uk

Наукові публікації у 2021-2022 рр. (статті)

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

Akhmad I., Mikhnenko G., Chmel V. Distance learning: problems and opportunities for the English language teachers at technical universities / Akhmad I., Mikhnenko G., Chmel V.  // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика» – 2021. – Вип. 46. –Том 1. – С. 167-172
Ivasiuk O.V, . Doronkina N.Ye. Argumentation features of scientific review paper in the context of rhetorical structure theory / Doronkina N.Ye., Ivasiuk O.V.//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія – 2021.Вип. 51 т. 1 – с. 46-49.
Lomakina L.V. Methods of foreign language teaching in the modern system of higher education / L.V. Lomakina // Актуальні питання гуманітарних наук.; Зб. н. праць. – Дрогобич, 2021. – Вип. 36. – С. 44-51.
Lomakina L.V. Training of specialists for professional foreing language communication / L.V. Lomakina // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 203. С. 89-92
Riabova K. Comparative characteristics of verbal means of expression of emotions in novels of different genres on the materials of j. k. rowling’s texts / Riabova K. // Південний архів. Філологічні науки. – 2022. – № 89. – P. 40–46.
Ахмад І.М., Семида О.В. Ассоціати назв частин доби квалітатівно-предметної семантики Вісник Запорізького  національного  університету  / Ахмад І.М., Семида О. В. // Збірник  наукових  праць.  Філологічні науки. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». –   2021.  –  No 1.  – С. 16-20.
Бобровник С. Project Method in Formation of Foreign Language Communicative Competence in Multimedia Space / Bobrovnyk S. M. // Науковий журнал. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. СумДПУ імені А. С. Макаренка. Випуск  №5 (109),  с.91-101.
Бобровник С., Бойко С., Волкова О. Development of language ability and speech activity / Bobrovnyk S., Boiko S., Volkova O. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. – 2022. № 1(115) – С.160-169
Бобровник С.М., Бойко С.О., Волкова О.А. Особливості онлайн-навчання англійської мови професійного спрямування студентів технічних спеціальностей [Текст] / C. Бобровник, С., Бойко, О. Волкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2021. – № 4 (108). – С. 327-335. DOI: 10.24139/2312-5993/2021.04/327-335
Бойко С.О., Волкова О.А. Incorporating Telegram messenger into the foreign language study process to improve writing and speaking accuracy / S.O. Boiko, О. А. Volkova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2021. – №2 (106) – С. 170-181. – DOI 10.24139/2312-5993/2021.02/170-181
Бойко С.О., Волкова О.А. Психолого-педагогічні основи розвитку інтересу студентів до самоосвіти у позааудиторний час / С. О. Бойко, О. А. Волкова. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2021. – № 38 (3). – С. 143–149.
Бойко С.О., Волкова О.А., Мойсеєнко С.М. Шляхи формування мотивації студентів технічних спеціальностей до вивчення англійської мови професійного спрямування в умовах онлайн-навчання / С.О. Бойко, О.А. Волкова, С.М. Мойсеєнко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2021. – № 83. – С. 15-19.
Власюк Л.С., Демиденко О.П. Linguocultural and translation aspects of allusion functioning in media texts/ Власюк Л.С., Демиденко О.П. // Львівський філологічний часопис. – 2021. – Вип. 9. – С. 50-55.
Гураль О.І., Дем’янюк Н.О. Становлення педагогічної науки / Гураль О.І., Дем’янюк Н.О. // Інноваційна педагогіка – 2022. – Вип. 45. – с. 15-20.
Дем’янюк Н.О., Гураль О.І. Peculiarities of using “ZOOM” during English language classes in higher education institutions / Demianiuk N.O., Hural O.I. // Інноваційна педагогіка – 2022. – Вип. 44, т.1 – с. 60-64.
Дем’янюк Н.О., Дичка Н.І. The use of Google digital tools during learning English in higher education institutions / Demianiuk N.O., Dychka N.I. // Інноваційна педагогіка – 2022. – Вип. 43, т.1 – с. 52-56.
Дичка Н.І., Дем’янюк Н.О. Modern pedagogical approaches in teaching ESP writing students of IT specialties / Dychka N.I., Demianiuk N.O. // Acta Paedagogica Volynienses: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, видавничий дім «Гельветика». – 2022. – Вип. 1 (том 2).  – С. 50–55.
Доронкіна Н.Є. Структури композиційно-мовленнєвих форм в англомовній літератури абсурду / Н.Є. Доронкіна//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2021. – № 52., том 1. – С. 54-57.
Івасюк О.В. Доронкіна Н.Є. Дериваційний потенціал назв місяців у російській мові
