uk

Наукові публікації у 2013-2014 рр. (тези доповідей) частина 1

Наукові публікації у 2013-2014 рр. (тези доповідей) частина 1

T. Maslova. Pragmatic potential of deictic markers. // The global English teacher: Improving what works and fixing what doesn’t: збірник наукових праць (англ.м.). – Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 136с. FULL TEXT.pdf (5,29 MB)

Аношкова Т. А. Social  Media as one of the principles of teaching English to high school students. // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції. 28 – 30 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 176 с. FULL TEXT.pdf (44 KB)

Аношкова Т. А. Теоретико-методичні основи формування культури англійського писемного мовлення у студентів немовних спеціальностей. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2014» Volume 17. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – 112 str. FULL TEXT.pdf (100 KB)

Аношкова Т. А. Формування навичок англійського ділового писемного мовлення у студентів вищої технічної школи. // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Київ, 11 грудня 2013 року. – Київ: ТОВ «Дельта Корп», 2013. – 95 с. FULL TEXT. pdf (95 KB)

Ахмад І.М. Методи навчання культури виховання студентів немовних специальностей у ВНЗ. // ІІІ Міжнародної наукової конференції “ .“Іншомовна освіта у вищій технічній школі:методи, підходи, технології ”. 11  грудня 2013 р.- К.:НТУУ»КПІ». – 95с. FULL TEXT.pdf (66 KB)

Бобровник С.М. Concepts and Aspects of the Language Picture of the World. // Materialy X mezinarodni vedecko – prakticka conference “Veda a vznik – 2013/2014”. – Dil 24. Filologicke vedy.: Praha. Publishing House ‘Education and Science” s.r.o – 96 stran FULL TEXT.pdf (45 KB)

Бобровник С.М. Dialogue Speech and the Ways of Teaching It. // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference «Dny vědy – 2014». – Díl 13. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 112 stran FULL TEXT.pdf (40 KB)

Бобровник С.М. Functional Aspects of Terms’ Translation. // Materialy IX mezinarodni vedecko – prakticka conference “Zpravy vedecke ideje – 2013”. – Dil 15. Filologicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – 88 stran FULL TEXT.pdf (41 KB)

Бобровник С.М. Proverbs, Sayings and Patters in Teaching English. // Материали за 10-а международна научна практична конференція, «Бъдещите изседвания», – 2014. Том 29. Филологични науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 96 стр. FULL TEXT.pdf (25 KB)

Варянко Т.В. Навчання іноземній мові, як засіб розвитку особистості студентів вищих навчальних закладів. // ІV Міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності викладача» ( 26.03.2014) FULL TEXT.pdf (95 KB)

Варянко Т.В. Про особливості організації самостійної роботи студентів при навчанні іноземній мові на старших курсах. // Х Всеукраїнська науково-методична конференція FULL TEXT.pdf (93 KB)

Волкова О.А. Поняття «зміст навчання» в системі викладання професійно орієнтованої іноземної мови та культури. // Материалы X Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современных наук – 2014» (07.06 – 15.06.2014, “Nauka I studia”,Przemysl, Польша)

Волкова О.А. Роль контролю і самоконтролю в формуванні іншомовної компетентності в усному та письмовому мовленні студентів технічних вузів. //  Материалы X Международной научно-практической конференции «Дни науки ‒ 2014» (27 марта – 05 апреля 2014, Чехия, Прага). Dil 15. Pedagogika.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o ‒ 112 stran. FULL TEXT.pdf (106 KB)

Волкова О.А. Специфіка формування іншомовної компетентності в усному та письмовому мовленні в технічних вузах. // Формула компетентності перекладача: Матеріали V Міжнародної науково-методичної  конференції. 26 березня 2014р. – К.: – НТУУ «КПІ» – 283c. FULL TEXT.pdf (104 KB)

Гордієнко Н. М. Поняття неологізм як центральна проблема сучасної неології. // Матеріали до  X Міжнародної  науково- практичної  конференції “Найновите научни постижения-2014”, Софія «БялГРАД-БГ»ООД, 2014 FULL TEXT.pdf (98 KB)

Гордієнко Н. М. Типологія неологізмів сучасної німецької мови. // Матеріали до X Міжнародної  науково- практичної  конференції “Veda a vznik-2013/2014”, Praha “Education and Science” s.r.o 2013/2014 FULL TEXT.pdf (98 KB)

