uk

Наукові публікації у 2020-2021 рр. (статті) частина 2

Кравченко Т.В. Вплив вивчення історичного минулого на  формування патріотичних настроїв молоді  Великобританії / Кравченко Т. В. // Людинознавчі  студії. Серія «Педагогіка». 2021. № 12 (44).

Кравченко Т.В. Особистість перекладача як суб’єктивний фактор перекладу (на прикладі перекладу книги Кейт Фокс «Спостерігаючи заанглійцями») / Кравченко Т. В.  // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського.  Серія Філологія. Соціальні комунікації. 2021. Том 32 (71) № 2. С. 42-46.

Кравченко Т.В. Оцінка патріотичних настроїв населення  Великобританії (на основі двох вибіркових  опитувань у період 2017-2020 років) /Кравченко Т.  В.// Педагогіка формування творчої особистості у  вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр.  Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 75. T.2. C.17-22.

Кравченко Т.В. Сучасні патріотичні настрої британського суспільства: освітні та практичні аспекти / Кравченко Т. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки:  реалії та перспективи. 2021. № 80.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Організація навчального процесу у дистанційному навчанні з використанням  мобільних технологій в системі вищої  освіти / Т. В. Кравченко, В. П. Огієнко //  Науковий журнал «Молодий вчений». – листопад, 2020. – № 3 (79). – С. 390-394.

Лисенко Т.П. Практичні аспекти та проблематика викладання  іноземної мови студентам технічних спеціальностей  / Алієва А.Д., Лисенко Т.П., Усик Л.М. // Сучасні  Аспекти Науки у рамках Видавничої групи “Наукові  персрективи” VIII-ий том колективної монографії. −  Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. 141 с.  – 2021. – С. 84-94. – УДК 001.32:1/3](477)(02)

Лісецький К.А., Мойсеєнко С.М. Advantages and disadvantages of online learning / К.А. Лісецький, С.М. Мойсеєкно // Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал – Переяслав, 2020. – Вып. 12 (68), ч. 7 – С. 16 -19

Лісецький К.А., Мойсеєнко С.М.  Лисенко Т.П. Мотивація студентів ВНЗ у вивченні иноземно мови при змішаному навчанні / К.А. Лісецький, С.М. Мойсеєнко, Т.П.  Лисенко//Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал – Переяслав, 2021. – Вып. 3 (71), ч.  6 – С. 169-172

Ломакіна Л.В. Development of distance learning and ways of its  improvement / Л. В. Ломакіна // Європейська наукова  платформа: монографія. Вінниця, 2021. – С. 85-95.  ISBN: 978-617-7171-66-8.

Ломакіна Л.В. Foreign language training in special conditions / L.V.  Lomakina // Науковий вісник міжнародного  гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2020. – Вип. 46. – С. 207-211.

Ломакіна Л.В. Formation of professional foreign language speech  competencies of future engineers / L.V. Lomakina //  Педагогічні науки.; Зб. н. праць. – Херсон, 2021. – Вип. 94. – С. 143-150.

Ломакіна Л.В. Students’ independent study as a component in the  professional training of future specialists. / L.V.  Lomakina // Наукові записки. Серія: Педагогічні  науки. Кропивницький, 2021. Вип. 194. С. 214-218.

Мойсеєнко С.М. Debating techniques in ESP classroom / С.М.Мойсеєнко // Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал – Переяслав, 2020. – Вып. 9 (65), ч. 4 – С.6 – 8

Мойсеєнко С.М., Лісецький  К.А., Лисенко  Т.П. Організація змішаного навчання при активізації  англомовного словникового запасу студентів  немовних закладів вищої освіти / С.М. Мойсеєнко,  К.А. Лісецький, Т.П. Лисенко // Інноваційна  педагогіка. – Одеса. – 2021. – № 33. Том 1– С. 85-90

Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А. Project-Based work in distance ESP classroom / С.М. Мойсеєнко, К.А. Лісецький // Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал – Переяслав, 2020. – Вып. 7 (63), ч. 5 – С. 22 – 24

Моренцова  А.В. Мотиваційні аспекти вивчення англійської мови як  іноземної в епоху глобалізації / А.В.Моренцова //Молодь і ринок. Щомісячний науково педагогічний журнал №4 (190).

