uk

Наукові публікації у 2009р. (тези доповідей)

Бобровник С.М. Про специфіку викладання англійської мови як спеціальності за допомогою Інтернету та електронної пошти. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземни мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м.Київ – “Політехніка”, – 300 с.

Боєва Ю.В. Психологічні особливості роботи молодого викладача зі студентами. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. – К. «Політехніка», 2009 – 300 с.

Бойко С.О. Нейролінгвістичне програмування у викладанні іноземної мови. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземни мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м.Київ – “Політехніка”, – 300 с.

Ватянко Т.В. Використання новітніх інформаційних технологій у процесі навчання іноземній мові студентів заочної форми навчання. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. – К. «Політехніка», 2009 – 300 с.

Волкова О.А. Дистанційне навчання іноземним мовам з використанням Інтернет-технологій: специфіка, переваги й недоліки. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземни мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м.Київ – “Політехніка”, – 300 с.

Волкова О.А. Проблеми підбору, адаптації а розробки навчальних матеріалів в процесі формування активного фахового словника студентів. // Особливості викладання іноземних мов у вищій технічній школі: Матеріали між університетської науково-практичної конференції. 15 січня 2009 р./ За заг. Ред.. О.Г. Шостак, Т.П. Павлової. – К.: НТУУ «КПІ», 2009

Гордієнко Н.М., Новикова В.В. “Психологическая модель процесса обучения иностранным языкам”. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріли міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009р., Київ – «Політехніка», – 300 с.

Грищенко Я.С. Особливості використання новітніх інтернет-технологій у процесі викладання АМ на заочному відділенні технічних факультетів. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземни мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м.Київ – “Політехніка”, – 300 с.

Грищенко Я.С. Особливості навчання професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів старших курсів заочного відділення технічних ВНЗ. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземни мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м.Київ – “Політехніка”, – 300 с.

Грищенко Я.С. Порівняльний аналіз концепту долі у англійській та словянській мовних картинах світу. // Проблеми державного будівництва і України №17, Т3: Тези доповідей XIVміжнародної науково-практичної конференції «Україна у євро інтеграційних процесах». – К.: КиМУ, 2009

Гуреєва Л.В., Степанцова Л.В. Лінгвокультурні основи перекладознавчих досліджень. // Актуальні проблеми філології та американські студії. – КНАУ 2009; видання №2

Доронкіна Н.Є. “Дидактичні принципи та навчальні принципи проведення мультимедійного уроку”. // “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов” Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27 лютого 2009 р. Київ: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2009. С. 80-83

Доронкіна Н.Є., Міхнєва Ю. Р., Корницька Ю. А. “Historical Backgrounds of American English”. // “Актуальні проблеми філології та американські студії ” МатеріалиII Міжнародної науково-практичної конференції 22-24 квітня 2009 р.  С. 103-104

Захарченко Н.О. Застосування комп’ютерних мультимедіа технологій у викладанні іноземних мов. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземни мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м.Київ – “Політехніка”, – 300 с.

Іванченко Л.М. Навчання англійській мові для ділового спілкування. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. – К. «Політехніка», 2009 – 300 с.

Івасюк О.В. «Strategies for Learning at a Distance». // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”; Рік – 2009

Івасюк О.В., Гайдук Л.Л. Применение технических средств обучения в учебном процессе. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”; Рік – 2009;

Козаченко Т.П. Організаційно-методичні інновації в навчальному процесі при вивченні іноземної мови. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. – К. «Політехніка», 2009 – 300 с.

Козьміна Н.А., Попова Л.І. Категорія модальності «необхідності» та способи її еквівалентної передачі українською мовою. // II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та Американські студії». – НАУ, 22-24 квітня 2009.

Козьміна Н.А., Попова Л.І. Проблеми перекладу термінологічних словосполучень моделей (N+Part.I)+Nта(N+Part.II)+N. // II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та Американські студії». – НАУ, 22-24 квітня 2009.

