uk

Наукові публікації у 2015-2016 рр. (тези доповідей) частина 2

Авдєєнко Ю. В. Застосування кейс-методу в процесі професійно-орієнтованого навчання англійській мові у немовних вищих навчальних закладах // Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції “Новітні освітні технології: міжнародний досвід”. Київ, 21 січня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016

Авдєєнко Ю. В. Застосування методу мозкового штурму в процесі професійно-орієнтованого навчання англійській мові у немовних ВНЗ // Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. Київ, 24 березня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016

Авдєєнко Ю. В. Методи вивчення новітньої термінології студентами у немовних вищих навчальних закладах  // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології”. Київ, 30 жовтня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2015

Авдєєнко Ю. В. Професійна інформаційна компетенція сучасного викладача – вміння застосовувати інноваційні та інтерактивні методи викладання з метою модернізації іншомовної підготовки студентів // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Реформування та розвиток освіти і науки в Україні: проблеми ефективності”. Київ, 17-18 листопада 2015 р.  – К.: НП «ЦНТ», 2015

Авдєєнко Ю. В. Шляхи підвищення активності навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних ВНЗ // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції  “Сучасна освіта: методологія, теорія, практика”. Київ, 21 квітня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016

Аношкова Т. А. Впровадження глобальної компетентності в процесі підготовки студентів технічних спеціальностей // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції  викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”. Київ, 4 травня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016р. – 88с.

Аношкова Т. А. Інтерпретація глобальної компетентності та аналіз суміжних понять / Т.А. Аношкова // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. Київ, 24 березня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016.

Аношкова Т. А. Особливості гуманітарних коледжів США / Т. А. Аношкова // Матеріали 12-ої міжнародної науково-практичної конференції “Ключові питання і сучасна наука”, 15-22 квітня 2016. Том 9. Педагогічні науки. – Софія: “Бял ГРАД-БГ” ОДД. – 104 с.

Аношкова Т. А. Подготовка молодых специалистов в контексте евроинтеграции / Т. А. Аношкова // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: результати одинадцятої міжнародної конференції: збірник наукових праць (12 червня 2015 р) / відп. ред. Приходько М. М., Тонких С. В. – К: Видавництво “Аграр Медіа Групп”, 2015. – 100 с.

Аношкова Т. А. Система оценивания глобальной компетентности / Т. А. Аношкова // Materials of the XII International scientific and practical conference, Cutting-edge science – 2016 . Volume 5. Pedagogical science. Sheffield. Science and education LTD – 113 р.

Ахмад И. М. Многозначные лексемы. Ассоциативно-семантические их связи // XI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов».Київ, 24 березня 2016р.- К.: НТУУ «КПІ», 2016

Ахмад И. М. Основы многогранного процесса обучения студентов неязыковых специальностей ВУЗов // Матеріали VII міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності сучасного перекладача»  Київ, 24 березня 2016р.- К.: НТУУ «КПІ», 2016

Ахмад І. М.  The semantic features of quantitative vocabulary of English language // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференйії « Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації».Івано-Франківск, 2016 р

Ахмад І. М. Мотиваціний компонент і структура готовності доінноваційної педагогічної діяльності // Матеріали VI Всеукраїнської науково- практичної конференції « Алтуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування». Дніпропетровськ, 19-20 червня 2015 р.

Ахмад І. М. Форми навчання студентів внз немовних спеціальностей Днепропетровск // Матеріали V Всеукраїнської науково –практичної конференції « Актуальні проблеми соціально –гуманітарних наук» .Дніпропетровск, 28 серпня 2015 р.

Ахмад І. М. Форми навчання студентів немовних спеціальностей ВНЗ // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі методи, підходи, технології”. Київ, 30 жовтня 2015 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2015

Ахмад І. М., Чмель В. В. Види оцінного значення // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції  викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”. Київ, 4 травня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016

Батюта Т. В. Особливості використання відеоматеріалів у процесі формування навичок говоріння у студентів немовних спеціальностей // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. Київ,  24 березня 2016 р. –  K.: НТУУ «КПІ», 2016.

Батюта Т. В. Особливості використання рольової гри у навчанні іноземної мови студентів немовних спеціальностей // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології ”. Київ, 30 жовтня 2015 р.  –  K.: НТУУ «КПІ», 2015.

