uk

Наукові публікації у 2020-2021 рр. (тези доповідей) частина 2

Івасюк О.В. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ ОЛЬФАКТОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ / О.  Ивасюк // Monografia pokonferencyjna “Science, Research, Development. 38’’: Zbior artykulow naukowych recenzowanych.  Białystok 27.02.2021 – 28.02.2021. – Warszawa: “Diamond trading tour”, – P. 21- 22.

Кравченко Т.В. Формування іншомовних знань та вмінь для спеціальних цілей в процесі післядипломної  підготовки фахівця в аспекті читання та  створення письмових текстів. / Кравченко Т.В. // Monografia pokonferencyjna: Science, research, development. Philology, sociology and culturology (Białystok, 27-30.11.2020).  Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour».  2020. Vol. 35, pp. 8-10.

Лисенко Т.П. Актуальність змішаного навчання для студентів  немовних закладів вищої освіти / Т.П.Лисенко //  Організація освітнього процесу в умовах  дистанційного навчання у вищій школі:  методологія, методика, практика. Матеріали  всеукраїнської науково-методичної конференції  (м.Київ, 20 травня 2021р.). – Київ: Наукове  видання, 2021. – С. 62-64.

Ломакіна Л.В. Features of independent work in foreign language teaching / L. Lomakina //  Monografia pokonferencyjna “Science,  Research, Development. Philology 26’’:  Zbior artykulow naukowych recenzowanych.  Poznan 27.02.2020 – 28.02.2020. – Warszawa: “Diamond trading tour”, – P. 45- 48.

Назаренко І. М. Завдання для оцінювання говоріння під час формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в говорінні / І.  Назаренко // “Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології” Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції, 29-30 січня 2021. – Львів., 2021.  – С. 178-180.

Назаренко І.М. Individual thinking characteristics of students to be taken into consideration while teaching ESP speaking / І. Nazarenko // «Fundamental and applied research in the modern world» proceedings of IX International Scientific and Practical Conference,14-16 April 2021. – Boston, USA. – P. 459-462.

Олізько Ю.М. Creative learning in English for Specific Purposes / Y.  Olizko // Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов. Всеукр. наук.  конф., 25 січня 2021 р.: тези доп. – Вінниця: ДонНУ  імені Василя Стуса, 2021. – С. 80-82.

Олізько Ю.М. Raising ecological awareness in the ESP classroom / Y. Olizko // III Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: proceedings of the international scientific and practical conference, 13 May 2021. – K., 2021. – С. 95-97.

Попова Л.І. Співпраця у вивченні іноземних мов:  тенденції та перспективи. / Л. Попова // Monografia pokonferencyjna: Science, research, development. Philology, sociology and culturology (London, 29-30.12.2020).  Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour».  2020. Vol. 36, pp. 14-16. ISBN: 978-83-66401-78-5

Попова Л.І. Читання іноземною мовою в інформаційну  епоху: зміст, навчання, мотивація. / Л.  Попова // Monografia pokonferencyjna: Science, research, development. Philology, sociology and culturology (Rotterdam, 29- 30.04.2021). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». 2021. Vol. 40, pp. 6-8. 20 Mai 2021. ISBN: 978-83-66401-83-9

Свірепчук І.А. Psychological and didactic conditions for the  formation of professional orientation of  students in communication oriented foreign  language teaching / Scientific achievements  of modern society Cognum Publishing House, Liverpool, ISBN 978-92-9472-193-8 United Kingdom. 2020. p. 333-337.

Сидоренко І.А. Прагматичний аспект у сучасному вивченні ідіостилю автора художнього тексту / І.А. Сидоренко // ІІІ Міжнародна науково практична конференція “Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й  лінгвістиці”: тези доповіді, 2 квітня 2021. – К., 2021 – С. 200-203.

Шиліна Л.І. The Communicative Exercises in Overcoming Certain Difficulties in the Educational Process during the Global Transition to a Distance Learning Method / Shylina L. I. // Сучасні  виклики науки XXI cтоліття. м. Харків. 15.02.2021. ст. 262-264.

Шиліна Л.І., Овчаренко З.П. Роль комунікативних вправ в подоланні певних труднощів в освітньому процесі в період глобального переходу на дистанційний метод: Conference Proceedings of the 1st International Conference, March 10-12, 2021. Palermo, Italy, p. 45-48.

Щипачова Д.С. Communicative style as a problem in the theory of intercultural communication / D.S.  Shchypachova // Сучасний рух науки: XII міжнародна науково-практична інтернет – конференція, 1 – 2 квітня 2021 р. – Дніпро, 2021. – С. 200 – 201

Щипачова Д.С. English – language communications in the context of intercultural and social interaction / D.S.  Shchypachova// Освіта і наука у мінливому  світі: проблеми та перспективи розвитку. ІІІ Міжнародна наукова конференція. 26-27 березня 2021 р., Дніпро. Частина ІІ. – С. 242 – 244

Щипачова Д.С. The pragmatic aspect of intercultural communication / D.S. Shchypachova // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: Матеріали міжнародної науково практичної конференції: м. Львів, 12–13 березня 2021 р. – Львів, 2021. – С. 37 – 39

Щипачова Д.С. Theoretical aspects of literal translation / D.S.  Shchypachova// Філософія мови та нові  тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці:  збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково практичної конференції. Ч. 1. Київ, 2021. – С.  224 – 227