uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ КАТЕГОРІЇ «Б» «ПЕДАГОГІКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ВИЩІЙ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛАХ» ВИПУСК 86 / 2023

Шановні колеги!
Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва

з фаховим науковим журналом категорії «Б»
«ПЕДАГОГІКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ВИЩІЙ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛАХ» ВИПУСК 86 / 2023

Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з педагогічних наук (спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта», 015 «Професійна освіта», 016 «Спеціальна освіта») відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409
Видання індексується в Google Scholar Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
Набір триває включно до 28 лютого 2022 року
Тематичні розділи збірника:

 • Історія педагогіки
 • Теоретичні основи сучасної педагогіки та освіти
 • Загальноосвітня школа
 • Вища школа

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:
Для опублікування статті необхідно до 28 лютого заповнити довідку про автора за посиланням та на електронну пошту редакції editor@pedagogyjournal.kpu.zp.ua  надіслати:

 • статтю;
 • відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання реквізитів).

Редакція здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату.
Зразок оформлення назви електронних файлів: Лучко_стаття, Лучко_квитанція.
Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником.
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 28 квітня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 31 травня 2023 р.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

 • поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • шрифт «Times New Roman» – 14;
 • абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);
 • текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Вартість публікації становить 1100 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl

СТРУКТУРА СТАТТІ:
Загальні вимоги:
Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або
 • практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.
 • рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова українською та англійською мовами; обсяг анотацій – 2000 символів, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.
Мова публікацій: українська, англійська.
Стаття повинна мати такі структурні елементи:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • тематичний розділ журналу;
 • прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) та назва статті;
 • текст статті;
 • список літератури;
 • анотації та ключові слова двома мовами (українська, англійська).

Більш детальна інформація на сайті та в інформаційному листі