uk

Наукові публікації у 2019-2020 рр. (тези доповідей) частина 2

Овчаренко З.П. Застосування техніки нейролінгвістичного  програмування при організації самостійної  роботи студентів з іноземної мови / З.  П.Овчаренко // Наука та освіта: досягнення та  стратегії розвитку: XXII міжнар. наук.-практ.  інтернет-конф., 4 листопада 2019 р. : тези доп.  – Запоріжжя, 2019. – С. 32-35.

Овчаренко З.П. Значення словників у викладанні іноземних мов у  технічних вузах / З. П.Овчаренко // Проблеми  реформування педагогічної науки та освіти. II  наук.-практ. конф., 14-15 лютого 2020 р. : тези доп.  – Ужгород, 2020. – С. 48-50.

Овчаренко З.П. Текстотвірні функції синонімів / З.П.  Овчаренко // Взаємодія одиниць мови і  мовлення: комунікативно-когнітивний,  соціокультурний, перекладознавчий і  методичний аспекти: VII міжнар. наук.-практ.  конф., 22 квітня 2010 р. : тези доп. – Київ,  2020. – С. 65-68.

Олізько Ю.М. ESP lesson on “Food additives” with art elements  / Y. Olizko // II Annual Conference on Current  Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: proceedings of the international  scientific and practical conference, 14 May 2020.  – K., 2020. – С. 46-48.

Пархоменко О.,  Маслова Т. Treatment of reconfiguration problem in the  distribution system / O. Parkhomenko, T. Maslova //  Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції студентів, аспірантів і  молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної  енергетики». – Херсон: ПП “Резнік”, 2020. – С. 37- 39.

Рябова К.О. Мікротекст: теорія та впровадження ( на матеріалі соціальних мереж Facebook, Twitter, Instagram) / К.О. Рябова// International Scientific and Practical Conference, Venice, Italy 27-28 December, 2019 – С. 160-163

Свірепчук І.А. Інтенсифікація процесу навчання іноземної мови  шляхом комп’ютеризації / І. Свірепчук // Наукова  Україна: проблеми сучасності та перспективи  розвитку: всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 лист.  2019 р. тези доп. – Харків, 2019. – С. 37-40

Свірепчук І.А. Комунікативний підхід в навчання англійської  мови / Свірепчук І.А. // Освіта і наука в Україні:  шляхи розвитку та напрямки взаємодії: всеукр.  наук. – практ. конф., 27-28 грудня 2020 р.: тези доп.  – Харків, 2020. – С.35-39

Свірепчук І.А. Розвиток діалогічного мовлення в процесі  навчання іноземної мови / І. Свірепчук // Сучасні  освітянські технології мовного, філософського та  психологічного розвитку у комунікативній  діяльності особистості: всеукр. наук. практ. конф.,  23 жовтня 2019 р. : тези доп. – Харків, 2019 – С. 92- 94

Семида О.В. Self-study activities in teaching speaking skills to young engineers. Пріоритети сучасної науки: матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції, 19 – 20 листопада 2019. Ч. 3. С. 17 — 18.

Семида О.В.. Teaching foreign languages in multilevel groups. International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, November 15th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. Pp. 22- 25. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-13-6

Семида О.В. Культурологічний аспект у навчанні іншомовного ділового спілкування. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25-26 січня 2019 р. Ч. 2. Одеса, 2019. С. 103 — 105.

Семида О.В. Організація роботи на заняттях з іноземної мови в різнорівневих групах Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 25 квітня 2019 р. Київ, 2019. С. 160 — 162.

Чмель В.В. Принципи навчання аудіювання / В.В. Чмель  // The 3rd International scientific and practical  conference “Priority directions of science  development” (December 28-29,) SPC “Sciconf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2019. – С. 486-489.

Щипачова Д.С. Cognitive lexical gap of the text as a problem of intercultural communication // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм”, 13 – 14 березня 2020. – Львів, 2020. – С. 36 – 38.

Щипачова Д.С. Development of discussion skills as a component of interactive competence among students of non-linguistic universities // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури”, 10 – 11 квітня 2020. – Львів, 2020. – С. 49 – 50.

Щипачова Д.С. English phrasal verbs in bilingual situation // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук”, 21 – 22 лютого 2020. – Одеса, 2020. – С. 159 – 160.

Щипачова Д.С. Project-based method in teaching English for engineering students // Тези доп. І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути”, 6 – 7 лютого 2020. – Дніпро, 2020, Т.3. – С. 502 – 505

Шиліна Л.І. The Importance of Early Start in Public Speaking  Teaching. / Шиліна Л.І. // “Центр наукових технологій”  Україна-ЄС: Проблеми наукової та галузевої  інтеграції. V всеукр. наук.-практ. конф., 31 січня – 01 лютого 2020 р.: тези доп. – Харків, 2020. – С.21- 24

Ширяєва Д.,  Маслова Т. New approach to planning distribution networks / D.  Shiryaeva, T. Maslova // Матеріали V-ї  Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції студентів, аспірантів і молодих вчених  «Актуальні проблеми сучасної енергетики». – Херсон: ПП “Резнік”, 2020. – 234 с. С 44-46

Ярошенко М.,  Маслова Т. Electricity losses in electric systems of Ukraine and  options for their reduction / M. Yaroshenko, T.  Maslova // Матеріали V-ї Всеукраїнської науково практичної інтернет-конференції студентів,  аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми  сучасної енергетики». – Херсон: ПП “Резнік”, 2020.  – С. 42-44.