Грицай І.С. Засоби масової інформації як окремий підстиль публіцистичного стилю. // Материали за 9-а международна научна конференция “Achievementofhighschool – 2013” 17-25 November 2013. Том 27. Филологични науки. – София: Бял ГРАД-БГ ООД. – 112 стр. FULL TEXT.pdf (113 KB)

Грицай І.С. Основні рекомендації щодо написання анотацій англійською мовою. // Materialy Х Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji «Naukowa Mysl Informacyjnej Powieki – 2014»  07-15 marca 2014 roku. Volume 18. Filologicznenauki. – Przemysl: NaukaIstudia, 2014. – 112 str. FULL TEXT.pdf (112 KB)

Грицай І.С. Сучасні підходи до вивчення неологізмів. // Materialy Х Mezinarodni Vĕdecko-Prakticka Konference “Vĕda a technologie: krok do budoucnosti – 2014” 27.02.2014 – 05.03.2014. – Dil 21. Filologickevĕdy: Praha: Publishing house “Education and Science” s.r.o. – 112 stran. FULL TEXT.pdf (115 KB)

Грищенко Я.С. Герменевтика як мистецтво інтерпретації. // Материалы Х международной научной практической конференции «Бдъещите изследования». – София: 00Д «Бял ГРАД-БГ», 2014. – Том 27. – 96с. FULL TEXT.pdf (85 KB)

Грищенко Я.С. Особенности дискурсивности английской и американской оды ХVII – ХХ веков. // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014» / Отв. ред. А.И. Андреев, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2014. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.– ISBN 978-5-317-04715-3 FULL TEXT.pdf (87 KB)

Гурєєва Л.В. Англійська мова для спеціальних цілей. // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, Strategiczne Pytania Swiatowej Nauki – 2014. Filologiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia – 112 str. FULL TEXT.pdf (85 KB)

Гурєєва Л.В. Інструментальні засоби лінгвістичних досліджень. // Матеріали XМіжнародної науково-практичної конференції,«Эффективные инструменты современных наук – 2014», EducationandScience– 96 str. FULL TEXT.pdf (88 KB)

Гурєєва Л.В. Розвиток навичок аудіювання у студентів немовних ВНЗ. // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції, Формула компетентності перекладача, 26 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 283 с.

Гурєєва Л.В., Козьміна Н.А. Синквейн – прийом активізації пізнавального процесу студентів немовних ВНЗ. // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції  “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов” 2014. К: НТУУ «КПІ». FULL TEXT.pdf (96 KB)

Дичка Н.І. Важливість психологічних та професійних якостей фахівців з комп’ютерних спеціальностей для навчання англомовного писемного мовлення. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти, 28 березня 2014 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – с. 105 – 109. FULL TEXT.pdf (115 KB)

Дичка Н.І. Навчання англомовного професійно орієнтованого письма студентів немовних спеціальностей. // Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції з міжнародною участю “Науковий діалог “Схід – Захід””, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, частина ІІІ, 10 липня 2013р. – Д.: ТОВ “Інновація”, 2013. – с. 106 – 109. FULL TEXT.pdf (76 KB)

Дичка Н.І. Роль індивідуально-психологічних особливостей студентів комп’ютерних спеціальностей у навчанні професійно орієнтованого письма з використанням елементів дистанційного навчання. // Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції “Актуальні тенденції української науки”, 5 липня 2013р. – Вип. І/Київ: ГО “Наукове товариство “Атенеум””. – с. 84 – 86. FULL TEXT.pdf (88 KB)

Доронкіна Н.Є. Навчання написання наукових статей. // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології», ТОВ «Дельта Корп», 2013, 95 с. FULL TEXT.pdf (109 KB)

Доронкіна Н.Є. Семантико-синтаксичні особливості аргументації науково-технічної статті. // Матеріали II Міжнародної  науково-практичної  конференції конференція  «Взаємодія одиниць мови й  мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти»  ВПІ ВПК «Політехніка», 2014, 148 с. FULL TEXT.pdf (109 KB)

Іванченко Л.М. Професійно-орієнтована самостійна робота студентів.// Матеріали до III Міжнародної  науково-практична конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» FULL TEXT.pdf (75 KB)

Іванченко Л.М. Удосконалення педагогічної майстерності викладачів іноземної мови ВНЗ // Матеріали до Х Всеукраїнської науково-методичної конференції «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості» FULL TEXT.pdf (67 KB)

