uken

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПІВДЕННИЙ АРХІВ (ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ)» № 97 ЗА 2024 РІК

Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» – це журнал філологічного спрямування, заснований у 1998 році Херсонським державним університетом.
У збірнику висвітлюються актуальні питання слов’янської та зарубіжної філології, літературознавства, мовознавства, перекладознавства, компаративістики та інших філологічних наук.
Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 «Філологія» на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів збірника дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

 • Українська мова та література;
 • Слов’янські мови та література;
 • Література зарубіжних країн;
 • Романські, германські та інші мови;
 • Теорія літератури;
 • Порівняльне літературознавство;
 • Загальне мовознавство;
 • Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;
 • Перекладознавство;
 • Мова і засоби масової комунікації;
 • Міжкультурна комунікація.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Просимо Вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для Збірника наукових праць «Південний архів (філологічні науки)».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ РУКОПИСУ

 • Статті приймаються українською, англійською, німецькою мовами.
 • Формат А4. Поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 35 мм, праве – 15 мм.; шрифт – 14; інтервал між рядками – 1,5; абзацний відступ – 1,25.
 • Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски. Обсяг статті від 10 до 20 стор.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:
1. Вказується мовою статті:

 • назва рубрики;
 • код УДК;
 • назва статті;
 • прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
 • науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
 • код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
 • анотація та ключові слова українською мовою

Обсяг анотації: не менше 1800 знаків без пробілів. Обов’язковою є така структура анотації:
Мета, Методи, Результати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.
2. Вказується англійською мовою:

 • назва статті;
 • прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
 • науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
 • код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити
 • обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
 • анотація та ключові слова.

Обсяг анотації англійською мовою: не менше 1800 знаків без пробілів. Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.
3. Текст статті:
Вступ (Introduction) є обов’язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).
Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
4. Література:
Список літератури подається в порядку в алфавітному порядку.
Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Наприклад:
1. Бовсунівська Т. В. Теорія літературних жанрів : Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману : Підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 519 с.
2. Поліщук Н. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ – ХХ ст. Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.04. Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2001. 20 с.
3. Brendler G. Martin Luther. Theologie und Revolution. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1983. 452 s.
5. References:
Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:
1. Bovsunivska T.V. (2009) Teoriia literaturnykh zhanriv : Zhanrova paradyhma suchasnohozarubizhnoho romanu. [Theory of literary genres: The genre paradigm of a modern foreign novel]. Kyiv: Publishing and printing center “Kyiv University”, 519 p. [in Ukrainian].
2. Polishchuk N. (2001) Transformatsiia mifolohemy Ahasvera v zakhidnoievropeiskii literature ХІХ – ХХ st. [Transformation of Ahasverus mythologeme in Western European literature of the 19th – 20th centuries]. Synopsis diss. Cand. Of Phil. Sciences: 10.01.04. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv. 20 p. [in Ukrainian].
3. Brendler G. (1983) Martin Luther. Theologie und Revolution. [Theology and Revolution]. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin. 452 s. [In German]
Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.
Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:
Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках згідно прикладу: (Брехт, 1972).
Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Амурський, 1998: 5–17).

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

УМОВИ ОПЛАТИ
Редакційний збір становить 1200 гривень за одну статтю обсягом до 12 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 гривень за кожну сторінку. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 30 червня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 30 липня 2024 р.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для опублікування статті у № 97 необхідно надіслати електронною поштою до 26 квітня 2024 року (включно):
1) заповнити електронну довідку про автора за посиланням;
2) надіслати електронною поштою до редакції збірника статтю.
Редакція збірника наукових праць здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.
3) Після отримання результатів рецензування необхідно надіслати електронну копію підтвердження сплати редакційного збору.
Приклад підпису файлів: Сидоренко_Стаття, Сидоренко_Квитанція.
Електронна адреса: editor@pa.stateuniversity.ks.ua

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Редакція збірника наукових праць «Південний архів (філологічні науки)»
Кафедра світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова
Херсонського державного університету
вул. Шевченка, 14, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018
Телефон редакції: +38 (098) 985-01-58
Електронна пошта вісника: editor@pa.stateuniversity.ks.ua
Сторінка журналу: https://pa.journal.kspu.edu/
Сторінка університету: www.kspu.edu

Більш детальна інформація в інформаційному листі та на сайті видання