uken

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» №101 ЗА 2023 РІК

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» – це науково-практичне видання з педагогічних наук, засноване у 2003 році Херсонським державним університетом. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 23957-13797 ПР від 26 квітня 2019 р.

У збірнику висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, сучасних педагогічних технології та інших галузей педагогічної науки.

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» є фаховим виданням (категорія «Б») на підставі Наказу МОН України № 886 від 02.07.2020 року (додаток № 4) з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)).

Журнал включено до наукометричної бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща).

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на редагування і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів збірника дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

 1. Методологія та історія педагогіки
 2. Теорія і практика навчання
 3. Теорія і практика виховання
 4. Теорія і методика професійної освіти
 5. Соціальна педагогіка
 6. Сучасні педагогічні технології
 7. Події наукового життя; рецензії

Мова публікації: українська, англійська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Формат А4. Поля з усіх сторін – 20 мм; шрифт – 14; інтервал між рядками – 1,5.
 2. Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках відповідно до прикладу:

Відсутність батьків протягом великого проміжку часу є депривуючим чинником, який впливає на розвиток особистості дитини (Докторович, 2010). Проведено дослідження впливу сімейної депривації на уявлення образу майбутньої сім’ї в дітей трудових мігрантів (Димнова, 2002: 25–27).

 1. Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 2. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад: 1. Doktorovych M.O. (2010). Nepovna simia: Osoblyvosti roboty sotsialnoho pedahoha [An Incomplete Family: Features of a Social Pedagogue]. Kyiv: Shkilnyi Svit [in Ukrainian].
 3. Dymnova T.I. (1998). Zavisimost kharakteristik supruzheskoy semi ot roditelskoy [The dependence of the characteristics of the marital family on the parent]. Voprosy psikhologii – Psychology issues, 2, 46-56 [in Russian].
 4. Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.
 5. Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.
 6. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски. Обсяг статті – 12–20 стор. (8–10 сторінок основного тексту без урахування списку літератури та анотацій).
 7. Стаття повинна містити УДК, анотації та ключові слова мовою статті та англійською мовою. Публікація англійською мовою повинна супроводжуватися анотацією українською мовою. Обсяг анотацій – мінімум 1800 знаків без пробілів, кількість ключових слів – мінімум 5 слів. Рукописи, що не відповідають вимогам, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації.

УМОВИ ОПЛАТИ

Редакційна колегія збірника наукових праць перевіряє статті на плагіат, а також рецензує їх (вид рецензування – внутрішнє анонімне). У разі вдалого проходження перевірки авторам надсилаються реквізити для оплати публікаційного внеску. В іншому випадку стаття повертається на доопрацювання.

Публікаційний внесок становить 1100 гривень (за 12 сторінок). За кожну додаткову сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Більш детальна інформація на сайті та в інформаційному листі.