Коломієць Л.М., Яцюк Л.А. Розвиток розмовної мови студентів на базі текстів фахового спрямування. // Збірник тез доповідей. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2009.

Кравченко Т.В., Козьміна Н.А. Передача категорії модальності імовірності українською мовою. // V Международна научна практична конференція «Найновите научи постижения – 2009»; № видання – том 17, Софія; рік – 2009; Розвиток наукової думки 2008», Миколаїв

Ломакіна Л.В. Сучасні тенденції викладання іноземних мов у немовному ВНЗ. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов м.Київ-Політехніка, 2009.- С.135-138

Ломакіна Л.В., Овчаренко З. П. Формування у студентів умінь самостійно організовувати навчальну діяльність. // Актуальні проблеми філології та американські студії, К.: Вид-во Європ. ун-ту. 2009.- С. 315-318

Михайленко А.В. “Using Films in Advanced Listening Courses”. // Modern approaches and innovations in teaching foreign languages: International theoretical and practical conference. – NTUU “KPI”, department of linguistics, 2009. –300 p.

Міхно О.В. Дебати як засіб формування комунікативної компетенції студента при вивченні іноземних мов у ВНЗ. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземни мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м.Київ – “Політехніка”, – 300 с.

Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А. Роль програмно-апаратних засобів навчання у процесі формування комунікативної компетенції. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. – К. «Політехніка», 2009 – 300 с.

Неїжко С.І. Роль та функції перекладача у контексті спілкування. // 4 міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» – 2-3 квітня 2009 р.

Неїжко С.І. Створення електронних фахових словників для студентів технічних вузів для дистанційного навчання. // Актуальні проблеми філології / НАУ, 22-23.04.09

Новикова В.В. «НЛП в преподавании иностранного языка». // «Сучасні можливості науки – 2009», 27.01.09 – 5.02.09

Огієнко В.П., Козьміна Н.А. Модальні слова для вираження категорій ймовірності, необхідності, впевненості, оцінки. // II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та Американські студії». – НАУ, 22-24 квітня 2009.

Огієнко В.П., Корнець Особливості термінотворення у бізнесі і діловому спілкуванні. // Матеріали V Міжнародної конференції «Ключові аспекти…» – 07-15 квітня 2009 р.

Павленко О.В. «Collaborative Language Learning in the Modern ESP Classroom». // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземни мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м.Київ – “Політехніка”, – 300 с.

Петренко О.В. Роль мотивації у формуванні аудитивної компетенції у студентів технічних спеціальностей. // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”.27.02.2009 р.

Попова Л.І. Использование интернет-ресурсов на уроке английского язика. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземни мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м.Київ – “Політехніка”, – 300 с.

Попова Л.І., Козьміна Н.А. Інноваційні технології для розвитку навичок професійного спілкування іноземною мовою студентів технічного університету. // II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та Американські студії». – НАУ, 22-24 квітня 2009.

Свірепчук І.А. Метод проектов как один из методов обучения иностранным язикам. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. – К. «Політехніка», 2009 – 300 с.

Сімкова І.О. Етапи навчання діалогічного мовлення студентів політехнічних ВНЗ. // Особливості викладання іноземних мов у вищій технічній школі: Матеріали між університетської науково-практичної конференції. 15 січня 2009 р./ За заг. Ред.. О.Г. Шостак, Т.П. Павлової. – К.: НТУУ «КПІ», 2009

Сімкова І.О. Принципи і вимоги до відбору мовного матеріалу для навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземни мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м.Київ – “Політехніка”, – 300 с.

Собецька О.Е. Мультимедійні засоби навчання у викладанні іноземних мов. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземни мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м.Київ – “Політехніка”, – 300 с.

Степанцова Л.В., Козьміна Н.А. Лексико-семантичні прийми перекладу лінгвістичних термінів. // V Международна научна практична конференція «Найновите научи постижения – 2009»; № видання – том 17, Софія; рік – 2009; Розвиток наукової думки 2008», Миколаїв