ВНЗ та її методика. // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 28-30 квітня 2014р. – К.: НТУУ КПІ – 176с. FULL TEXT.pdf (102 KB)

Солоділіна А.С. Інноваційні особливості сугестивного методу навчання іноземних мов у вищій технічній школі. // «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології». Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, Київ, 11 грудня 2013 року. – Київ: ТОВ «Дельта Корп», 2013. – 95 с. 

Солоділіна А.С. Сurrent teaching strategies of English language. // «Научная мысль информационного века – 2014» Польща,  Пшемишль; 07.03-15.03.2014, Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), – 152 с. FULL TEXT.pdf (81 KB)

Шевченко М.В. Modern Aids and Means of English Language Teaching. // Materialy X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferenciji “Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2014”. – Volume 16. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl : Nauka i studia. – 112 str.

Шевченко М.В. Наочність у навчанні англійської мови студентів вищих навчальних закладів. // «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.». Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 7-8 лютого 2014 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – 144 с. FULL TEXT.pdf (94 KB)

Шевченко М.В. Сучасні способи навчання англомовного аудіювання студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів. // Сучасні  тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 8 лютого 2014 року). – Київ : У 2 частинах. ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. Частина I. – 112 c. FULL TEXT.pdf (98 KB)

Шелудько І.О. Рекламный текст как разновидность апеллятивного текста. // Х Міжнародна науково-практична конференція «Ефективні інструменти сучасних наук», 27.04-05.05.2014, м. Прага, Чехія FULL TEXT.pdf (59 KB)

Шелудько І.О. Текст как объект исследований лингвистики. // Международная научно-практическая конференция «Научный прогресс на рубеже тысячелетий», 22 мая 2014 г., Чехия FULL TEXT.pdf (57 KB)

Шелудько І.О. Технічна інструкція як різновид науково-технічної літератури. // Міжнародна конференція «ІІ Весенние чтения», г. Донецк, 17 мая 2014 г. FULL TEXT.pdf (83 KB)

Щипачова Д.С. Наукові підходи до трактування поняття неправди. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня 2014 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра. – 262 с. FULL TEXT.pdf (85 KB)

Щипачова Д.С. Феномен лжи в коммуникации. // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. – 26 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 283 с. FULL TEXT.pdf (69 KB)

Щипачева Д.С. Грамматические проблемы научно-технического перевода / Д.С. Щипачова// Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали IVМіжнародної науково-практичної конференції, 15-16 травня 2014 р., ТНЕУ. – Тернопіль: Крок, 2014. – 260 с.  FULL TEXT.pdf (79 KB)