uk

Наукові публікації у 2019-2020 рр. (тези доповідей) частина 1

Moiseienko S. Skills for highly result-oriented learners / S. Moiseienko // II Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: proceedings of the international scientific and practical conference, 14 May 2020. – K., 2020. – С.38 – 40.

Shevchenko, M. Importance of Authentic Videos and Effective Ways to Use Them in Teaching Engineering Students English for Specific Purposes / M. Shevchenko // VI щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі», 05 червня 2020 р. – К.: НАУ, 2020. – С. 517-522.

Ахмад І.М. Selection of a foreign language teaching method  at the University / І. М. Ахмад // Інтелектуальна  та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи:  матеріали міжнародної науково-практичної  конференції за заг. Ред: М. П. Висоцької, І. В.  Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ФМП,  НАУ, 2019. – С.22-28.

Ахмад І.М. Асоціативно-семантичні зв’язки циклічних  темпорлексем / І.М.Ахмад // Переяславська  мовознавча толока: тези І Міжнародної  науково-практичної конференції (м.  Переяслав-Хмельницький, 19-20 вересня 2019  року) Гол. ред.: К. І. Мізін; ДВНЗ «Переяслав Хмельницький державний педагогічний  університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С.70-72.

Ахмад І.М. Навчання іноземної мови в країнах європи /  І.М.Ахмад // Філологічні науки: сучасні  тенденції та фактори розвитку : Міжнародна  науково-практична конференція, м. Одеса,  24–25 січня 2020 року. – Одеса, 2020. – С.152- 154.

Ахмад І.М. Навчання студентів і фахівців  нефілологічного профілю ділового  листування з використанням дистанційних  технологій / І.М.Ахмад // The 3rd International  scientific and practical conference “Priority  directions of science development” (December  28-29, 2019) SPC “Sci-conf.com.ua”– Lviv,  Ukraine. 2019. – С. 366-370 

Ахмад І.М. Структурна класифікація англомовних вигукових фразеологічних одиниць  / І.М  Ахмад // The 5th international scientific and  practical conference “science, society, education:  topical issues and development prospects” (April  12-14, 2020) spc “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv. –  2020. – С.385-388.

Ахмад І.М. Сучасні підходи до визначення лінгвістичного  статусу фразеологічної одиниці / І.М.Ахмад //  ХXVIII міжнародна науково-практична  інтернет-конференція «Розвиток та  досягнення сучасної науки в глобальному науково-освітньому просторі» тези доповідей  частина 2, Вінниця – 2020. Вінниця – 2020. – С.28-30.

Ахмад І.М. Чмель В.В. Лінгвістичні особливості перекладу  англомовних вигукових фразеологічних  одиниць на українську мову / І.М. Ахмад, В.В.  Чмель//The 5th international scientific and  practical conference “science, society, education:  topical issues and development prospects” (April  12-14, 2020) spc “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv. –  2020. – С.383-384.

Ахмад І.М. Чмель В.В. Міхненко Г.Е. Innovation and tradition in mixed form of  teatudentsching engineerings / І.М.Ахмад, В.В.  Чмель, Г.Е. Міхненко // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи:  матеріали міжнародної науково-практичної  конференції за заг. Ред: М.П.Висоцької, І.В.  Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.:ФМП,  НАУ, 2019. – С.90-93.

Ахмад І.М. Чмель В.В. Навчання іншомовного письма студентів  технічних ВНЗ / І.М. Ахмад, В.В. Чмель //  ХXVIII міжнародна науково-практична  інтернет-конференція «Розвиток та  досягнення сучасної науки в глобальному  науково-освітньому просторі» тези доповідей  частина 2, Вінниця – 2020. – С.23-27.

Гураль О.І. Перше українське товариство “Просвіта” / О.І.  Гураль // Інноваційні пріоритети розвитку  наукових знань. ІІ науково-практична конференція  (м.Київ, 27-28 березня 2020р.). – Херсон:  Видавництво “Молодий вчений”, 2020. – С.61-64.

Гураль О.І. Професійні вміння педагога / О.І. Гураль //  Педагогічні науки: історія розвитку, сучасний стан  та перспективи досліджень. ІІ науково-практична  конференція (м.Полтава, 27-28 березня 2020 р.) – Херсон: Видавництво “Молодий вчений”, 2020. – С.  12-15.

Дичка Н.І. Stylistic Peculiarities of the Software Requirements  Specification. Матеріали Х Всеукраїнської заочної  науково-практичної конференції «Освіта і наука в  Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії» (м.  Харків, 27 – 28 грудня 2019 року) / Наукове  партнерство «Центр наукових технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2020. – 10-14 с.

Лисенко Т.П. Aspects of infocommunication technologies in  education / T. Lysenko // Матеріали III  Всеукраїнської заочної науково-практичної  конференції “ Україна – ЄС : Проблеми наукової та  галузевої інтеграції ”. Дніпро, 06 вересня 2019 р., – ГО «Наука та освіта без кордонів», 2019. – Ч.2 – С.  41-43.

Маслова Т.Б. Principles of active listening in language learning /  Tetiana Maslova // Сучасні освітянські технології  мовного, філософського та психологічного  розвитку у комунікативній діяльності особистості.  Матеріали всеукраїнської науково-практичної  конференції / Харківський торгівельно економічний інститут КНТЕУ. Харків : ФОП Панов  А. М., 2019 – С. 67-68.

Міхненко Г.Е. Using messenger Telegram in ESP classroom practice  / Г.Е.Міхненко // Сучасна філологія: теорія та  практика. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 травня  2020 р. : тези доп. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2020. – С. 245-246.