uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ КАТЕГОРІЇ «Б» «ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА» ВИПУСК 15 (47) / 2022

Шановні колеги!
Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва
з фаховим науковим журналом категорії «Б»

«ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА» ВИПУСК 15 (47) /2022

Збірник присвячений проблемам педагогічної теорії і практики в історичному, сучасному світовому контексті. Публікує оригінальні статті авторів, які представляють теоретичний доробок та результати емпіричних досліджень. У збірнику публікуються статті з історії виховання, теорії і практики виховання, порівняльної педагогіки. Особливу увагу звернуто на історію виховання та педагогічної думки, освітні системи та інституції окремих країн, освітні реформи та педагогічні інновації, інноваційні технології та соціальногуманістичні вектори у підготовці фахівців у різних типах закладів освіти.
Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі педагогічних наук (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки») відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 №886 (додаток 4)
До публікації приймаються статті, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Приймаються статті англійською та українською мовами проблемного, узагальнюючого, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.
Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International(Республіка Польща).
Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:
Для опублікування статті у Вип. 15 (47) за 2022 р. необхідно до 27 грудня 2022 року включно заповнити довідку про автора за посиланням або за допомогою QR-коду та надіслати на електронну пошту редакції editor@pedagogy.dspu.in.ua статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.
Усі статті проходять внутрішнє анонімне рецензування та перевіряються на плагіат. Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
Обов’язково необхідно надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 700 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо в розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Автори, які опублікують свою статтю в № 15 (47) на загальних умовах з сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість двічі до кінця 2023 року опублікувати безоплатно свій доробок в одному з наступних номерів видання. Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час!
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 28 лютого 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 31 березня 2023 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
Обсяг статті – 10–20 сторінок (Основна частина). Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимий. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонено переноси. Нумерація сторінок не ведеться.
Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Автор визначає індекс УДК.
Відомості про автора (авторів) вказують англійською та українською мовами після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus), номеру Researcher ID (http://www.researcherid.com/) та вказівкою DOI (присвоюється редакцією). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Подається українською та англійською мовами. Номер ORCID, Scopus-Author ID та ResearcherID визначає автор.
Бібліографічний опис статті (подається редакцією).
Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1 800 символів із пробілами у кожній анотації).
Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

  • актуальність проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
  • визначення мети та основних завдань дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки і перспективи подальших розвідок цього питання;
  • подяка (тим, хто надавав допомогу під час дослідження, напр., установам, організаціям, фондам, окремим працівникам та ін.);
  • фінансування дослідження;
  • список літератури / References.

Усі назви частин (рубрики) повинні бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).

Посилання в тексті
APA стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли ви цитуєте джерело, будь чи то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата. Посилання в тексті повинні виглядати наступним чином так: (Khmil, 2015) або (Malivskyi & Neill, 2014; Poliuha, 2017), або за наявністю цитати (Slobodian & Yakovyna, 2016, р. 58).
Вимоги до References та Списку використаних джерел:
Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних джерел і літератури: 1) перший, «Література», формують у алфавітному порядку, без нумерації, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною. Бібліографічний опис списку літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; 2) другий, «References», необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у транслітерованому вигляді та перекладі (назви дослідження автора) відповідно до стилю APA.
!!! Більш детальна інформація щодо вимог до оформлення «References», а також вимоги до оформлення посилань в тексті міститься на сайті збірника на сторінці «Авторам».

Більш детальна інформація в інформаційному листіта на сайтівидання.