Батюта Т. В. Розвиток навичок академічного письма у студентів немовних спеціальностей // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції  “Новітні освітні технології: міжнародний досвід ”. Київ,  21 січня 2016 р. –  K.: НТУУ «КПІ», 2016.

Бойко І. В. Інтерактивні методи викладання англійської мови // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24 березня 2016 р. – К., 2016, – 136 с.

Бойко І. В. Навчання діловим переговорам англійською мовою // Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали XІI Міжнародної науково-практичної конференції. 04 травня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 88

Волкова Е. А. Роль контроля и самоконтроля в формировании речевой компетентности студентов технических вузов // Материалы XI  Международной научно-практической конференции «Научный прогресс на рубеже тысячелетий  – 2016», 22.05 – 30.05 2016, Педагогически науки. Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага)

Гордиенко Н. Н. Психологический барьер и его преодоление в процессе обучения иностранному языку // Materials of the XII  International Research and Practice Conference “Areas of scientific thought – 2015 / 2016’’. – Sheffield UK, 30.12.2015-07.01.2016: “Science and Education Ltd”, 2015/2016. – Volume 10. – P. 5-7

Гордієнко Н. М. Мовні зміни як передумова виникнення лексичних інновацій // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації». Івано-Франківск: ТОВ “ВГЦ “Просвіта”, 2016. – С. 300-303

Гордієнко Н. М. Особливості викладання іноземної мови у немовних ВНЗ // Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у  вищій школі: Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 04 травня 2016р. – К.:  НТУУ «КПІ», 2016. – C. 40-42

Гордієнко Н. М. Особливості викладання іноземної мови у різнорівневих групах // Materialy XII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2016”.  Przemysl,  07.02.- 15.02.2016 : Nauka i studia, 2016.  – Volume 7.  – P. 19-21

Грищенко Я . С. Игра как мотивирующий фактор при обучении английскому языку профессиональной направленности // Materiály XII mezinárodní vědecko-praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2016». – Díl 11. – Praha. Publishing House «Education and Science», 2016. – P. 87-89

Грищенко Я. С. До питання розвитку відносин поетики та риторики // Materials of the XII International scientific and practical conference, Cutting-edge science – 2016. Volume 10. Philology science. – Sheffield. Science and education LTD, 2016. – P. 45-47

Грищенко Я. С. Мотивирующий потенциал дистанционных элементов при обучении иностранному языку // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современных наук – 2016». – Przemysl: “Nauka I studia”, 2016.

Грищенко Я. С. Онлайн-курсы по специальности как мотивирующий фактор изучения английского языка // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали V міжнар. наук.-метод. конф. 30 жовтня 2015 року. – К.: ЦУЛ, 2015. – 152с. – С. 44-46

Грищенко Я. С. Особенности толкования концепта «судьба» в английской научной фантастике // Materials of XII international research and practice conference “Modern scientific potential – 2016”. – Sheffield: Science and education Ltd, 2016. – Vol. 13. – P. 28-30

Грищенко Я. С. Прагматическая парадигма в лингвистике и классификация речевых актов // Materialy ХІІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencij  «Naukova mysl informacyjnej powieki – 2016». – Przemyśl. Nauka i studia, 2016. – Vol. 9. – Str. 5-6.

Гурєєва Л. В., Козьміна Н. А.  Роль мотивації в процесі вивчення іноземної мови студентами технічних ВНЗ // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Эффективные инструменты современных наук – 2016». Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 64 ст.

Гурєєва Л. В., Козьміна Н. А. Етапи формування іншомовної лексичної компетенції у студентів інженерних спеціальностей ВНЗ // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Наука и образование без границ – 2015». Том 10. Filologiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia – 80 ст.

Гурєєва Л. В., Козьміна Н. А. Розвиток навичок аудіювання на заняттях іноземної мови // Materials of the XII International scientific and practical conference, Cutting-edge science – 2016 . Volume 5. Pedagogical science. Sheffield. Science and education LTD – 113 стр.

Гурєєва Л. В., Козьміна Н. А. Семантичні та структурні особливості складних термінів та їх переклад на прикладах термінів галузі енергетичний менеджмент // Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Dny vědy – 2016». – Díl 13. Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 64 ст.

Гурєєва Л. В., Коломієць С. С. Сучасні підходи до організації контролю у навчанні перекладу // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (Scientific and Practical Results in 2015. Prospects for Their Development (December 23 – 24, 2015, Abu-Dhabi, UAE)”). – 2016. – 1(5), Vol.3. – pp. 25-28