Моренцова А.В. Звуковий текст, відеозображення та людина в інформаційному суспільстві. / А. В. Моренцова // Збірник” Science, research, development” №41, 2021, Belgrade (Serbia)

Назаренко І. М. Підготовка майбутніх інженерів  програмного забезпечення до  англомовного спілкування у процесі  дистанційного навчання: перспективи та  труднощі / І. М. Назаренко // Актуальные  научные исследование в современном  мире. // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2021. – Вып. 2 (58), ч. 6. – С. 75-79.

Назаренко І. М. Систематизація знань під час формування  професійно орієнтованої англомовної  компетентності в говорінні у майбутніх  інженерів програмного забезпечення / І. М.  Назаренко // Актуальные научные исследование в современном мире. // Журнал – Переяслав Хмельницкий, 2020. – Вып. 2 (58), ч. 6. – С. 75-79.

Овчаренко З.П. Specificityofthelisteningteachingtechniquesinhigherschool / З.П. Овчаренко // Соціально-гуманітарний вісник: Харків:  СГ НТМ «Новий курс» зб. наук. пр. – Вип.  37. – 2021. – С.19-20

Олізько Ю.М. Trends in Language Teaching and Learning Research:  Analysis of the Publications in the Ukrainian Journal  «Advanced Education» / Ю. М. Олізько, Н. С.  Саєнко // Педагогічний дискурс. – 2020. – № 29. – С. 29-37.

Павленко О. В. Професійна підготовка фахівців з електроніки в  Україні та США: методологія порівняльного  дослідження / О.В. Павленко // Освітологічний  дискурс. – 2020. – Вип. 3(30). С. 240−252.

Попова Л.І. Цільове вивчення іноземних мов впродовж життя в умовах інформаційного суспільства / Л.І. Попова // Молодь і ринок. Щомісячний науково педагогічний журнал. № 4 (190) – Дрогобич, 2021 р. 

Рябова К.О. Цілісність і зв’язність як основні текстуальні  категорії. / К. О. Рябова // «Вчені записки  Таврійського національного університету імені В.  І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні  комунікації». – Том 31 (70). – № 4. – 2020. С.173- 177.

Свірепчук І.А. Independent work as a form of foreign language teaching / І.А.Свірепчук // Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал – Переяслав, 2021. – Вып. 4 (72), часть 7. – С. 65-70.

Семида О. В. Метафоричне моделювання концепту ВИБОРИ (на  матеріалі сучасної англомовної преси) / О. В.  Семида // Науковий вісник Міжнародного  гуманітарного університету. Філологія. – 2020. – №  45 (1). – С. 164-167.

Семида О.В. Кравченко Т.В. Комунікативний підхід у навчанні граматики  студентів технічних спеціальностей. Репрезентація  освітніх досягнень, мас-медіа та роль філології у  сучасній системі наук // Європейська наукова  платформа: монографія. Вінниця, 2021. Розділ 9. – С.  1 -11.

Семида О.В.,  Ахмад І.М. Метафоричне зображення образу України в  сучасному англомовному медійному дискурсі.  Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка.  Філологічні науки (мовознавство). – № 14. – 2020.  – С. 157-161.

Щипачова Д.С. Pedagogical conditions of individually oriented foreign language training for students of a technical university / Д. С. Щипачова // Молодий вчений. – 2020. – № 3. – С. 243 – 246

Щипачова Д.С. Stylistic and grammatical features of the English scientific technical text and translation / Д.С. Щипачова// Молодий вчений. – 2021. – №3. – С. 243 – 246