uk

Наукові публікації у 2018-2019 рр. (статті) частина 2

Лисецкий К.А. Концепция смешанного обучения как механизм изменений в системе образования / К.А. Лисецкий // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 12 (44), ч.4 – с.115-119

Лисецкий К.А., Моисеенко С.Н.  Усовершенствование навыков чтения студентов с использованием смешанного обучения / К.А. Лисецкий, С.Н. Мойсеенко // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1 (45), ч.4 – с.84-87

Лисецкий К.А., Моисеенко С.Н. Усовершенствование навыков аудирования с использованием смешанного обучения / К.А. Лисецкий, С.Н. Мойсеенко // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3 (47), ч.4 – с.95-98

Михненко Г.Э. Из опыта использования платформы Moodle в обучении иностранному языку в техническом университете / Г.Э. Михненко // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : науч. изд. материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21–22 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е.А. Пригодич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С.572-576.

Михненко Г.Э. Интеллектуальная мобильность как готовность специалиста к общественным трансформациям ХХІ века / Г.Э. Михненко // Всеукраїнський науково-практичний журнал “Директор школи, гімназії, ліцею” – Спеціальний тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – № 6. – Кн.2. – Том ІІІ (81) . – К.: Гнозис, 2018. – С.57-67.

Міхненко Г.Е. Іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії: труднощі для викладача / Г.Е. Міхненко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці: Вилавничий дім «РОДОВІД», 2019. – Вип.2 (18). – С.176-182.

Мойсеєнко С.М. До поняття рефлексії в педагогічній діяльності / С.М.Мойсеєнко // Актуальные научные исследования в современном мире//Журнал  – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып.10 (42), ч.4 – C. 68 – 71

Моренцова А. В. A semantic approach to classification of English idioms with an anthroponym as a component // Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019 – Вып. 5(49), ч. 5. – С.100-113.

Моренцова А. В. Застосування технології веб-квест для навчання іноземній мові в технічних вузах // Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019 – Вып. 4(48), ч. 4.  – С.149-154

Моренцова А. В. Онтологічна модель предметної області як інструмент поліпшення якості машинного перекладу // Monografia pokonferencyjna “Science, Research, Development” #15, Philology, Sociology and Culturology, Rotterdam 30.03 – 31.03.2019. // Zbior artykulow naukowych recenzowanych. – Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, Warszawa, 2019. – P. 75-79.

Моренцова А. В. Усунення лексичної багатозначності при машинному перекладі: від термінологічних словників до онтології предметної області // Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019 – Вып. 3(47), ч. 5. – С.69-73.

Моренцова. А. В. Сучасні методі навчання іноземним мовам у технічних вузах // Monografia pokonferencyjna “Science, Research, Development” #16, Pedagogy, Barcelona 29.04 – 30.04.2019. // Zbior artykulow naukowych recenzowanych. – Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, Warszawa, 2019. – P. 41-46.

Овчаренко З.П. Діагностика навчання як один із засобів розвитку та оптимізації навчальної діяльності в вищих навчальних закладах при вивченні іноземної мови./ З.П.Овчаренко  // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип.23. – Харків: СГ НТМ «Новий курс»,2018 –С.51-54.

Огієнко В. П., Кравченко Т.В.  Формування навичок  самостійної роботи студентів з текстами на іноземній мові / В.П. Огієнко, Т.В. Кравченко //  Науковий журнал «Молодий вчений». -2019.- №3 (67). -С. 337-340.

Огієнко В. П., Кравченко Т.В. Розуміння реалій майбутньої професії як мотиваційний фактор при вивченні іноземної мови (на прикладі студентів немовних спеціальностей) / В.П. Огієнко, Т.В. Кравченко // Науковий журнал «Молодий вчений». -2019. -№5 (69).  -С.-373-377.

Олізько Ю.М. Навчання студентів технічних закладів вищої освіти англійського монологічного мовлення на матеріалі брифінгів / Ю. М. Олізько // Зб.наук.праць «Вісник КНЛУ. Серія педагогіка та психологія». – К.: КЛНУ, 2018. –  № 28. – С. 69-75.

Попова Л. І. Текст в сучасному образотворчому мистецтві: мовний та перекладацький аспекти / Л.І. Попова // Молодий вчений. -2019. -№5 (69). -С.

Рябова К. О. Англомовний хештег як об’єкт мовознавчих розвідок / К. О. Рябова. // Studia Philologica ( Філологічні студії). – 2018. – №10. – С. 66–68.

Рябова К. О. Функції хештегу як мікротексту (на матеріалі соціальної мережі Twitter) / К.О.Рябова. // Закарпатські філологічні студії. – 2019. – №9.

Семида О.В. Кравченко Т.В. Аспекти патріотичного виховання у Великій Британії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2019. №4 С

Семида О.В. Кравченко Т.В. Вторинна номінація українських політичних діячів у медійному дискурсі. Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 23. Том 3. 2019. С. 23 — 27.

Семида О.В. Основні характеристики дискурсу преси. Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 22. Том 2. 2018. – С. 35 — 39.

Сидоренко І.А. Методика опису художнього концепту в сучасних антропологічних дослідженнях / І.А. Сидоренко // Закарпатські філологічні студії. – 2018. – №6. – С. 117-123.

Чмель В.В., Ахмад І.М. Use of video materials for teaching critical thinking the students of technical universities / В.В. Чмель, І.М. Ахмад//Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. № 2 (58), 2018 р. / Заг. редакція – проф. Матвієнко О. В., укладач – канд. пед. наук, доц. Кудіна В. В. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2018. 72 с.

Щипачова Д.С. Linguistic features of English phrasal verbs // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету:  [збірник]. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 30. – с. 219 – 222