(ад’єктивна парадигма І ступеня) / Доронкіна Н.Є., Івасюк О.В., Слива Т.В. // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика – 2022. – Том 33 (72) № 2, ч.1 – с. 55-62.
Кондрашова А.В., Назаренко І.М., Дем’янюк Н.О. Роль інтерактивних платформ у вивченні іноземних мов студентами технічних ЗВО / Кондрашова А.В., Назаренко І.М., Дем’янюк Н.О. // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка»., 2022. Випуск 52. С. 53-72
Кравченко Т. Заклади вищої освіти Великобританії як осередки и формування громадянської ідентичності молоді / Т.В. Кравченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2022. – №80 (Т1). – С. 204–209.
Кравченко Т.В. Студіювання поняття «громадянська ідентичність» у науковому дискурсі / Т.В. Кравченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць, Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. Вип. 25. Кн. 1. 2021. – С. 190-199.
Лисенко Т. Використання сучасних цифрових технологій під час дистанційного навчання іноземних мов / Тетяна Лисенко, Наталія Тонконог, Аліна Черепинська // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2021. – Вип. 45., т.2. – 172 – 180.
Лисенко Т.П., Лісецький К.А., Мойсеєнко С.М. Досвід застосування сучасних онлайн-платформ у професійній підготовці майбутніх інженерів при вивченні англійської мови / Лисенко Т.П., Лісецький К.А., Мойсеєнко С.М. // Інноваційна педагогіка. – 2021. – №39 (Р4). – С. 171–174.
Лисенко Т.П., Мойсеєнко С.М., Кондрашова А.В. Роль цифрових платформ у вивченні англійської мови студентами технічних спеціальностей ВНЗ / Лисенко Т.П., Мойсеєнко С.М., Кондрашова А.В. // Перспективи та інновації науки. – 2022. – Вип. 2. – 418 – 431.
Михайленко А.В., Ситайло Н.М. Перекладацькі трансформації складних економічних та технічних слів-термінів і словосполучень англійської мови та їх класифікація / А.В. Михайленко, Н.М. Ситайло // Науковий збірник “Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка”. – 2022. – № 47. – Том 3. – С. 62-66
Моренцова А. В. Робота з машинним перекладом як складова змісту  підготовки фахівців з іноземних мов / Моренцова А.В. // Молодь і ринок. – № 1 (199). –  2022. –  ст. 166-171
Моренцова А.В. Language competence of the specialist: motivational aspects / Morentsova A. // Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах». – 2022. – № 82.
Моренцова А. Learning neural machine translation tools as a component of training professional translators / Morentsova A. // Інноваційна педагогіка. – 2022. – № 47.
Моренцова А.В. Саморегульоване навчання у закладах вищої освіти / Моренцова А.В. // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». – 2022. – № 51.
Назаренко І. Ретроспективне дослідження проблеми контролю в контексті розвитку англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у майбутніх інженерів програмного забезпечення. / Назаренко І. М. // Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах».  – 2021. –- № 78. – С. 133-138
Назаренко І.М., Кондрашова А.В., Дем’янюк Н.О. Особливості навчання усного англомовного мовлення фахівців інженерних спеціальностей / Назаренко І.М., Кондрашова А.В., Дем’янюк Н.О. // Педагогічна освіта: теорія і практика Кам’янець-Подільський Національний Університет Імені Івана Огієнка. Інститут Педагогіки НАПН України. – 2021. – Вип.31(2) – с.314-327.
Наконечно Ю.В. Визначення пріортетних засад англомовної освіти інженерів у постковідні часи. / Ю.В. Наконечна // Науковий журнал “Інноваційна педагогіка”, – 2022.
Олізько Ю. ESP teacher professional development during the COVID-19 era at Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute / Olizko, Y., Saienko, N. // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2021. – № 5(44). – С. 4-10.
Свірепчук І. Вплив соціокультурних та технологічних факторів наа систему навчання іноземної мови / І.А. Свірепчук // Науковий журнал “Інноваційна педагогіка”, – 2022. – Вип. 43. – Том 2. – С. 100-105
Семида О.В., Гуєєва Л.В. Особливості мотивації студентів під час дистанційного навчання англійської мови / Семида О.В., Гурєєва Л.В. // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2021. – Вип. 45., т.2. – 166 – 171.
Щипачова Д. English translation discourse as a result of the implementation of translation strategies / Щипачова Д.С. // Академічні студії. Серія “Гуманітарні науки”. – 2022. – Вип. 1 №22.  – С.
Щипачова Д. Theoretical background for the creation and conditions of use of modular technology for foreign language training of students of a technical university / Щипачова Д.С.// Актуальні питання іноземної філології. – 2021. – Вип. 15.  – С. 126-131