Івасюк О.В. Системність як основний принцип вивчення мови. // Матеріали до X Міжнародної  науково- практичної  конференції “Efektivní nástroje moderních věd-2014”, Praha “Education and Science” s.r.o 2014 FULL TEXT.pdf (109 KB)

Козаченко Т.П. Вербально-візуальні блоки в інформативному читанні. // Матеріали до ІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Сучасна освіта: методологія, теорія, практики», Київ: НТУУ «КПІ», – 148с., 2014. – С.56 FULL TEXT.pdf (101 KB)

Козаченко Т.П. Личностно деятельный поход при обучении устной речи. // Матеріали до V Міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача» ,Київ: НТУУ «КПІ», – 283с., 2014. – С.138 FULL TEXT.pdf (95 KB)

Козаченко Т.П. Особливості організації роботи навчанню читання технічних текстів // Матеріали до III Міжнародної наукової конференції «Іншомовна освіта у вищій школі: методи, підходи, технології», Київ: НТУУ «КПІ», – 95с., 2013. – С.45 FULL TEXT.pdf (77 KB)

Козьміна Н.А. Ефективність використання прийому «Ментальна карта» для підвищення якості роботи з інформацією. // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції, Формула компетентності перекладача, 26 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 283 с.

Козьміна Н.А. Позитивні сторони процесу інтеракції на заняттях з англійської мови. // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, Strategiczne Pytania Swiatowej Nauki – 2014. Filologiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia – 112 str.

Козьміна Н.А. Робота в малих групах на уроках англійської мови зі студентами немовних спеціальностей. // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, Veda a Technologie: Krok do Budouchnosti – 2014. Filologicke vedy.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 112 stran

Коршук Т.Л. English Teaching Methods. // ІX Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція “Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі” FULL TEXT.pdf (40 KB)

Коршук Т.Л. Resistance to learning in teaching English for students of technical specialties. // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 квітня 2014. – К.: НТУУ «КПІ». – 148с. FULL TEXT.pdf (85 KB)

Коршук Т.Л. Есе як високоефективний вид письмової роботи у процесі виховання особистості студента технічної спеціальності. // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference «Dny vědy – 2014». – Díl 14. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 112 stran

Коршук Т.Л. Жарти як багатоаспектний наочний елемент у навчанні англійської мови. // «Проблеми педагогіки і психології та їх роль в сучасному суспільстві»: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 25-26 жовтня 2013 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень» 2013. – 112с. FULL TEXT.pdf (100 KB)

Коршук Т.Л. Застосування тренінгової технології у навчанні говоріння іноземною мовою. // Педагогіка та психології: перспективні та пріорітетні напрями  науквоих досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 20 липня 2013 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психолонії» 2013. – 124с. FULL TEXT.pdf (75 KB)

Коршук Т.Л. Проблеми навчання граматичних основ англійської мови студентів немовних спеціальностей. // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Київ, 11 грудня 2013 року. – Київ: ТОВ «Дельта Корп», 2013. – 95с. FULL TEXT.pdf (119 KB)

Коршук Т.Л. Сленг та близькі до нього явища. // «Сучасна філологія: перспективні та пріорітетні напрями наукових досліджень»: Міжнародна науково-практична конференція, м.Одеса, 19-20 липня 2013 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2013. – 104с. FULL TEXT.pdf (107 KB)

Кравченко Т.В. Актуалізація інтегрованих завдань при вивченні іноземної мови професійного спрямування. // «Дни науки-2014″. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (Filologické vĕdy. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2014. -112 stran.

Кравченко Т.В. Ділове мовлення як складова частина програми у вивченні іноземної мови ВНЗ немовного профілю. // Materialy X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferenciji “Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2014”. – Volume 20. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl : Nauka i studia. – 64 str.

Кравченко Т.В. Метод комунікативного навчання. Дискусія. // «Перспективные научные исследования-2014». Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (Софія. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – 88 с. FULL TEXT.pdf (79 KB)

Кравченко Т.В. Проблема мотивації студентів ВНЗ. // «Научное пространство Европы-2014». Materialy X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferenciji “Naukowa przestrzen Europy- – 2014”. – Volume 20. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl: Nauka i studia. – 80 str. FULL TEXT.pdf (95 KB)

Кравченко Т.В. Тестування та контроль як чинники координованого прогресу в безперервному процесі навчання. // “Наука и технологии: шаг в будущее-2014”. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (Filologické vĕdy. – Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2014. -88 stran.

