uk

Наукові публікації у 2019-2020 рр. (статті) частина 2

Кондрашова А.В. Leadin техніки та їх використання у викладання ESP // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, червень, 2020. – Вып. 5(61). частина 7 – p.  162-165

Кот Т.О. Working with the information in table form in scientific and technical texts in foreign language / T.Kot // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал — Переяслав Хмельницкий, червень, 2020. — Вып. 6

Кравченко Т.В. Особливості патріотичного виховання в Великобританії / Т. В. Кравченко // Науковий журнал «Молодий вчений». – листопад, 2019. – № 11 (75). – С. 907-911.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Організація навчального процесу у дистанційному навчанні з використанням  мобільних технологій в системі вищої  освіти / Т. В. Кравченко, В. П. Огієнко //  Науковий журнал «Молодий вчений». – листопад, 2020. – № 3 (79). – С. 390-394.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Проблеми методичного забезпечення в  процесі вивчення англійської мови за  допомогою самовчителів / Т. В. Кравченко,  В. П. Огієнко // Науковий журнал  «Молодий вчений». – листопад, 2019. – № 11 (75). – С. 964-967.

Лісецький К.А. Аудіювання в змішаному навчанні / К.А.  Лісецький // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2019. – Вып. 3 (59), ч. 5 – С. 68 – 71.

Ломакіна Л.В., Гордієнко Н.М. Application features of multimedia technologies in distance learning / L.V.  Lomakina, N.M. Hordiienko // Актуальные научные исследование в современном мире. // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2020. – Вып. 1 (57), ч. 6 – С. 86 – 93.

Михайленко А.В. Характеристика структурних моделей складних слів-термінів та термінологічних словосполучень економічної та технічної  підмов в англійській мові / А.В.  Михайленко // Журнал “Закарпатські філологічні студії” Ужгородського  національного університету. – Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – Вип. 13. Том 3. – с. 30-34

Міхненко Г.Е. Поетоніми як маркери інтертекстуальності в  ономастичному просторі художнього твору /  Г.Е.Міхненко, Л.В.Кучерява // Закарпатські  філологічні студії. – Вип.14. – Ужгород:  Ужгородський національний університет, 2020. – С.  211-215.

Міхненко Г.Е., Костенко Д.В., Кучерява Л.В. Обґрунтування  організаційно педагогічних  умов  формування  міжкультурної  компетентності  майбутніх  фахівців ІТ в освітньому  середовищі  університету. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky ISSN 1338-9432. V.8, Issue 1, 2020. – P.102-111

Міхненко Г.Е., Кучерява Л.В. Intellectual Mobility and the Model of its Formation in Engineering Students / G.Mikhnenko, L.Kucheriava // European Humanities Studies: State and Society. – Issue 1. – East European Institute of Psychology / Wschodniоeuropejski Instytut Psychologii, Representative Office in Poland, 2020. – C.4- 15

Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А. Імплементація навчальної автономії  студентів ВНЗ при формуванні іншомовної  компетентності / С. М. Мойсеєнко, К. А.  Лісецький // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2019. – Вып. 7 (51), ч. 2 – С. 113 – 116.

Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А. Роль емоційного інтелекту при формуванні  іншомовної компетентності студентів  ВНЗ / С.М.Мойсеєнко, К.А.Лісецький  // Актуальные научные исследования в  современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2019. – Вып. 8 (52), ч. 2 – С.  110-113.

Моренцова А.В. Enhancement of efficiency of teaching reading scientific and technical texts at higher technical educational institutions / Morentsova A.V. // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2020, травень 2020, ч. 1.

Моренцова А.В. Extensive English reading for developing academic reading skills / Morentsova A.V. // Науковий журнал “Молодий вчений”. –  травень 2020. – №5 (81).

Моренцова А.В. Самостійне екстенсивне читання адаптованих книг англійською мовою у немовних вищих навчальних закладах /  Моренцова А.В. // Науковий журнал  “Молодий вчений”. – квітень, 2020. – № 4 (80). – С. 605-608.

Назаренко І.М. Creative thinking development while teaching English speaking to future software engineers / І. М. Назаренко // Актуальные научные исследование в современном мире. // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2020. – Вып. 2 (58), ч. 6 – С. 16-18.

Назаренко І.М. Learning process improvement while teaching English to future Programmers within the framework of interdisciplinary approach / І. М.  Назаренко//Актуальные научные исследование в современном мире. // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2020. – Вып. 2 (58), ч. 6 – С. 16-18.

Назаренко І.М. Підготовка студентів-програмістів до самоуправління власною навчальною діяльністю в процесі вивчення англійської мови / І. М. Назаренко // Актуальные научные исследование в современном мире. // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2020. – Вып. 1 (57), ч. 6 – С. 16-18.

Наконечна Ю.В. Активне навчання: викллики сьогодення / Ю. В. Наконечна // Науковий журнал «Молодий вчений». – грудень, 2019. – № 4 (80). – С. 190-196.

Павленко О.В. Професійна підготовка фахівців з  електроніки у США: організація та мережа закладів  вищої освіти / О.В. Павленко // Педагогічний  дискурс. – 2019. №27. – С. 84-95

Попова Л.І. Використання творів образотворчого мистецтва при вивченні англійської мови / Л.І. Попова // Науковий журнал «Молодий вчений». – листопад, 2019. – № 11 (75). – С.  982-985.

Рябова К.О. Функції хештегу як мікротексту (на матеріалі соціальної  мережі Twitter) / К. О. Рябова. //  Закарпатські філологічні студії. – 2019. – №9. – С. 129 – 132

Рябова К.О.  Цілісність і зв’язність як основні текстуальні категорії. / К.О. Рябова//«Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». – грудень, 2020. – Том 31 (70) № 4. – С. 173-176

Свірепчук І.А. Принцип діалогічності в навчанні  іноземної мови / І. А. Свірепчук //  Актуальные научные исследование в  современном мире. – 2019. №12(56), ч. 6. –  С. 119-125

Семида О.В. Метафоризація концепту RADIATIONу текстов на екологічну тематику // О.В.  Семида // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:  Філологія. Випуск 42 (2). 2019. С. 105 — 107.

Сидоренко І.А. Архітектоніка та композиція художнього твору як  елементи авторського ідіостилю / І.А. Сидоренко //  Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія  “Філологічні Науки”. – 2019. №1 (17). – С. 19-26.

Сидоренко І.А. Композиційно-стилістичні особливості п’єси  Артура Міллера “Смерть комівояжера” / І.А.  Сидоренко // Науковий вісник міжнародного  гуманітарного університету. Серія “Філологія”. – 2019. №39 том 1. – С. 117-120.

Сидоренко І.А. Фразеологізми як компонент ідіостилю Артура  Міллера / І.А. Сидоренко // Науковий вісник  Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка. Серія  “Філологічні науки (мовознавство)”. – 2019. – №12.  – С. 202-205.

Щипачова Д.С. Pedagogical conditions of individually oriented foreign language training for students of a technical university / Д. С. Щипачова //  Молодий вчений. 2020. — №3. – С. 429 – 431