ПУБЛІКАЦІЇ У ВИДАННЯХ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО БД SCOPUS

Bilytska,V. M. ,  Andriiashyk, O.R. Tsekhmister, Ya.V, O.V. Pavlenko, Savka, I.V. Multimodal Interaction in a Foreign Language Class at Higher Education Institutions of Ukraine // Journal of Curriculum and Teaching ISSN / E-ISSN: 1927-2677 / 1927-2685 – 2022, – Vol. 11(1), pp, 218-234
Naida, S.A. Korzhyk, O.V. Lastivka, I.O. Pavlenko, O.V. Zheliaskova, T.M. Korzhyk, M.O. Naida, A.S. Naida, N.S. Chaika, O.S. Mode-Matching Method Applied to the Sound Reception Problem Using Helmholtz Resonator // Journal of Nano- and Electronic Physics ISSN: 2077-6772 (print), 2306-4277 (online) – 2022. – Vol. 14(1).
Saienko, N., Olizko, Y., Cuhna, A. Perceptions of Fostering Creative Thinking Skills in ESP Classrooms in Ukraine and Portugal / Saienko, N., Olizko, Y., Cuhna, A. // The International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) eISSN: 2192-4880 – 2021. – Vol. 11(4), pp.23-41

ПУБЛІКАЦІЇ У ВИДАННЯХ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО БД WEB OF SCIENCE

Afonina I., Serebrianska I., Koknova T., Riabova K., Zaitseva K. Sociolinguistic Aspects Of The Foreign Students’ Motivation To Learn Languages (Sociolinguistics Of Modern English) // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, ISSN: 1804-7890 – 2022. – Vol. 12 (1), pp.11-15
Maryna Velushchak; Tetiana Kravchenko; Kateryna Havrylenko; Tetiana Mykhailenko; Larysa Sokolovska Development of foreign language competence of higher education students in the context of blended learning // Revista Tempos e Espaços em Educação; Vol 14, No 33 (Year 2021). Accession NumberWOS:000734402900001 ISSN1983-6597 – 2021. – Vol. 14 (33), pp.1-11
Tetiana Kravchynska, Tetiana Kovalevska, Anastasiia Kovalevska, Nataliia Hirna, Tetiana Lysenko / Modern methods and information and communication technologies in the system of teachers’ training for vocational education Institutions / Tetiana Kravchynska, Tetiana Kovalevska, Anastasiia Kovalevska, Nataliia Hirna, Tetiana Lysenko// AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE), 2021. – SPECIAL ISSUE NO.: 11/01/XVI. (VOL. 11, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XVI.) – p.106 – 115

ПУБЛІКАЦІЇ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ КРАЇН ОЄСР

МОНОГРАФІЇ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ КРАЇН ОЄСР

Лисенко Т.П. Роль цифрових платформ у формуванні вміння роботи із технічними текстами англійською мовою студентами технічних спеціальностей ЗВО / Лисенко Т.П. // Modern aspects of science 18- th volume of the international collective monograph:Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. (Zápis č. 7/2022 ze dne 8. duben 2022) Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický. Institut s.r.o., 2022. str. 473  – 2022, p.141-184 ISSN  2708-7530