uk

Наукові публікації у 2016-2017 рр. (статті) частина 2

Доронкіна Н.Є. Pragmatic superstructure of argumentative discourse in technical research papers // Вісник Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – №8. – Київ, 2016

Доронкіна Н.Є. Жанрові особливості аргументації у науковому дискурсі // Наукові записки серія Філологічні науки (мовознавство) вип. 153. – КДПУ ім. В. Вінниченка, вид. Лисенко В. Ф. 2017

Доронкіна Н.Є. Сomplex argumentation in the context of rhetorical structure theory in scientific discourse // Вісник Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – №9.- Київ, 2017

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Вдосконалення навчання іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №2 (145) лютий 2017 134-138 с.

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Вимоги до професійної майстерності викладача іноземної мови вищого технічного навчального закладу // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №4(147) квітень 2017  86-91 с.

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Критерії підготовки здобувачів ступеня PhD з іноземної мови в технічному університеті // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №1(144) січень 2017  86-91 с.

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Мовна підготовка майбутніх інженерів в НТУУ «КПІ» // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” Додадок 1 до Вип. 37, Том ІІ (70): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – 42-49 с.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П.  Влияние представлений о будущей профессиональной деятельности на мотивацию к изучению иностранного языка (на примере студентов неязыковых специальностей // Сборник научных статей «Педагогика. Современные фундаментальные и прикладные исследования. / Pedagogika. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane. (29.04.2017 – 30.04.2017) Сопот/ Sopot (PL), 2017

Кучинська Т.С. Програми подвійних дипломів – співпраця технічних навчальних закладів України і Польщі у галузі освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Нове слово в науці і практиці: гіпотези і апробація результатів досліджень», м. Київ, 23-24 червня 2017 р.

Ломакіна Л.В. Professional foreign language training // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2017. – №9

Маслова Т. Б. Коммуникативные стратегии современного научного дискурса / Т.Б. Маслова // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам: материалы Х Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12-14 мая 2016 г. /редкол. Е. М. Дубровченко (гл. ред.), Н. А. Круглик. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – С. 285-289.

Маслова Т. Б. Прагматика некатегоричных высказываний в научной коммуникации английского языка / Т.Б. Маслова // Trends in the development of modern linguistics in the age of globalization : materials of the III international scientific conference on October 13-14, 2016. – Prague: vědecko vydavatelské centrum “Sociosféra-CZ”, 2016. – P. 20-24.

Михненко Г. Е. Информационный ресурс системы дистанционного обучения как инструмент формирования интеллектуальной мобильности будущих инженеров // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Вип. 36, Том V (73) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2017

Огієнко В.П., Кравченко Т.В.   Влияние представлений о будущей профессиональной деятельности на мотивацию к изучению иностранного языка (на примере студентов неязыковых специальностей // Сборник научных статей «Педагогика. Современные фундаментальные и прикладные исследования. / Pedagogika. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane. (29.04.2017 – 30.04.2017) Сопот/ Sopot (PL), 2017

Самофалова О.В., Машкіна О.М. Викладання іноземної мови для студентів технічних спеціальностей з використанням принципів нейродидактики: постановка проблеми // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2017. – № 3, – С. 180-187

Свірепчук І.А. Застосування сервісів Web 2.0 в навчанні англійської мови.  // «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання ( у рамках VII Міжнародного фестивалю «Світ психології: освіта, наука, інновації» вип. 37 (3)  т. 1(21) 2017 р.

Сидоренко І.А. Structural and stylistic peculiarities of syntactic parallelism in modern English drama. – Virtus: Scientific Journal.  –  Montreal: Center of modern pedagogy «Learning without  Frontiers», 2017. – Issue 13.

Сидоренко І.А. Особливості сучасних напрямів дослідження драматургічного дискурсу. – Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. університету. ім. І. Огієнка: Філологічні науки. Випуск 42. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – 276 с.

Сидоренко І.А. Повтор як ключовий принцип функціонування стилістичних фігур у сучаснихангломовних драматичних творах. –  Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Збірник наукових праць Чернівецького нац. унів. ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – 252с.

Сидоренко І.А., Грищенко Я.С. Граматичні особливості перекладу міжнародної документації. – Молодий вчений. — №4 (44). – Херсон, 2017. — C. 137-141

Чмель В.В., Ахмад І.М. Вираження категорії оцінки на лексичному та синтаксичному рівнях в англійській та українській мовах // Науковий вісник Херсонського державного університету.Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 26/ Херс.держ.ун-т.-Херсон: ХДУ, 2016.-168с.

Шевченко М. В. Дослідження особливостей і ролі мультимедійних засобів на заняттях з англійської мови в технічних ВНЗ [Текст] / М. В. Шевченко // Молодий вчений. – 2017. – №4.

Щипачова Д.С. Neologism as a linguistic phenomenon in mass media // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Випуск 1. – Херсон, 2017 р. 81 – 84 с.