Лісецький К.А. Використання моделі змішаного навчання у ВНЗ. // Матеріли до III Міжнародної  науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології ” 11 грудня 2013 р НТУУ «КПІ»

Лісецький К.А. Впровадження моделі змішаного навчання в немовному ВНЗ // Матеріали до IX Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов” 13-14 березня  2014 р. НТУУ «КПІ»

Лісецький К.А. Принципи системи змішаного навчання. // V Міжнародної науково-методичної конференції “Формула компетентності перекладача” 26 березня 2014 р. НТУУ «КПІ»

Ломакіна Л.В. Використання відеоматеріалів на уроці англійської мови у технічному вузі. // Материали за Х Международна научна практична конференция “Бъдещите изследвания – 2014”. 17-25 февруари,2014. Том 22. Педагогически науки. София. «Бял.ГРАД-БГ» ООД- 112 стр. FULL TEXT.pdf (97 KB)

Ломакіна Л.В. Застосування сучасних технологій у навчанні студентів іноземної мови. // Материали за Х Международна научна практична конференция “Настоящи иследвания и развитие – 2014”. 17-25 януари,2014. Том 16. Педагогически науки. София. «Бял.ГРАД-БГ» ООД-88 стр. FULL TEXT.pdf (96 KB)

Ломакіна Л.В. Формування мультимедійної компетентності викладача іноземної мови. // Materialy { Miedzynarodowej naukowi-praktyeznej konferencji “Strategiezne pytania swiatowej nauki – 2014”, 07-15 lutego 2014. Volume 20. Pedagogiezne nauki.: Pizemysl. Nauka I studia-96 str.FULL TEXT.pdf (99 KB)

Маслова Т.Б. Елементи дискурс-аналізу у розробці матеріалів для навчання іноземній мові професійного спілкування. // Іноземна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Київ, 11 грудня 2013 року. – Київ: ТОВ «Дельта Корп», 2013. – 95с. FULL TEXT.pdf (305 KB)

Маслова Т.Б. Фахова мова: підходи до вивчення і навчання. // Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості : зб. праць Х всеукр. наук.-метод. конф., 28–29 листоп. 2013 р., Київ. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 548с. FULL TEXT.pdf (266 KB)

Матковська Г. О. Комунікативно-структурні особливості тексту як об’єкта міждисциплінарних досліджень. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» 2 квітня 2014, м. Полтава [Електронне видання] FULL TEXT.pdf (67 KB)

Матковська Г. О. Семантичні, граматичні й прагматичні особливості засобів формування внутрішніх текстових зв’язків. // Тенденции современной науки, 2014 FULL TEXT.pdf (103 KB)

Матковська Г. О. Темпоральна організація художнього тексту. // Новости научной мысли, 2014 FULL TEXT.pdf (103 KB)

Матковська Г. О. Типологія композиційно-мовленнєвих форм, що фіксують внутрішнє мовлення. // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти». – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 148 с. FULL TEXT.pdf (90 KB)

Матковська Г. О. Функціонально-прагматичні особливості внутрішнього діалогу як композиційно-мовленнєвої форми. // Матеріали ХIV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 2014. – 436 с. FULL TEXT.pdf (82 KB)

Матковська Г.О. Художня деталь як засіб композиційної організації художнього твору. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації». – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2014 FULL TEXT.pdf (87 KB)

Міхненко Г.Е. Інтелектуальні ігри у навчанні майбутніх інженерів іноземної мови. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: ІХ Міжнародна науково-практична конференція 13-14 березня 2014 р. : тези доп.  – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 154 с. – C. 88-92. FULL TEXT.pdf (95 KB)

Міхненко Г.Е. Структура інтелектуальної мобільності майбутнього інженера. // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: ІІ Міжнародна науково-практична конференція 20 березня 2014 р.: тези доп.– К.: НАУ, 2014. – 214 с. – С. 101. FULL TEXT.pdf (72 KB)

Мойсеєнко С.М. Лексико-семантичні засоби створення англійського комп’ютерного дискурсу. // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня 2014 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра. – 262с. FULL TEXT.pdf (100 KB)

Мойсеєнко С.М. Особливості англійської комп’ютерної термінології. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». – Полтава: ПолтНТУ, 2014. FULL TEXT.pdf (65 KB)

Мойсеєнко С.М. Перспективи прагмасемантичного підходу до одиниць всіх рівнів мови. // Формула Компетентності Перекладача: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – 26 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 283с. FULL TEXT.pdf (98 KB)