uk

Наукові публікації у 2018-2019 рр. (тези доповідей) частина 4

Семида О.В. Культурологічний аспект у навчанні іншомовного ділового спілкування. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25-26 січня 2019 р. Ч. 2. Одеса, 2019. С. 103 – 105.

Семида О.В. Організація роботи на заняттях з іноземної мови в різнорівневих групах. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 25 квітня 2019 р. Київ, 2019. С. 160 – 162.

Семида О.В. Особливості заголовків у дискурсі преси. Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 7-8 грудня 2018 р. С. 145- 147.

Сидоренко І.А. Композиція художнього тексту як відображення ідіостилю автора / І.А. Сидоренко // Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 березня 2019 р. – К., 2019. – С. 135-139.

Сидоренко І.А. Особливості дослідження індивідуально-авторської концептосфери як складової ідіостилю / І.А. Сидоренко // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог»): тези доповідей V Міжнародної наукової конференції 12-13 квітня 2019 р. – Х., 2019. – С. 81-82.

Сидоренко І.А. Художній текст як об’єкт сучасних лінгвістичних досліджень / І.А. Сидоренко // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 25 квітня 2019 р. – К., 2019. – С. 66-68.

Чмель В.В. Роль критичного мислення у навчанні студентів /В.В. Чмель// Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12-13 квітня 2019 р.. м. Дніпро. КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. ред. О.Є. Висоцька.  Дніпро: СПД «Охотнік», 2019, – 390 с.

Чмель В.В., Ахмад І.М. Лінгвістичний статус вигукових фразеологічних одиниць /В.В. Чмель, І.М. Ахмад// Перспективні шляхи розвитку науки та освіти: ХІIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 31 січня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: НОК, 2019 – 58 с.

Чмель В.В., Ахмад І.М. Сучасні підходи до визначення поняттєвої категорії оцінки /В.В. Чмель, І.М. Ахмад// Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – 342 с.

Щипачова Д.С. Cognitive potential of English phrasal verbs // Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26 квітня 2019 р., – Одеса, 2019.

Щипачова Д.С. Stylistic and grammatical peculiarities of English text in scientific and technical translation // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: матеріали міжн. наук.-практ. конференції: м. Львів, 8-9 березня 2019 р.- Львів: «Логос», 2019.

Щипачова Д.С. The concept of differentiated training as a pedagоgical system // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах   вищої освіти: Матеріали міжнар. науково-практ. конференції, 16 травня 2019 р., – К., 2019.

Щипачова Д.С. Theoretical and methodological background of teaching the translation of scientific and technical texts using informational technologies // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали міжнар. наук. конференції. 29-30 березня 2019 р., м. Дніпро. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019.